Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výsledky řešení a další rozvoj databáze překážek a technologií Jaroslav ZEMEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výsledky řešení a další rozvoj databáze překážek a technologií Jaroslav ZEMEK."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výsledky řešení a další rozvoj databáze překážek a technologií Jaroslav ZEMEK

2 Obsah  Úvod  1. Závazné výchozí dokumenty a podklady  2. Hlavní dosažené výsledky a řešené problémy  3. Publikování výsledků a jejich dostupnost  4. Návrhy a směry dalšího rozvoje problematiky  5. Závěr

3 1.1 Typy závazné dokumentace  Smluvní, zadávací, plánovací, metodické, vykazovací  Legislativní (EU, ČR, mezinárodní smlouvy)  Materiály pracovních skupin Eurocontrol  Specifikace produktů a závazných postupů  a) databáze překážek DBP  b) Registr výškových objektů  Kvalita dat a její prezentace (metadata)

4 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 1/4  Smlouva mezi MD ČR a VÚGTK o řešení projektu CG942-064-910 z prosince 2008  Letecký zákon č. 49/1997 Sb.  Novelizovaná Vyhláška č. 108/1997 Sb. ze 10. března 2010  Novelizovaný letecký předpis L 15 o letecké informační službě, včetně změny č. 36 publikované dne 18. listopadu 2010  ICAO Annex 15 včetně změny č. 36  AIXM v. 5. 1 Application Schema Generation, version 1.1.

5 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 2/4  DIGEST Part 4 Annex A „Feature Codes“  Terrain and Obstacle Data Manual, Draft 1 ze dne 7. června 2010  Materiály pracovních skupin Eurocontrol  ADQ  eTOD  AIXM  CHAIN  Specifikace produktů a závazných postupů  a) Databáze překážek DBP  b) Registr výškových objektů

6 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 3/4  Specifikace produktů a závazných postupů  a) databáze překážek DBP (a pracovní návrhy EAD)  b) Registr výškových objektů RVO  Materiály pracovních skupin Eurocontrol  ADQ  eTOD  AIXM  Předpisy, vyhlášky a směrnice resortu ČÚGK pro geodetické práce

7 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 4/4  Kvalita dat a její prezentace (metadata)  Nařízení komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010  ČSN EN ISO 9001:2009  ČSN ISO řady 19100 „Geografická informace“  Specifikace datového produktu ČSN ISO 19131  Zásady jakosti ČSN ISO 19113  Postupy hodnocení jakosti ČSN ISO 19114  Metada ČSN ISO 19115

8 2. Hlavní dosažené výsledky řešení  2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu (dostupná na Internetu) DBP  2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP  2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP, včetně její prezentace  2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map

9 2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) - 1/3  Webová aplikace (ASP.NET a C #,.NET framework 2.0, XML ….)  MySQL (http://mysql.com/)  http://bivoj.vugtk.cz/DatPrek/Start/StartPage. aspx  Oprávnění  Akce (info, edit, history, delete)

10 2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) – 2/3  Moduly vstupu dat  Elektronický formulář  Výměnný formát VF v. 1.0 na bázi XML)  Kontroly a statistické vyhodnocení kvality databáze překážek  Prezentace výsledků hodnocení kvality v metadatech databáze překážek

11 2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) – 3/3  Inovační přínosy  Ověření výsledků  Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi

12 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 1/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 1/6  Postup konverze dat RVO do DBP  Výměnný formát dat VF v. 1.0  Elektronický formulář pro sběr dat  Ověřená technologie pro určení leteckých překážek a jejich začlenění do DBP

13 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 2/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 2/6  Požadavky na data překážek  Definice prostorů pokrytí pro databázi překážek  Výškové limity definující překážku  Numerické požadavky na data překážek dle Vyhl. č. 108/1997 Sb.  Přehled atributů překážek dle Vyhlášky č. 108/1997 Sb.  Stanovení požadovaných směrodatných odchylek σ při geodetických měřeních pro zachování 90% míry spolehlivosti  Hodnoty požadovaných mezních směrodatných odchylek σp a σv  Určení parametrů pro stanovení geometrického typu překážky  Základní rozdíly mezi požadavky na databázi překážek a RVO  Závazné referenční systémy pro databázi překážek  Fotografická dokumentace překážek

14 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 3/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 3/6  Požadavky na smluvního dodavatele dat – 1/2  práce vykonává smluvní dodavatel na základě veřejného výběrového řízení,  organizace smluvního dodavatele musí mít oprávnění pro vykonávání odborné zeměměřické činnosti,  výsledky činnosti dodavatele musí být potvrzeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem  dodavatel musí mít k provádění těchto prací odborně připravený a vyškolený personál,  dodavatel musí využívat pro veškeré geodetické měření řádně kalibrované přístroje a atestovaný sofware

