Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář Okresní agrární komory Znojmo a Institutu pro regionální spolupráci Ing. Yvonne.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář Okresní agrární komory Znojmo a Institutu pro regionální spolupráci Ing. Yvonne."— Transkript prezentace:

1 Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář Okresní agrární komory Znojmo a Institutu pro regionální spolupráci Ing. Yvonne Urbanová Bc. Pavel Šmarda JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

2 Legislativní ochrana přírody ve vztahu k hospodaření na zemědělské půdě a TTP JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

3 Zemědělství a životní prostředí • Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. • Ochrana životního prostředí – činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje • Zásada integrace ochrany životního prostředí do ostatních činností, včetně zemědělství

4 S čím mj. pracuje právo… • Normativní právní akty – Ústavní zákony – Zákony – Obecně závazné vyhlášky obcí – Prováděcí právní předpisy • Nařízení • Vyhlášky • Individuální právní akty – Rozhodnutí (povolení, souhlasy,…) • Stanoviska a závazná stanoviska •Komunitární právo –Nařízení –Směrnice –Rozhodnutí •Další dokumenty –Doporučení –Sdělení –Guidelines

5 České technické normy (ČSN) • Před rokem 1989 závazné pro osoby, které vykonávaly předmětné činnosti – Rozpor s Ústavou • Dnes – Zákon č. 20/1993 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb. • Nejde o právní předpisy • Nejsou obecně závazné, pokud na ně není výslovný odkaz v právním předpisy – Závazné a doporučující části – Pl. ÚS 40/08 • Veřejný ochránce práv vs. Ústavní soud –Technické normy jsou považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání je nezávazné, ale jen dobrovolné.

6 Listina jako základ • Platí: – Pro stát a jeho orgány • Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. – Pro „obyčejného“ člověka • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. • Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

7 Střety základních lidských práv a svobod… a veřejných statků – Zákaz nucených prací a služeb – Vlastnické právo • stejný zákonný obsah a ochrana – Svoboda podnikání • Vs. – Práva druhých osob – Obecné „veřejné“ zájmy • Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. • Pl. ÚS 4/94, Pl. ÚS 15/96, č. 24/2000

8 Zemědělský podnikatel = vlastník •Vlastnické právo –Absolutní panství nad věcí –Vlastnictví zavazuje •Výkon vlastnického práva v mezích zákona –soukromoprávní •Práva ostatních osob •Sousedská práva –Obtěžování nad míru přiměřenou poměrům –Ohrožování •Věcná práva k věci cizí –veřejnoprávní •veřejné zájmy

9 Omezení vlastnického práva • Každý vlastník jakékoli věci je povinen strpět určitá omezení při výkonu svého vlastnického práva bez toho, že by toto omezení muselo být nějak kompenzováno. Tento předpoklad ve zcela obecné rovině odpovídá požadavku na rozumné uspořádání společenských vztahů, v rovině normativní jej lze dovodit z dikce čl. 11 odst. 1 a 3 Listiny. • Za situace, kdy míra tohoto omezení překročí míru spravedlivé rovnováhy mezi požadavky obecného zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, musí být vlastníku přiznána odpovídající náhrada. • Právo na náhradu za omezení vlastnického práva není uvedeno mezi výjimkami, může se dotčený vlastník dovolávat práva na poskytnutí náhrady přímo s odvoláním na čl. 11 odst. 4 Listiny, aniž by bylo nezbytně nutno z hlediska ústavní jistoty toto právo konstituovat ještě předpisem nižší právní síly. • IV. ÚS 652/06

10 Možnosti ochrany subjektivních práv • Prostředky správního řádu • Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem • Soudní ochrana • Správní soudnictví • Civilní soudnictví • Ústavní soudnictví

11 Prostředky správního řádu • Účastenství ve správních řízeních – žadatel a • další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu – dotčené osoby, • jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají – další dotčené osoby • pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech – osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon – i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak • Usnesení správního orgánu na základě správního uvážení – Odvolání, příp. nové řízení a rozhodnutí • Subjektivní procesní oprávnění – Porušení = nezákonnost správního rozhodnutí – Např. navrhování důkazů, právo vyjádřit se, nahlížení do spisu • Zásada koncentrace

