Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění -trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné - handicapy skryté Změna koncepce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění -trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné - handicapy skryté Změna koncepce."— Transkript prezentace:

1

2 Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění -trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné - handicapy skryté Změna koncepce školy

3 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

4 •S tudenty školy jsou mimo jiné mladí lidé: – s vývojovými poruchami učení – s různými smyslovými vadami – se závažným tělesným znevýhodněním – ze sociálně slabých rodin

5 •P otřeba komplexního řešení, které by zajišťovalo: – odstranění přístupových a komunikačních bariér – odstranění prostorových bariér – získání nových kompetencí žáků s SVP •s výhledem k jejich dalšímu studiu •k budoucímu profesnímu uplatnění – systém celoživotního učení zaměstnanců školy – modernizace vzdělávacího materiálu a školního kurikula – podpora neformálního dobrovolnictví

6 Tvorba projektové žádosti •Specifikace a ujasnění si cílů a priorit •Oslovení partnerů projektu –PPP Žďár nad Sázavou –Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou

7 Získání pedagogického sboru •Motivace –hledání všech pozitiv –pojmenování rizik •Nalézání společného konsensu •Přijetí vlastní role a odpovědnosti

8 Analýza školy zaměření na zjištění školního klimatu Dotazníkové šetření • Žáci92 % • Učitelé100% • Rodiče76 %

9 Dotazník Vysvětlení hodnotící škály: 1tvrzení souhlasí 2tvrzení až na malé výjimky souhlasí 3tvrzení souhlasí s výjimkami 4tvrzení až na malé výjimky nesouhlasí 5tvrzení nesouhlasí N tvrzení nejsem schopen(a) hodnotit 15. Učitelé se zajímají o všechny žáky (ne pouze o své „oblíbence“). 1 2 3 4 5 N

10 Výsledky analýzy Žáci •Objektivita učitelů •Nepřítomnost šikany •Přátelství mezi spolužáky •Vstřícnost učitelů •Autorita učitelů

11 Výsledky analýzy Žáci •Časová náročnost přípravy •Nedostatek času na relaxaci •Nedostatečné prostorové zázemí na relaxaci •Nedostatečné využívání IT •Velké množství učiva •Obava ze zkoušení

12 Negativa - rizika Časová náročnost Odborná nepřipravenost Legislativní omezení Nedostatečná informovanost Veřejnosti o nutnosti integrace žáků se SVP Pochopení veřejnosti

13 Pozitiva Modernizace koncepce školy Zlepšení interpersonálních vztahů Přiblížení se E. standardům Projeví se aktivita i ochota ke spolupráci Možnost vytvoření Interaktivního Vzdělávacího materiálu Zlepšení komunikace Učivo jako prostředek k dosažení klíčových kompetencí

14 2005 Odevzdání projektové žádosti

15

16 Název projektuZměna koncepce školy - vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Operační programOperační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Doba trváníprosinec 2005 - listopad 2007 Celkový rozpočet4 157 159 Kč Zdroje financovánístrukturální fond EU (75%), státní rozpočet ČR (25%)

17 Cílové skupiny projektu: •žáci se speciálními vzdělávacími potřebami •žáci a studenti gymnázia (osmileté a čtyřleté studium) •učitelé, výchovní poradci

18 Cíle projektu: •změna systému ve vzdělávání žáků se SVP zohledňující specifika jejich potřeb •zvýšení připravenosti žáků se SVP k dalšímu studiu •uplatnění žáků se SVP na trhu práce •zvýšení odbornosti pedagogů pro práci s žáky se SVP •zapojení pedagogů do systému celoživotního vzdělávání

19 Struktura pilotních cílů: 1.Vzdělávání pedagogů v systému celoživotního učení a. vzdělávání pro práci se žáky se SVP (postižení DYS, etnické minority, sociální znevýhodnění, soc.- psych. výcvik)

20 b. vzdělávání počítačové gramotnosti (se zaměřením na tvorbu interaktivního vzdělávacího materiálu) c. vzdělávání v problematice aktuálních okruhů (enviromentální, mediální a multikulturní výchova, sociální dovednosti, evropské globální souvislosti) d. vzdělávání k dobrovolnictví

21 2. Tvorba interaktivního vzdělávacího materiálu a. elektronické učebniceV4 (studijní materiál s multimediálními prvky) b. vizualizace vzdělávacích schémat (prezentační materiál doplňující výklad učitele v hodinách) c. audionahrávky (CD obsahující poslechový materiál a materiál ke zkoušení)

22 3. Aktivity zaměřené na využití IC technologie a.vytvoření nových dynamických www stránek V3 (komunikační nástroj na bázi redakčního systému) b.zapůjčení notebooků žákům se SVP c.zřízení pracovního místa ICT koordinátora (konzultant a pomocník při řešení technických problémů spojených s využitím IC technologie)

23 4. Tvorba modernizovaného vzdělávacího systému a.přizpůsobeného obsahem, formou a metodami potřebám žáků se SVP b. s promítnutím poznatků do učebních a tématických plánů školy

24 Efekty pro žáka: •kvalitativní změna přístupu ve vztahu žák-učitel •posílení sebevědomí žáka se SVP •snadný přístup k využívání interaktivního vzdělávacího materiálu •úspěšné ukončení studia a přijetí na VŠ •získání odpovídajícího zaměstnání

25 Multiplikační efekty: •zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku žáků se SVP •zvýšení rodičovské důvěry v alternativní přístupy ke vzdělávání jejich dětí •zvýšení rodičovské spoluúčasti v procesu vzdělávání žáků se SVP •změna společenských postojů k problematice vzdělávání žáků se SVP

26 Multiplikační efekty: •zvýšení prestiže školy •zvýšení vědomí učitelů o nutnosti prezentace výsledků pedagogické práce •zvýšení motivace učitelů k celoživotnímu vzdělávání •realizace evropských projektů, které rozvíjí a doplňují realizaci stávajícího projektu

27 Inovativnost projektu: •zlepšení kvality mezilidské komunikace (mezi školou, žáky, rodiči a širokou veřejností) •vytvoření interaktivních vzdělávacích materiálů (el. učebnice, vizualizační schémata, audionahrávky) •vytvoření inovované vzdělávací nabídky •vytvoření transparentního informačního systému školy (internet, intranet)

28 Inovativnost projektu: •zavedení dobrovolnických aktivit do života školy •pořízení technických pomůcek a. napomáhajících žákům se SVP kompenzovat jejich omezení b. pro učitele k tvorbě interaktivních vzdělávacích materiálů •vytvoření pracovního místa ICT koordinátora V5

29

30

31 Příklad dobré praxe V2

32 Škola bez bariér vytvoření prostorových a technických předpokladů Změna koncepce školy Tvorba interaktivních vzdělávacích nástrojů Vytvoření moderní komunikační platformy Systém celoživotního učení Komplexní integrace žáků s SVP ŠVP popis a nastavení systému

33 Děkujeme za pozornost

34


Stáhnout ppt "Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění -trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné - handicapy skryté Změna koncepce."

Podobné prezentace


Reklamy Google