Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ „Fóra občanů 17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ „Fóra občanů 17"— Transkript prezentace:

1 ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ „Fóra občanů 17
ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ „Fóra občanů 17.listopadu 2007 – Výzva k odstoupení“ VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE 15.prosince 2007, od 16 hodin u Magistrátu města Karlovy Vary Prezentace je zpracována z oficiálních dokumentů MM K.Vary, podkladů opozičních zastupitelů, občanských iniciativ, výpovědí a z médií. Kompletace a zpracování prezentace: ing.Jiří Kotek; XII/2007 Adventní čas si vyžádal odlehčené pojetí shromáždění … Program: Divadlo „BezDirky“ veselá skeč Hip-hop – Západní projev (s premiérou nové skladby) Vsuvka: Veřejná tisková konference

2 Komentář k následující straně:
Adventní čas 2007. Je za námi rok práce v zastupitelstvu. Rok dotazů opozičních zastupitelů na koaliční na vedení města ODS a ČSSD, rok pochybování nad rozpočty, nad řadou konkrétních zadání, nad výběrovými řízeními i nad prodeji městského majetku. Rok jejich ignorování, neřešení, či odrážení od politických reprezentantů ODS, ČSSD a Zelených. Je-li prezentováno nějaké vysvětlení, je převážně matoucí či zamlžující, výjimečně je k věci a je-li zřetelné pak zní: „Vše je podle zákona, vše je demokraticky rozhodnuto, zákon nebyl porušen.“ Přesto je v uplynulém období město v několika málo podstatných kauzách poškozeno o 1.500, Kč !!! Za rozhodnutími stojí spolčená hlasující síla koaličních zastupitelů. Proto opoziční zastupitelé, občanské iniciativy a občané začali organizovat veřejná shromáždění, na kterých protestují a demonstrují proti vedení města. 17.listopadu 2007 vyzvali 11 radních a 3 uvolněné zastupitele k odstoupení.

3 Na VÝZVU K ODSTOUPENÍ „Fóra občanů 17
Na VÝZVU K ODSTOUPENÍ „Fóra občanů 17.listopadu 2007“ zareagovalo vedení města až po 3 demonstracích (!) Paní primátorka V.Vlková vydala prohlášení, ve kterém uvádí : „Před budovou Magistrátu se uskutečnilo shromáždění občanů. Tím vyvrcholila pro mne nepochopitelná, hrubá až arogantní kampaň proti současnému vedení města Karlovy Vary, a dokonce městu samotnému. Jako primátorka města cítím potřebu reagovat na množící se a stále gradující ataky skupiny osob okolo opozičních zastupitelů. Vystupování části opozičních zastupitelů a jejich příznivců nemají charakter opozičního postoje, ale blíží se vědomému nerespektování, porušování až ignoranci zákonů této republiky. Tímto postupem, založeným na ničím nepodložených argumentech a spekulativních soudech, nejenže demagogicky útočí na zástupce vedení města, ale svým jednáním poškozují také dobré jméno města Karlovy Vary nejen v České republice, ale i v zahraničí. Takovéto jednání nelze ze strany vedení města tolerovat, a proto se osobně zasadím o to, aby město učinilo vše, aby nepravdy a obvinění, které jsou o městu a jeho představitelích šířeny na veřejnosti, byly uvedeny na pravou míru. Ty, kteří takové informace šíří, vyzývám k neprodlenému předložení jasných důkazů pro jejich tvrzení.“

4 Komentář k následující straně:
Opoziční kritika je předkládána průběžně: na každém jednání zastupitelstva – marně a bez nejmenší reflexe protože nebylo umožněno opoziční názory prezentovat v oficiálním plátku „Radniční listy“, které dostávají občané do schránek, byly zřízeny na internetu opoziční kde je denně předkládána komplexní škála argumentů a zdůvodnění téměř denně jsou argumenty předkládány také v médiích ………. Přesto absenci důkazů a důvodů pro paní primátorku a její koaliční spolčení předkládáme v této ilustrativní podobě, kterou je možné průběžně doplnit o detaily dalších kauz.

5 VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE „Fórum občanů 17.listopadu 2007“
DEMOKRATICKÁ KORUPCE Adventní čas 2007. Je za námi rok práce v zastupitelstvu. Rok dotazů opozičních zastupitelů na koaliční vedení města, pochybování nad rozpočty, nad řadou konkrétních zadání, nad výběrovými řízeními i nad prodeji městského majetku. Rok jejich ignorování, neřešení, či odrážení od politických reprezentantů ODS, ČSSD a Zelených. Je-li prezentováno nějaké vysvětlení, je převážně matoucí či zamlžující, výjimečně je k věci a je-li zřetelné pak zní: „Vše je podle zákona, vše je demokraticky rozhodnuto, zákon nebyl porušen.“ Přesto je v uplynulém období město v několika málo podstatných kauzách poškozeno o 1.500, Kč !!! Za rozhodnutími stojí spolčená hlasující síla koaličních zastupitelů. Je možné korumpovat podle zákona? Je možné korumpovat v samosprávě města?

6 Komentář k následující straně:
Protože jsou koaliční většinou ODS a ČSSD a spol. často přijímána hůře pochopitelná rozhodnutí, váží se k nim mnohdy více či méně definovatelné vazby. Ty jsou ve veřejnosti kritizovány a pojmenovávány jako KORUPCE. Kultura českého práva má, i přes totalitní otřesy, svojí historickou tradici, proto je možné najít spojnici mezi rozhodovacími jevy zastupitelů a společenským vědomím takového stavu, jako stavu korupce. Osvěžujícím výkladem pojmu KORUPCE je výklad z Ottovy encylopedie.

