Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v"— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i Výsledky řešení a další rozvoj databáze překážek a technologií Jaroslav ZEMEK Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Zemek, jsem pracovníkem VÚGTK. Mým úkolem na tomto semináři je informovat vás o výsledcích dosažených při řešení tohoto výzkumného úkolu a o námětech a okruzích problémů, jejichž řešení doporučuje řešitelský tým pro další rozvoj vytvořené databáze i vyvinutých technologií. V rámci ŘT jsem zodpovídal za DC001, což představovalo komplexní řešení problematiky kvality dat leteckých překážek. Počínaje specifikací požadavků kvality, přes aplikaci procesního přístupu k zajištění požadované kvality při sběru dat, jejich ukládání do databáze, až po vývoj technologie vyhodnocení kvality jednotlivých objektů překážek i celé databáze a prezentaci výsledků ve formách odpovídajících českým normám pro kvalitu geoprostorových informací.

2 Obsah Úvod 1. Závazné výchozí dokumenty a podklady
2. Hlavní dosažené výsledky a řešené problémy 3. Publikování výsledků a jejich dostupnost 4. Návrhy a směry dalšího rozvoje problematiky 5. Závěr Mé vystoupení se však nebude týkat pouze kvality dat, ale poskytne přehled o výsledcích úsilí i mých ostatních kolegů, z nichž někteří poté naváží svými podrobnějšími prezentacemi popřípadě ukázkami. Vymezený čas mi umožňuje poskytnout pouze stručný přehled a krátké zhodnocení výsledků řešení a nástin dalšího předpokládaného rozvoje. Z širokého spektra problémů, které by si zasloužily být prezentovány a diskutovány jsem pro vás vybral následujících témata:

3 1.1 Typy závazné dokumentace
Smluvní, zadávací, plánovací, metodické, vykazovací Legislativní (EU, ČR, mezinárodní smlouvy) Materiály pracovních skupin Eurocontrol Specifikace produktů a závazných postupů a) databáze překážek DBP b) Registr výškových objektů Kvalita dat a její prezentace (metadata) Řešení úkolu bylo podmíněno širokou škálou dokumentů legislativních, plánovacích a metodických, specifikací a požadavků. Jak to zpravidla bývá, během dvou let řešení prakticky neustále vznikaly nové závazné dokumenty nebo byly novelizovány stávající, včetně legislativy. Původní požadavky a specifikace byly upřesňovány a rozšiřovány a zadání úkolu bylo průběžně na jednáních ŘT upřesňováno a na základě nových zjištění do jisté míry i do jisté míry rozšiřováno. Všechny požadavky zadavatele však byly vyhodnoceny jako opodstatněné, byly akceptovány a do řešení zahrnuty. Jak již poznamenal vedoucí projektu pan Ing. Kocáb, veškeré dokumenty k úkolu, ať již získané nebo vyhotovené, byly vystavovány na webové stránce VÚGTK k úkolu a byly přístupné všem účastníkům řešení projektu.

4 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 1/4
Smlouva mezi MD ČR a VÚGTK o řešení projektu CG z prosince 2008 Letecký zákon č. 49/1997 Sb. Novelizovaná Vyhláška č. 108/1997 Sb. ze 10. března 2010 Novelizovaný letecký předpis L 15 o letecké informační službě, včetně změny č. 36 publikované dne 18. listopadu 2010 ICAO Annex 15 včetně změny č. 36 AIXM v Application Schema Generation, version 1.1. Z data vydání řady závazných dokumentů – rok 2010 vyplývají především tyto závěry: Problematika je pro zodpovědné orgán EU i ČR mimořádně naléhavá vlastní řešení odevzdané řešitelem odráží skutečně nejaktuálnější požadavky a specifikace průběh řešení byl poznamenán „prozatímním“ charakterem závazných dokumentů, které byly k dispozici ve formě pracovních návrhů. z toho důvodu bylo zpracování a posuzování většiny požadovaných výsledků a dokumentace k projektu zkoncentrováno na konec roku 2010.

