Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnické právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnické právo."— Transkript prezentace:

1 Vlastnické právo

2 POJEM všeobecné právní panství nad věcí věcné právo
vlastnická triáda – věc držet, užívat věc, nakládat s ní (zahrnuje i zničení věci, její opuštění) právní základ v Listině čl. 11 ,,Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ rovnost vlastnického práva – stejný zákonný obsah stejná míra ochrany římské právo, subjektivní právo, nejdůležitější věcné právo, vykonávat nad věcí svou moc

3 Obsah vlastnického práva
vlastnická triáda: právo věc užívat a požívat její plody a užitky právo s věcí disponovat (právo věc zničit, právo věc opustit právo věc držet § 123 Obč. zák. ,,Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi.“ plody přirozené (maliny, jahody) plody obecné (úroky), není povinen věc užívat ani požívat plody, jedná se o výkon vlastnického práva, vlastnictví zavazuje – zákaz zneužití práva (sousedská práva)

4 Omezení vlastnického práva
souhlas vlastníka (nájemní smlouva, věcné břemeno) bez souhlasu na základě zákona, a to ve veřejném zájmu použití věci bez souhlasu vlastníka § 128 odst. 2 Obč. zák. „Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak.“

5 Omezení vlastnického práva
vyvlastnění § 128 odst. 2 Obč. zák.,,Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu.“ sousedské vztahy – Generální klauzule § 127 odst. 1 Obč. zák. ,,Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.“ navazuje demonstrativní výčet omezení, lze se domáhat i jiných (zakládání hnojiště) Povinnost zdržet se – právo požadovat nerušený výkon svého vlastnického práva, obtěžování – znepříjemňuje, ztěžuje výkon práv (silná hudba, výfukové plyny)

6 Omezení vlastnického práva
Ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku – povinnost učinit dostatečná opatření pro upevnění stavby nebo pozemku (výkopy, ražení tunelů) Imise – obtěžování nad míru přiměřenou poměrům (prach, hluk, popílek, kouř, plyny, pachy, parami, kouřem…….) Podrosty a převisy – zákaz nešetrně a v nehodné roční době odstranit ze své půdy kořeny stromu nebo odstranit větve stromu přesahujícího na jeho pozemek Oplocení – obecně neoplocovat, soud může na návrh po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložit vlastníku pozemku povinnost pozemek oplotit (hledisko potřebnosti a účelného využití věci) Vstup na pozemky a stavby – povinnost vlastníků sousedících pozemků umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popř. stavby, vyžaduje nezbytně údržba, obhospodařování) období vegetačního klidu, zákaz odstranit větší část kořenového systému, oplocení - soud zkoumá dvě hlediska, nelze se domáhat sběru jablek – vydání věci z titulu vlastnického práva, vznik škody – náhrada škody, objektivní odpovědnost

7 Nabývání vlastnického práva
§ 132 Obč. zák. ,,Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem.“ Kritérium, zda – nabyvatel odvozuje své vlastnické právo od jiného vlastníka či nikoliv Originární – zhotovení nové věci, plody Derivativní – koupě, dědění, darování Kritérium, zda-li je projev vůle či nikoliv Přechod – dědění Převod – darovací, kupní smlouva Zásada ,,Nikdo nemůže převést více práva sám má“, vlastnické právo, lze nabývat ve stejném rozsahu jako náleželo původnímu vlastníkovi, výjimka: nabytí věci od nepravého dědice § 486 Obč. zák., nabytí movité věci od nevlastníka dle obchodního zákoníku za předpokladu dobré víry

8 Nabývací tituly Nabývaní smlouvou
věci movité – převzetím věci, není – li právním předpisem (§650 Obč. zák. – převzetí do jednoho měsíce od zhotovení věci na zakázku) nebo účastníky dohodnuto jinak věci nemovité – vkladem do katastru nemovitostí, jež jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, účinností smlouvy Nabývání děděním – přechod vlastnictví nastává okamžikem smrti zůstavitele Nabývání rozhodnutím státního orgánu – dnem určeným v rozhodnutí státního orgánu, dnem právní moci rozhodnutí (rozhodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví) Demonstrativní výčet smluv, právní účinky u vkladu do katastru nemovitostí, smlouva – písemná, projevy vůle musí být na téže listině Dvojí převod nemovitosti – vlastnictví nabývá ten, kdo jako první doručil návrh na vklad VLP do katastru nemovitostí, nemožnost plnění – u druhé smlouvy, nárok na náhradu škody

