Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán odpadového hospodářství původce firmy a původce obce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán odpadového hospodářství původce firmy a původce obce"— Transkript prezentace:

1 Plán odpadového hospodářství původce firmy a původce obce
INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33 Liberec 1 tel./fax: , hot-line: , web: modul POH evidenci odpadů zpracuje software časová řada:

2 Co je program EVI8 ? Program EVI8 je software specializovaný na vedení evidence odpadů podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. EVI8 je vyvíjen jako integrovaný nástroj, který umožní uživateli všechny dílčí části evidence odpadů evidovat, hlásit a analyzovat. Uživatel má k dispozici široké spektrum pomocných funkcí, které šetří čas, kontrolují logiku zadávaných dat a hlásí chyby zadání. Tvůrci programu jsou i samotní uživatelé, kteří komunikují s pracovníky hot-line a sdělují zkušenosti nebo potřeby z provozní praxe. Vše je systematicky zpracováváno a analyzováno. Program tedy nevzniká od „zeleného stolu“, ale je tvořen na základě poznatků a konzultací s přímými uživateli, kteří jej používají i v těch nejsložitějších technologických provozech. V programu je zhodnoceno více než 12 let praxe ve vývoji software pro odpadové hospodářství.

3 Co umí modul „POH“ programu EVI8 ?
Modul „POH“ reaguje na novou zákonnou povinnost původců odpadů zpracovat plán odpadového hospodářství. Modul umí připravit v elektronické podobě osnovu POH původce včetně příloh tak, aby uživatel mohl doplnit příslušné komentáře a odeslat krajskému úřadu příslušnému podle sídla provozovny (osnova ve formátu MS Word, přílohy ve formátu MS Excel). Program automaticky třídí přílohy POH podle krajů příslušných místu provozovny, tj. máte-li provozovny ve více krajích, nebudete muset nic rozdělovat podle místně příslušného krajského úřadu. Osnova POH obsahuje nápovědné texty přímo z Metodického návodu MŽP, což umožňuje intuitivní ovládání. Vytvořené podklady jsou uživatelem editovatelné. Lze editovat údaje i přímo v databázi (plnohodnotné archivy dat). Uživatel má záruku, že podklady POH vytvořené v programu EVI8 jsou v souladu s Metodickými návody MŽP.

4 Vyžaduje program EVI8 nějaké zvláštní nastavení ?
Jediným požadavkem je povolit makra v MS Word a MS Excel – tím jsou umožněny doplňkové služby, které jsou třeba k uživatelsky přívětivému ovládání vytvořených podkladů POH. Jak dále pracovat s vytvořenými podklady ? Osnova POH v dokumentu MS Word je připravena tak, aby splňovala požadavky na nezbytné minimum obsahu formálních náležitostí. Důležitým prvkem je to, že označení příloh POH je záměrně stejné jako v Metodickém návodu MŽP. Uživatel se tak může lépe orientovat a má okamžitou kontrolu pro případ, že bude souběžně pracovat s Metodickým návodem. Zpracovatel POH doplní komentáře podle pokynů a může využít toho, že mu program přenese do dokumentu základní údaje o původci odpadů. Pokud bude potřebovat úpravu námi připravené šablony osnovy POH, doporučujeme kontaktovat náš hot-line.

5 Jak dále pracovat s přílohami POH ?
Až Vám program naplní údaje do formátu MS Excel, věnujte pozornost několika bezpečnostním opatřením: všechny listy jsou záměrně označeny podle Metodických návodů MŽP všechny listy jsou zamčeny proti nežádoucím úpravám, ale buňky tabulek jsou editovatelné, tj. údaje vložené programem lze změnit podle potřeby v případě požadavku vložení grafu je nutno postupovat tak, že přidáte nový list a na něj umístíte graf. Listy s daty jsou záměrně uzamčeny pro přidání nových objektů z důvodu zajištění formální správnosti podle požadavků Metodických návodů MŽP na minimální potřebné formální úpravy (zajištění jednotné přehlednosti) z praktického hlediska (např. při provádění hromadného tisku více příloh) je vhodnější mít grafické prvky na samostatných listech. Doporučujeme název nového listu nastavit na takovou hodnotu, aby z něj bylo jednoznačně patrno, které tabulky se týká