5 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 2/4
DIGEST Part 4 Annex A „Feature Codes“ Terrain and Obstacle Data Manual, Draft 1 ze dne 7. června 2010 Materiály pracovních skupin Eurocontrol ADQ eTOD AIXM CHAIN Specifikace produktů a závazných postupů a) Databáze překážek DBP b) Registr výškových objektů

6 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 3/4
Specifikace produktů a závazných postupů a) databáze překážek DBP (a pracovní návrhy EAD) b) Registr výškových objektů RVO Materiály pracovních skupin Eurocontrol ADQ eTOD AIXM Předpisy, vyhlášky a směrnice resortu ČÚGK pro geodetické práce

7 1.2 Přehled hlavních dokumentů a podkladů 4/4
Kvalita dat a její prezentace (metadata) Nařízení komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN ISO řady „Geografická informace“ Specifikace datového produktu ČSN ISO 19131 Zásady jakosti ČSN ISO 19113 Postupy hodnocení jakosti ČSN ISO 19114 Metada ČSN ISO 19115

8 2. Hlavní dosažené výsledky řešení
2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu (dostupná na Internetu) DBP 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP 2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP, včetně její prezentace 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map Hlavními dosaženými výsledky projektu označovaného CG byly: 2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu (dostupná na Internetu) DBP – výsledek řešení DC003 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP - výsledek řešení DC004 2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP, včetně její prezentace - výsledek řešení DC001 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map - výsledek řešení DC002 Na dalších slajdech uvedu základní charakteristiky jednotlivých hlavních výsledků. Jejich pořadí jsem zvolil podle postavení v komplexu technologií vývoje a naplnění databáze překážek.

9 Webová aplikace (ASP.NET a C#, .NET framework 2.0, XML….)
2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) - 1/3 Webová aplikace (ASP.NET a C#, .NET framework 2.0, XML….) MySQL ( Oprávnění Akce (info, edit, history, delete) Podrobně vás s touto databází seznámí odpovědný řešitel celého projektu pan Ing. Kocáb, MBA ve samostatné prezentaci. Proto zde uvedu jen několik základních informací. Webová aplikace Databáze výškových překážek je vytvořena na současných moderních technologiích – ASP.NET a C#, .NET framework 2.0. Data o výškopisných překážkách jsou ukládána v MySQL databázi, která může být jako open source volně stažena ze stránky na Toto řešení se ukázalo jako dostatečné a z hlediska nákladů na provozování technologie velmi úsporné. DBP je vytvořena jako webová aplikace přístupná po síti Internetu. V současné době, to je před její definitivní instalací u provozovatele, je dostupná na stránkách V diskusi je možné se vyjádřit k možnostem získat přístup na tyto její prozatimní webové stránky. Databáze je přístupná pouze oprávněným uživatelům. Při otevření úvodní stránky webové aplikace jsou vyžádány přihlašovací údaje. Tyto předem sdělí administrátor a slouží k ověřenému přístupu na tyto webové stránky. Kromě toho administrátor databáze přidělí každému uživateli příslušné pravomoci (roli). U každé překážky v jejich seznamu je ikonami vyjádřen výčet akcí, které na ni může daný uživatel dle svých přístupových práv aplikovat. Hlavními akcemi je zobrazení informací o překážce, editace překážky, zobrazení historie překážky a zrušení (zneplatnění) překážky.

10 Kontroly a statistické vyhodnocení kvality databáze překážek
2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) – 2/3 Moduly vstupu dat Elektronický formulář Výměnný formát VF v. 1.0 na bázi XML) Kontroly a statistické vyhodnocení kvality databáze překážek Prezentace výsledků hodnocení kvality v metadatech databáze překážek Vzdálený přístup a vkládání dat do DBP je možné přes elektronický vstupní formulář. Jako alternativa pro vstup a výměnu dat je naprogramován výměnný formát, označovaný VF verze 1.0, který je postavený na technologii XML. Tento formát umožňuje: export celé DB, export překážek, import zálohy DB, import překážek. V systému databáze jsou aplikován komplex systémových aplikačních, logických a databázových kontrol, které zajišťují její vnitřní integritu.y. O výpočetním systému pro hodnocení a prezentaci kvality DBP ve smyslu ČSN EN ISO 19114, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO se zmíním později.