9 Nabývací tituly Nabývaní na základě jiných právních skutečností
Přírůstkem věci – oddělení od původní věci, samostatné věci Přisvojením – speciální nabývací způsob na základě zvláštních právních předpisů (lov zvěři, sběr plodin), nález, věci skryté, ztracené – vrácení vlastníkovi, není znám, odevzdat obci, po šesti měsících se vlastníkem stává obec (náhrada nutných výdajů, nálezné ve výši 10% z ceny nálezu) Vydržení – vydržitelem může být osoba fyzická, jakož i právnická, věc, která může být předmětem vlastnického práva (vydržet lze i část i pozemku R 40/2000), oprávněná držba věci (nakládání s věcí jako se svou vlastní), uplynutí vydržecí doby – 3 roky movité věci, 10 let nemovitosti, nepřetržitost držby, po splnění podmínek – nabytí ze zákona, výrok soudu má pouze deklaratorní povahu Přírůstkem věci-součást hlavní věci – výkon vlastnického práva, Přisvojením – vyloučeno nabytí věci k věci nalezené, opuštěné, skryté Lze opustit nemovitost? Sporná otázka – před rokem 1990 – VLP stát

10 Nabývací tituly Zpracováním Zpracovatel je v dobré víře
větší podíl věci zpracovatele, vlastníkem se stává zpracovatel, povinnost uhradit cenu toho, o co se majetek druhého vlastníka zmenšil větší podíl původního vlastníka, vlastníkem původní majitel podíly jsou stejné – dohoda, soud Zpracovatel není v dobré víře vlastník věci může žádat navrácení do předešlého stavu, je – li to možné a účelné není – li to možné – vlastník věci bude určen dohodou, nebo soudem

11 Nabývací tituly Neoprávněná stavba – vlastníkem stavby se stává stavebník, soud může stanovit sankce nařízení odstranění stavby na náklady stavebníka přikázání za náhradu do vlastnictví vlastníka pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí – neúčelné odstranění stavby zřízení věcného břemene k pozemku ve prospěch vlastníka stavby NS ČR 22 Cdo 2145/98 ,,Při stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 Obč. zák. nelze vycházet jen z cenových předpisů nebo z ceny, za kterou by bylo možno v daném místě a čase dosáhnout jeho zřízení smlouvou. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že vlastník byl omezen proti své vůli, případně bez svého vědomí, a přihlížet k okolnostem, za kterých byla neoprávněná stavba zřízena“ Ze zákona – transformace práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické (novela zák. č. 509/1991 Sb.), přechod věci z vlastnictví státu do vlastnictví obcí Příklepem – licitátora ve veřejné dražbě

12 Ochrana vlastnického práva
důraz kladen na prevenci náhrada škody vydání bezdůvodného obohacení žaloba na vydání věci (reivindikační) – neoprávněné zadržování věci, movité, nemovité věci – žaloba na vyklizení věci, věc se nachází ve faktické moci jiné osoby, která tuto věc odmítá vydat, aktivně legitimován je vlastník věci, pasivně legitimován je ten, kdo věc neoprávněně zadržuje (musí mít věc u sebe), věc musí být dostatečně identifikována, žalovaný musí věc zadržovat protiprávně, prokázání vlastnického práva Žaloba na vydání věci – zničení, spotřebování věci – náhrada škody

13 Ochrana vlastnického práva
Žaloba zápůrčí (negatorní) – podává vlastník věci, který je rušen ve výkonu vlastnického práva vůči tomu, kdo vlastnické právo omezuje nebo porušuje bez ohledu na zavinění Žaloba určovací - § 80 zák. č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), určení vlastnického práva, prokázání naléhavého právního zájmu Žaloba zápůrčí – sousedské vztahy, zdržet se jednání, obnovení původního stavu, zákaz nedovolených imisí Žaloba určovací -komplikované prokázat naléhavý právní zájem , odstranění duplicitních zápisů v katastru nemovitostí

14 Zánik vlastnického práva
Absolutní – zničení, spotřebování Relativní – vlastnické právo původního vlastníka zaniká, nabývá nový vlastník (kupní smlouva) Na základě vůle původního vlastníka – smlouva, opuštění věci Nezávisle na vůli – zkáza věci, smrt, ztráta

15 Zánik vlastnického práva
Na základě projevu vůle vlastníka Smlouva – projev vůle, kupní, darovací Opuštění věci – jednostranný právní úkon, zaniká vlastnické právo vlastníka, vzniká vlastnické právo státu Spotřebování – zuživatelná věc Zničení věci – jednostranný právní úkon Bez ohledu na vůli vlastníka Zánik věci – událost (povodeň, požár) Ztráta věci – po uplynutí šesti měsíců, se vlastníkem stává obec

