Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem Konference s názvem Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem Konference s názvem Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví."— Transkript prezentace:

1 Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem Konference s názvem Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví Stříbro 26.-27.5.2010

2 I. Část obecná

3 Východiska a cíl příspěvku •Budoucnost památkového fondu České republiky se neobejde bez pozitivního a aktivního vztahu občanské společnosti k této části národního kulturního dědictví. Společné úsilí orgánů a institucí veřejné správy by mělo směřovat k vytváření stále příznivějších podmínek pro zapojení neziskového sektoru do procesů souvisejících s nakládáním s památkovým fondem a k posilování partnerství. •Neziskový sektor - stále významnější segment společnosti vztahující se k památkovému fondu, ale je zde řada otázek •Cíl příspěvku- identifikovat otázky a naznačit cesty k hledání odpovědí. •Příspěvek je rozdělen na dvě části - obecnou a speciální.

4 Občanská společnost stručný historický exkurz •Naplnění práva spolčovacího a shromažďovacího -indikátor stavu demokracie. •V českých zemích spolkový život dlouhou tradici. (viz.celá škála pojmů barokní sodalita, legie, literátský kůr, vzdělanecká akademie, tovaryšstvo, bratrstvo, cech, salon, korporace, spolek, matice, beseda, měšťanská beseda, klub, jednota, společenstvo, obec, grémium, asociace, svaz, společnost, fond, sdružení, hromada, sbor, kolegium, aliance, řád, kongregace, komunita, kasino, ústav, akciová společnost, družstvo, syndikát, pořádek, koalice ). •1849 –prozatímní spolkový zákon, podle něhož mohly nepolitické nevýrobní spolky vznikat bez povolení úřadů s následnou ohlašovací povinností •1852 –Císařský patent ze dne 26. listopadu 1852 č. 253/1852 říšského zákoníku(t. zv. starý spolkový zákon •1867 –Zákon č. 106/1867 ř.z., o právě spolčovacím, daný dne 15. listopadu 1867, převzala ho v roce 1918 Československá republika a platil u nás až do roku 1951 •1951 –Zákon č. 68/1951 Sb. “O dobrovolných organizacích a shromážděních“ z 12. července 1951:“Těžisko spolčování v lidové demokracii přechází na masové organizace. Měšťácké bezobsažné a samoúčelné formy spolkaření jsou přežitkem.“ •1990 –zákon č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů –zákon č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím

5 Občanský sektor v právním řádu ČR •Listina základních práv a svobod (LZPS) Listina základních práv a svobod (LZPS)- právní základ pro fungování svobodné společnosti a zákony týkající se občanského sektoru přímo navazují na příslušné články LZPS. V České republice se Listina základních práv a svobod (LZPS) stala podle čl. 3 Ústavy ČR (ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.) součástí ústavního pořádku České republiky. Jako taková byla znovu vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. (předtím byla přijata jako federální normativní právní akt dne 9.1.1991). •Český právní řád nedefinuje pojem občanský sektor, ani nezisková organizace. Svou podstatou patří organizace občanského sektoru k soukromoprávním subjektům, tedy především do sféry působnosti občanského zákoníku. Právní úprava jednotlivých typů organizací občanského sektoru k dnešnímu dni zůstává relativně roztříštěna a promítá se do několika obecných zákonů (občanského zákoníku, obchodního zákoníku, daňových zákonů) a do celé řady samostatných zákonů pro jednotlivé typy neziskových organizací. Jediným právním předpisem, kde je obsažen výčet, jaké neziskové subjekty zákonodárce rozlišuje (v roli poplatníků) je zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších úprav.

6 NNO – základní typy Právní řád České republiky rozeznává čtyři typy NNO: • Občanská sdružení a jejich organizační jednotky (spolky, svazy, kluby) zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. • Obecně prospěšné společnosti zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. • Nadace a nadační fondy zákon č. 277/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. • Církevní právnické osoby zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností.

