Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnické právo. POJEM • všeobecné právní panství nad věcí • věcné právo • vlastnická triáda – věc držet, užívat věc, nakládat s ní (zahrnuje i zničení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnické právo. POJEM • všeobecné právní panství nad věcí • věcné právo • vlastnická triáda – věc držet, užívat věc, nakládat s ní (zahrnuje i zničení."— Transkript prezentace:

1 Vlastnické právo

2 POJEM • všeobecné právní panství nad věcí • věcné právo • vlastnická triáda – věc držet, užívat věc, nakládat s ní (zahrnuje i zničení věci, její opuštění) • právní základ v Listině čl. 11,,Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ • rovnost vlastnického práva – stejný zákonný obsah • stejná míra ochrany

3 Obsah vlastnického práva • vlastnická triáda:  právo věc užívat a požívat její plody a užitky  právo s věcí disponovat (právo věc zničit, právo věc opustit  právo věc držet  § 123 Obč. zák.,,Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi.“

4 Omezení vlastnického práva • souhlas vlastníka (nájemní smlouva, věcné břemeno) • bez souhlasu na základě zákona, a to ve veřejném zájmu 1.použití věci bez souhlasu vlastníka § 128 odst. 2 Obč. zák. „Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak.“

5 Omezení vlastnického práva 2.vyvlastnění § 128 odst. 2 Obč. zák.,,Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu.“ 3.sousedské vztahy – Generální klauzule § 127 odst. 1 Obč. zák.,,Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.“ • navazuje demonstrativní výčet omezení, lze se domáhat i jiných (zakládání hnojiště)

6 Omezení vlastnického práva • Ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku – povinnost učinit dostatečná opatření pro upevnění stavby nebo pozemku (výkopy, ražení tunelů) • Imise – obtěžování nad míru přiměřenou poměrům (prach, hluk, popílek, kouř, plyny, pachy, parami, kouřem…….) • Podrosty a převisy – zákaz nešetrně a v nehodné roční době odstranit ze své půdy kořeny stromu nebo odstranit větve stromu přesahujícího na jeho pozemek • Oplocení – obecně neoplocovat, soud může na návrh po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložit vlastníku pozemku povinnost pozemek oplotit (hledisko potřebnosti a účelného využití věci) • Vstup na pozemky a stavby – povinnost vlastníků sousedících pozemků umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popř. stavby, vyžaduje nezbytně údržba, obhospodařování)

7 Nabývání vlastnického práva • § 132 Obč. zák.,,Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem.“ A.Kritérium, zda – nabyvatel odvozuje své vlastnické právo od jiného vlastníka či nikoliv • Originární – zhotovení nové věci, plody • Derivativní – koupě, dědění, darování B.Kritérium, zda-li je projev vůle či nikoliv • Přechod – dědění • Převod – darovací, kupní smlouva

8 Nabývací tituly 1.Nabývaní smlouvou • věci movité – převzetím věci, není – li právním předpisem (§650 Obč. zák. – převzetí do jednoho měsíce od zhotovení věci na zakázku) nebo účastníky dohodnuto jinak • věci nemovité – vkladem do katastru nemovitostí, jež jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, účinností smlouvy 2.Nabývání děděním – přechod vlastnictví nastává okamžikem smrti zůstavitele 3.Nabývání rozhodnutím státního orgánu – dnem určeným v rozhodnutí státního orgánu, dnem právní moci rozhodnutí (rozhodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví)

9 Nabývací tituly 4.Nabývaní na základě jiných právních skutečností • Přírůstkem věci – oddělení od původní věci, samostatné věci • Přisvojením – speciální nabývací způsob na základě zvláštních právních předpisů (lov zvěři, sběr plodin), nález, věci skryté, ztracené – vrácení vlastníkovi, není znám, odevzdat obci, po šesti měsících se vlastníkem stává obec (náhrada nutných výdajů, nálezné ve výši 10% z ceny nálezu) • Vydržení – vydržitelem může být osoba fyzická, jakož i právnická, věc, která může být předmětem vlastnického práva (vydržet lze i část i pozemku R 40/2000), oprávněná držba věci (nakládání s věcí jako se svou vlastní), uplynutí vydržecí doby – 3 roky movité věci, 10 let nemovitosti, nepřetržitost držby, po splnění podmínek – nabytí ze zákona, výrok soudu má pouze deklaratorní povahu