7 „KORUPCE“ a psané právo
Zdroj: Ottova encyklopedie Korupcí v běžném slova smyslu se rozumí jednání, kterým se na určitou osobu působí, aby jednala buď proti dobrým mravům, nebo proti svým povinnostem, ať již úředním nebo morálním. Může zde býti působeno jednak penězi a hmotnými výhodami přímo (tak úplatkářství), po případě určitým vlivem mocenským. Nepříznivým následkům korupce snažil se zákonodárce brániti trestními ustanoveními. Tak všeobecný trestní zákoník stanoví v hlavě desáté za trestní čin zneužití pravomoci veřejného činitele, trestný podle okolností žalářem Jako zvláštní delikt, trestný žalářem, trestá se braní darů ve věcech úředních. Trestným je poskytnutí jakékoli přímé neb nepřímé výhody veřejnému činiteli neb s jeho vědomím jiné osobě za udělení oprávnění neb nějakého povolení. Trestné je konání veřejného činitele, který žádá neb dá si pro sebe neb pro jinou osobu slíbiti určitou výhodu, stejně i tehdy, když se prospěch takový poskytne dodatečně proto, že byla výhoda neb oprávnění uděleno. Toto ustanovení je výhradně ochranným opatřením proti korupci. Brániti korupci při veřejných dodávkách, o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací. Zákon ten stanoví, že trestného činu se dopouští, kdo v řízení o zadání veřejné dodávky neb práce za 1.) jinému přímo neb nepřímo nabídne, slíbí nebo poskytne majetkový prospěch za to, aby se zdržel účasti při soutěži, a kdo takový prospěch neb slib jeho přijme, za 2.) kdo totéž učiní za to, aby se soutěže zúčastnil určitým způsobem, a kdo takovou nabídku přijme, za 3.) kdo se vůbec dopustí jakýchkoliv jiných pletich, které jsou způsobilé přivoditi škodu veřejnému zadavateli. Byla-li dodávka neb práce zadána podnikateli, jehož jednání v řízení o jejím zadání tvoří skutkovou podstatu shora uvedeného trestného činu, jest zadávající oprávněn smlouvu s účinností od počátku neb pro budoucnost zrušiti. Všichni, kdo se pletich zúčastnili, odpovídají za veškerou škodu zadavateli vzniklou. Protože jsou koaliční většinou často přijímána hůře pochopitelná rozhodnutí, váží se k nim mnohdy více či méně definovatelné vazby. Ty jsou ve veřejnosti kritizovány a pojmenovávány jako KORUPCE. Kultura českého práva má, i přes totalitní otřesy, svojí historickou tradici, proto je možné najít spojnici, mezi rozhodovacími jevy zastupitelů a společenským vědomím takového stavu, jako stavu korupce. Osvěžujícím výkladem pojmu KORUPCE je výklad z Ottovy encylopedie.

8 Komentář k následující straně:
Zákon o obcích vymezuje a ukládá zastupitelům, jak se mají při projednávání konkrétních věcí a situací chovat. Jasně je formulováno, co je třeba naplnit, aby bylo usnesení platné. Z těchto ustanovení je dovoditelná také odpovědnost zastupitelů za špatná rozhodnutí.

9 „KORUPCE“ a psané právo
Zákon o obcích ukládá: § 38 – Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně. Obec je povinna pečovat o jeho zachování a rozvoj, chránit ho před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím. § 39 – Při prodeji se cena sjednává ve výši ceny v místě a čase obvyklé, cena nižší musí být zdůvodněna. § 69 – Slib výkonu funkce zastupitele je „v zájmu obce a občanů“. § 70 – Funkce zastupitele je veřejnou funkcí. § 83 – Zastupitel jehož účast na projednávání by mohla znamenat výhodu pro něj či osobu blízkou, osobu fyzickou či právní, je povinen tuto skutečnost sdělit před projednáním věci v orgánu. Ten rozhodne o jeho vyloučení z projednání. Zákon o obcích vymezuje a ukládá zastupitelům, jak se mají v klíčových situacích chovat. Jasně je formulováno, co je třeba naplnit, aby bylo usnesení platné. Z těchto ustanovení je dovoditelná také odpovědnost zastupitelů za špatná rozhodnutí.

10 Komentář k následující straně:
Také ostatní zákony pojmenovávají řadu jevů, které korupci znemožňují a staví mimo zákonný rámec společnosti.

11 „KORUPCE“ a psané právo
Způsobení škody Zneužívání pravomoci veřejného činitele Zneužití informací v obchodním styku Neoprávněné nakládání se svěřeným majetkem Zpronevěra Pletichy ve veřejné soutěži Nekalá soutěž Zločinné spolčení Také ostatní zákony pojmenovávají řadu jevů, které korupci znemožňují a staví mimo rámec společnosti.

12 Komentář k následující straně:
Není prolhaná a zlodějská společnost ta, kde se lže a krade (lže a krade se skutečně všude), ale prolhaná a zlodějská společnost je ta, kde to lidé tolerují! Proto je skutečně možné korumpovat podle zákona, pokud jsou k tomu orgány státu, policie, zastupitelství a justice apatické a lhostejné! Proto je také skutečně možné korumpovat ve státě i samosprávě, pokud jsou k tomu občané apatičtí a lhostejní a nechají si to od svých zastupitelů líbit!

13 „KORUPCE“ a psané právo
Apatie a lhostejnost je cestou do pekla pro všechny! Je možné korumpovat podle zákona? ANO x NE Ano, pokud jsou orgány státu, policie, zastupitelství a justice apatické a lhostejné! Je možné korumpovat v samosprávě města? Ano, pokud jsou občané apatičtí a lhostejní a nechají si to od svých zastupitelů líbit! Není prolhaná a zlodějská společnost ta, kde se lže a krade (lže a krade se skutečně všude), ale prolhaná a zlodějská společnost je ta, kde to lidé tolerují! Proto je skutečně možné korumpovat podle zákona, pokud jsou k tomu orgány státu, policie, zastupitelství a justice apatické a lhostejné! Proto je také skutečně možné korumpovat v samosprávě, pokud jsou k tomu občané apatičtí a lhostejní a nechají si to od svých zastupitelů líbit!

14 Komentář k následující straně:
Vedení města v podrážděné reakci na demonstrace „Fóra občanů “ proklamativně žádá „důkazy“ o své zkorumpovanosti. Proto předkládáme tuto prezentaci o jejich KORUPCI. Začalo to hned na úvodním jednání nového zastupitelstva v listopadu 2006 přidělením miliardové zakázky na výstavbu hokejové dvou-haly, vznosně pojmenované jako „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum“, „multifunkční hala“ … které věcně správněji říkáme „mono-hala“.

15 VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE „Fórum občanů 17.listopadu 2007“
DEMOKRATICKÁ KORUPCE Vedení města v podrážděné reakci na demonstrace „Fóra občanů “ proklamativně žádá „důkazy“ o své zkorumpovanosti. Proto předkládáme tuto prezentaci o jejich korupci. Začalo to hned na úvodním jednání nového zastupitelstva, v listopadu 2006 – přidělením miliardové zakázky na výstavbu hokejové dvou-haly, vznosně pojmenované jako „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum“, „multifunkční hala“ … které věcně správněji říkáme „Mono hala“. MONO-MULTI HALA

16 Komentář k následující straně:
Na počátku byla informace od několika občanů o tom, že je to „korupce jako hrom“, že v tom je …milionů Kč… … ať byla či nebyla, bylo naší povinností tyto informace vyslechnout ...

17 ?! Úplatek !? 150,000.000,- Kč MONO-MULTI HALA
Na počátku byla informace od několika občanů o tom, že je to „korupce jako hrom“, že v tom je … … ať byla či nebyla, bylo naší povinností tyto informace vyvrátit .

18 Komentář k následující straně:
Začalo to tedy hned na úvodním jednání nového zastupitelstva v listopadu 2006 – přidělením miliardové zakázky na výstavbu haly firmě, která byla již dříve medializována v souvislostech s korupčními skandály: Syner a její „bratři“ do karlovarského příběhu BauStav a Metrostav. Otevřela se řada otázek, o nepřipravenosti, mlze a neprůhlednosti v přípravném řízení. Do vínku jsme dostali rozporuplné informace od předchozích zastupitelů a naprosto účelově zmanipulované doprovodné ekonomické studie (studie proveditelnosti a CBA od firmy pana Frouse, napojeného na ČSSD). Navrhli jsme odložení přidělení zakázky a vyřešení nezajištěného financování. Marně! Náměstek Keřka a další koaličníci lhali a mlžili, ukončili diskusi, aby převálcovali veškeré pochybnosti silovým hlasováním.