11 Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi
2.1 Databáze výškových objektů a překážek v leteckém provozu DBP (DC003) – 3/3 Inovační přínosy Ověření výsledků Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi Inovační přínosy: Tato nová databáze výškových překážek představuje progresivní řešení v oblasti tvorby a využívání databází, které plně respektuje současnou národní legislativu danou především Vyhl. č. 108/1997 Sb. novelizovanou v roce 2010, platné letecké předpisy. Jako klíčový je třeba zmínit Letecký předpis L 15 včetně Doplňku čís. 36 a požadavky nejnovějších dokumentů EU a organizace Eurocontrol. Byly uvedeny v přehledu podkladů v samém úvodu mého vystoupení. DBP plní naprostou většinu funkcí požadovaných Směrnicí EU č. 73/2010. Jde zejména o kompletní historizaci a možnost zpětného vysledování zásahu jakékoliv osoby do DBP, zajištění požadované úrovně integrity a kvality dat i o tvorbu a správu metadat. Databáze obsahuje ve své struktuře všechny položky a disponuje parametry, které jsou potřebné pro sestavení výsledného výměnného formátu dat AIXM v. 5.1 jako přijatého mezinárodního standardem. Ověření výsledků: Všechny požadované funkce databáze překážek byly ověřeny na reprezentativní vzorku reálných dat z RVO. Komplexní systém kontrol dat při jejich importu do DBP ve VF 1.0 i v rámci dálkového přístupu přes elektronický formulář, stejně jako funkčnost programového vybavení pro hodnocení kvality databáze podle kvantitativních ukazatelů, byly otestovány na datech se systematicky nasimulovanými chybami. Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi: Vytvořená databáze překážek je připravena k instalaci a praktickému provozování u provozovatele databáze.

12 Postup konverze dat RVO do DBP Výměnný formát dat VF v. 1.0
2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 1/6 Postup konverze dat RVO do DBP Výměnný formát dat VF v. 1.0 Elektronický formulář pro sběr dat Ověřená technologie pro určení leteckých překážek a jejich začlenění do DBP Řešitelem DC004 byl pan Ing. Kočenda, který je zde přítomen a bude vás informovat o svém řešení jednoho z nejvýznamnějších cílů tohoto projektu kterým byla Konverze dat z RVO do výměnného formátu VF v. 1.0 umožňujícího vstup do DBP. Vytvořený technologický postup sběru dat je samozřejmě podstatně komplexnější, než bude jeho prezentace ke konverzi RVO a představuje dosud neřešenou problematiku sběru dat pro prvotní naplnění databáze překážek a jejich následnou cyklickou revizi a údržbu. Tento technlogický postup zajišťuje aktuální požadavky na: Obsah Kvalitu Aktuálnost Integritu dohledatelnost údajů (traceability) Abych panu Kočendovi nesebral vítr plachet, ani nadšení při jeho vlastní prezentaci, poskytnu vám jen stručný výčet jeho výsledků. - postup konverze dat RVO do databáze překážek - výměnný formát dat VF 1.0 - elektronický formulář pro sběr dat ověřená technologie pro určení leteckých překážek a jejich začlenění do databáze

13 Požadavky na data překážek
2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 2/6 Požadavky na data překážek Definice prostorů pokrytí pro databázi překážek Výškové limity definující překážku Numerické požadavky na data překážek dle Vyhl. č. 108/1997 Sb. Přehled atributů překážek dle Vyhlášky č. 108/1997 Sb. Stanovení požadovaných směrodatných odchylek σ při geodetických měřeních pro zachování 90% míry spolehlivosti Hodnoty požadovaných mezních směrodatných odchylek σp a σv Určení parametrů pro stanovení geometrického typu překážky Základní rozdíly mezi požadavky na databázi překážek a RVO Závazné referenční systémy pro databázi překážek Fotografická dokumentace překážek Pro ilustraci velmi rychle promítnu přehled nejdůležitějších problémů řešených v rámci technologie sběru dat pro úvodní naplnění BBP.

