Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centers Dating 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centers Dating 2013."— Transkript prezentace:

1 Centers Dating 2013

2

3

4

5 Památkáři – partneři nebo noční můra? Vztahy obce a developera

6 Pavel Škvára, Trafficon Vladimír Sloup, Asociace PPP
Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Trafficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír Sloup, Asociace PPP

7 Systém památkové péče v ČR
Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury Věra Kučová, Národní památkový ústav Jiří Skalický, odbor památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy

8 Vstřícnost ….Stačí komunikovat…..

9 Systém památkové péče v ČR
Jiří Vajčner Ministerstvo kultury

10 Subjekty a předmět památkové péče
zřizuje Národní památkový ústav Národní kulturní památka Kulturní památka Plošná ochrana Ministerstvo kultury Krajský úřad Magistrát hl. m. Prahy Obecní úřad obce s rozšířenou působností

11 Obnova kulturních statků
§ 14 zákona o státní památkové péči Obnova - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky Povinnost předem vyžádat závazné stanovisko Podkladem pro závazné stanovisko k obnově kulturní památky je písemné vyjádření Národního památkového ústavu Národní památkový ústav není vybaven žádnou rozhodovací pravomocí

12 Obnova kulturních statků
§ 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči -právo na projednání dokumentace obnovy kulturní památky v procesu jejího zpracovávání s Národním památkovým ústavem - nelze však nabýt žádné subjektivní veřejné právo § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (stavební činnost na území s archeologickými nálezy) - stavebník povinen svůj záměr předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (pražskému či brněnskému) – povinnost strpět záchranný archeologický výzkum

13 Opravné prostředky při rozhodování
Poučení o odvolání v závěru závazného stanoviska Závazné stanovisko jako samostatné rozhodnutí Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) – nelze se proti němu samostatně odvolat a jeho věcným závěrům se lze bránit až v řízení před stavebním úřadem Závazné stanovisko k různým stupňům dokumentace

14 Náhrady za omezení vlastnického práva
Právo požádat o poskytnutí finančního příspěvku podle § 16 zákona o státní památkové péči Program záchrany architektonického dědictví Havarijní program Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Informace –

15 Daňové úlevy Podle § 30 odst. 6 a § 29 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. se roční odpis u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny Podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby, které jsou kulturními památkami a na kterých jsou prováděny stavební úpravy - na dobu osmi let, přičemž tato lhůta počíná běžet rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem kulturní památky Podle § 9 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a navazujícího § 1 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 12/1993 Sb. jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby – kulturní památky (ve vlastnictví právnických a fyzických osob), které jsou zpřístupněny z výchovně vzdělávacích důvodů

16 Národní památkový ústav - partner nebo noční můra?
Věra Kučová Národní památkový ústav

17 www.npu.cz Územní odborná pracoviště Územní památkové správy
Změna od

18 Národní památkový ústav
podle § 32 pam. zákona - organizace pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru SPP k zabezpečení jednoty i perspektivního rozvoje SPP. NPÚ (m.j.): - vede Ústřední seznam kulturních památek ČR, - připravuje odborné podklady pro MK ČR, zejména pro prohlášení věcí za kulturní památky, agendu pam.území, ÚPD k PR a SD - zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány SPP, a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky, zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním, - plní další úkoly na úseku SPP, kterými ji pověří MK.

19 Čí je vlastně NPÚ partner (nebo noční můra) ?
Památkový fond ČR (k ) 12 památek na Seznamu světového dědictví UNESCO 272 národních kulturních památek (KP) a jejich souborů 596 pam. chráněných území – pam. rezervací a pam. zón 40 244 nemovitých kulturních památek a jejich souborů 43 246 rejstříkových čísel movitých KP v ÚSKP ČR Zdroj: Koncepce památkové péče v České republice v letech 2011 – 2016 (MK ČR) a ÚSKP ČR

20 Informační zdroje NPÚ

21 Přípravnou a projektovou dokumentaci
obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti v PR, PZ či jakémkoli OP vlastník nebo projektant projedná v průběhu zpracování s NPÚ Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje NPÚ písemné vyjádření jako podklad pro ZS výkonného orgánu. Výkonný orgán SPP vydá ZS po předchozím písemném vyjádření NPÚ. (Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo ve lhůtě prodloužené písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.) Odst. 6 a 7 § 14 památkového zákona

22 Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákona) a památková péče
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí : přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků...... § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Úkolem ÚP je stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, stanovovat požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. § 19 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb

23 Děkuji za pozornost. Ing. arch. Věra Kučová Národní památkový ústav

24 Je možné uzavřít smlouvu mezi městem a developerem
Odolnou proti politickým změnám MGR. ET MGR. VÁCLAV SLÁDEK, advokát