16 Zánik vlastnického práva
Smrt vlastníka – dědicové, stát Vydržení Rozhodnutí státního orgánu vyvlastnění – nelze – li účelu dosáhnout jinak, na základě zákona, účel, za náhradu – výjimečný institut rozhodnutí věci v trestní věci – propadnutí majetku, věci při prodeji věci v rámci výkonu rozhodnutí rozhodnutím soudu o neoprávněné stavbě rozhodnutím soudu o vlastnictví ke zpracované věci

17 Spoluvlastnictví umožňuje několika osobám vlastnit jednu věc
spojeno s určitou nejistotou pluralita vlastníků jednoho objektu podílové x bezpodílové spoluvlastnictví – nahrazeno částečně SJM Podílové spoluvlastnictví Společné jmění manželů

18 Podílové spoluvlastnictví
vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci § 137 odst. 1 Obč. zák. vyjadřuje právní postavení spoluvlastníka k ostatním spoluvlastníkům určuje míru jejich účasti na výnose i na ztrátě vyjádření zlomkem nebo procentem výše stanovena dohodou, právním předpisem (vypořádání SJM na základě právní domněnky) nebo rozhodnutím příslušného orgánu nevyvratitelná právní domněnka, že podíly jsou stejné

19 Obsah podílového spoluvlastnictví
práva a povinnosti typické pro spoluvlastnický vztah Vzájemný vztah mezi spoluvlastníky – rozhodující velikost podílu, dohoda, princip tzv. majorizace – rozhodná většina podle velikosti podílů, důležitá změna věci (rekonstrukce) – možnost obrátit se na soud NS ČR 22 Cdo 1470/2002,,Rozhodování o tom, komu bude pronajata část společné nemovitosti, jejíž účelové určení zůstalo nezměněno, nelze považovat za rozhodování o důležité změně společné věci“ Vztah všech spoluvlastníků ke třetím osobám – považují se za jeden subjekt, oprávněni a povinni ze všech právních úkonů společně a nerozdílně Vztah mezi jedním spoluvlastníkem a ostatními spoluvlastníky převod spoluvlastnického podílu na osoby blízké – neuplatňuje se předkupní právo převod na osoby jiné – předkupní právo jiných spoluvlastníků, relativní neplatnost Předkupní právo – realizace, dohoda, vykoupení v poměru podle velikosti podílů, možnost domáhat se po nabyvateli, aby mu podíl nabídl ke koupi

20 Zánik a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Dohoda zákon preferuje povinnost vydat na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali Rozhodnutí soudu na návrh spoluvlastníka Reálné rozdělení – musí být možné Přikázání věci – není – li rozdělení věci možné, zájem o věc alespoň jednoho spoluvlastníka, účelné využití věci, určení přiměřené náhrady, cena obecná Prodej věci – výtěžek se rozdělí podle podílů spoluvlastníků Nikoho nelze nutit, aby setrvával ve spoluvlastnickém vztahu, nemovitost – písemná dohoda, stavba – vertikální rozdělení, vznik samostatných budov

21 Společné jmění manželů
Pojem výraz jednoty manželství, rovnosti manželů základní úprava majetkových vztahů mezi manželi souhrn aktiv a pasiv věci, jiná majetková práva, závazky pouze manželé po dobu trvání manželství dispozitivní právní úprava

22 Společné jmění manželů
komplex majetkových vztahů vzniká okamžikem uzavření manželství rozhodnutím soudu o obnovení manželství nevzniká mezi druhem a družkou, registrovanými partnery Rovněž manželství neplatného, do právní moci rozhodnutí soudu

23 Dispozitivnost právní úpravy
vyloučení dohodou manželů nebo budoucích manželů uzavřenou ve formě notářského zápisu zúžení, rozšíření předmětu SJM vůči třetím osobám se mohou odvolat jen tehdy, pokud je jí obsah smlouvy znám možnost uzavřít předmanželskou smlouvu

24 Obsah společného jmění manželů
stejná práva a povinnosti manželů manželé jsou z právních úkonů oprávněni a zavázáni solidárně společné věci – užívají a udržují manželé společně obvyklá správa – každý z manželů ostatní záležitosti – souhlas obou manželů (relativní neplatnost) Souhlas může být dodatečný, konkludentní, při podnikání –při jeho zahájení – obecný souhlas