10 Nabývací tituly • Zpracováním A.Zpracovatel je v dobré víře • větší podíl věci zpracovatele, vlastníkem se stává zpracovatel, povinnost uhradit cenu toho, o co se majetek druhého vlastníka zmenšil • větší podíl původního vlastníka, vlastníkem původní majitel • podíly jsou stejné – dohoda, soud B.Zpracovatel není v dobré víře • vlastník věci může žádat navrácení do předešlého stavu, je – li to možné a účelné • není – li to možné – vlastník věci bude určen dohodou, nebo soudem

11 Nabývací tituly • Neoprávněná stavba – vlastníkem stavby se stává stavebník, soud může stanovit sankce a)nařízení odstranění stavby na náklady stavebníka b)přikázání za náhradu do vlastnictví vlastníka pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí – neúčelné odstranění stavby c)zřízení věcného břemene k pozemku ve prospěch vlastníka stavby NS ČR 22 Cdo 2145/98,,Při stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 Obč. zák. nelze vycházet jen z cenových předpisů nebo z ceny, za kterou by bylo možno v daném místě a čase dosáhnout jeho zřízení smlouvou. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že vlastník byl omezen proti své vůli, případně bez svého vědomí, a přihlížet k okolnostem, za kterých byla neoprávněná stavba zřízena“ • Ze zákona – transformace práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické (novela zák. č. 509/1991 Sb.), přechod věci z vlastnictví státu do vlastnictví obcí • Příklepem – licitátora ve veřejné dražbě

12 Ochrana vlastnického práva • důraz kladen na prevenci • náhrada škody • vydání bezdůvodného obohacení • žaloba na vydání věci (reivindikační) – neoprávněné zadržování věci, movité, nemovité věci – žaloba na vyklizení věci, věc se nachází ve faktické moci jiné osoby, která tuto věc odmítá vydat, aktivně legitimován je vlastník věci, pasivně legitimován je ten, kdo věc neoprávněně zadržuje (musí mít věc u sebe), věc musí být dostatečně identifikována, žalovaný musí věc zadržovat protiprávně, prokázání vlastnického práva

13 Ochrana vlastnického práva • Žaloba zápůrčí (negatorní) – podává vlastník věci, který je rušen ve výkonu vlastnického práva vůči tomu, kdo vlastnické právo omezuje nebo porušuje bez ohledu na zavinění • Žaloba určovací - § 80 zák. č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), určení vlastnického práva, prokázání naléhavého právního zájmu

14 Zánik vlastnického práva • Absolutní – zničení, spotřebování • Relativní – vlastnické právo původního vlastníka zaniká, nabývá nový vlastník (kupní smlouva) • Na základě vůle původního vlastníka – smlouva, opuštění věci • Nezávisle na vůli – zkáza věci, smrt, ztráta

15 Zánik vlastnického práva A.Na základě projevu vůle vlastníka • Smlouva – projev vůle, kupní, darovací • Opuštění věci – jednostranný právní úkon, zaniká vlastnické právo vlastníka, vzniká vlastnické právo státu • Spotřebování – zuživatelná věc • Zničení věci – jednostranný právní úkon B.Bez ohledu na vůli vlastníka • Zánik věci – událost (povodeň, požár) • Ztráta věci – po uplynutí šesti měsíců, se vlastníkem stává obec

16 Zánik vlastnického práva • Smrt vlastníka – dědicové, stát • Vydržení • Rozhodnutí státního orgánu a)vyvlastnění – nelze – li účelu dosáhnout jinak, na základě zákona, účel, za náhradu – výjimečný institut b)rozhodnutí věci v trestní věci – propadnutí majetku, věci c)při prodeji věci v rámci výkonu rozhodnutí d)rozhodnutím soudu o neoprávněné stavbě e)rozhodnutím soudu o vlastnictví ke zpracované věci

17 Spoluvlastnictví • umožňuje několika osobám vlastnit jednu věc • spojeno s určitou nejistotou • pluralita vlastníků jednoho objektu • podílové x bezpodílové spoluvlastnictví – nahrazeno částečně SJM A.Podílové spoluvlastnictví B.Společné jmění manželů

18 Podílové spoluvlastnictví • Podíl • vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci § 137 odst. 1 Obč. zák. • vyjadřuje právní postavení spoluvlastníka k ostatním spoluvlastníkům • určuje míru jejich účasti na výnose i na ztrátě • vyjádření zlomkem nebo procentem • výše stanovena dohodou, právním předpisem (vypořádání SJM na základě právní domněnky) nebo rozhodnutím příslušného orgánu • nevyvratitelná právní domněnka, že podíly jsou stejné