6 A to se musí uživatel učit ovládat nový program ?
Ne, nemusí. Stalo se již tradicí, že software společnosti INISOFT s.r.o. Liberec má společné ovládací prvky a tak uživatel jen využije to, co zná a plynule přejde k další nadstavbě programu. Pokud máte evidenci v databázi, na vytvoření podkladů POH postačí 3 kroky: Ve formuláři „Subjekty“ si vyhledejte původce, kterému chcete podklady POH vytvořit… … stiskněte tlačítko „POH 2006“ v menu „Sestavy“ a upřesněte, zda chcete POH obce nebo firmy. Po zadání parametrů stiskněte tlačítko „Pokračovat“ Až program připraví osnovu a přílohy POH, tak je zobrazí. Nyní již můžete editovat… Pokud jsou podklady POH již vytvořeny, tak se otevře osnova POH a přílohy pro aktuálně vybranou provozovnu a Vy si můžete pohodlně upravit, co je potřeba…

7 Nabízí INISOFT nějakou specialitu navíc ?
Ano, nabízí. Pro ilustraci uvádíme ukázku možností výběru před vytvořením podkladů POH, kterou jistě ocení všichni, kteří potřebují ovlivnit výběr archivních roků a provozoven, ze kterých se údaje součtují: Provozovny mohly být v průběhu času reorganizovány nebo úplně zrušeny. Naše řešení umožňuje individuální přístup ke každé provozovně původce.

8 Jak je uspořádána příloha POH původců - firem ?

9 Jak je uspořádána příloha POH původců obcí ?

10 Jak jsou naplněna data do přílohy POH původců ?
Pokud data za příslušné období v evidenci existují, jsou přenesena do tabulek… …a v případě změny parametrů na úvodním listu se automaticky přepočtou

11 Jak je řešen odhad produkce odpadů v roce 2010 ?
Odhad produkce je vložen přímo do tabulky. Pro větší přehlednost je doplněn tabulkou evidované a předpokládané produkce za období 2000 až 2010 v závislosti na zvoleném typu růstu. Další metody odhadu produkce budou doplňovány podle požadavků z praxe.

12 Jak je řešeno posuzování souladu s POH kraje ?
Program připraví podklady z evidence odpadů… …a uživatel pouze označí, zda je nakládání v souladu s příslušným POH kraje

13 Jak je řešeno stanovení cílů a opatření ?
Program připraví podklady z evidence odpadů… …a uživatel doplní podle záměrů svého POH

14 Co s údaji, které nemohou být v evidenci odpadů ?
Uživatel zadá požadované údaje a zbytek tabulky se automaticky dopočítá.

15 Je znalost Metodiky MŽP pro uživatele nezbytná ?
Uživatel má v osnově POH nápovědné texty přímo z Metodiky MŽP v takovém rozsahu, aby se mohl v dokumentu pohybovat intuitivně. Nápovědný text přináší to nejpodstatnější: rychlou odpověď Nápovědný text nemůže zcela nahradit odborné znalosti zpracovatele POH, ale snaží se Vám odpovědět tak, abyste nemuseli ztrácet čas studiem rozsáhlých odborných studií. Posuďte sami na ilustračním příkladu:

16 Lze říci, že zpracování POH původce už nic nebrání ?
Žádný software nemůže zcela automaticky vytvořit tak specifický dokument pouhým stiskem jednoho tlačítka. Modul „POH“ programu EVI8 je pouze nástrojem, který vytvoří osnovu a přílohy POH tak, aby uživatel nemusel složitě dohledávat údaje v archivních databázích a ručně je přepisovat do složitých tabulek. modul POH evidenci odpadů zpracuje software Pro bližší představu o rozsahu problematiky POH jsme připravili souhrn nejčastějších otázek a odpovědí:

17 Co je to „POH“ - zákon takové označení nezná ?
„POH“ znamená „plán odpadového hospodářství“ a jeho existence souvisí se zákonem č.185/2001 Sb. (o odpadech) ve znění zákona č.188/2004 Sb. Označení „POH“ se v provozní praxi někdy mylně zaměňuje za nepřesný pojem „program odpadového hospodářství“. Ten ale existoval v době účinnosti zákona č.238/1991 Sb. (o odpadech) a jeho náležitosti tehdy upravovala Vyhláška MŽP č.401/1991 Sb. (o programech odpadového hospodářství). Protože jejich platnost byla zrušena ke dni zákonem č.125/1997 Sb., je nutno považovat používání původního označení „program odpadového hospodářství“ za chybné.