19 MONO-MULTI HALA Začalo to tedy hned na úvodním jednání nového zastupitelstva, v listopadu 2006 – přidělením miliardové zakázky na výstavbu haly firmě, která byla medializována v souvislostech s korupčními skandály: Syner a její „bratři“ do karlovarského příběhu BauStav a Metrostav. Otevřela se řada otázek, o nepřipravenosti, mlze a neprůhlednosti v přípravném řízení. Do vínku jsme dostali rozporuplné informace od předchozích zastupitelů a naprosto účelově zmanipulované doprovodné ekonomické studie (studie proveditelnosti a CBA od firmy napojené na ČSSD). Navrhli jsme odložení přidělení zakázky a vyřešení nezajištěného financování. Marně! Náměstek Keřka a další koaličníci lhali a mlžili, ukončili diskusi a převálcovali veškeré pochybnosti silovým hlasováním.

20 Komentář k následující straně:
Za podivným úvodem už byl velmi silně cítit „smrad korupce“. Takže v předchozím vysvětlené korupční pochybnosti nebyly otupeny – naopak! Proto jsme se šli podívat do podhoubí těch kamuflujících lží koaličních představitelů. „Výběrové řízení“ na dodavatele stavby: 16 uchazečů bylo omezeno na 5. Proč? Nikdo nevysvětlil, nepřijmeme-li jako vysvětlení mlžení, že cílem bylo zjednodušení listování v 16 nabídkách. Samotné losování je zamlženo za činností 2 firem: zajišťující Stormen s.r.o. a losující Stone Block a.s. (obě sídlící na pochybných adresách) a to za dohledu státní notářky, která losování popsala tak, jak je vidět na výpisu z notářského zápisu.

21 MONO-MULTI HALA Za podivným úvodem už byl cítit „smrad korupce“. Takže v předchozím vysvětlené korupční pochybnosti nebyly otupeny – naopak! Proto jsme se šli podívat do podhoubí těch kamuflujících lží koaličních představitelů. „Výběrové řízení“ na dodavatele stavby. 16 uchazečů bylo omezeno na 5. Proč? Nikdo nevysvětlil, nepřijmeme-li mlžení o zjednodušení listování v 16 nabídkách jako vysvětlení. Samotné losování je zakopáno za činností 2 firem: zajišťující Stormen s.r.o. a losující Stone Block a.s. a to za dohledu státní notářky, která losování popsala tak, jak je vidět na výpisu z notářského zápisu.

22 Komentář k následující straně:
… jak losování proběhlo ve skutečnosti dokládá videonahrávka, jejíž podstatnou část jsme zveřejnili na prosincovém jednání zastupitelstva v roce Domnívali jsme se, že se spolčení koaliční zastupitelé zastydí a začnou věcnou diskusi o reálném stavu přípravy a o parametrech stavby jednat. … Marně! Náměstek Keřka a další koaličníci lhali a mlžili, ukončili diskusi, aby opět převálcovali veškeré pochybnosti silovým hlasováním. Proto se video vydalo ze zastupitelstva do světa 

23 MONO-MULTI HALA … jak losování proběhlo ve skutečnosti dokládá videonahrávka, jejíž podstatnou část jsme zveřejnili na prosincovém jednání zastupitelstva. Domnívali jsme se, že se spolčení koaliční zastupitelé zastydí a začnou věcnou diskusi o reálném stavu přípravy a o parametrech stavby jednat. … Marně! Náměstek Keřka a další koaličníci lhali a mlžili, ukončili diskusi a převálcovali veškeré pochybnosti silovým hlasováním. Proto se video vydalo ze zastupitelstva do světa  Poklepem myší na obrázek se spustí videonahrávka s „losovačkou“ nebo ji lze otevřít zde:

24 Komentář k následující straně:
Kdo to viděl bezprostředně na vlastní oči … ? Zástupci losujících firem, náměstek Keřka, vedoucí odboru investic Riedl, právník města, vedoucí kanceláře primátora a v prezenční listině nezapsaná notářka Machová … nikdo nezasáhl (!)

25 MONO-MULTI HALA Kdo to viděl na vlastní oči?
Zástupci losujících firem, náměstek Keřka, vedoucí odboru investic Riedl, právník města, vedoucí kanceláře primátora a nezapsaná notářka Machová … nikdo nezasáhl.

26 Komentář k následující straně:
„Pečlivě“ vylosované firmy pak poskládaly své nabídky do výsměšně jednotkového pořadí – rozdíl mezi první a poslední nabídkou není ani 5%(!). Přineslo by regulérní výběrové řízení také miliardovou nabídku? Pochybnost je za daných okolností zcela na místě!

27 MONO-MULTI HALA „Pečlivě“ vylosované firmy pak poskládaly své nabídky do výsměšně jednotkového pořadí. Přineslo by regulérní výběrové řízení také miliardovou nabídku? Pochybnost je za daných okolností zcela na místě!

28 Komentář k následující straně:
Paní primátorka si vyžádala referenci na firmu Stormen s.r.o. Tuto referenci předložil pronajímatel (!) domku v Praze, ve kterém firma údajně sídlí (…napsal, že firma platí řádně nájem, a že je tam dobré spojení metrem …)))) Co při všech známých skutečnostech z losování dovodila primátorka bylo ve dvoustránkovém stanovisku, ve kterém se dokola mlží a říká totéž, co je v tomto závěru.

29 MONO-MULTI HALA Paní primátorka si vyžádala referenci na firmu Stormen s.r.o. Tuto referenci předložil pronajímatel (!) domku v Praze, ve kterém firma údajně sídlí (…napsal, že firma platí řádně nájem, a že je tam dobré spojení metrem …)))) Co při všech známých skutečnostech z losování dovodila primátorka bylo ve dvoustránkovém stanovisku, ve kterém se dokola mlží a říká totéž, co je v tomto závěru.

30 Komentář k následující straně:
Pro nezasvěcenou veřejnost, novináře a pro sebevědomé spolčení koaličních představitelů bylo šokem několik měsíců očekávané rozhodnutí antimonopolního úřadu!

31 MONO-MULTI HALA Pro nezasvěcenou veřejnost, novináře a pro sebevědomé spolčení koaličních představitelů bylo šokem několik měsíců očekávané rozhodnutí antimonopolního úřadu!

32 Komentář k následující straně:
To oficiálně konstatuje to, co viděl na videozáznamu celý národ - že výběrové řízení nebylo transparentní a bylo provedeno v rozporu se zákonem. Přesto se staví dál a jsou v podstatě nezákonně vynakládány veřejné prostředky ve výši stovek milionů korun!