25 Obsah společného jmění manželů
Společná práva Společné závazky – solidární dlužníci, věřitel může požádat o plnění oba manžele nebo každého jednotlivě, každý odpovídá za celý dluh až do úplného uspokojení věřitele Možnost formou notářského zápisu zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti – odchylná pravidla pro správu majetku

26 Zánik společného jmění manželů
zaniká zánikem manželství za trvání manželství ze zákona Propadnutí majetku v trestním řízení Insolvence možnost obnovení SJM rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů

27 Vypořádání společného jmění manželů
uspořádání majetkových vztahů mezi manžely ke jmění, které bylo předmětem SJM v době jeho zániku zásady pro vypořádání SJM § 149 odst. 2 Obč. zák. zásada stejné velikosti podílů potřeby nezletilých dětí péče o rodinu a zásluhy o nabytí a udržení společných věcí (alkohol, výkon odnětí trestu svobody) každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého majetku vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho majetek

28 Vypořádání společného jmění manželů
Vypořádání dohodou – zákaz dotčení práv věřitelů, písemná forma Vypořádání soudním rozhodnutím – na návrh, trest propadnutí majetku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dědické řízení – určení části, která připadá druhému manželi Nevyvratitelná právní domněnka movitosti, kdo věc užíval (neužívá – podílové spoluvlastnictví) nemovitosti – podílové spoluvlastnictví

29 Věcná práva k věci cizí absolutní majetková práva
omezení vlastnického práva ve prospěch lepšího hospodářského využití věci subjektivní práva, která umožňují užívání cizí věci stanoveným způsobem Věcná břemena § 151n odst. 1 Obč. zák. omezují vlastníky nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že jsou povinni něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat spojena s vlastnictvím určité nemovitosti nebo patřící určité osobě Věcná břemena spojená s vlastnictvím věci přechází na nabyvatele

30 Dělení věcných břemen Věcná břemena působící in rem
oprávněný subjekt je vždy vlastníkem věci (vlastník nemovitosti – právo přejezdu přes pozemek) Věcná břemena působící in personam uspokojují zájmy individualizovaného subjektu (výměnek) obsahem věcných břemen nemůže být povinnost, která by se uskutečnila jednorázovým výkonem vyloučení možnosti chování ve formě dát (dare)

31 Vznik věcných břemen Ze zákona
např. plynárenský zákon, elektrizační zákon Rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutím o vyvlastnění, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o neoprávněné stavbě Písemnou smlouvou písemná forma, vklad do katastru nemovitostí, samostatná smlouva, vedlejší ujednání Na základě závěti smrtí zůstavitele (věcné břemeno doživotního bezplatného užívání ve prospěch jeho družky) Vydržením Schválenou dohodou dědiců dohodu, která neodporuje dobrým mravům ani zákonu soud schválí

32 Věcné břemena přiměřené náklady na předmět věcného břemena je v souladu se zákonem povinen nést oprávněný dispozitivní ustanovení, možná odchylná dohoda spoluužívání ze strany vlastníka – společné náklady podle míry užívání

33 Zánik věcných břemen Ze zákona
v důsledku trvalých změn (louka – věcné břemeno průhonu dobytka – změna na stavební pozemek) věc nemůže dále sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnému užívání její nemovitosti přechodná nemožnost užívání zánik nezpůsobuje Rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutím stavebního úřadu, rozhodnutím soudu trvalá změna poměrů, hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, příčinná souvislost Písemnou smlouvou písemná forma, vklad do katastru nemovitostí

34 Zánik věcných břemen Smrtí oprávněného nebo zánikem právnické osoby
Splynutím věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného splynutím osoby oprávněné a povinné v jednu osobu Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky zřízení věcného břemena na určitou dobu

35 Promlčení věcných břemen
není – li právo odpovídající věcnému břemeni po dobu deseti let vykonáváno

36 Zástavní právo absolutní majetkové právo věcné právo k věci cizí
funkce zajišťovací a uhrazovací motivuje dlužníka ke splnění dluhu, pokud dluh neuhradí, možnost uspokojení nesplacené pohledávky přímo z výtěžku zpeněžení zástavy vztahuje se na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy zásada akcesority – spjatost zástavního práva s pohledávkou zásada subsidiarity – realizace až poté, co dluh nebyl splněn řádně a včas

37 Zástavní právo zásada práva k cizí věci – zástava náleží osobě odlišné od zástavního věřitele zásada individualizace zástavy – individuálně určená zástava, pohledávka zásada nedělitelnosti – celou zástavou se zajišťuje celá pohledávka subjekty: zástavní dlužník (majitel zástavy), zástavní věřitel, obligační dlužník předmět: věci, které jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů (ocenitelnost) vyloučeny jsou věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí

38 Zástavní právo § 153 odst. 1 ,,Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví“ (taxativní výčet) vztahuje se i na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy individualizované věci taxativní výčet titulů pro vznik: písemná smlouva (specifikace zástavy, vymezení pohledávky, budoucí, podmíněná) rozhodnutí soudu o schválení dědické dohody rozhodnutí soudu (soudcovské zástavní právo v rámci výkonu rozhodnutí) rozhodnutí správního úřadu (finanční úřad v rámci zajištění daňové pohledávky) zákon (zástavní právo pronajímatele k movitým věcem nájemce)

39 Zástavní právo nemovitost – vklad práva do katastru nemovitostí
movitost – odevzdáním věci zástavnímu věřiteli, předáním do úschovy nebo ke skladování, zápisem do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR nemovité věci, které nejsou předmětem KN, k věci hromadné, souboru věci - výlučně zápis do rejstříku zástav pohledávka – uzavření smlouvy

40 Zástavní právo vespolné (simultánní) zástavní právo – jediná pohledávka je zajištěna více samostatnými zástavami (transformace vlastnického práva k budově na bytové vlastnictví) preventivně zajišťovací funkce držet zástavu, péče řádného hospodáře, opatrovat a chránit před zničením, poškozením a ztrátou, právo na úhradu nákladů, souhlas – užívání a přisvojování přírůstků, plodů a užitků povinnost nahradit škodu

41 Zástavní právo dlužník – zdržet se všeho čím se zastavuje zhoršuje, přiměřené doplnění zástavy – splatnost uhrazovací funkce – právo na uspokojení pohledávky z výtěžku ze zpeněžení zástavy, platí i pro částečné nesplnění nebo nesplnění příslušenství soudní prodej zástavy zpeněžení ve veřejné dražbě

42 Zástavní právo § 169 Obč. zák. obsahuje výčet neplatných ujednání
,,Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že a) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit, b) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit jinému, dalšímu věřiteli, c) zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než je stanoveno zákonem, d) zástavní věřitel se nesmí po splatnosti pohledávky domáhat jejího uspokojení prodejem zástavy, e) při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ propadná zástava (hyperocha)

43

44 Právo podzástavní samostatný druh zástavního práva
zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem není nutný souhlas vlastníka zastavené věci pro uplatnění – musí mu být vznik oznámen přiměřené použití ustanovení o zástavním právu

45 Zadržovací právo retenční právo
oprávnění věřitele zadržet movitou věc dlužníka k zajištění své pohledávky vyloučeno u nemovitostí vzniká svémocným zadržením movité věci až do úplného jeho pohledávky nebo jiného zajištění jeho pohledávky oprávněný je ten, kdo má věc u sebe zajišťovací funkce nelze zadržet věc svémocně nebo lstivě odňatou Naložení způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva, to neplatí bylo – li zahájeno insolvenční řízení jednostranný právní úkon povinnost vyrozumět bez zbytečného odkladu po zadržení dlužníka o zadržení věci a o důvodech jejího zadržení x náhrada škody

46 Zadržovací právo absolutní majetkové právo
povinnost věc pečlivě opatrovat, chránit ji před poškozením, ztrátou a zničením právo na náhradu účelně vynaložených nákladů právo na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci

47 Zánik zadržovacího práva
akcesorická povaha zánikem hlavního závazkového vztahu (uspokojením pohledávky) zánikem zadržované věci vydáním zadržované věci dlužníkovi poskytnutím dostatečné jistoty

48 Úvod do závazkového práva
vztahy věcné povahy (vlastnické právo) x vztahy závazkové (změna majetkových vztah) relativní povaha - vyváženost – vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami § 488 zákonná definice ,,Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ dluh x pohledávka součinnost stran k plnění závazky ze smluv, závazky z deliktů, závazky z kvazikontraktů, závazky z kvazideliktů (BO)

49 Závazkové právo pojmenované x inominátní (pravidlo podobnosti – ustanovení zákona, která jsou nejbližší) § 493 Obč. zák. – pravidlo pacta sunt servanda Prolomení: dohoda o změně, zákonná výjimka (vznik nepředvídatelných okolností, který by splněním závazku za dosavadních podmínek spojily s nepřiměřenými obtížemi nebo by jedné straně hrozila značná škoda)