12 Prostředky správního řádu • Stížnost – Právo dotčených osob • Proti nevhodnému chování úředních osob • Proti postupu správního orgánu – neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany – Žádost o přešetření postupu vyřízení stížnosti

13 Opravné prostředky • Řádné – Proti rozhodnutí, které nenabylo právní moci – Právní nárok na přezkoumání rozhodnutí • Odvolání – Suspenze, devoluce, lhůta, autoremedura, • Rozklad – Chybí devoluce • Mimořádné – Proti pravomocným rozhodnutím • Obnova řízení – Na žádost nebo z moci úřední – Zákonem předepsané důvody – Lhůta, nové řízení, nové rozhodnutí • Přezkumné řízení – Bez právního nároku – Soulad rozhodnutí s právními předpisy • Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

14 Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu státní moci • Odpovědnost státu, resp. obce či kraje – Objektivní, bez možnosti liberace • Předpoklady vzniku 1) Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup 2) Vznik škody či nemajetkové újmy 3) Příčinná souvislost mezi 1) a 2) • Podmínky uplatnění –Předběžné projednání u příslušného úřadu –Soud jako druhý krok –Oprávněná osoba • Účastník (reálný i potenciální) • Poškozený • Promlčecí lhůta

15 Správní soudnictví • Soudní řád správní – žaloba proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy – ochrana proti nečinnosti správního orgánu – ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu – zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem

16 Civilní soudnictví • Občanský soudní řád – pokud orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (tzn. „správní orgán“) rozhodl podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, a nabylo-li takové rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení – k návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho subjektivní práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta – odkladný účinek na žádost

17 Ústavní soudnictví • Zákon o Ústavním soudu – podání ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu účastníkem takového řízení tehdy, kdy takový účastník tvrdí, že takovým rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo nebo svoboda • vyčerpání všech procesních prostředků před podáním ústavní stížnosti je podmínkou její přípustnosti – soudní kontrola zákonnosti normativních správních aktů

18 Dotčené orgány, závazná stanoviska • Význam – řešení vzájemných vztahů mezi správními orgány při výkonu veřejné správy • Závazné stanovisko – úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (vs. volné hodnocení důkazů) • Zrušení nebo změna nezákonného závazného stanoviska v přezkumném řízení – platí zásada legitimního očekávání, zákazu zneužití pravomoci, … • NSS čj. 8 As 47/2005-86

19 Zákon o zemědělství • Zemědělským podnikatelem – fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou,… • Odpovědnost za jiný správní delikty – Objektivní bez ohledu na zavinění – Nápravná opatření, pokuty,… • Zákonný rámec pro stanovení podmínek pro poskytování podpor a dotací

20 Odpovědnost • Správně právní – Přestupky • subjektivní – Jiné správní delikty • objektivní • Trestně právní – Trestné činy • Majetkoprávní – Občanský zákoník • Ekologická

21 Zákon o životním prostředí • Zásada prevence a předběžné opatrnosti • Zásada únosné míry zatížení území a přípustné míry znečišťování životního prostředí – NSS sp.zn. 3 Ans 8/2005 • Prevenční povinnosti – Sankce v podobě pokuty • Odpovědnost za ekologickou újmu – Samostatně nepoužitelný • Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, zákon o vodách,…. – Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě • Speciální právní úprava dle EU

22 Předpoklady pro výkon činnosti • Posuzování vlivů na životní prostředí – objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů – hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně jejich změn • Záměry vymezené v příloze 1 zákona, včetně jejich změn nebo záměry, které mohou významně ovlivnit území Natura 2000 – bez stanoviska nelze vydat např. integrované povolení nebo rozhodnutí podle stavebního zákona • ALE obsah stanoviska není pro orgán vydávající rozhodnutí závazný • Integrované povolování – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují – nezbytný předpoklad pro vydání stavebního povolení – přezkum každých 8 let nebo při změně