19 Obsah podílového spoluvlastnictví • práva a povinnosti typické pro spoluvlastnický vztah A.Vzájemný vztah mezi spoluvlastníky – rozhodující velikost podílu, dohoda, princip tzv. majorizace – rozhodná většina podle velikosti podílů, důležitá změna věci (rekonstrukce) – možnost obrátit se na soud NS ČR 22 Cdo 1470/2002,,Rozhodování o tom, komu bude pronajata část společné nemovitosti, jejíž účelové určení zůstalo nezměněno, nelze považovat za rozhodování o důležité změně společné věci“ B.Vztah všech spoluvlastníků ke třetím osobám – považují se za jeden subjekt, oprávněni a povinni ze všech právních úkonů společně a nerozdílně C.Vztah mezi jedním spoluvlastníkem a ostatními spoluvlastníky • převod spoluvlastnického podílu na osoby blízké – neuplatňuje se předkupní právo • převod na osoby jiné – předkupní právo jiných spoluvlastníků, relativní neplatnost

20 Zánik a vypořádání podílového spoluvlastnictví A.Dohoda • zákon preferuje • povinnost vydat na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali A.Rozhodnutí soudu na návrh spoluvlastníka • Reálné rozdělení – musí být možné • Přikázání věci – není – li rozdělení věci možné, zájem o věc alespoň jednoho spoluvlastníka, účelné využití věci, určení přiměřené náhrady, cena obecná • Prodej věci – výtěžek se rozdělí podle podílů spoluvlastníků

21 Společné jmění manželů • Pojem • výraz jednoty manželství, rovnosti manželů • základní úprava majetkových vztahů mezi manželi • souhrn aktiv a pasiv • věci, jiná majetková práva, závazky • pouze manželé po dobu trvání manželství • dispozitivní právní úprava

22 Společné jmění manželů • komplex majetkových vztahů • vzniká okamžikem uzavření manželství • rozhodnutím soudu o obnovení manželství • nevzniká mezi druhem a družkou, registrovanými partnery

23 Dispozitivnost právní úpravy • vyloučení dohodou manželů nebo budoucích manželů uzavřenou ve formě notářského zápisu • zúžení, rozšíření předmětu SJM • vůči třetím osobám se mohou odvolat jen tehdy, pokud je jí obsah smlouvy znám • možnost uzavřít předmanželskou smlouvu

24 Obsah společného jmění manželů • stejná práva a povinnosti manželů • manželé jsou z právních úkonů oprávněni a zavázáni solidárně • společné věci – užívají a udržují manželé společně • obvyklá správa – každý z manželů • ostatní záležitosti – souhlas obou manželů (relativní neplatnost)

25 Obsah společného jmění manželů • Společná práva • Společné závazky – solidární dlužníci, věřitel může požádat o plnění oba manžele nebo každého jednotlivě, každý odpovídá za celý dluh až do úplného uspokojení věřitele • Možnost formou notářského zápisu zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti – odchylná pravidla pro správu majetku

26 Zánik společného jmění manželů • zaniká zánikem manželství • za trvání manželství ze zákona A.Propadnutí majetku v trestním řízení B.Insolvence • možnost obnovení SJM rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů

27 Vypořádání společného jmění manželů • uspořádání majetkových vztahů mezi manžely ke jmění, které bylo předmětem SJM v době jeho zániku • zásady pro vypořádání SJM § 149 odst. 2 Obč. zák. a)zásada stejné velikosti podílů b)potřeby nezletilých dětí c)péče o rodinu a zásluhy o nabytí a udržení společných věcí (alkohol, výkon odnětí trestu svobody) d)každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého majetku vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho majetek

28 Vypořádání společného jmění manželů a)Vypořádání dohodou – zákaz dotčení práv věřitelů, písemná forma b)Vypořádání soudním rozhodnutím – na návrh, trest propadnutí majetku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových c)Dědické řízení – určení části, která připadá druhému manželi d)Nevyvratitelná právní domněnka • movitosti, kdo věc užíval (neužívá – podílové spoluvlastnictví) • nemovitosti – podílové spoluvlastnictví

29 Věcná práva k věci cizí • absolutní majetková práva • omezení vlastnického práva ve prospěch lepšího hospodářského využití věci • subjektivní práva, která umožňují užívání cizí věci stanoveným způsobem • Věcná břemena • § 151n odst. 1 Obč. zák. omezují vlastníky nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že jsou povinni něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat • spojena s vlastnictvím určité nemovitosti nebo patřící určité osobě • Věcná břemena spojená s vlastnictvím věci přechází na nabyvatele