7 NNO – základní charakteristika 5 charakteristických rysů NNO LESTER M. SALAMON, PH.D., americký sociolog Salamon, L.M. a kol. 2003. Global Civil Society. An Overview. Baltimore: The Johns Hopkins University. •institucionalizace •soukromá povaha •nerozdělují zisk •samosprávnost, autonomnost •dobrovolnost

8 Statistika počtu NNO

9 Vláda a NNO Rada vlády pro nestátní neziskové organizace •stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády ČR v oblasti NNO - od r. 1998 •iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, •sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO; právních úprav, které mají vztah k NNO, •iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, • sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen "EU"), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje, •ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, a dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání; podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO ( usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 564 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR), •podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO, •sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí

10 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace •Rada má nejvýše 39 členů •Členové jsou: –zástupci NNO, kteří tvoří vždy nejméně polovinu všech členů Rady; zástupci NNO jsou nominováni buď jako experti nakonkrétní oblast, nebo jako zástupci asociací a dalších uskupení neziskovéhosektoru, –náměstci ministrů financí, kultury, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí, –zástupci jiných správních úřadů, které mají vliv na postavení a činnost NNO, –zástupci orgánů územní samosprávy, –experti na problematiku NNO. •Vláda svým usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 301 jmenovala předsedu vlády Ing. Jana Fischera, CSc. předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb byl usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 302 jmenován místopředsedou tohoto poradního orgánu vlády.usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 301usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 302 •MK zastupuje NM Ing. Jaromír Talíř ( VŘ Ing. Zdeněk Novák) •Hlavní cíle dotační politiky MK vůči NNO

11 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy MK poskytuje NNO působícím v oblasti nakládání s památkovým fondem: •Dotace •Příspěvky ( podle §16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)- viz. památkové programy MK

12 Oficiální informační báze http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/17204?ks=1562

13 Oficiální registry NNO •Občanská sdružení a jejich organizační jednotky •MV vede Seznam občanských sdružení •Seznam občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (dále jen „sdružení“) vzniklých na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nemá charakter veřejného seznamu. •Obecně prospěšné společnosti •Rejstřík obecně prospěšných společností je provozován na 7 rejstříkových soudech v České republice •Přístupné ze stránek MS •Nadace a nadační fondy •Rejstřík nadací a nadačních fondů je provozován na 7 rejstříkových soudech v České republice. •Přístupné ze stránek MS •Církevní právnické osoby •MK

14 Seznam občanských sdružení http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni

15 Rejstřík nadací a nadačních fondů http://portal.justice.cz

16 Rejstřík OPS http://portal.justice.cz

17 Rejstřík církví http://www3.mkcr.cz/cns_internet

18 Oficiální databáze významné pro sledování činnosti NNO •Seznam veřejných sbírek •Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu (CEDR)

19 Seznam veřejných sbírek http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek

20 CEDR

21 Sledování a vyhodnocování působení NNO v ČR •Stát •Veřejná správa •Vysoké školy a vědecká pracoviště •NNO •Obecně lze hodnotit jako nedostatečné

22 Rozbor financování NNO

23

24 Společnost pro studium neziskového sektoru http://www.e-cvns.cz/?stranka=ssns

25 Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost Společnost Neziskovky.cz http://neziskovky.cz •1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací •2002 – Vznik internetového portálu neziskového sektoru www.neziskovky.cz www.neziskovky.cz •2008 – Změna názvu na Neziskovky.cz, o.p.s.

26 Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost http://kormidlo.cz

27 Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost http://obcan.ecn.cz

28 Bariéry NNO •Poznání tohoto segmentu občanské společnosti •Otázka kontrolovatelnosti, řiditelnosti NNO •Absence strategie neziskového sektoru v ČR a s tím spojená nízká úroveň komunikace

29 II. Část speciální

30 Občanská společnost a kulturní dědictví v Českých zemích ohlédnutí do minulosti •Společnost vlasteneckých přátel umění (1796) •Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách (1833) •Matice česká (1831) •Klub českých turistů (1888) •Společnost přátel starožitností (1888) •Klub za Starou Prahu (1900) •Okrašlovací spolky (r. 1892 koupil Okrašlovací spolek v Turnově zříceninu hradu Frýdštejn, hrad jako jeden z prvních u nás přešel do vlastnictví zájmového spolku). •Muzejní spolky •Jubilejní výstava v Praze 1891 •Národopisná výstava v Praze 1895

31 Nakládání s památkovým fondem obsah pojmu Nakládání s památkovým fondem – vymezení základních a dílčích procesů: A.Ochrana památkového fondu: –vymezování součástí památkového fondu –evidence památkového fondu –stanovování ochranných režimů B.Uchovávání památkového fondu: –užívání a správa památkového fondu –konzervace, restaurování a jiné zásahy do památkového fondu – movitých a nemovitých památek –regenerace památkového fondu – historických sídel a krajiny C.Poznávání památkového fondu: –vědecký výzkum památkového fondu –monitoring památkového fondu –pravidelná inventarizace a aktualizace údajů památkového fondu D.Zprostředkování (prezentace) hodnot památkového fondu: –prezentace památkového fondu –vzdělávací činnosti v oblasti památkového fondu –propagace památkového fondu