14 Požadavky na smluvního dodavatele dat – 1/2
2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 3/6 Požadavky na smluvního dodavatele dat – 1/2 práce vykonává smluvní dodavatel na základě veřejného výběrového řízení, organizace smluvního dodavatele musí mít oprávnění pro vykonávání odborné zeměměřické činnosti, výsledky činnosti dodavatele musí být potvrzeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dodavatel musí mít k provádění těchto prací odborně připravený a vyškolený personál, dodavatel musí využívat pro veškeré geodetické měření řádně kalibrované přístroje a atestovaný sofware

15 Požadavky na smluvního dodavatele dat - 2/2
2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 4/6 Požadavky na smluvního dodavatele dat - 2/2 dodavatel musí vést a archivovat podle požadavků zadavatele prací určené geodetické materiály , dokumentující provedení měřických prací dodavatel musí mít zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2009

16 2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 5/6
Základní principy sběru dat překážek Procesy sběru dat překážek Zpracování projektu sběru dat překážek Zvláštnosti sběru dat překážek v jednotlivých prostorech pokrytí Detekce chybějících a chybných dat a atributů překážek Sběr chybějících údajů v terénu Převod geodet. dat pořízených v terénu do výměnného formátu Závěrečná kompletace produktu pro předání

17 Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi
2.2 Ověřená technologie pro určení překážek a jejich začlenění do DBP (DC004) – 6/6 Inovační přínosy Ověření výsledků Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi Inovační přínosy: Inovační přínosy lze snadno odvodit ze skutečnosti, že jsou poprvé do konkrétních praktických postupů rozpracovány požadavky zcela nových dokumentů – specifikací a požadavků. Při návrhu technologie byl důsledně aplikován procesí přístup a jako červená nit se jím vinou komplexní opatření pro zajišění kvality, integrity a aktuálnosti pořizovaných dat. Ověření výsledků: Řešení byla ověřena na reprezentativním vzorku dat RVO (129 překážek). Byla otestována a potvrzena funkčnost výměnného formátu VF 1.0, uskutečněn import dat do databáze překážek vytvořené v rámci řešení DC003. Obdobně byla ověřena také funkčnost elektronického formuláře pro sběr dat. Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi Technologický postup je možno uplatnit v praxi při importu dat RVO do databáze překážek, a při následném doplňování chybějících atributů v rámci nejbližší cyklické revize stávajících registrovaných překážek nebo při sběru dat překážek nově vzniklých. V důsledku očekávaných změn v rozsahu sběru dat (rozšíření o Prostory P2b, P2c, P2d, P3) a také změn platných leteckých předpisů a doporučení EU a Eurocontrol, je třeba počítat s nutností výrazného přepracování technologie sběru dat překážek.

18 Implementace ČSN EN ISO pro kvalitu geografické informace
2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 1/3 Kvalita dat VP – jeden z předpoklad bezpečnosti letového provozu a mezinárodní výměny dat o překážkách Implementace ČSN EN ISO pro kvalitu geografické informace Model kvality dat - Definice prvků jakosti a kriterií shody AQL Vysoká kvalita geodat leteckých překážek, zajišťovaná a vyhodnocovaná podle legislativy EU a mezinárodních norem pro kvalitu geoprostorových informací ČSN EN ISO řady 19100, je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný letecký provoz a výměnu leteckých informací. Tento technologický postup je praktickou implementací norem ČSN EN ISO 19113, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO na novou databázi překážek, vyvinutou důsledně podle požadavků Vyhl. č. 108/1997 Sb. a respektující v maximální míře mezinárodní standardy, specifikace a požadavky Eurocontrol. Jeho základem jsou kontrolní výpočty správnosti databáze podle jednotlivých prvků jakosti a následné automatizované statistické vyhodnocení splnění požadované (parametricky zadané) míry spolehlivosti.