18 Nové zkratky v souvislosti s POH
citace z Metodického návodu MŽP v souvislosti s POH se používá několik nových zkratek - ty nejčastější jsou: KO komunální odpad MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR NNO nevládní nezisková organizace NO nebezpečné odpady OH odpadové hospodářství POH Plán odpadového hospodářství POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky POH původce Plán odpadového hospodářství původce (včetně obce) POHk Plán odpadového hospodářství kraje POHo Plán odpadového hospodářství obce POHp Plán odpadového hospodářství původce (kromě obce) RP NO Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady RP POH ČR Realizační program Plánu odpadového hospodářství ČR

19 Legislativní odkazy, které řeší POH původce odpadů:
zákon č.185/2001 Sb. (o odpadech) ve znění zákona č.188/2004 Sb. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění Vyhlášky č.41/2005 Sb. Zákon o odpadech tuto problematiku řeší v ustanovení: společná ustanovení (§ 41) plán odpadového hospodářství kraje (§ 43 odst. 10) plán odpadového hospodářství původce odpadů (§ 44) Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. řeší POH původce odpadů v §28, kde je uvedeno: Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje: Identifikační údaje původce (obchodní firma, právní forma, sídlo, statutární zástupce), IČ, bylo-li přiděleno c) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech, d) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, e) přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, f) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů, g) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

20 Kdo zpracovává POH původce odpadů ?
citace z Metodického návodu MŽP Všichni původci, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečných odpadů nebo více než 1000 t ostatních odpadů. Metodický návod MŽP dále upřesňuje: povinnost zpracovat POH má původce i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty stanovené zákonem dosáhne příslušný subjekt jako celek (za celek je považován subjekt vystupující pod jedním IČ) subjekt může mít své provozovny v několika krajích a pouze některá z provozoven naplní hodnoty 10 t nebezpečného odpadu resp t ostatního odpadu, případně žádná provozovna nenaplní tyto zákonem stanovené limity, ale součet produkce odpadů za všechny provozovny stanovený limit přesahuje. V tomto případě zpracuje organizace jeden POH, který předloží všem krajským úřadům, v jejichž krajích má své provozovny. Pro každou provozovnu nebo provozovny (v příslušném kraji) zpracuje původce v takovém případě, samostatnou přílohu POH, která zohlední podmínky dotčené provozovny nebo provozoven povinnost zpracovat POH se vztahuje i na subjekty oprávněné k provozování zařízení ke sběru/výkupu odpadů a odstraňování/využívání odpadů, pokud touto činností vzniká odpad, jehož množství překračuje zmíněné množstevní limity

21 Do jakého termínu musí původce vypracovat POH ?
citace z Metodického návodu MŽP Je třeba zohlednit více okolností: termín předložení návrhu POH původce se stanoví podle toho, kdy místně příslušný kraj vyhlásí obecně závaznou vyhláškou tzv. „závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje“ povinnost zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství je do 1 roku od vyhlášení zmíněné vyhlášky kraje, případně do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad uvedený hmotnostní limit subjekt může mít své provozovny v několika krajích a pouze některá z provozoven naplní hodnoty 10 t nebezpečného odpadu resp t ostatního odpadu, případně žádná provozovna nenaplní tyto zákonem stanovené limity, ale součet produkce odpadů za všechny provozovny stanovený limit přesahuje. v tomto případě zpracuje organizace jeden POH, který předloží všem krajským úřadům, v jejichž krajích má své provozovny. Pro každou provozovnu nebo provozovny (v příslušném kraji) zpracuje původce v takovém případě samostatnou přílohu POH, která zohlední podmínky dotčené provozovny nebo provozoven v případě změny závazné části plánu odpadového hospodářství kraje je to nejpozději do 3 měsíců od změny Sporné otázky: sleduje původce vyhlášky jednotlivých krajů ? dá se aktualizace POH do 3 měsíců stihnout ? Jaké řešení navrhujeme: změny POH krajů uveřejňovat na původci se složitějším POH – diskuse na MŽP Jak může pomoci MŽP ?