32 NNO a nakládání s památkovým fondem legislativní rámec I. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 277/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 3/2002 Sb., o svobodě mvíry a postavení církví a náboženských společností. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů II. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Evropská úmluva o krajině (č. 13/2005 Sbírky mezinárodních smluv) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag (č. 71/2007 Sbírky mezinárodních smluv) III. 500/2004 Sb., správní řád 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla) 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. IV. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

33 NNO a památkový fond - velké téma s malým stupněm poznání •Absence cíleného zájmu o téma na straně státních i výzkumných institucí, na straně státní památkové péče •Roztříštěnost soustředění na téma na straně NNO •Výsledek: –Neexistence systematického sběru a komplexního vyhodnocování informací •Důsledek: –Nesystémovost a nekoncepčnost v přístupech veřejné správy a odborných paměťovým institucí ke spolupráci s NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem –Památkový fond i společnost jsou ochuzovány o významné synergické efekty

34 Aktuální seznam NNO vztahujících se k nakládání s památkovým fondem? •Poslední seznam NNO v oblasti ochrany kulturního dědictví byl vypublikován u příležitosti kongresu Europa Nostra, který se konal v Praze ve dnech 8.-11.6.2000

35 Specializované seznamy NNO jsou výjimkou http://www.minulost.eu

36 NNO a památkový fond-uchopení tématu ze strany NNO Sborník konference Záchrana památek z občanské iniciativy V Koryčanech na Kroměřížsku se o víkendu 9.-10. 2006 uskutečnila konference, která umožnila výměnu názorů mezi zástupci občanských sdružení činných v památkové péči a profesionálními památkáři.

37

38 NNO a památkový fond-uchopení tématu ze strany MK •Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014 •Koncepce státní památkové péče na období 2011 - 2016

39 NNO a státní kulturní politika Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014: CÍL 1 – EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE Využít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností. CÍL 2 – OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty. CÍL 3 – ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A TVORBY KULTURNÍCH HODNOT Poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových. CÍL 4 – ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně státu, krajů a obcí.

40 Implementace Státní kulturní politiky Úkoly pro OPP MK a pro NPÚ 1.Úkoly pro OPP MK –Úkol 2.6.1. Pro různé typy profesionálních subjektů zabývajících se nakládáním s památkovým fondem zpracovat modely pro využití dobrovolnických aktivit, případně vydat metodický materiál.. –Úkol 2.6.3. Prezentace výsledků činnosti neziskových organizací v oblasti nakládání s památkovým fondem na www stránkách MK 2.Úkoly pro NPÚ –Možnosti využití dobrovolnických aktivit v oblasti nakládání s památkovým fondem Shromáždění a analýza dosavadních zkušeností NPÚ se zapojením dobrovolnických aktivit v oblasti nakládání s památkovým fondem. Vytvoření katalogu nabídek pro využití dobrovolnických aktivit v rámci NPÚ. Termín plnění: 31.07.2010 –Neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem Shromáždění a analýza dosavadních poznatků o spolupráci NPÚ s neziskovým sektorem. Termín plnění: 31.07.2010

41 NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem základní členění dle převažujícího typ činnosti činnosti Vztah k nakládání s památkovým fondem Dominantní rysPříklad Daný ( přímý) Aktivní přístupKlášter premonstrátů Teplá Pasivní přístup Nalezený (zprostředkovaný) Aktivity spadající do činností v rámci procesů nakládání s památkovým fondem Ochránci památek východních Čech Aktivity směřující k vytváření podmínek pro realizaci činností v rámci procesů nakládání s památkovým fondem Nadace VIA Aktivity zabývající se sledováním, vyhodnocováním, korigováním procesů nakládání s památkovým fondem Ateliér pro životní prostředí Aktivity zabývající vytvářením servisu pro činnost NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem ASOKRD