23 Limity využití území • Omezení změn v území z důvodu – ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů – vyplývajících z vlastností území • Závazné podmínky realizovatelnosti záměrů – určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území • Druhy – limity intervalové – příkazy a zákazy – předběžné správní podmínky (administrativní limity)

24 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu •Zemědělský půdní fond –základní přírodní bohatství naší, –nenahraditelný výrobní prostředek –jedna z hlavních složek životního prostředí •Autoritativní změna kultury/druhu pozemku –Z důvodu ochrany životního prostředí – správní uvážení •erozní ohrožení území na dotčeném pozemku i na okolních pozemcích, •zhoršování čistoty a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, •ohrožení povrchových nebo podzemních zdrojů pitné vody, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních, •porušování práv a povinností na úseku ochrany přírody a krajiny, •poškozování okolních pozemků nebo příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy, •ohrožení potravinového řetězce. –Nárok na náhradu vzniklých nákladů a ztrát z této změny vyplývající

25 Zákon o pozemkových úpravách • Řízení o pozemkových úpravách – Řízení z moci úřední • Plán společných zařízení – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně – protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně – vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně • Schválení návrhu pozemkových úprav – souhlas vlastníků alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny

26 Zákon o ochraně přírody a krajiny • Ochrana přírody a krajiny – péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny • Účel zákona – za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků – přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. – Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

27 Zákon o ochraně přírody a krajiny • Územní ochrana – Významné krajinné prvky – Územní systémy ekologické stability – Krajinný ráz – Zvláště chráněné území – NATURA 2000 • Druhová ochrana – Dřeviny rostoucí mimo les • Obecná ochrana • Památné stromy – Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny • Obecná ochrana • Zvláštní ochrana – Ptáci

28 Významné krajinné prvky • Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability – Ex lege • lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy – Registrované na základě rozhodnutí OOP • Např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, výchozy a odkryvy • Správní řízení z podnětu – Vlastník pozemku účastníkem řízení • Demonstrativní výčet činností, které jsou vázány závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

29 Územní systémy ekologické stability • Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu – Místní, regionální, nadregionální – Biocentra a biokoridory, interakční prvky – Plány a projekty ekologické stability • Podklad pro plánování v krajině – Limit využití území • Schvalování v rámci ÚPD nebo ÚR • Vymezování – Ve veřejném zájmu – Ochrana je povinností všech vlastníků a uživatelů • Nelze vynucovat přímo – Dohoda s vlastníky pozemků – Nabídnutí náhradního pozemku (vazba na pozemkové úpravy), příp. vyvlastnění (náhrada) – Vynětí z režimu zákona č. 334/1992 Sb.

30 Krajinný ráz • Zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti – krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky • Ochrana před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu – Zohledňování požadavků při povolování činností, které představují zásah – Vázanost zásahů, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, na souhlas orgánu ochrany přírody • NSS č.j. 6 A 97/2001-39 – Vyhlášení přírodního parku • Zvláštní územní ochrana nižšího stupně • Omezení využití území • Chybí prováděcí právní předpis – NSS 6 As 6/2004-98

31 Přechodně chráněné plochy • Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů • Správní rozhodnutí (ISA) – Specifikace území, způsob a doba omezení činností – Náhrada újmy nikoliv nepatrné (min. 5.000 Kč) za omezení práv

32 Zvláště chráněná území • Základní ochranné podmínky – Zákazy ex lege – Výjimky ze zákazů • Bližší ochranné podmínky – Omezení vyplývající ze zřizovacího dokumentu – Vazba některých činností na předchozí souhlas OOP • Plány péče – odborný a koncepční dokument ochrany přírody – opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu – podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody, pro fyzické ani právnické osoby není závazný • Ochranná pásma (s výjimkou CHKO) – Rozsah dle vyhlášení nebo ex lege 50 m od hranic – Vymezení činností a zásahů, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody – Souhlas OOP vždy ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku • Závazná stanoviska k některým činnostem na území NP a CHKO – ohlášení stavby, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona

33 Meze využívání ZCHÚ • Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. • Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. • Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. • Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, je zakázáno. • Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

34 Omezení vlastnického práva v ZCHÚ • Předkupní právo státu – nezastavěné pozemky ležící mimo sídelní útvary na území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a pozemky souvisejících s jeskyněmi – v případě jejich zamýšleného prodeje povinnost přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody – 60 dnů pro písemné vyjádření závazného zájmu – porušení – neplatnost právního úkonu

35 Náhrada za omezení zemědělského a lesního hospodaření • Oprávněný – Vlastník nebo nájemce • zemědělské půdy • lesního pozemku • rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže • V důsledku omezení vyplývajícího – z části třetí až páté, tj. ZCHÚ, zvláště chráněné druhy, NATURA 2000 – z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného zákona – z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny • Nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu • Uplatnění – Písemná žádost doložená podklady a doklady potřebnými k posouzení – Do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala, jinak nárok zaniká • Krácení o jiné poskytnuté náhrady a příspěvky směřující k témuž • V případě sporu o nároku rozhoduje soud dle OSŘ – Správním orgánům pak z citovaného ustanovení nevyplývá žádná pravomoc rozhodovat vrchnostensky o právech a povinnostech, ale pouze povinnost vyplatit náhradu na základě písemného uplatnění nároku, jestliže jsou tento nárok a výše újmy prokázány doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku.

36 NATURA 2000 • Evropsky významné lokality – ochrana před poškozováním a ničením – využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost – k zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody • Smluvní ochrana • Vyhlášení zvláště chráněného území • Ptačí oblasti – stanovení činností, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, při zohlednění hospodářských požadavků, požadavků rekreace, sportu a rozvojových záměrů dotčených obcí a krajů podle ÚPD – o způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu.

37 NATURA 2000 • Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45i jinak.

38 Hodnocení vlivů záměrů a koncepcí • Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. – Stanovisko OOP, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti • Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení vlivů. – Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. • Schválení koncepce nebo záměru – jen pokud na základě stanoviska taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti – v případě, že neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit – jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise

39 Ochrana dřevin • Obecná ochrana před poškozováním a ničením – Péče je povinností vlastníků • Povolovací princip – S výjimkami • Pěstební či zdravotní důvody – Písemné oznámení kácení 15 dnů předem • Stanovený velikost stromů • Ohrožení život či zdraví nebo hrozba škody značného rozsahu – Oznámení kácení do 15 dnů • Náhradní výsadba a odvody – Kompenzace ekologické újmy

40 Památné stromy • Vyhlášení rozhodnutím OOP – zákaz poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji – ošetřování se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil • Ochranné pásmo – Dle rozhodnutí OOP • Provádění stanovených činností a zásahů jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody – Dle zákona • zákaz škodlivých činností, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace • Výjimky z ochrany – jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody

41 Ochrana rostlin a živočichů • Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. • Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. • Nevztahuje se na zásahy při hubení rostlin a živočichů např. dle zákony o rostlinolékařské péči • Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů – kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. – orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní- li tak povinná osoba sama

42 Ochrana ptáků • Ochrana jedinců i jejich hnízd – Obecný zákaz • Výjimky – Lov dle zákona o myslivosti • Odchylný postup – Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení – Je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví, …, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství … – Odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za předpokladu, že rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na základě vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení přísně kontrolovaných podmínek – Forma • Rozhodnutí • Opatření obecné povahy – Ohlašovací povinnost oprávněného

43 Ochrana zvláště chráněných rostlin a živočichů • Kategorizace – kriticky ohrožené – silně ohrožené – ohrožené • Zákaz zasahování do všech vývojových stádií + ochrana biotopů – nevztahuje se na ohrožené rostliny, pokud • rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním těchto kultur, • jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem, • pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv – nevztahuje na prokazatelně nezbytné zásahy do přirozeného vývoje ohrožených živočichů v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu • předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody • Výjimky ze zákazů – jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody – pokud je dán některý z důvodů stanovených, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany • Dohoda o způsobu obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo silně ohrožených druhů rostlin