22 Musí se POH původce předkládat ke schválení ?
citace z Metodického návodu MŽP Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci odpadů své připomínky. Pokud příslušný krajský úřad sdělí své připomínky, má původce 3 měsíce na to, aby připomínky zpracoval a zaslal opravený návrh POH se zapracovanými připomínkami zpět na krajský úřad. Tento postup se může i několikrát opakovat !

23 Jak stanovit den účinnosti a dobu platnosti POH ?
citace z Metodického návodu MŽP Pokud příslušný krajský úřad sdělí své připomínky, má původce 3 měsíce na to, aby připomínky zpracoval a zaslal opravený návrh POH se zapracovanými připomínkami zpět na krajský úřad. Tento postup se může opakovat ! den účinnosti POH den posledního odeslání se zapracovanými připomínkami zpět krajskému úřadu doba platnosti POH den účinnosti POH + doba, na kterou se POH zpracovává Možnost konfliktů: původce bude mít účinnost i dobu platnosti POH různou podle jednotlivých krajů. Jak se v tom bude orientovat původce a jak kontrolní orgány ?

24 Jak často revidovat POH původce odpadů ?
citace z Metodického návodu MŽP Plánovací období je nejméně 5 let. Změna plánu musí být provedena do 3 měsíců od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován. Za změnu podmínek se považuje změna množství překračující limit nebo změna závazné části POH kraje. Pokud nedojde k mimořádné změně POH kraje, tak při plánovacím období 5 let lze předpokládat tyto aktualizace: 1. cyklus POH (výchozí POH) 2. cyklus POH (aktualizace POH) 3. cyklus POH (aktualizace POH) Četnost revizí POH původců: doporučujeme 1x ročně (využití dat z ročních hlášení) Plán OH původců Plán OH původců Plán OH původců Plán OH původců 2005 2010 2015 2020

25 Je výběr časové řady 2000 – 2003 vhodný ?
citace z Metodického návodu MŽP Negativa: časová řada je za období, kdy platila odlišná legislativa v odpadovém hospodářství: – zákon č.125/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) zákon č.185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) – Vyhláška MŽP č.337/1997 Sb. (Katalog odpadů) – Vyhláška MŽP č.334/1999 Sb. (Katalog odpadů) Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů) změna Katalogu odpadů od roku 2002 byla velmi zásadní: zrušeno bylo 295 kódů odpadů z celkových 838, t.j. 35,2 % Katalogu odpadů změna kategorie byla provedena u 38 kódů odpadů z celkových 838, t.j. 4,5 % Katalogu odpadů kvalitu (a někdy i existenci) dat ovlivnilo nedůsledné provedení reformy státní správy ve veřejnou produkci odpadů v roce 2002 významně ovlivnily katastrofální povodně (zejména v komunální sféře) Pozitiva: Metodika MŽP tuto časovou řadu pouze doporučuje a nikde není uvedeno, že nelze použít i podklady za jiný rok – proto je v podkladech připravených programem EVI8 časová řada 2000 – 2005 ! časová řada je doporučována s ohledem na datovou základnu, která byla k dispozici u tvorby výchozích POH krajů, tj. výchozí POH krajů a výchozí POH původců jsou ze srovnatelných podkladů ! Naše doporučení: volbu období pro zpracování návrhu POH konzultujte s příslušným krajským úřadem

26 Jaké podklady jsou potřeba pro zpracování POH ?
citace z Metodického návodu MŽP Doporučený minimální rozsah podkladů: závazná část POH kraje, která musí být vyhlášena obecně závaznou vyhláškou příslušného kraje, t.j. lze do ní veřejně nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy nebo kopie evidenci odpadů za vykazovaná období 2000 – 2003 (minimální rozsah), EVI8 umožňuje uživateli vybrat 5 libovolných roků za období 2000 – 2005 Při využívání dat je nutné vždy uvádět jejich zdroj ! Naše doporučení: Vytvořte si archivních databáze za každý rok samostatně - program si data načítá právě z těchto archivů. Pokud budete potřebovat v archivních databázích něco opravit, EVI8 to umožňuje. Rozsáhlejší opravy nebo změny neprovádějte bez předchozí zálohy dat. Sledujte - budeme uveřejňovat další informace a rady uživatelům.