42

43 http://www.sopvc.cz/o-spolecnosti

44 NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem dělicí kriteria Kromě základních 4 typů NNO daných platnou legislativou neexistuje žádná oficiální typologie NNO z této oblasti z pohledu předmětu činnosti. Možná dílčí dělicí kritera: •NNO na profesonální/amatérské bázi •NNO dle oboru ( např.archeologie, restaurování, heraldika) •NNO tradiční/začínající( Společnost přátel starožitností) •NNO dle typu památek (drobné památky/technické památky) •NNO dle stupně památkové ochrany ( památka místního významu, KP, NKP, památka UNESCO)

45 NNO sdružující profesionály http://www.spppp.eu

46 NNO sdružující profesionály http://www.svornik.cz

47 NNO s povolením k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči http://www.syrakus.org

48 NNO s povolením k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči http://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=home

49 NNO s dlouhou tradicí http://www.zastarouprahu.cz

50 Pokus o vytvoření platformy pro sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČR http://www.zachrante-karluv-most.cz

51 Platforma pro NNO z oblasti ŽP http://www.zelenykruh.cz/cz/o-nas

52 NNO zaměřující své aktivity na památku UNESCO http://www.unesco-kromeriz.cz

53 NNO se vztahem k NKP http://www.korycansko- zdounecko.cz/strilky/index.php?nid=515&lid=CZ&oid=1014726

54 NNO a financování činností souvisejících s nakládáním s památkovým fondem •NNO jako poskytovatelé finanční pomoci •NNO jako příjemci finanční pomoci

55 http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich- iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho- vyznamu-2010

56 Přehled účasti NNO v památkových programech MK RokHPPZADPR MPR a MPZ PRPP VPR a VPZ POP ORP 200362 200431 20055 200653 20077322 200810342 20091252220

57 Přehled objemu finančních prostředků z památkových programů MK pro NNO RokHPPZADPR MPR a MPZ PRPP VPR a VPZ POP ORP 20032 390 00015 300 000 20042 050 000100 000 20052 370 000 20061 718 0003 250 000 20071 505 0002 550 000330 000368 727 20083 411 0002 700 000372 000698 8043 473 000 20094 009 0002 800 000169 000527 0005 057 000

58 Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení působících v památkové péči •Podporovány zejména projekty zaměřené na aktivity: –sborníky, periodika –konference, sympozia, semináře –přednášky –veřejné soutěže, přehlídky a výstavy –ostatní vlastní projekty sdružení •MK doporučuje, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci zaregistrovali do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní neziskové organizace“.http://portal.gov.cz

59 Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení v roce 2010 Za OpavuCena Josefa Maria Olbricha za architekturu 10 000 Kč Institut pro památky a kulturu, o.p.s.Sborník konference PRO památky - venkovské fary 15 000 Kč Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče Časopis Průzkumy památek 20 000 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Konference 2010 "Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti" - Uherské Hradiště 20 000 Kč Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), Praha Čtvrtletní časopis Zpravodaj STOP 2010, ročník 12, čl 1-4 25 000 Kč Klub Augusta Sedláčka, PlzeňSborník Konference Dějiny staveb v Nečtinách 2010 30 000 Kč Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), Praha Odborné semináře s tématy technologické možnosti ochrany památek 40 000 Kč Heraldická společnost v PrazeVydání Heraldické ročenky 2010 40 000 Kč Společnost přátel starožitností, PrahaVlastivědná knihovnička SPS sv. 17 50 000 Kč 23/02 ZO ČSOP BERKUTHistorie Bečovské botanické zahrady 55 000 Kč Sdružení pro stavebně historický průzkum, PrahaSvorník č. 8 - z konference SHP "Historismy" 65 000 Kč Klub Za starou Prahu Časopis Za starou Prahu (č. 1 – 3/2010) 75 000 Kč Institut pro památky a kulturu, o.p.s.Výstava Kostel 365.cz 80 000 Kč Český Západ - Místní partnerství, o.s. Publikace - Práce jako na kostele Výstava - Neležte v postele, zachraňte kostely 100 000 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Slavnostní zasedání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 116 000 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Katalog ke Dnům evropského dědictví 2010 200 000 Kč Celkem 941 000 Kč