50 Obsah závazků pohledávka x dluh subjektivní práva a povinnosti
pohledávka je spojena s nárokem – oprávnění dosáhnout realizace prostřednictvím státního donucení Chování dlužníka (dát, konat, zdržet se, strpět) kauza – nemusí být vyjádřena, věřitel má povinnost zásadně prokázat (výjimka směnky – abstraktní závazky), uznání dluhu co do důvodu a výše jakost – nemusí být sjednána, platí průměrná střední jakost, možnost odmítnout jinou jakost (vyšší, nižší)

51 Odstoupení stanoví zákon nebo dohoda účastníků
jednostranný adresovaný právní úkon ruší se účinky od počátku povinnost vrátit si vzájemně poskytnuté plnění

52 Odpovědnost za vady § 559 odst. 2 Obč. zák. ,,Dluh musí být splněn řádně a včas“ x nástup odpovědnosti za vady obecná úprava § 499 a násl. Obč. zák. – úplatné smluvní závazky, na základě kterých je věc přenechána jinému neplatí u smluv, kde věc není přenechána jinému, bezúplatných (smlouva o dílo, darovací smlouva) odpovědnost za kvalitativní splnění věc má v době plnění vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé věc je možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle ujednání stran věc nemá právní vady

53 Odpovědnost za vady neplatí u vad zjevných nebo u vad, které lze zjistit z příslušné evidence nemovitostí (KN) x ujištění, že věc nemá vady (odpovídá za ně) dluhy – zcizitel § 500 odst. 2 Obč. zák. § 501 Obč. zák. ,,jak stojí a leží“ – souhlas s převzetím práv k věci ve stavu, v jakém existoval v době uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda-li mu byl tento stav znám či nikoliv x vlastnosti převodcem výslovně konstatované nebo nabyvatelem vymíněné

54 Odpovědnost za vady právní vady – třetí osoba činí nárok – povinnost oznámit bez zbytečného odkladu zciziteli, neoznámení – právní námitky může zcizitel uplatnit vůči nabyvateli (promlčení) Podmínky pro uplatnění odpovědnosti za vady vytknutí vady nabyvatelem, ve lhůtách stanovených zákonem (§ 504, 508 Obč. zák.) vada odstranitelná, neodstranitelná – možnost užívat věc dohodnutým způsobem nebo řádně – sleva z ceny, doplnění toho co chybělo, oprava vada neodstranitelná – zrušení smlouvy dispozitivní ustanovení Právo na náhradu nutných nákladů – jednoměsíční prekluzivní lhůta (znalecký posudek) Právo na náhradu škody, která vznikla z vady věci

55 Odpovědnost ze záruky stanoví zákon, dohoda účastníků nebo jednostranné prohlášení zcizitele (záruční list) odpovědnost za vady, které se vyskytly do stanovené nebo sjednané doby není nutné potřebné prokazovat, že věc měla vady již v době převzetí

56 Společné závazky pluralita pasivní (§ 511 Obč. zák.) – více dlužníků na jedné straně – závazky solidární – společně a nerozdílně, totožnost poskytovaného plnění pluralita aktivní - více dlužníků na jedné straně povinnost splnit dluh více věřitelům, plnění dělitelné, dílčí závazek, každému věřiteli jeho díl nedělitelné plnění – může kterémukoliv věřiteli, pokud není jiná dohoda, musí být požádán, nemůže si vybrat bez souhlasu (soudní úschova)

57 Změny závazků Novace kumulativní – sjednání nového závazku, který obstojí vedle původního závazku, domněnka zachovávání stávajícího závazku v případě pochybností, zajištění trvá Prodlení dlužníka – porušení povinnosti plnit řádně a včas oprávnění požadovat plnění v dodatečné lhůtě – odstoupení od smlouvy právo na úroky z prodlení u peněžitého dluhu přechod nebezpečí ztráty, zničení, nebo poškození věci na dlužníka Přechod odpovědnosti dlužníka za škodu vzniklou v důsledku prodlení dlužníka na majetku věřitele Fixní smlouvy – (přesně stanovená doba plnění, ztráta ekonomického zájmu, např. svatební kytice)- zrušení smlouvy

58 Změny závazků Prodlení věřitele
povinnost věřitele poskytnout součinnost nepřijetí řádně nabídnutého plnění dlužníkem neposkytnutí součinnosti nemůže nastat prodlení věřitele nebezpečí ztráty, zničení, poškození věci nese věřitel náhrada škody, nákladů dlužníkovi možnost splnění dluhu složením do soudní úschovy dlužník není povinen hradit úroky