27 Obec je ve svazku obcí - může mít společný POH ?
citace z Metodického návodu MŽP Metodika MŽP upřesňuje: Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný POH původce odpadů, určující rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem. To znamená, že každá obec tohoto svazku ještě musí zpracovat samostatný POH původce odpadů na zbývající „nekomunální“ odpady, jejichž je původcem. modul POH evidenci odpadů zpracuje software

28 Jak odhadnout předpokládanou produkci v roce 2010 ?
Metodika MŽP blíže neupřesňuje metodu na provedení způsobu odhadu předpokládané produkce v roce 2010 a tak je nutno zvolený způsob popsat. Pokud jste využijete služeb programu EVI8, tak ten automaticky připraví metodu lineárního trendu. Zatím lze vybírat mezi volbami: lineární růst exponenciální růst a odhad produkce je automaticky přepočítán

29 Proč v EVI8 preferujeme metodu lineárního růstu ?
tato metoda (v odborné literatuře označována jako „lineární růst“ nebo „lineární trend“) využívá principu „metody nejmenších čtverců“, tj. eliminuje odchylky při kolísání hodnot tak, aby součet čtverců odchylek byl co nejmenší metodu můžete využít i k nalezení nejvhodnějšího polynomu - nejen přímky, jestliže proměnné budou mocninami téže proměnné (zdatnější uživatelé to mohou využít pro potřeby složitějších statistických modelů) Nevýhody: předpokládaný trend může jít až do oblasti záporných hodnot (teoreticky) – v hodnotě 0 je nutno modelování „direktivně“ přerušit Výhody: počítá skutečnou směrnici přímky, tj. skutečný koeficient poklesu / nárůstu (postihne i vliv zpětných odběrů) eliminuje odchylky při kolísání hodnot (součet čtverců odchylek je nejmenší) tabulky ve formě MS Excel jsou doplněny úplným přehledem za období roku 2000 až 2010, aby uživatel měl možnost srovnání časových řad

30 EVI8 a metoda lineárního růstu (pokračování)
Princip metody „lineární růst“ je patrný podle vztahu kde y´ vyrovnaná hodnota časové řady a parametr přímky b parametr přímky (směrnice přímky – průměrný absolutní přírůstek za jednotku času) t časová proměnná řady Metodou „nejmenších čtverců“ se určí směrnice přímky, která charakterizuje trend, t.j. průměrný absolutní přírůstek za jednotku času. Grafická představa: lineární růst: produkce odpadů v období 2000 až 2010 (odhad) data jsou záměrně zjednodušena

31 EVI8 a metoda exponenciálního růstu (pokračování)
Princip metody „exponenciální růst“spočívá v tom, že za předpokladu exponenciálního trendu lze časovou řadu vyrovnat exponenciální křivkou podle vztahu kde y´ vyrovnaná hodnota časové řady a parametr přímky b parametr přímky (směrnice přímky – průměrný absolutní přírůstek za jednotku času) t časová proměnná řady Další výpočet je analogický s principem metody „lineární růst“ (po odlogaritmování). což logaritmicky převedeme na vyrovnání přímkou vztahem Příležitosti: software je připraven reagovat na potřeby doplnění dalších metod podle požadavků z provozní praxe Jak může pomoci INISOFT ? vytvoříme databázi metod vhodných pro modelování produkce odpadů

32 K čemu je vlastně POH původce ?
POH původce je nástroj, kterým lze opakovaně synchronizovat tyto činnosti: KONCEPCE soulad s legislativou a POH ČR, POH kraje, koncepční záměry rozvoje území OPATŘENÍ opatření k dosažení cíle nebo k nápravě PROVOZ skutečné nakládání s odpady (realita) ANALÝZA zpracovávání podkladů z území, vyhodnocování evidencí a hlášení, systémy pro podporu rozhodování

33 Závěrem… Jsme připraveni Vám aktivně pomoci při zpracovávání dat o odpadech nejen pro potřeby plánování odpadového hospodářství, ale i pro průběžné vyhodnocování skutečného plnění POH. Náš software: INISOFT s.r.o. Ruprechtická 440/33 Liberec 1 tel./fax: , hot-line: , web:


Stáhnout ppt "Plán odpadového hospodářství původce firmy a původce obce"

Podobné prezentace


Reklamy Google