60 Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení ( a dalších subjektů) v roce 2009 Občanské sdružení, př. další subjektProjektDotace v Kč Společnost pro technologie ochrany památekVydávání čtvrtletního časopisu Zpravodaj STOP, ročník 11 v roce 200920 000 Klub Augusta SedláčkaTisková příprava Sborníku konference Dějiny staveb 200930 000 Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče Vydání dvou čísel časopisu Průzkumy památek35 000 Památková komora Projekt 3. ročník celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy, Poznej ji a chraň 40 000 Společnost pro technologie ochrany památek Odborné semináře s tématy zaměřenými na technologické možnosti ochrany památek v roce 2009 40 000 Heraldická společnost v Praze, Strahovská knihovna Vydání Heraldické ročenky 200940 000 Společnost přátel starožitností Vydání Vlastivědné knihovničky SPS, svazek 16 Z. Bauer – J. Likovský: Děčín, Děčínsko a příprava obrany předmnichovské republiky 50 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Konference – Kláštery a jejich využití60 000 Pro Bohemia Zajištění slavnostního vyhlášení výsledků XII. ročníku novinářské soutěže Média na pomoc památkám 70 000 Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Tisková příprava Vydání Svorníku č. 7 - Technická infrastruktura budov a sídel 80 000 Občanské sdružení SvatoborVydání publikace „Průvodce Malostranským hřbitovem80 000 Klub za starou PrahuVydání Časopisu Za starou Prahu, č. 1-3/2009100 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Zabezpečení Slavnostního zasedání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 2009 114 000 Národní památkový ústav Vydání sborníku z konference „Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností“. 150 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Vydání Katalogu ke Dnům evropského dědictví 2009200 000 Pro BohemiaVýstava Zapomenuté klenoty, Stezky pokory a naděje650 000 Národní památkový ústav Vydání anglické verze poppulárně naučné reprezentativní publikace Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ 650 000 Celkem 2 409 000

61 Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení ( a dalších subjektů) v roce 2008 Občanské sdružení, př. další subjektProjektdotace v Kč Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), Prahavydávání čtvrtletního časopisu Zpravodaj STOP, ročník 10, 200820 000 Společnost přátel starožitností, Praha vydání Vlastivědné knihovničky SPS, svazek 15; Tomáš Durdík: Hrady na Malši30 000 Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), Praha organizace odborných seminářů s tématy technologické možnosti ochrany památek30 000 Klub Augusta Sedláčka, PlzeňSborník Konference Dějiny staveb 200830 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska konference - Architekti, developeři a památkáři ve vzájemném dialogu37 000 Sdružení profesionálních pracovníků památkové péčevydání časopisu Průzkumy památek (2 čísla ročně)50 000 Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Prahavydání Sborníku č. 6 - Funkční a prostorové uspořádání budov50 000 PRO BOHEMIA, Praha organizace novinářské soutěže Prix Non Pereant - Média na pomoc památkám 200865 000 Klub Za starou Prahu, Prahavydání časopisu Za starou Prahu (č. 1 - 3/2008)119 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a SlezskaKatalog ke Dnům evropského dědictví 2008200 000 Opera Balet. cz, s.r.o.Cyklus14 výstav Architerktonické dědictví ČR270 000 PRO BOHEMIA, Prahana projekt výstava Zapomenuté klenoty, Stezky pokory a naděje350 000 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Slavnostní zasedání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 2007108 354 Mgr. Ladislav Horáček – Pasekapublikace Evropské dřevěné kostely a zvonice500 000 Národní památkový ústavPublikace Projektování obnovy kulturních stav. památek500 000 celkem 2 359 354

62 NNO a Program podpory pro památky UNESCO MK Poskytnuté dotace v roce 2008 název o. s.projektvýše poskytnuté dotace Hortus Moraviae o.s.Naučná stezka Podzámeckou zahradou80 000,- Hortus Moraviae o.s.Knížecí holdování – holdování zámku a zahradám260 600,- KRAJINAK, o.s.Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek 447 000,- Poskytnuté dotace v roce 2010 Nadace Kutná Hora – památka UNESCO Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce 137 000,- Přátelé Prahy 3, o.s.Dopisy Josipa Plečnika na farnost Kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech – publikace (dosud nepublikované dopisy) 300 000,-

63 Možností vstupu OS do některých správních řízení v oblasti nakládání s památkovým fondem http://obcan.ecn.cz

64 NNO a agenda prohlašování věcí za kulturní památku a rušení prohlášení Příklady podnětů občanských sdružení k prohlášení věci za KP: •O.s. Nádraží nedáme! -nádraží v Ústí nad Orlicí •O.s. Pivovar Kujebák pivovaru ve Vysokém Mýtě •O.s. KOLEJOVÁ tzv. Ježkův most v Blansku za KP •O.s. Za hodnoty obce Polanka bývalý zámek v Polance nad Odrou •Sdružení přátel studánky u sv. Anny ve Strančicích -důmu č.p. 1 ve Strančicích - ne •O.s. Buštěhrad sobě (okres Kladno) - areál bývalého pivovaru v Buštěhradě