33 MONO-MULTI HALA To oficiálně konstatuje to co viděl na videozáznamu celý národ, že výběrové řízení nebylo transparentní a bylo provedeno v rozporu se zákonem. Přesto se staví dál a jsou v podstatě nezákonně vynakládány veřejné prostředky ve výši stovek miliónů korun!

34 Komentář k následující straně:
To, že předmětem stavby není MULTI-FUNKČNÍ hala, jak stále dokola mlží a lžou koaliční představitelé, ale prostá hokejová hala pro diváků */ jednoznačně vyplývá z uzavřené SMLOUVY O DÍLO, podle které se hala staví. Všechno ostatní včetně uvedeného výčtu nezbytných věcí se musí k hale dodělat, aby byla provozuschopná. Kolik tedy bude hala stát na konci? … další stovky milionů k výchozí miliardě! */ … na hokej jich chodí průměrně – údaj z play-off 2006

35 MONO-MULTI HALA Předmět stavby je dán SoD a není v ní:
Žádné jiné funkce než hokej - doplnit … 150 Obslužné komunikace, parking, napojení … 100 Chodníky a lávka pro pěší … 50 Meliorace a odvodnění, parkové úpravy… 40 Plavecký bazén … 250 Více práce (mil.Kč) …??? … Kolik tedy ještě navíc vychází? řádově 800 ?! To, že předmětem stavby není MULTIFUNKČNÍ hala, jak stále dokola mlží a lžou koaliční představitelé, ale prostá hokejová hala pro diváků (na hokej jich chodí průměrně 2.800) jednoznačně vyplývá z uzavřené SMLOUVY O DÍLO, podle které se hala staví. Všechno ostatní včetně uvedeného výčtu nezbytných věcí se musí k hale dodělat, aby byla provozuschopná. Kolik tedy bude hala stát na konci? … další stovky miliónů!

36 Komentář k následující straně:
A co provoz haly? Bc. Frous, jediný ředitel, jednatel a společník firmy Bioplan consult s.r.o., spolukandidát z kandidátky ČSSD, dodal pro rozhodování zastupitelů odborné podklady: Studii proveditelnosti a CBA (finanční analýzu). Jak bylo třeba „znásilnit“ údaje o množství pronajatých hodin a cenu je vidět z jeho tabulek, takže naplánovaný 15 milionový roční zisk je sice udivující, ale jeho vznik z této konstrukce překvapit nemůže. Oponentní odhady hovoří naopak o každoročních několikamilionových ztrátách!

37 MONO-MULTI HALA A co provoz haly?
Bc. Frouz, jediný ředitel, jednatel a společník firmy Bioplan consult sro., spolukandidát z kandidátky ČSSD dodal pro rozhodování zastupitelů odborné podklady: Studii proveditelnosti a CBA (finanční analýzu). Jak bylo třeba „znásilnit“ údaje o množství pronajatých hodin a cenu je vidět z jeho tabulek, takže naplánovaný 15 miliónový roční zisk je sice udivující, ale jeho vznik z této konstrukce překvapit nemůže. Oponentní odhady hovoří naopak o každoročních několikamiliónových ztrátách!

38 Komentář k následující straně:
Předmětem zásadní kritiky je od samého počátku nezajištěné financování výstavby haly. Celou halu financuje město z bankovní půjčky a ze svých rozpočtových provozních prostředků. 150 mil. Kč od státu se jeví jako dočasná záležitost, protože po první kontrole NKÚ nebo samotného ministerstva financí lze reálně očekávat, že s ohledem na nezákonné přidělení zakázky ji bude město muset vracet.

39 MONO-MULTI HALA Financování stavby: 600,000.000 bankovní úvěr
150, cena úvěru (úroky) 325, rozpočet města 150, MF ČR ??? Krajští politici si slíbených 100 mil.Kč nechali Předmětem zásadní kritiky je od samého počátku nezajištěné financování výstavby haly. Celou halu financuje město z bankovní půjčky a ze svých rozpočtových provozních prostředků. 150 mil. Kč od státu se jeví jako dočasná záležitost, protože po první kontrole NKÚ nebo samotného ministerstva financí lze reálně očekávat, že s ohledem na nezákonné přidělení zakázky ji bude město muset vracet.

40 Komentář k následující straně:
Co dobrodružný hazard „hokejové lobby“ a koaliční většiny ODS, ČSSD a Strany zelených městu přinese? Ilustrativní ukázku přináší vývoj „kapitálových výdajů“ (prostředky na opravy a rekonstrukce, případně rozšíření majetku města – silnic a chodníků, domů, škol a domů sociálních…). Aktuální standardní potřeba je 400 mil.Kč ročně (horní linie žlutého pole zachycuje nárůst finanční potřeby způsobený inflací a růstem cen). Výstavbou haly odčerpané finanční prostředky zachycuje propad červené linie. Žlutá výseč pak celkově vypovídá, že dojde k nárůstu zadluženosti v oblasti kapitálových výdajů na 1,5 miliardy Kč(!)… to předáme svým dětem. Tato konstrukce nezahrnuje další stovky miliónů na dokončení celého projektu (viz. strana 35).

41 MONO-MULTI HALA Co dobrodružný hazard „hokejové lobby“ a koaliční většiny ODS, ČSSD a zelených městu přinese? Ilustrativní ukázku přináší vývoj „kapitálových výdajů“ (prostředky na opravy a rekonstrukce, případně rozšíření majetku města – silnic a chodníků, domů, škol a domů sociálních…). Aktuální standardní potřeba je 400 mil.Kč ročně (žluté pole zachycuje růst způsobený inflací a růstem cen). Výstavbou haly odčerpané finanční prostředky zachycuje propad červeného pole. Žlutá výseč pak celkově vypovídá, že dojde k nárůstu zadluženosti v oblasti kapitálových výdajů na 1,5 miliardy Kč(!)… to předáme svým dětem. Tato konstrukce nezahrnuje další stovky miliónů na dokončení celého projektu (viz. strana 16).

42 Komentář k následující straně:
Druhý příběh má kořeny také v předchozím zastupitelstvu. Na začátku byly také „drby“ o korupci, úplatcích s předem jasnými kupujícími.

43 VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE „Fórum občanů 17.listopadu 2007“
DEMOKRATICKÁ KORUPCE Druhý příběh má kořeny také v předchozím zastupitelstvu. Na začátku byly také „drby“ o korupci, úplatcích s předem jasnými kupujícími. VŘ Prodej Lázeňská 1, 3 a 5

44 Komentář k následující straně:
Kamuflovat regulérnost prodeje mělo opět „výběrové řízení“. Komise na otevírání obálek se musela sejít dvakrát, protože do řízení nečekaně vstoupili jiní než očekávaní zájemci. Také komise výběrová musela jednat dvakrát a rada města a zastupitelstvo také … a to dokonce mimořádně svolané „ze dne na den“(!) v poslední den svého volebního období !!! Kdo má koupit, vědělo celé město: SlotGame-Moser-Golem neboli Perič-Vlk-Klečka. V tomto korupčním oparu začalo o prodeji jednat zastupitelstvo nové.