30 Dělení věcných břemen A.Věcná břemena působící in rem • oprávněný subjekt je vždy vlastníkem věci (vlastník nemovitosti – právo přejezdu přes pozemek) A.Věcná břemena působící in personam • uspokojují zájmy individualizovaného subjektu (výměnek) • obsahem věcných břemen nemůže být povinnost, která by se uskutečnila jednorázovým výkonem • vyloučení možnosti chování ve formě dát (dare)

31 Vznik věcných břemen A.Ze zákona • např. plynárenský zákon, elektrizační zákon B.Rozhodnutím příslušného orgánu • rozhodnutím o vyvlastnění, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o neoprávněné stavbě C.Písemnou smlouvou • písemná forma, vklad do katastru nemovitostí, samostatná smlouva, vedlejší ujednání D.Na základě závěti • smrtí zůstavitele (věcné břemeno doživotního bezplatného užívání ve prospěch jeho družky) E.Vydržením F.Schválenou dohodou dědiců • dohodu, která neodporuje dobrým mravům ani zákonu soud schválí

32 Věcné břemena • přiměřené náklady na předmět věcného břemena je v souladu se zákonem povinen nést oprávněný • dispozitivní ustanovení, možná odchylná dohoda • spoluužívání ze strany vlastníka – společné náklady podle míry užívání

33 Zánik věcných břemen A.Ze zákona • v důsledku trvalých změn (louka – věcné břemeno průhonu dobytka – změna na stavební pozemek) věc nemůže dále sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnému užívání její nemovitosti • přechodná nemožnost užívání zánik nezpůsobuje B.Rozhodnutím příslušného orgánu • rozhodnutím stavebního úřadu, rozhodnutím soudu • trvalá změna poměrů, hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, příčinná souvislost 3.Písemnou smlouvou • písemná forma, vklad do katastru nemovitostí

34 Zánik věcných břemen D.Smrtí oprávněného nebo zánikem právnické osoby E.Splynutím • věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného • splynutím osoby oprávněné a povinné v jednu osobu F.Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky • zřízení věcného břemena na určitou dobu

35 Promlčení věcných břemen • není – li právo odpovídající věcnému břemeni po dobu deseti let vykonáváno

36 Zástavní právo • absolutní majetkové právo • věcné právo k věci cizí • funkce zajišťovací a uhrazovací • motivuje dlužníka ke splnění dluhu, pokud dluh neuhradí, možnost uspokojení nesplacené pohledávky přímo z výtěžku zpeněžení zástavy • vztahuje se na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy • zásada akcesority – spjatost zástavního práva s pohledávkou • zásada subsidiarity – realizace až poté, co dluh nebyl splněn řádně a včas

37 Zástavní právo • zásada práva k cizí věci – zástava náleží osobě odlišné od zástavního věřitele • zásada individualizace zástavy – individuálně určená zástava, pohledávka • zásada nedělitelnosti – celou zástavou se zajišťuje celá pohledávka • subjekty: zástavní dlužník (majitel zástavy), zástavní věřitel, obligační dlužník • předmět: věci, které jsou způsobilé být předmětem občanskoprávních vztahů (ocenitelnost) • vyloučeny jsou věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí

38 Zástavní právo • § 153 odst. 1,,Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví“ (taxativní výčet) • vztahuje se i na příslušenství, přírůstky a neoddělené plody zástavy • individualizované věci • taxativní výčet titulů pro vznik: a)písemná smlouva (specifikace zástavy, vymezení pohledávky, budoucí, podmíněná) b)rozhodnutí soudu o schválení dědické dohody c)rozhodnutí soudu (soudcovské zástavní právo v rámci výkonu rozhodnutí) d)rozhodnutí správního úřadu (finanční úřad v rámci zajištění daňové pohledávky) e)zákon (zástavní právo pronajímatele k movitým věcem nájemce)

39 Zástavní právo • nemovitost – vklad práva do katastru nemovitostí • movitost – odevzdáním věci zástavnímu věřiteli, předáním do úschovy nebo ke skladování, zápisem do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR • nemovité věci, které nejsou předmětem KN, k věci hromadné, souboru věci - výlučně zápis do rejstříku zástav • pohledávka – uzavření smlouvy