44 Omezení nebo zákaz činnosti • NSS 9 As 8/2008-80 – Rozhodujícím kritériem pro uplatnění pravomoci orgánu ochrany přírody dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je hrozba nežádoucích změn chráněných částí přírody v důsledku realizované činnosti bez ohledu na to, zda tuto hrozbu představuje činnost zakázaná, povolená či dokonce nařízená jiným orgánem než orgánem ochrany přírody. – Případnou kolizi rozhodnutí správních orgánů na různých úsecích veřejné správy je pak nutno řešit s ohledem na zásadu spolupráce správních orgánů ve vzájemné součinnosti dotčených úřadů.

45 Přístup do krajiny • Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody

46 Zákon o vodách • Ochrana jakosti vod – Citlivé oblasti – Odpadní vody – Závadné látky • Územní ochrana vod – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Území chráněná pro akumulaci povrchových vod – Ochranná pásma vodních zdrojů – Zranitelné oblasti

47 Obecná ochrana vod • Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. • Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům, je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie. • Oprávnění vodoprávního úřadu změnit nebo zrušit povolení k nakládání s vodami, je-li to nezbytné ke splnění – akčního programu (§ 33 odst. 2), – programů snížení znečištění povrchových vod (§ 34 odst. 2 a § 35 odst. 1), – programu snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 38 odst. 5), – plánu pro zlepšování jakosti surové vody podle zvláštního právního předpisu, nebo – plánu oblasti povodí (§ 25 odst. 6).

48 Ochrana vodních poměrů • Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. • Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Zákaz odvodňování zemědělských pozemků • Nárok na úhradu škody – Výjimka • Území chráněná pro akumulaci povrchových vod – adaptační opatření na klimatickou změnu v oblasti vodního hospodářství – měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti lze pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.

49 Ochranná pásma vodních zdrojů • Rozhodnutí vodoprávního úřadu o stanovení – Veřejný zájem – Vymezení • činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které nelze v pásmu provádět, • technických opatření, které je třeba provést, • způsobu a doby omezení užívání pozemků a staveb v pásmu ležících • Náhrada za prokázané omezení užívání pozemků a staveb

50 Zranitelné a citlivé oblasti • územní ochrana • transpozice směrnice Rady 91/676/EHS o znečištění dusičnany ze zemědělských zdrojů • regulace používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření • vodní útvary povrchových vod • transpozice směrnici Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod • regulace povolování vypouštění odpadních vod a úrovně jejich znečištění

51 Odpadní vody • Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Kombinovaný způsob stanovování nejvýše přípustných hodnot množství a znečištění odpadních vod • způsob stanovení cílových emisních limitů při současném dodržení emisních a imisních standardů a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod • Možnost stanovení přísnějších přípustných hodnot znečištění odpadních vod – vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod

52 Závadné látky • Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. • Zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím – plán opatření pro případy havárie – záznamy o provedených opatřeních – opatření proti úniku látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení

53 Zákon o ochraně ovzduší • Povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování – Emisní limity • Pro znečišťující látky • Pro pachové látky – Přípustná tmavost kouře – Přípustná míra obtěžování zápachem – Emisní stropy a redukční cíle • U vybraných zdrojů – Plán snížení emisí znečišťujících látek, případně opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž vznikají emise znečišťujících látek, popřípadě pachových látek – Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje

54 Zákon o ochraně ovzduší • Přípustná úroveň znečištění ovzduší – hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost překročení a hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky – závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti • Národní programy snižování emisí – realizace na základě dohod mezi orgány ochrany ovzduší a provozovateli stacionárních zdrojů nebo osobami jimi zřízenými o řešení problémů souvisejících s místními nepříznivými klimatickými a rozptylovými podmínkami, případně i s jinými vlivy na imisní situaci – krajské a místní • východiska pro výkon veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb nebo jejich změny, a pro posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, nebo rozvojových koncepcí a programů rozvoje jednotlivých oborů a odvětví.