45 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Obálková komise ……….... 11.+22.9.2006
Výběrová komise ……… Rada města (8.15 h.) …… Zastupitelstvo ……………… Rada města (15 h.) ……… Mimořádné zastupitelstvo NOVÉ VOLBY …………… Kamuflovat regulérnost prodeje mělo opět „výběrové řízení“. Komise na otvírání obálek se musela sejít dvakrát, protože do řízení nečekaně vstoupili jiní než očekávaní zájemci. Také komise výběrová musela jednat dvakrát a rada města a zastupietelstvo také … a to dokonce v poslední den svého volebního období !!! V tomto korupčním oparu začalo o prodeji jednat zastupitelstvo nové.

46 Komentář k následující straně:
Výběrová komise měla 7 členů (a také 7 náhradníků). Přesto měla dramatické problémy, aby se vůbec sešla. Někteří zastupitelé se prostě ztratili, aby nemuseli do rozhodování rozhodnutého prodeje vstupovat. Sešla se s obtížemi, ale přeci …

47 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Výběrová komise měla 7 členů (a také 7 náhradníků). Přesto měla dramatické problémy, aby se vůbec sešla. Někteří zastupitelé se prostě ztratili, aby nemuseli do rozhodování rozhodnutého prodeje vstupovat.

48 Komentář k následující straně:
Sešli se 4, kteří měli svůj důvod přijít. Kdyby jeden z nich selhal, nemohli by prodej schválit – byli 4 ze 7 členné komise(!) Všichni byli zainteresovaní ve vzájemných podporách a v poskytnutí výhod. Zeman a Hejda bezprostředně spojení s kupujícími, které „vybírali“ a hlasováním rozhodovali o prodeji. Zeman – SlotGame více než miliónové dotace do jeho černé stavby Babiččina dvorečku ve Smolných Pecích. Hejda – významný obchodní partner fy. Golem – jeho Pneuservis toto dopravní impérium obouvá do pneu.

49 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Sešli se 4, kteří měli svůj důvod přijít. Kdyby jeden z nich selhal, nemohli by prodej schválit – byli 4 ze 7 členné komise(!) Všichni byli zainteresovaní ve vzájemných podporách a poskytnutí výhod. Zeman a Hejda bezprostředně spojení s kupujícími, které „vybírali“ a hlasováním rozhodovali o prodeji. Zeman – SlotGame více než miliónové dotace do jeho černé stavby Babiččina dvorečku ve Smolných Pecích. Hejda – významný obchodní partner fy. Golem – jeho Pneuservis toto dopravní impérium obouvá do pneu.

50 Komentář k následující straně:
Rada města odpoledne – jeden den před novými volbami schvaluje prodej a titíž radní svolávají hned potom mimořádné jednání zastupitelstva!!! Některá konkrétní jména se opakují (Zeman, Hejda) z předchozího procesu, ostatní jména patří ke koloritu takovýchto rozhodnutí.

51 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Rada města odpoledne – jeden den před novými volbami schvaluje prodej a titíž radní svolávají hned potom mimořádné jednání zastupitelstva!!! Některá konkrétní jména se opakují (Zeman, Hejda) z předchozího procesu, ostatní jména patří ke koloritu takovýchto rozhodnutí.

52 Komentář k následující straně:
Co jejich rozhodnutí přineslo? Následně je uvedený přehled o účastnících výběrového řízení a jejich nabídkách. Ve všech třech případech byla vybrána ta nejnižší nabídka!!!

53 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Předložené nabídky účastníků VŘ Lázeňská čp. 1: účastník VŘ    Nabídnutá cena        První rozvojová Stará Louka a.s.       72, Kč        Hotel Praha Group s.r.o.     50, Kč    Slot Game a.s.    47, Kč    Předložené nabídky účastníků VŘ Lázeňská čp. 3: účastník VŘ    Nabídnutá cena         První rozvojová Stará Louka a.s.       42, Kč        Mgr. Blanka Klečková (Golem)      35, Kč       Předložené nabídky účastníků VŘ Lázeňská čp. 5: První rozvojová Stará Louka a.s.       47, Kč        Moser a.s.     , Kč Co jejich rozhodnutí přineslo? Zde je uvedený přehled o účastnících výběrového řízení a jejich nabídkách. Ve všech třech případech byla vybrána ta nejnižší nabídka!!!

54 Komentář k následující straně:
Bezprostřední ztráta z připraveného prodeje je uvedena v této tabulce.

55 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 1 Slot Game a.s. 47,000.000 - 25,139.000 3
účastník VŘ    Nabídnutá cena Rozdíl nabídek      1  Slot Game a.s.     47,       - 25, 3 Klečková (Golem)    35,     -  7,      5  Moser a.s.    31,     - 16,        C e l k o v ý   r o z d í l                                     - 48,      Bezprostřední ztráta z přiopraveného prodeje je uvedena v této tabulce

56 Komentář k následující straně:
Nová koalice si řekla, že nebude kopírovat poměrně hodně medializované a kritizované rozhodnutí o prodeji a rozhodla se pro nové „výběrové řízení“. Najala si na něj firmu Gordion s.r.o. (za 160 tis.Kč) Vymyslela pro něj neuvěřitelný název a ještě neuvěřitelnější mechanismus kamufláže, aby údajně nikdo nemohl výběrové řízení ošálit(!)

57 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 „Forma prodeje formou detekčního řízení s následným VŘ“ Účastníci odevzdají své nabídky v zalepené obálce. Následně zasedne Rada a stanoví výběrová kritéria! Ta kritéria Rada následně předá Komisi pro výběr, aby podle nich posoudila nabídky Nová koalice si řekla, že nebude kopírovat poměrně hodně medializované a kritizované rozhodnutí o prodeji a rozhodla se pro nové „výběrové řízení“. Najala si na něj firmu Gordion s.r.o. (za 160 tis.Kč) Vymyslela pro něj neuvěřitelný název a ještě neuvěřitelnější mechanismus kamulufáže, aby údajně nikdo nemohl výběrové řízení ošálit(!)

58 Komentář k následující straně:
Koaliční vedení si vymyslelo diskriminační podmínky, aby se náhodou do VŘ nemohlo přihlásit všech karlovarských podnikatelských subjektů, či dokonce někdo další odjinud.

59 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Soutěžní podmínky pro účastníky VŘ:
obrat v uplynulém roce 200 mil.Kč počet zaměstnanců min. 10 pojistné v uplynulém roce 5 mil.Kč daňové sídlo v K.Varech …a další Koaliční vedení si vymyslelo diskriminační podmínky, aby se náhodou do VŘ nemohlo přihlásit všech karlovarských podnikatelských subjektů, či dokonce někdo další odjinud.