40 Zástavní právo • vespolné (simultánní) zástavní právo – jediná pohledávka je zajištěna více samostatnými zástavami (transformace vlastnického práva k budově na bytové vlastnictví) • preventivně zajišťovací funkce • držet zástavu, péče řádného hospodáře, opatrovat a chránit před zničením, poškozením a ztrátou, právo na úhradu nákladů, souhlas – užívání a přisvojování přírůstků, plodů a užitků • povinnost nahradit škodu

41 Zástavní právo • dlužník – zdržet se všeho čím se zastavuje zhoršuje, přiměřené doplnění zástavy – splatnost • uhrazovací funkce – právo na uspokojení pohledávky z výtěžku ze zpeněžení zástavy, platí i pro částečné nesplnění nebo nesplnění příslušenství • soudní prodej zástavy • zpeněžení ve veřejné dražbě

42 Zástavní právo • § 169 Obč. zák. obsahuje výčet neplatných ujednání •,,Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že a) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit, b) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit jinému, dalšímu věřiteli, c) zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než je stanoveno zákonem, d) zástavní věřitel se nesmí po splatnosti pohledávky domáhat jejího uspokojení prodejem zástavy, e) při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ • propadná zástava (hyperocha)

43

44 Právo podzástavní • samostatný druh zástavního práva • zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem • není nutný souhlas vlastníka zastavené věci • pro uplatnění – musí mu být vznik oznámen • přiměřené použití ustanovení o zástavním právu

45 Zadržovací právo • retenční právo • oprávnění věřitele zadržet movitou věc dlužníka k zajištění své pohledávky • vyloučeno u nemovitostí • vzniká svémocným zadržením movité věci až do úplného jeho pohledávky nebo jiného zajištění jeho pohledávky • oprávněný je ten, kdo má věc u sebe • zajišťovací funkce • nelze zadržet věc svémocně nebo lstivě odňatou • Naložení způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva, to neplatí bylo – li zahájeno insolvenční řízení • jednostranný právní úkon • povinnost vyrozumět bez zbytečného odkladu po zadržení dlužníka o zadržení věci a o důvodech jejího zadržení x náhrada škody

46 Zadržovací právo • absolutní majetkové právo • povinnost věc pečlivě opatrovat, chránit ji před poškozením, ztrátou a zničením • právo na náhradu účelně vynaložených nákladů • právo na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci

47 Zánik zadržovacího práva • akcesorická povaha • zánikem hlavního závazkového vztahu (uspokojením pohledávky) • zánikem zadržované věci • vydáním zadržované věci dlužníkovi • poskytnutím dostatečné jistoty

48 Úvod do závazkového práva • vztahy věcné povahy (vlastnické právo) x vztahy závazkové (změna majetkových vztah) • relativní povaha - vyváženost – vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami • § 488 zákonná definice,,Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ • dluh x pohledávka • součinnost stran k plnění • závazky ze smluv, závazky z deliktů, závazky z kvazikontraktů, závazky z kvazideliktů (BO)

49 Závazkové právo • pojmenované x inominátní (pravidlo podobnosti – ustanovení zákona, která jsou nejbližší) • § 493 Obč. zák. – pravidlo pacta sunt servanda • Prolomení: dohoda o změně, zákonná výjimka (vznik nepředvídatelných okolností, který by splněním závazku za dosavadních podmínek spojily s nepřiměřenými obtížemi nebo by jedné straně hrozila značná škoda)

50 Obsah závazků • pohledávka x dluh • subjektivní práva a povinnosti • pohledávka je spojena s nárokem – oprávnění dosáhnout realizace prostřednictvím státního donucení • Chování dlužníka (dát, konat, zdržet se, strpět) • kauza – nemusí být vyjádřena, věřitel má povinnost zásadně prokázat (výjimka směnky – abstraktní závazky), uznání dluhu co do důvodu a výše • jakost – nemusí být sjednána, platí průměrná střední jakost, možnost odmítnout jinou jakost (vyšší, nižší)

51 Odstoupení • stanoví zákon nebo dohoda účastníků • jednostranný adresovaný právní úkon • ruší se účinky od počátku • povinnost vrátit si vzájemně poskytnuté plnění

52 Odpovědnost za vady • § 559 odst. 2 Obč. zák.,,Dluh musí být splněn řádně a včas“ x nástup odpovědnosti za vady • obecná úprava § 499 a násl. Obč. zák. – úplatné smluvní závazky, na základě kterých je věc přenechána jinému • neplatí u smluv, kde věc není přenechána jinému, bezúplatných (smlouva o dílo, darovací smlouva) • odpovědnost za kvalitativní splnění a)věc má v době plnění vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé b)věc je možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle ujednání stran c)věc nemá právní vady