59 Změny v subjektech závazků
Postoupení pohledávky – písemná smlouva mezi dosavadním věřitelem (postupitelem) a novým vlastníkem pohledávky (postupníkem) přechází příslušenství, zajišťovací práva nelze postoupit práva, která zanikají nejpozději smrtí věřitele, pohledávky nepostižitelné výkonem rozhodnutí, pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil možnost vyloučit dopředu postoupení pohledávky Úplatné převedení – odpovědnost postupitele za existenci pohledávky (dobytnost – uvedeno ve smlouvě, do výše úplaty) Dlužník – vyrozumění postupitelem, nebo prokázáno postupníkem

60 Změny v subjektech závazků
Převzetí dluhu - písemná dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, souhlas věřitele, nahrazení dlužníka novým dlužníkem Přistoupení k dluhu – písemná dohoda bez souhlasu věřitele – stane se dlužníkem vedle původního dlužníka peněžitý závazek - § 533 Obč. zák. povinnost plnit společně a nerozdílně (písemná dohoda třetí osoby s věřitelem bez souhlasu dlužníka) § 534 Obč. zák. - dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že splní dlužníkův dluh, povinnost poskytnout plnění věřiteli

61 Změny v subjektech závazků
Poukázka – složený závazkový vztah splnění závazku dlužníka vůči věřiteli prostřednictvím třetí osoby Vztah valutový – uzavření smlouvy mezi poukazatelem (dlužník) a poukazníkem (věřitel), poukazatelův dluh bude splněn vybráním plnění u poukázaného (třetí osoba) Vztah úhradový – zmocnění poukázaného (3.osoba) ze strany poukazatele (dlužník) k poskytnutí plnění poukazníkovi (věřitel) Vztah platební – přijetí poukázky poukázaným (3.osoba) a oznámením poukazníkovi (věřitel), že poukázku přijímá Poukázka na cenné papíry – speciální úprava poukázky, vydání CP vystavení pouze bankou vystavení na třetí osobu nebo vystavitele může být plněním i CP zákonná písemná forma obligatorně abstraktní závazek

62 Zajištění závazků Funkce: zajišťovací – zlepšení postavení věřitele
uhrazovací – podpůrně uspokojení pohledávky věřitele důkazní – soudní spor sankční - nepříznivé následky pro dlužníka akcesorická (přistupují k hlavnímu vztahu), subsidiární povaha (nastupují neplní-li dlužník řádně a včas)

63 Zajištění závazků Smluvní pokuta
peněžité plnění – sankce pro případ nesplnění nebo nesplnění řádně a včas písemná dohoda stran paušální náhrada škody odpovědnost za zavinění smluvní pokuta kompenzuje náhradu škody – možnost sjednat i povinnost k náhradě škody

64 Zajištění závazků Ručení – závazek třetí osoby vůči věřiteli, že splní sama pohledávku v případě, že ji neuspokojí dlužník dohoda mezi ručitelem a věřitelem – písemná forma pouze u ručitele odpovídá za celý dluh, dohoda možná dlužník řádně a včas nesplní dluh písemná výzva ze strany věřitele k plnění regres vůči dlužníkovi

65 Zajištění závazků Uznání dluhu – dvě úlohy
Písemný jednostranný úkon dlužníka, kterým uznává svůj dluh jak do důvodu tak do výše vyvratitelná právní domněnka, že dluh v době uznání trval počátek běhu nové promlčecí lhůty – desetileté obchodní zákoník – samostatná úprava Jistota – není samostatným zajišťovacím prostředkem způsob, jakým lze zajistit závazek – daní jistoty věci do 2/3 odhadní ceny státní cenné papíry, vklady v bankách a spořitelnách celá výše

66 Zajištění závazků Zajišťovací převod práva a zajištění závazku k postoupení pohledávky dohoda dlužníka a věřitele, kterou dlužník poskytuje věřiteli své majetkové právo Je vhodné sjednat způsob opětovného převodu práva zajištěného převodem při řádném a včasném splnění dlužníkova hlavního dluhu na původního oprávněného Dohoda o srážkách ze mzdy dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že pohledávka bude uspokojena srážkami ze mzdy, které budou prováděny plátcem a přímo poukazovány věřiteli uhrazovací a zajišťovací funkce

67 Zánik závazků Splnění dluhu řádně (předmět závazku) a včas
dlužník plní osobně (výjimky – zákon, dohoda-ručitel, poukázaný) plnění přijímá zásadně věřitel (zástupce, zástavní věřitel, poukazník) více způsobů plnění – právo volby má dlužník, dispozitivní ustanovení od provedené volby není možné odstoupit sjednaná kvalita, jinak průměrná střední jakost plnění celé včetně příslušenství, neodporuje –li to dohodě s dlužníkem nebo povaze pohledávky – částečné plnění splnění včas – ve sjednané době plnění