60 Komentář k následující straně:
Pro vyhodnocení již vyfiltrovaných uchazečů pak vytvořila koaliční rada města ona supertajná výběrová kritéria … labyrint dalších nesmyslných nástrojů kamufláže. Vždyť přeci v prodeji domů nejde o nic jiného, než prodat domy - prakticky žádná břemena, žádné zpětné vazby, žádná vynutitelná plnění … proč tedy podmínky?

61 KRITÉRIA a SUBKRITÉRIA
VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 KRITÉRIA a SUBKRITÉRIA                                                        popis                                                      způsob hodnocení         váha  A          Cena -   30% výše ceny (bodování v poměru nabídek)   30% B          Investiční záměr                                                      30%    B1        doba a harmonogram zhodnocení objektu       Pb */         5%    B2        specifikace investičních nákladů (dle výše)      Pb */       10%    B3        kulturní a společenský přínos využití objektu     Pb */       25%    B4        předpoklad vytvořených prac.míst                     Pb */       20%    B5        sankce za nedodržení předpokladu prac.míst  Pb */       20%    B6        doba garance pro nově vytvořená prac místa  Pb */       20% C          Záměr budoucí finanční spolupráce s městem    20%    C1        účel spolupráce (body za vhodnost)                 Pb */       30%    C2        doba trvání budoucí spolupráce                         Pb */       30%    C3        výše budoucí finanční spolupráce                      Pb */       40% D          Záměr jiné (nefinanční) spolupráce s městem     10%    D1        forma                                                                     Pb */       10%    D2        doba trvání spolupráce                                       Pb */       30%    D3        účel spolupráce (body za vhodnost)                  Pb */       20%    D4        Vyjádření v penězích                                           Pb */       40% E          Záměr spolupráce s městem při využití objektu  10%    E1        kvantita nabídnutých prostor (body za vhodnost) Pb */   30%    E2        finanční podmínky nabídky prostor                     Pb */      40%    E3        doba spolupráce při využití prostor                    Pb */      30% Pro vyhodnocení již vyfiltrovaných uchazečů pak vytvořila koaliční rada města ona supertajná výběrová kritéria … labyrint dalších nesmyslných nástrojů kamufláže. Vždyť v prodeji domů nejde o nic jiného, než prodat domy - prakticky žádná břemaena, žádné zpětné vazby, žádná vynutitelná plnění …

62 Komentář k následující straně:
Do výběrového řízení však opět vstoupil cizí zájemce, p. Šretr (KPS a.s.), který tím koaliční skupince kazil domluvený obchod – proto byl v mlze a kamufláži výběrového řízení vyřazen. Stalo se tak za zvláštních okolností: zúčastnil se otevření obálek a konstatování komise, že vyhověl podmínkám VŘ, proto mohl z VŘ odejít. Dodatečně (z tisku) se dozvěděl, že byl z VŘ vyřazen(!) a domy byly k prodeji schváleny v zastupitelstvu těm dříve vybraným zájemcům. Proto podal žalobu k soudu. Soud v prvním stání odmítnul všechny jeho důkazy a svědky a žalobu mu zamítnul. Odvolání bude projednávat krajský soud v Plzni. V návaznosti na jednání soudu se v těchto dnech objevilo v médiích svědectví členky výběrové komise, která skutečně zpochybnila průběh vyřazení zájemce.

63 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Do výběrového řízení však opět vstoupil cizí zájemce, p. Šretr (KPS a.s.), který tím koaliční skupince kazil domluvený obchod – proto byl v mlze a kamufláži výběrového řízení vyřazen. Stalo se tak za zvláštních okolností: zúčastnil se otevření obálek a konstatování komise, že vyhověl podmínkám VŘ, proto mohl z VŘ odejít. Dodatečně (z tisku) se dozvěděl, že byl z VŘ vyřazen(!) a domy byly k prodeji schváleny v zastupitelstvu těm dříve vybraným zájemcům. Proto podal žalobu k soudu. Soud v prvním stání odmítnul všechny jeho důkazy a svědky a žalobu mu zamítnul. Odvolání bude projednávat krajský soud v Plzni. V návaznosti na jednání soudu se v těchto dnech objevilo v médiích svědectví členky výběrové komise, která skutečně zpochybnila průběh vyřazení zájemce.

64 Komentář k následující straně:
Málokdo z karlovarské veřejnosti si myslí, že prodej proběhl BEZ KORUPCE. Na známé vazby a zcela evidentní propojení koaličních zastupitelů a kupujících opozice poukazuje a prodej pokládá za nezákonný.

65 VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 BEZ KORUPCE !
Golem Hejda, existenční závislost pneu společná dovolená v době rozh. Moser Vlk – předseda ODS Slot Game radní Zeman načerno Babiččin dvoreček OS Fiala Obnovu Lázní III OS Málokdo z karlovarské veřejnosti si myslí, že prodej proběhl BEZ KORUPCE. Na známé vazby a zcela evidentní propojení koaličních zastupitelů a kupujících opozice poukazuje a prodej pokládá za nezákonný.

66 Komentář k následující straně:
Prodejní ceny vybraným kupujícím (viz. str. 55) se pohybují ve zcela jiných pásmech, než jsou ceny tržní i ceny obvyklé.

67 70, 80 mil. Kč 70 – 120 mil. Kč VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5
Ceny za dům v místě a čase obvyklé: 70, 80 mil. Kč Ceny za dům tržní: 70 – 120 mil. Kč Prodejní ceny vybraným kupujícím (viz. str. 26) se pohybují ve zcela jiných pásmech než jsou ceny tržní i ceny obvyklé.

68 Komentář k následující straně:
Oprávněný předpoklad, že by v transparentním a otevřeném prodeji bylo dosaženo reálné ceny kolem 300 mil. Kč, vede ke stanovení výše vzniklé škody …

69 300,000.000 Kč 187,000.000 Kč VŘ Prodej Lázeňská 1,3 a 5 Ztráta …
Tržní cena – Znalecký posudek 300, Kč Ztráta … 187, Kč Oprávněný předpoklad, že by v transparentním a otevřeném prodeji bylo dosaženo reálné ceny kolem 300 mil. Kč, vede ke stanovení vzniklé škody 190 mil. Kč!

70 Komentář k následující straně:
Nejčerstvější kostlivec současného zastupitelstva nově vyplaval na světlo, když spadl na stůl říjnového zastupitelstva (2007). Ráno před jednáním (bez předchozí možnosti studia) byl bod zařazený dodatečně do programu, 5 minut před jeho projednáním(!). 70 stránkový materiál „Regulační plán Na Vyhlídce“, který z původně diskutovaných kaskád a parkového řešení „plic lázní“ stanovuje 3 fronty 4 až 6 podlažních domů! Rada města ho projednala v předvečer zastupitelstva(!) … po dodatečném zjištění se ukazuje, že pozemek patří KSBD Na Vyhlídce…

71 VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE „Fórum občanů 17.listopadu 2007“
DEMOKRATICKÁ KORUPCE Nejčerstvější kostlivec současného zastupitelstva spadl na stůl na říjnové zastupitelstvo 2007. Ráno před jednáním (bez předchozí možnosti studia) byl bod zařazený dodatečně do programu, 5 minut před jeho projednáním(!). 70 stránkový materiál „Regulační plán Na Vyhlídce“, který z původně diskutovaných kaskád a parkového řešení „plic lázní“ stanovuje 3 fronty 4 až 6 podlažních domů! Rada města ho projednala v předvečer zastupitelstva(!) … po dodatečném zjištění se ukazuje, že pozemek patří KSBD Na Vyhlídce… BD Vyhlídka

72 Komentář k následující straně:
Z majetku města byl vyveden formou prodeje předem vybranému zájemci – KSBD Vyhlídka. Stalo se tak na zastupitelstvu 19.prosince 2003. Prodejní cena 450 Kč za 1 m2 (!) … výměra m2 Těsně před tímto bodem ještě zastupitelé schválili, že město zadá vypracování regulačního zastavovacího plánu .