53 Odpovědnost za vady • neplatí u vad zjevných nebo u vad, které lze zjistit z příslušné evidence nemovitostí (KN) x ujištění, že věc nemá vady (odpovídá za ně) • dluhy – zcizitel § 500 odst. 2 Obč. zák. • § 501 Obč. zák.,,jak stojí a leží“ – souhlas s převzetím práv k věci ve stavu, v jakém existoval v době uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda-li mu byl tento stav znám či nikoliv x vlastnosti převodcem výslovně konstatované nebo nabyvatelem vymíněné

54 Odpovědnost za vady • právní vady – třetí osoba činí nárok – povinnost oznámit bez zbytečného odkladu zciziteli, neoznámení – právní námitky může zcizitel uplatnit vůči nabyvateli (promlčení) • Podmínky pro uplatnění odpovědnosti za vady a)vytknutí vady nabyvatelem, b)ve lhůtách stanovených zákonem (§ 504, 508 Obč. zák.) • vada odstranitelná, neodstranitelná – možnost užívat věc dohodnutým způsobem nebo řádně – sleva z ceny, doplnění toho co chybělo, oprava • vada neodstranitelná – zrušení smlouvy • dispozitivní ustanovení • Právo na náhradu nutných nákladů – jednoměsíční prekluzivní lhůta (znalecký posudek) • Právo na náhradu škody, která vznikla z vady věci

55 Odpovědnost ze záruky • stanoví zákon, dohoda účastníků nebo jednostranné prohlášení zcizitele (záruční list) • odpovědnost za vady, které se vyskytly do stanovené nebo sjednané doby • není nutné potřebné prokazovat, že věc měla vady již v době převzetí

56 Společné závazky a.pluralita pasivní (§ 511 Obč. zák.) – více dlužníků na jedné straně – závazky solidární – společně a nerozdílně, totožnost poskytovaného plnění b.pluralita aktivní - více dlužníků na jedné straně • povinnost splnit dluh více věřitelům, plnění dělitelné, dílčí závazek, každému věřiteli jeho díl • nedělitelné plnění – může kterémukoliv věřiteli, pokud není jiná dohoda, musí být požádán, nemůže si vybrat bez souhlasu (soudní úschova)

57 Změny závazků 1.Novace kumulativní – sjednání nového závazku, který obstojí vedle původního závazku, domněnka zachovávání stávajícího závazku v případě pochybností, zajištění trvá 2.Prodlení dlužníka – porušení povinnosti plnit řádně a včas • oprávnění požadovat plnění v dodatečné lhůtě – odstoupení od smlouvy • právo na úroky z prodlení u peněžitého dluhu • přechod nebezpečí ztráty, zničení, nebo poškození věci na dlužníka • Přechod odpovědnosti dlužníka za škodu vzniklou v důsledku prodlení dlužníka na majetku věřitele • Fixní smlouvy – (přesně stanovená doba plnění, ztráta ekonomického zájmu, např. svatební kytice)- zrušení smlouvy

58 Změny závazků 3.Prodlení věřitele • povinnost věřitele poskytnout součinnost • nepřijetí řádně nabídnutého plnění dlužníkem • neposkytnutí součinnosti a.nemůže nastat prodlení věřitele b.nebezpečí ztráty, zničení, poškození věci nese věřitel c.náhrada škody, nákladů dlužníkovi d.možnost splnění dluhu složením do soudní úschovy e.dlužník není povinen hradit úroky

59 Změny v subjektech závazků 1.Postoupení pohledávky – písemná smlouva mezi dosavadním věřitelem (postupitelem) a novým vlastníkem pohledávky (postupníkem) • přechází příslušenství, zajišťovací práva • nelze postoupit práva, která zanikají nejpozději smrtí věřitele, pohledávky nepostižitelné výkonem rozhodnutí, pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil • možnost vyloučit dopředu postoupení pohledávky • Úplatné převedení – odpovědnost postupitele za existenci pohledávky (dobytnost – uvedeno ve smlouvě, do výše úplaty) • Dlužník – vyrozumění postupitelem, nebo prokázáno postupníkem

60 Změny v subjektech závazků 2.Převzetí dluhu - písemná dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, souhlas věřitele, nahrazení dlužníka novým dlužníkem 3.Přistoupení k dluhu – písemná dohoda bez souhlasu věřitele – stane se dlužníkem vedle původního dlužníka • peněžitý závazek - § 533 Obč. zák. povinnost plnit společně a nerozdílně (písemná dohoda třetí osoby s věřitelem bez souhlasu dlužníka) • § 534 Obč. zák. - dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že splní dlužníkův dluh, povinnost poskytnout plnění věřiteli