55 Zákon o ochraně ovzduší • Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – Programy ke zlepšení kvality ovzduší • účelem je plnění limitních hodnot ve lhůtách stanovených – Programový dodatek • prioritní opatření a projekty nebo opatření a projekty vzešlé z místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v rámci místního programu určeny jako rozhodující pro kvalitu ovzduší – Východiska pro výkon veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb nebo jejich změny a pro posuzování vlivů staveb nebo technologií na životní prostředí – Akční plány obsahující přehled krátkodobých opatření

56 Ochrana ovzduší • Smogová situace – smogový varovný a regulační systém • ústřední regulační řád, krajský a místní regulační řád – vyhlašování a odvolávání signálu upozornění a signálu regulace v případě možnosti vzniku nebo výskytu smogové situace a omezení nebo zastavení provozu stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování, s výjimkou stacionárních zdrojů regulovaných prováděcím právním předpisem. – při vypracování krajského a místního regulačního řádu krajský úřad a obecní úřad přihlédne k negativním důsledkům omezení nebo zastavení zemědělských provozů s chovem hospodářských zvířat – regulační opatření lze vyhlásit na nezbytně nutnou dobu jen s uvedením důvodu a území, na které se regulační opatření vztahuje. V regulačním opatření orgán ochrany ovzduší uvede, na které osoby se regulační opatření vztahuje a jaká omezení jsou povinny strpět – osoba, které se regulační opatření dotýká, je povinna toto opatření dodržovat po celou dobu počínaje okamžikem, kdy regulační opatření nabyla účinnosti až do jejich zrušení

57 Sousedská práva • Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by – nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného – vážně ohrožoval výkon jeho práv. – nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním,… • Negatorní žaloba – rozhoduje civilní soud

58 Zákon o odpadech • Nevztahuje se např. sedimenty, konfiskáty • Odpad – každá movitá věc – které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit – přísluší do některé ze skupin odpadů v příloze č. 1 • Původce – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady • Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování

59 Povinnosti dle zákona o odpadech • zařadit odpad dle Katalogu odpadů • předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy • výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů • uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků • zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním – nevyžaduje se, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství • nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí • s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena, přičemž nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování

60 Nakládání s odpady • Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. – K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. – Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán

61 Kaly z čistíren odpadních vod • Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a v souladu s programem použití kalů stanoveným původcem kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. • Použití kalů je zakázáno – na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny, – na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností, – v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, – na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče, – v intenzivních plodících ovocných výsadbách, – na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím, – v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení, – jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu, – na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6, – na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích, nebo – jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem. Použití mikrobiálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů.

62 Vedlejší produkt vs. odpad • Vedlejší produkt vs. odpad – Interpretační pokyn Komise COM(2007) 59 – Podmínky dle judikatury Evropského soudního dvora • Je další použití materiálu jisté, a nikoli pouze možné? • Lze materiál opětovně použít bez dalšího zpracování? • Jako součást nepřetržitého výrobního procesu? • Nelze očekávat jiné použití než odstranění, nebo má použití velký dopad na životní prostředí, nebo vyžaduje zvláštní ochranná opatření • Způsob nakládání s daným materiálem je standardním způsobem nakládání s odpadem • Podnik považuje materiál za odpad • Podnik se snaží omezit množství vyráběného materiálu • Ve spojeném případu Komise versus Španělsko (C-416/02 a C-121/03) Soudní dvůr uvedl, že mrva nebude považována za odpad, pokud se používá jako hnojivo půdy, jako součást zákonného postupu rozptýlení na jasně označené pozemky (bez ohledu na to, zda jsou pozemky v rámci zemědělského podniku, který splašky vyprodukoval, nebo mimo něj) a pokud je její skladování omezeno na potřeby tohoto rozptýlení.

63 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář Okresní agrární komory Znojmo a Institutu pro regionální spolupráci Ing. Yvonne."

Podobné prezentace


Reklamy Google