68 Zánik závazků není-li doba splatnosti dohoda, nebo je ponechána na vůli dlužníka určí ji soud na návrh věřitele dlužník je povinen plnit prvního dne poté, kdy byl o to věřitelem požádán místo splnění – dohoda, jinak bydliště nebo sídlo dlužníka vzájemné vztahy – plnění se může domáhat pouze ta strana, která sama již svůj závazek splnila nebo je připravena jej splnit možnost odepřít plnění

69 Zánik závazků Složení do úřední úschovy
prodlení věřitele s poskytnutím součinnosti k plnění nepřítomnost věřitele prodlení věřitele důvodné pochybnosti dlužníka, kdo je věřitelem nevědomost dlužníka, kdo je věřitelem splnění dluhu (soluční úschova) náklady nese věřitel

70 Zánik závazků Dohoda o novém závazku
zrušení a nahrazení původního závazku závazek promlčený – písemná podoba vzdání se práva – dohoda, kterou se věřitel vzdá svého práva na poskytnutí pohledávky vůči dlužníkovi (nepeněžité závazky) písemná forma (absolutní neplatnost) nelze se platně vzdát práv, které teprve vzniknou v budoucnosti prominutí dluhu – peněžité závazky, písemná forma (absolutní neplatnost)

71 Zánik závazků Nemožnost plnění působí zánik závazku dlužníka plnit
nesmí jít o nemožnost počáteční, ale až následní absolutní – nestačí hospodářská, nelze splnit ani za ztížených podmínek ani s většími náklady, po stanovené době plnění

72 Zánik závazků Uplynutí doby objektivní právní skutečnost
zákon x dohoda účastníků Smrt dlužníka nebo věřitele v zásadě práva přecházejí i na právní nástupce výjimka: plnění mělo být provedeno osobně dlužníkem § 597 odst. 1 Obč. zák. na dědice nepřechází právo věřitele omezeno na jeho osobu (pohledávky z bolestného, ztížení společenského uplatnění, právo na náhradu nemajetkové újmy na zdraví)

73 Zánik závazků Započtení
vzájemné uplatnění pohledávek – zánik v okamžiku, kdy se setkají jednostranný úkon x dohoda jednostranné započtení způsobilost započítávané pohledávky (nejsou způsobilé promlčené pohledávky, pohledávky z vkladů, pohledávky, které nelze vymáhat soudně (sázky, hra) plnění musí být stejného druhu (peněžité) započíst lze proti přípustné pohledávce, nelze proti pohledávkám na náhradu škody způsobenou na zdraví, ledaže by obě pohledávky byly stejného druhu, pohledávky vůči kterým není přípustný výkon rozhodnutí

74 Zánik závazků započtení dohodou – pohledávky, které jsou z jednostranného započtení vyloučeny (promlčené pohledávky)

75 Zánik závazků Splynutí splynutí věřitele a dlužníka v jednu osobu
Výpověď jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně závazkového vztahu závazky k nepřetržité, opakované, zdržení, strpění zákonná lhůta tři měsíce ke konci kalendářního období závazek ke zdržení se nelze vypovědět, vyplýva-li ze smlouvy nebo z povahy věci, že je časově neomezen

76 Zánik závazků Neuplatnění práva prekluze uplynutí stanovené doby
nelze plnit ani dobrovolně (bezdůvodné obohacení) Narovnání odstranění těch částí závazku, které jsou mezi stranami sporné nebo pochybné, novými právy a povinnostmi omyl jedné strany vyvolaný lstí druhé strany – relativní neplatnost písemná forma – závazek byl písemný, promlčený závazek

77 Význam času a jeho počítání
pevně stanovený čas (datum) plynutí času (lhůta) lhůty určené podle dnů – den následující po dni, kdy nastala událost rozhodující pro její běh (k předání věci má dojít do deseti dnů od uzavření smlouvy dne – lhůta končí ) lhůty určené podle týdnů – konec lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla událost lhůty určené podle měsíců a let – konec lhůty připadá na den, který se číslem shoduje s dnem, na který připadá skutečnost, od níž lhůta plyne (uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu tří let dne – lhůta uplyne )

78 Význam času a jeho počítání
polovina měsíce – 15 dnů, střed měsíce 15. den poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek – poslední den lhůty je nejblíže následující pracovní den


Stáhnout ppt "Vlastnické právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google