15 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 4/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 4/6  Požadavky na smluvního dodavatele dat - 2/2  dodavatel musí vést a archivovat podle požadavků zadavatele prací určené geodetické materiály, dokumentující provedení měřických prací  dodavatel musí mít zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2009

16 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 5/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 5/6  Základní principy sběru dat překážek  Procesy sběru dat překážek  Zpracování projektu sběru dat překážek  Zvláštnosti sběru dat překážek v jednotlivých prostorech pokrytí  Detekce chybějících a chybných dat a atributů překážek  Sběr chybějících údajů v terénu  Převod geodet. dat pořízených v terénu do výměnného formátu  Závěrečná kompletace produktu pro předání

17 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 6/6 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 6/6  Inovační přínosy  Ověření výsledků  Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi

18 2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 1/3  Kvalita dat VP – jeden z předpoklad bezpečnosti letového provozu a mezinárodní výměny dat o překážkách  Implementace ČSN EN ISO pro kvalitu geografické informace  Model kvality dat - Definice prvků jakosti a kriterií shody AQL

19 2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 2/3  Kvantitativní a nekvantitativní ukazatele kvality  Prezentace výsledků hodnocení kvality DBP  Protokoly o výpočtu kontroly  Metadata DBP,  Zprávy o hodnocení kvality (XML)  Agregované zprávy  Hlavní komponenty technologického postupu hodnocení kvality DBP

20 2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 3/3  Inovační přínosy  Ověření výsledků  Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi

21 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map (DC002) – 1/2  Kartometrická šetření a statistické výpočty  Globální střední souřadnicové chyby bodů mapy  Praktický postup

22 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map (DC002) – 2/2  Inovační přínosy  Ověření výsledků  Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi

23 3. Další přínosy řešení  Související zejména s perspektivami importu DBP do EAD a jejího propojením s registry a databázemi státního inf. systému (ISKN, ZABAGED, registr organizací a firem, jejich adres apod.)  FACC  AIXM v. 5.1 a GML 3.4  UUID  Programové vybavení pro převody nadmořských výšek mezi Bpv a EGM-96 (včetně přípravy na EGM 2008)  Integrita DBP realizací standardního nástroje CRC 32Q  Příprava pro budoucí anglickou lokalizaci DBP

24 4. Návrhy směrů dalšího rozvoje problematiky - 1/2  Optimalizace stávajících technologií v závislosti na změnách specifikací a předpisů Eurocontrol, ICAO, MD ČR. Modifikace datového modelu pro zajištění plného souladu s požadavky ICAO Annex 15  Vytvoření standardizovaného výměnného formátu AIXM v. 5.x a jeho aplikace pro export z DBP do EAD  Vývoj aplikací nad DBP pro tvorbu AIP, eAIP, map ICAO a export do EAD

25 4. Návrhy směrů dalšího rozvoje problematiky – 2/2  Integrace DBP s databázemi a registry státního informačního systému (ISKN, ZABAGED, DMÚ25, registry organizací a adres apod.)  Využití nových digitálních produktů resortu ČÚZK - výsledků leteckého laserového skenování - pro up-grade technologií sběru dat do DBP a její aplikace (DMR 4, DMP 1 atd.)  Vývoj ověřené technologie aktualizace DBP  Vývoj plné anglické lokalizace DBP  Úpravy na základě zkušeností z provozu

26 5. Publikování výsledků a jejich dostupnost  Veřejně přístupné  Předány zadavateli MD ČR – OCL (E-projekty: CG942-064-910)  VÚGTK  ODIS  21. útvar GIS A KN  V rámci školení uživatelů – pořizovatelů dat a provozovatelů DBP  RIV

27 6. Závěr  Řešení problematiky překážek je pro bezpečnosti letového provozu vysoce aktuální a pro praxi velmi potřebné, z řešitelského hlediska zajímavé  Poprvé byla v praxi VÚGTK aplikována široká škála ČSN EN ISO řady 19100 pro Geoprostorové informace, byly získány velmi cenné poznatky a zkušenosti z jejich uplatňování  Za dosaženými výsledky je nutno vidět velký kus náročné práce, přičemž převážná část specifikací a podkladů byla k dispozici pouze v angličtině.  Dosažené výsledky jsou společným dílem velmi dělného týmu. Byl tvořen - kromě řešitelů z VUGTK – také zástupci MD, VGHMÚř, ŘLP a LP, kteří se všichni mimořádně aktivně podíleli na řešení konkrétních úloh. Je třeba jim za jejich úsilí a iniciativu znovu poděkovat.

28 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Děkuji za pozornost Jaroslav ZEMEK Mobil: 602 754 192 E-mail: Jaroslav.Zemek@vugtk.cz


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výsledky řešení a další rozvoj databáze překážek a technologií Jaroslav ZEMEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google