61 Změny v subjektech závazků 4.Poukázka – složený závazkový vztah • splnění závazku dlužníka vůči věřiteli prostřednictvím třetí osoby • Vztah valutový – uzavření smlouvy mezi poukazatelem (dlužník) a poukazníkem (věřitel), poukazatelův dluh bude splněn vybráním plnění u poukázaného (třetí osoba) • Vztah úhradový – zmocnění poukázaného (3.osoba) ze strany poukazatele (dlužník) k poskytnutí plnění poukazníkovi (věřitel) • Vztah platební – přijetí poukázky poukázaným (3.osoba) a oznámením poukazníkovi (věřitel), že poukázku přijímá 5.Poukázka na cenné papíry – speciální úprava poukázky, vydání CP • vystavení pouze bankou • vystavení na třetí osobu nebo vystavitele • může být plněním i CP • zákonná písemná forma • obligatorně abstraktní závazek

62 Zajištění závazků • Funkce: a)zajišťovací – zlepšení postavení věřitele b)uhrazovací – podpůrně uspokojení pohledávky věřitele c)důkazní – soudní spor d)sankční - nepříznivé následky pro dlužníka • akcesorická (přistupují k hlavnímu vztahu), subsidiární povaha (nastupují neplní-li dlužník řádně a včas)

63 Zajištění závazků 1.Smluvní pokuta • peněžité plnění – sankce pro případ nesplnění nebo nesplnění řádně a včas • písemná dohoda stran • paušální náhrada škody • odpovědnost za zavinění • smluvní pokuta kompenzuje náhradu škody – možnost sjednat i povinnost k náhradě škody

64 Zajištění závazků 2.Ručení – závazek třetí osoby vůči věřiteli, že splní sama pohledávku v případě, že ji neuspokojí dlužník • dohoda mezi ručitelem a věřitelem – písemná forma pouze u ručitele • odpovídá za celý dluh, dohoda možná • dlužník řádně a včas nesplní dluh • písemná výzva ze strany věřitele k plnění • regres vůči dlužníkovi

65 Zajištění závazků 3.Uznání dluhu – dvě úlohy • Písemný jednostranný úkon dlužníka, kterým uznává svůj dluh jak do důvodu tak do výše • vyvratitelná právní domněnka, že dluh v době uznání trval • počátek běhu nové promlčecí lhůty – desetileté • obchodní zákoník – samostatná úprava 4.Jistota – není samostatným zajišťovacím prostředkem • způsob, jakým lze zajistit závazek – daní jistoty • věci do 2/3 odhadní ceny • státní cenné papíry, vklady v bankách a spořitelnách celá výše

66 Zajištění závazků 5.Zajišťovací převod práva a zajištění závazku k postoupení pohledávky • dohoda dlužníka a věřitele, kterou dlužník poskytuje věřiteli své majetkové právo • Je vhodné sjednat způsob opětovného převodu práva zajištěného převodem při řádném a včasném splnění dlužníkova hlavního dluhu na původního oprávněného 6.Dohoda o srážkách ze mzdy • dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že pohledávka bude uspokojena srážkami ze mzdy, které budou prováděny plátcem a přímo poukazovány věřiteli • uhrazovací a zajišťovací funkce

67 Zánik závazků 1.Splnění dluhu • řádně (předmět závazku) a včas • dlužník plní osobně (výjimky – zákon, dohoda-ručitel, poukázaný) • plnění přijímá zásadně věřitel (zástupce, zástavní věřitel, poukazník) • více způsobů plnění – právo volby má dlužník, dispozitivní ustanovení • od provedené volby není možné odstoupit • sjednaná kvalita, jinak průměrná střední jakost • plnění celé včetně příslušenství, neodporuje –li to dohodě s dlužníkem nebo povaze pohledávky – částečné plnění • splnění včas – ve sjednané době plnění

68 Zánik závazků • není-li doba splatnosti dohoda, nebo je ponechána na vůli dlužníka určí ji soud na návrh věřitele • dlužník je povinen plnit prvního dne poté, kdy byl o to věřitelem požádán • místo splnění – dohoda, jinak bydliště nebo sídlo dlužníka • vzájemné vztahy – plnění se může domáhat pouze ta strana, která sama již svůj závazek splnila nebo je připravena jej splnit • možnost odepřít plnění