65 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 70 Účast občanů (1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů. (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována. (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. 35) Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

66 MK/OPP zahájilo sběr informací o NNO působících v oblasti nakládání s památkovým fondem Osloveny útvary vykonávající státní správu na KÚ a ORP 1.Seznam občanských sdružení, která podala žádost podle §70, odst.2, zákona č.114/1992, aby byla písemně informována o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních v oblasti státní památkové péče, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb. 2.Seznam NNO ( kromě církví), která v roli vlastníka či zplnomocněného žadatele obdržela v roce 2009 dotaci z rozpočtu kraje/obce na obnovu kulturní památky. 3.Popis ( stručná charakteristika): •Dosavadní spolupráce správního orgánu státní památkové péče s NNO ( bez církví) ve svém správním obvodu ( s uvedením příkladů dobré praxe), •Zkušenosti správního orgánu s působením NNO( bez církví) na území jeho správního obvodu v oblasti nakládání s památkovým fondem ( s uvedením typických příkladů). •Zkušenosti správního orgánu s využitím práce dobrovolníků v oblasti nakládání s památkovým fondem ( včetně památek místního významu)

67 NNO na Internetu •NNO vykonávající veřejnou službu se zapojením finančních prostředků z veřejných rozpočtů –oprávněnost požadavku veřejné kontroly – i prostřednictvím Internetu. •Nejproblémovější skupinou NNO z pohledu informovanosti jsou občanská sdružení - jednoduchost a přístupnost této organizační formy s sebou nese nízké požadavky na transparentnost a následnou kontrolu. •Řešení – zavedení částečné regulace- povinnost zveřejňovat některé údaje. •Prezentace OS na Internetu je poměrně nízká (OS buď své stránky nemají, nebo je jejich úroveň velice nízká) •MK zavazuje ve svých rozhodnutích příjemce dotací povinností informovat o podpoře z rozpočtu MK, ne však prostřednictvím Internetu.

68 Příjemci podpory z památkových programů MK na Internetu v roce 2009 •41 NNO obdrželo příspěvek •10 z nich nemá web •12 má informaci o akci a podpoře ze SR (MK) •19 tuto informaci neuvádí

69 Co je třeba Dálkově přístupná veřejná databáze(registr, evidence) NNO působících v oblasti nakládání s památkovým fondem 1.Kontakty 2.Statutární orgány 3.Stanovy 4.Specifikace předmětu činnosti 5.Hospodaření 6.Dárci 7.Dotace a příspěvky z veřejných i soukromých rozpočtů 8.Výroční zpráva 9.Etický kodex 10.Fundraisingový kodex 11.Sítě

70 NNO a nakládání s památkovým fondem – jak dál? Odborná i výkonná složka státní památkové péče: •NNO jsou významným partnerem v oblasti nakládání s památkovým fondem- tento fakt je nutno promítnout jak do koncepčních, legislativních opatření, tak následně do každodenní praxe. •Působení NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem je nutno dlouhodobě systematicky sledovat a vyhodnocovat. •Mezi státní památkovou péčí a NNO musí probíhat intenzívní a korektní komunikace. •Stát, MK a orgány a instituce státní památkové péče by měly přispívat k vytváření příznivých podmínek pro činnost a rozvoj NNO. •Oficiální ocenění vynikajících počinů NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem. NNO: •Svým působením v oblasti nakládání s památkovým fondem nahrazují stát při poskytování veřejné služby, velmi často za veřejné prostředky.Musí se tak dít se znalostí věci a na základě platné legislativy. •Mezi NNO a státní památkovou péčí musí probíhat intenzívní a korektní komunikace ( ne pozice vycházející z přesvědčení, že NNO je vždy lepší než stát). •Aktivity NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem musí splňovat podmínku transparentnosti, vyloučeny by mělo být aktivity, kde památky slouží jako prostředek k prosazování jiných cílů. •Požadavek serióznosti a korektnosti působení NNO směrem k široké veřejnosti a k médiím.

71 MK je připraveno k intenzivnější spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti nakládání s památkovým fondem

72 Děkuji za pozornost. PhDr. Anna Matoušková Ředitelka OPP MK ČR anna.matouskova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem Konference s názvem Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google