73 Bytové družstvo Vyhlídka
Z majetku města byl vyveden formou prodeje předem vybranému zájemci – KSBD Vyhlídka. Stalo se tak na zastupitelstvu 19.prosince 2003. Prodejní cena 450 Kč za 1 m2 (!) … výměra m2 Těsně před tímto bodem ještě zastupitelé schválili, že město zadá vypracování regulačního zastavovacího plánu .

74 Komentář k následující straně:
Celé výběrové řízení prodeje přímému zájemci proběhlo vlastně pro fiktivní subjekt, který byl teprve účelově vytvářen. Jeho předsedou byl p. Sedláček (KDU-ČSL) z Roubínkovy kandidátky, která slíbila, že roztančí město. Listiny založené v rejstříku OS v Plzni jsou poměrně starších dat, proto zjištění aktuálního složení není spolehlivé. Jména dalších osob kolující ve veřejnosti proto neuvádíme.

75 Bytové družstvo Vyhlídka
Ú p l n ý    v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl Dr, vložka 1936 Obchodní firma: Karlovarské stavební bytové družstvo Vyhlídka Datum zápisu: 15.prosince 2003 Celé výběrové řízení prodeje přímému zájemci proběhlo vlastně na fiktivní subjekt, který byl účelově vytvářen. Jeho předsedou byl p.Sedláček (KDU-ČSL) z Roubínkovy kandidátky, která slíbila, že roztančí město. Listiny založené v rejstříku OS v Plzni jsou poměrně starších dat, proto zjištění aktuálního složení není spolehlivé. Jména dalších osob kolující ve veřejnosti proto neuvádíme.

76 Komentář k následující straně:
… Jaká byla prodejní cena za pozemky 200 m od Vřídla!?

77 Bytové družstvo Vyhlídka
Kupní cena: ( m2 á 450,-Kč) 5, Kč … za pozemky 200 m od Vřídla!

78 Komentář k následující straně:
Snímek z pozemkové mapy (levá část plánku – volné prostranství je park se sochou Karla IV. - levý dolní roh je 50m od Vřídla – Kolmá ulice vede při dolním vodorovném okraji plánku – pravý dolní roh je „Na Vyhlídce - U Slunce“ – šikmá komunikace s puntíky je hlavní dopravní komunikace „Na Vyhlídce“)

79 Bytové družstvo Vyhlídka
Snímek z pozemkové mapy (levá část plánku – volné prostranství je park se sochou Karla IV. - levý dolní roh je 50m od Vřídla – Kolmá ulice vede při dolním vodorovném okraji plánku – pravý dolní roh je „Na Vyhlídce - U Slunce“ – šikmá komunikace s puntíky je „Na Vyhlídce“)

80 Komentář k následující straně:
V roce 1992 byla v Karlových Varech stanovena cenová mapa pozemků, která pozemky v lokalitě kolem Vřídla cenila na Kč za 1 m2. Kdyby město prodávalo pozemky řádným, otevřeným a transparentním způsobem, dosáhlo by prodejní ceny blízké ceně tržní. Aktuální zkušenosti realitních kanceláří potvrzují ceny kolem Kč/m2 Takto můžeme připsat do ztrát koaličního vedení města dalších cca 300 mil. Kč.

81 Bytové družstvo Vyhlídka
Tržní cena - Cenová mapa pozemků 1992 á Kč za 1 m2 329, Kč Ztráta … 323, Kč V roce 1992 byla v Karlových Varech stanovena cenová mapa pozemků, která pozemky v lokalitě kolem Vřídla cenila na Kč za 1m2. Kdyby město prodávalo pozemky řádným, otevřeným a transparentním způsobem, dosáhlo by prodejní ceny blízké ceně tržní. Takto můžeme připsat do ztrát koaličního vedení města dalších cca 300 mil. Kč.

82 Komentář k následující straně:
Touto prezentací byly srozumitelně a přehledně prezentovány důvody, pro které poukazujeme na korupční jednání koaličního vedení města. To městu přivádí stamiliónové škody. Většina koaličních zastupitelů je stále stejných a ti noví neučinili nic, čím by staré chyby odčinili. Naopak dále mlží a kamuflují, čímž se snaží evidentní přehmaty zakonzervovat – nedělají nic, aby škody napravili. Opozici, která trpělivě a zřetelně na chyby upozorňuje od prvního dne napadají, urážejí a na veřejnosti znevěrohodňují a skandalizují. Chyby a přehmaty, či spíše zřetelné a realizované zájmy nekončí, je jich …

83 VEŘEJNÁ TISKOVÁ KONFERENCE „Fórum občanů 17.listopadu 2007“
DEMOKRATICKÁ KORUPCE Touto prezentací byly srozumitelně a přehledně prezentovány důvody, pro které poukazujeme na korupční jednání koaličního vedení města. To městu přivádí stamiliónové škody. Většina koaličních zastupitelů je stále stejných a ti noví neučinili nic, čím by staré chyby odčinili. Naopak dále mlží a kamuflují, čímž se snaží evidentní přehmaty zakonzervovat – nedělají nic, aby škody napravili. Opozici, která trpělivě a zřetelně na chyby upozorňuje od prvního dne napadají, urážejí, na veřejnosti znevěrohodňují a skandalizují. …nekonečný příběh?