25 MGR. ET MGR. VÁCLAV SLÁDEK, advokát

26 PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČASTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ
Mgr. Pavel Matějka

27 OSNOVA Občanské sdružení jako účastník stavebního řízení
Předkládání nových důkazů ve stavebním řízení Povaha závazných stanovisek stavebního úřadu Novela stavebního zákona

28 Občanské sdružení jako účastník stavebního řízení
Stavební zákon (186/2006 Sb.) - § 39 obsahuje taxativní výčet účastníků stavebního řízení jako možné účastníky nezahrnuje občanská sdružení Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - § 70 stanoví možnost doplnění okruhu účastníků možnost občanských sdružení stát se účastníkem stavebního řízení Judikatura Nejvyššího správního soudu 1 As 6/2011 5 As 41/2009

29 Předkládání nových důkazů ve stavebním řízení
Účastník stavebního řízení nemůže předkládat stále nové návrhy na provedení důkazů Související judikatura 40 A 3/

30 Povaha závazných stanovisek stavebního úřadu
Závazné stanovisko SÚ není samostatným rozhodnutím Závazné stanovisko SÚ nelze přezkoumat samostatně Související judikatura je poměrně nejednotná 7 As 43/ 9 As 21/2009

31 Novela stavebního zákona
Zavedení odkladného účinku námitek a odvolání podaných účastníky stavebního řízení „Legalizace vydírání“

32 e-mail: pmatejka@email.cz
Kontakt DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Pavel Matějka telefon:

33 Miroslav Mašek Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Diskuze Miroslav Mašek Svaz podnikatelů ve stavebnictví

34 Martin Skalický, Reico ČS Juraj Šaštinský, Lordship
Diskuze Martin Skalický, Reico ČS Juraj Šaštinský, Lordship

35 Aktivní stárnutí Sen nebo skutečnost v ČR?
Vladimír Havlík

36 Nový trend v Česku ve světě už běžná věc
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež proaktivní využití volného času prevence před zdravotními riziky podpora zdraví sociální integrace všech generací

37 Jak vypadá venkovní fitness?

38 Kam umístit venkovní fitness?
Zdravý životní styl pro všechny generace veřejné parky, hřiště a sportoviště cyklostezky, in-line trasy lázně, wellness zóny, nemocnice, domovy pro seniory centra volného času, restaurace, obchodní centra, aquaparky terasy a střechy kanceláří, aj.

39 O společnosti Počtem realizací jsme nejvýznamnější firmou v oboru venkovních fitness hřišť pro všechny generace. V loňském roce jsme po celé ČR realizovali více jak 120 projektů zaměřených na seniory, dospělé a mládež. V praxi to znamená více než 500 cvičebních, posilovacích a relaxačních strojů. Další projekty realizujeme na Slovensku, v Polsku a Německu. Naše činnost podporuje veřejné zdraví všech, ale primárně často opomíjené seniory.

40 Rozdělení trhu ČR

41 Sport park na Spořilově, Praha 4

42 Sport park v Centrálním parku Prahy 4

43 Dvůr Králové nad Labem

44 Lázně Aurora, Třeboň

45 Lázně Aurora, Třebíč Malé Žernoseky

46 Milotice

47 Zdice

48 Praha - Petrovice

49

50 Udržování zdravého životního stylu a dobré nálady vytváří v běhu našeho života pocit jak fyzické, tak psychické pohody, a to v jakémkoliv věku.

51 Alternativní výstavba
Hana Teršová, Poříčany Jan Petr, Touax

52

53 Alternativní výstavba
Hana Teršová, Poříčany Jan Petr, Touax

54 Brownfields ve Statutárním městě Ústí nad Labem
Marta Šašková Odbor rozvoje města, odd. strategického rozvoje

55 Identifikace problému - brownfields nejsou jen továrny
– 2010 identifikováno 97 BFS na 429 hektarech – 2012 při aktualizaci ÚAP je stav prakticky nezměněn 11,7% ze zastavěného území města – téměř polovina ústeckých jsou BFS bytového charakteru

56 2) Navázány cenné vztahy s vlastníky BFS

57 3) Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním městě Ústí nad Labem
– situace vyžaduje manažerský přístup a podporu politické reprezentace – klíčové je přidělení mandátu jednat a operovat s rozpočtem tzv. brownfield manažerovi

58 Marta Šašková Odbor rozvoje města, odd. strategického rozvoje
Děkuji za pozornost Marta Šašková Odbor rozvoje města, odd. strategického rozvoje

59 Pavel Škvára, Trafficon Vladimír Sloup, Asociace PPP
Finance v hlavní roli David Řehoř, Equa Bank Pavel Škvára, Trafficon Jiří Koliba, SFRB Daniel Braun, MMR Vladimír Sloup, Asociace PPP


Stáhnout ppt "Centers Dating 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google