69 Zánik závazků 2.Složení do úřední úschovy • prodlení věřitele s poskytnutím součinnosti k plnění a)nepřítomnost věřitele b)prodlení věřitele c)důvodné pochybnosti dlužníka, kdo je věřitelem d)nevědomost dlužníka, kdo je věřitelem • splnění dluhu (soluční úschova) • náklady nese věřitel

70 Zánik závazků 3.Dohoda o novém závazku • zrušení a nahrazení původního závazku • závazek promlčený – písemná podoba • vzdání se práva – dohoda, kterou se věřitel vzdá svého práva na poskytnutí pohledávky vůči dlužníkovi (nepeněžité závazky) • písemná forma (absolutní neplatnost) • nelze se platně vzdát práv, které teprve vzniknou v budoucnosti • prominutí dluhu – peněžité závazky, písemná forma (absolutní neplatnost)

71 Zánik závazků 4.Nemožnost plnění • působí zánik závazku dlužníka plnit a)nesmí jít o nemožnost počáteční, ale až následní b)absolutní – nestačí hospodářská, nelze splnit ani za ztížených podmínek ani s většími náklady, po stanovené době plnění

72 Zánik závazků 5.Uplynutí doby • objektivní právní skutečnost • zákon x dohoda účastníků 6.Smrt dlužníka nebo věřitele • v zásadě práva přecházejí i na právní nástupce • výjimka: plnění mělo být provedeno osobně dlužníkem § 597 odst. 1 Obč. zák. • na dědice nepřechází právo věřitele omezeno na jeho osobu (pohledávky z bolestného, ztížení společenského uplatnění, právo na náhradu nemajetkové újmy na zdraví)

73 Zánik závazků 7.Započtení • vzájemné uplatnění pohledávek – zánik v okamžiku, kdy se setkají • jednostranný úkon x dohoda a)jednostranné započtení • způsobilost započítávané pohledávky (nejsou způsobilé promlčené pohledávky, pohledávky z vkladů, pohledávky, které nelze vymáhat soudně (sázky, hra) • plnění musí být stejného druhu (peněžité) • započíst lze proti přípustné pohledávce, nelze proti pohledávkám na náhradu škody způsobenou na zdraví, ledaže by obě pohledávky byly stejného druhu, pohledávky vůči kterým není přípustný výkon rozhodnutí

74 Zánik závazků • započtení dohodou – pohledávky, které jsou z jednostranného započtení vyloučeny (promlčené pohledávky)

75 Zánik závazků 8.Splynutí • splynutí věřitele a dlužníka v jednu osobu 9.Výpověď • jednostranný právní úkon adresovaný druhé straně závazkového vztahu • závazky k nepřetržité, opakované, zdržení, strpění • zákonná lhůta tři měsíce ke konci kalendářního období • závazek ke zdržení se nelze vypovědět, vyplýva-li ze smlouvy nebo z povahy věci, že je časově neomezen

76 Zánik závazků 10.Neuplatnění práva • prekluze a)uplynutí stanovené doby b)neuplatnění práva • nelze plnit ani dobrovolně (bezdůvodné obohacení) 11.Narovnání • odstranění těch částí závazku, které jsou mezi stranami sporné nebo pochybné, novými právy a povinnostmi • omyl jedné strany vyvolaný lstí druhé strany – relativní neplatnost • písemná forma – závazek byl písemný, promlčený závazek

77 Význam času a jeho počítání • pevně stanovený čas (datum) • plynutí času (lhůta) a)lhůty určené podle dnů – den následující po dni, kdy nastala událost rozhodující pro její běh (k předání věci má dojít do deseti dnů od uzavření smlouvy dne 1.11.2011 – lhůta končí 11.11.2011) b)lhůty určené podle týdnů – konec lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla událost c)lhůty určené podle měsíců a let – konec lhůty připadá na den, který se číslem shoduje s dnem, na který připadá skutečnost, od níž lhůta plyne (uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu tří let dne 1.6.2011 – lhůta uplyne 1.6.2014)

78 Význam času a jeho počítání • polovina měsíce – 15 dnů, střed měsíce 15. den • poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek – poslední den lhůty je nejblíže následující pracovní den


Stáhnout ppt "Vlastnické právo. POJEM • všeobecné právní panství nad věcí • věcné právo • vlastnická triáda – věc držet, užívat věc, nakládat s ní (zahrnuje i zničení."

Podobné prezentace


Reklamy Google