84 Komentář k následující straně:
Jedno z nejkrásnějších a nejstarších golfových hřišť v Čechách. Příběh rozehraný v 90. letech, pronajatého hřiště s trvalým příjmem z nájmu do rozpočtu města. Primátorem p. Pavlem poměrně nesrozumitelně změněný a dovedený k prodeji … prakticky zadarmo! Platba zápočtem ceny za postavení své vlastní klubovny … )))))

85 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
„Prodej“ Golfu zadarmo Jedno z nejkrásnějších a nejstarších golfových hřišť v Čechách. Příběh rozehraný v 90. letech, pronajatého hřiště s trvalým příjmem z nájmu do rozpočtu města. Primátorem p.Pavlem poměrně nesrozumitelně změněný a dovedený k prodeji … prakticky zadarmo! Platba zápočtem ceny za postavení své vlastní klubovny … 

86 Komentář k následující straně:
… pětipodlažní dům 100 m vedle Vřídla … obchodní trik primátora Roubínka, krátce po návštěvě Ruska …

87 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
Prodej domu na Divadelním náměstí za 1,7 mil.Kč s tržní hodnotou vyšší 50, Kč … pětipodlažní dům 100 m vedle Vřídla … obchodní trik primátora Roubínka …

88 Komentář k následující straně:
Starý známý příběh s audity, několika tisícovými záchodovými štětkami …

89 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
Rekonstrukce divadla … 30 mil. Kč ? Starý známý příběh s audity, několika tisícovými záchodovými štětkami …

90 Komentář k následující straně:
Toto byl koaliční návrh jara 2007. Cena k úhradě = 20% z odhadní ceny technického stavu objektu s tím, že za zbylých 80% si koaliční kupci (Zach-ODS, Bartoš-ČSSD…) provedou na prakticky svém vlastním objektu opravy 

91 Prodej OD Severka na Čankovské za cenu 20% z technického odhadu
… nekonečný karlovarský korupční příběh? Prodej OD Severka na Čankovské za cenu 20% z technického odhadu Toto byl koaliční návrh jara 2007. Cena k úhradě = 20% z odhadní ceny technického stavu objektu s tím, že za zbylých 80% si koaliční kupci (Zach-ODS, Bartoš-ČSSD…) provedou na objektu opravy 

92 Komentář k následující straně:
Pražská soukromá obchodní společnost dostala divadlo na 4 roky do nájmu. Za to jí město zaplatilo 60 mil.Kč !!! Mlha na mlhu …

93 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
Pronájem divadla s 60 mil. doplatkem Pražská soukromá obchodní společnost dostala Divadlo na 4 roky do nájmu. Za to jí město zaplatilo 60 mil.Kč !!! Mlha na mlhu …

94 Komentář k následující straně:
Mlha a demonstrace nekompetentnosti současného vedení města: „To my ne, to oni“… nicméně ani po roce jsme nedostali ani základní dokumenty a smlouvy k tomuto dobrodružství.

95 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
Projekt „Kultura 2000“ 10 mil.Kč Mlha a demonstrace nekompetentnosti současného vedení města. „To my ne to oni“… nicméně ani po roce jsme nedostali ani základní dokumenty a smlouvy k tomuto dobrodružství.

96 Komentář k následující straně:
Sportovní oddíl dlouhá léta spravoval loděnici. Koaliční vedení zavětřilo příležitost. Nasměrovalo do objektu 12 mil. Kč a s oddílem vodáků do nového objektu „vydrbalo“ (!) K nájemní smlouvě s oddílem vodáků konstatovalo, že už neplatí, protože byla na starý objekt (který byl zrekonstruován a už je to objekt úplně jiný )))).

97 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
Loděnice pod Chebským mostem Sportovní oddíl dlouhá léta spravoval loděnici. Koaliční vedení zavětřilo příležitost. Nasměrovalo do objektu 12 mil. Kč a s oddílem vodáků do nového objektu „vydrbalo“ – k nájemní smlouvě konstatovalo, že už neplatí, protože byla na starý objekt.

98 Komentář k následující straně:
Touto prezentací byly snad srozumitelně a přehledně předloženy důvody, pro které poukazujeme na korupční jednání koaličního vedení města. To městu přivádí stamiliónové škody. Většina koaličních zastupitelů je stále stejných a ti noví neučinili nic, čím by staré chyby odčinili. Naopak dále mlží a kamuflují, čímž se snaží evidentní přehmaty zakonzervovat a nedělají nic, aby škody napravili. Je mnoho dalších desítek zdánlivě drobných „přehmatů“. Jsou to případy přidělování bytů i nebytových prostor, umístění do domů s pečovatelskou službou, obsazování pracovních míst na magistrátu a další kolizní rozhodnutí – ta samostatně dokumentuje občanské sdružení Občané proti bezpráví.

99 … nekonečný karlovarský korupční příběh?
… desítky drobnějších aktivit prodejů, pronájmů, zakázek a přídělů Touto prezentací byly srozumitelně a přehledně prezentovány důvody, pro které poukazujeme na korupční jednání koaličního vedení města. To městu přivádí stamiliónové škody. Většina koaličních zastupitelů je stále stejných a ti noví neučinili nic, čím by staré chyby odčinili. Naopak dále mlží a kamuflují, čímž se snaží evidentní přehmaty zakonzervovat a nedělají nic, aby škody napravili. V těch desítkách zdánlivě drobných „přehmatů“ jsou případy přidělování bytů i nebytových prostor, umístění do domů s pečovatelskou službou, obsazování pracovních míst na magistrátu a další kolizní rozhodnutí – ta samostatně dokumentuje Občanské sdružení Občané proti bezpráví.

100 Komentář k následující straně:
Opozici, která trpělivě a zřetelně na chyby upozorňuje od prvního dne, napadají, urážejí, na veřejnosti znevěrohodňují a skandalizují, někdy jí také vyhrožují. Má-li tento karlovarský korupční příběh řešení odpoví pouze a jen karlovarská veřejnost. Nechá si to líbit? … ale je tu také nečinnost karlovarských složek: policie, zastupitelství a soudu...

101 … má ten příběh řešení? Opozici, která trpělivě a zřetelně na chyby upozorňuje od prvního dne napadají, urážejí, na veřejnosti znevěrohodňují a skandalizují. Má-li tento karlovarský korupční příběh řešení odpoví pouze a jen karlovarská veřejnost. Nechá si to líbit? Korupci na magistrátu, ale také nečinnost policie, zastupitelství a soudu... Je to velmi drahý přepych s hlubokými šrámy do životů našich dětí.

102 Komentář k následující straně:
… shromáždění 15.prosince 2007 nemělo za cíl dmýchat vášně! Naopak divadlem, hudbou a společným setkáním slušných lidí mělo přispět k báječné vánoční atmosféře. Prezentační vsuvka o DEMOKRATICKÉ KORUPCI měla pouze zklidnit předvánoční emoce a vášně šířené jistě silnou mocenskou koalicí ODS a ČSSD na hlavy opozice, že je exhibicionistická, bořící, proti všemu ze zásady, nekomunikativní … Chtěli jsme touto formou přesvědčit veřejnost o pravém opaku!

103 Krásné svátky vánoční a hezký Nový rok 2008
… shromáždění 15.prosince 2007 nemá za cíl dmýchat vášně! Naopak divadlem, hudbou a společným setkáním slušných lidí má přispět k báječné vánoční atmosféře. Prezentační vsuvka o DEMOKRATICKÉ KORUPCI měla pouze zklidnit emoce a vášně šířené jistě silnou mocenskou koalicí na hlavy opozice, že je exhibicionistická, bořící, proti všemu ze zásady, nekomunikativní … Chtěli jsme touto formou přesvědčit veřejnost o pravém opaku!


Stáhnout ppt "ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ „Fóra občanů 17"

Podobné prezentace


Reklamy Google