19 Kvantitativní a nekvantitativní ukazatele kvality
2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 2/3 Kvantitativní a nekvantitativní ukazatele kvality Prezentace výsledků hodnocení kvality DBP Protokoly o výpočtu kontroly Metadata DBP, Zprávy o hodnocení kvality (XML) Agregované zprávy Hlavní komponenty technologického postupu hodnocení kvality DBP Výpočetní kontroly kvality jsou kombinovány s vyhodnocením nekvantitativních ukazatelů kvality databáze a tyto agregované výsledky jsou k dispozici uživatelům ve standardizovaných formách metadat, protokolů a zpráv. Výsledkem řešení je ověřený technologický postup zajištění a hodnocení kvality jednotlivých překážek i celé databáze, který v sobě zahrnuje: Podrobnou analýzu požadavků na kvalitu data o leteckých překážkách jako geoprostorových datech Specifikaci požadavků na účastníky procesů a předpoklady pro zajištění kvality. Transpozici Nařízení EU č. 73/2010, numerických požadavků na data překážek z Vyhl. č. 108/1997 Sb. a předpisu L15 do kriterií a postupů geodetického zaměření a sběru atributů. Implementaci ČSN EN ISI do technologického postupu sběru dat a ČSN EN ISO 19113, ČSN EN ISO na nový databázový geoprostorový produkt Doplnění struktury databáze navržené v souladu s ČSN EN ISO řady o položky pro záznam údajů o kvalitě překážky i celé databáze, vytvoření standardizovaných metadat jednotlivých překážek i celé databáze. Specifikaci prvků a podprvků kvality pro údaje o překážkách, jako specifického příkladu geoprostorových dat, stanovení úrovní shody pro tyto prvky a algoritmizaci postupů hodnocení kvality podle kvantitativních ukazatelů kvality. Interpretace a záznam údajů o kvalitě produktu dle ČSN EN ISO Vývoj a ověření programové aplikace nad databází k vyhodnocení kvality databáze a pro dynamický záznam výsledků hodnocení do metadatového souboru, včetně historizace provedených kontrol a vyhodnocení kvality. Zpracování nezbytné uživatelské dokumentace a podpory uživatelů programové aplikace názorným a srozumitelným uživatelsky příznivým rozhraním.

20 Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi
2.3 Technologický postup pro hodnocení kvality překážek a celé DBP (DC001) – 3/3 Inovační přínosy Ověření výsledků Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi Inovační aspekty: Vyvinutá technologie důsledně aplikuje všechny nové závazné dokumenty ke kvalitě geoprostorových dat o leteckých výškových překážkách, včetně nově přijatého Nařízení EU čís. 73/2010 z 26. ledna Je založena na plném respektování všech přijatých standardů pro datové modely a schemata a nově platných verzí formátů pro výměnu leteckých informací AIXM v Hlavním přínosem řešení je zejména skutečnost, že závazné evropské a související české státní normy pro kvalitu geoprostorových dat a jejich hodnocení jsou uvedeno do praxe leteckého provozu a řeší tím aktuální naléhavé mezinárodní závazky ČR vyplývající z její účasti v celoevropském programu „One Sky“. Uživatelům, i zahraničním, a správě těchto významných, a v některých případech dokonce kritických, leteckých informací je poskytován objektivní ukazatel kvality produktu, zpracovaný podle jednotných, mezinárodně přijatých metodik, zjištěný důkladně popsanými a zdokumentovanými postupy. Výsledky hodnocení jsou zpracovány a jsou jim k dispozici rovněž ve standardizované formě metadat překážek a metadat databáze. Přínosy: Jsou aplikována objektivní, mezinárodně přijatá a jednotně chápaná kriteria a postupy při hodnocení kvality geoprostorových dat překážek, což je podmínkou pro mezinárodní využívání této databáze a její začlenění do EAD v rámci mezinárodní výměny těchto dat v projektu „One Sky“. Ověření výsledků: Teoretická východiska a jejich praktické aplikace byly otestovány na reprezentativním vzorku dat z Registru výškových objektů (RVO), poskytnutém od Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Testování technologie hodnocení kvality geodat překážek právě na datech RVO je velmi významné zejména z toho důvodu, že tento produkt bude použit jako základní zdroj dat pro úvodní naplnění nově vyvinuté standardizované databáze překážek. Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi: Technologie je postavena na běžných hardwarových a softwarových prostředcích tzv. open-source. Nejsou známé tedy žádné technické, provozní ani legislativní omezení a překážky pro uplatnění výsledků DC001 v praxi. Na základě praktických zkušeností provozem DBP bude potřebné stanovit odpovídající míry shody pro jednotlivé prvky kvality a celkovou úroveň shody databáze pro konkrétní aplikace.

21 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map (DC002) – 1/2
Kartometrická šetření a statistické výpočty Globální střední souřadnicové chyby bodů mapy Praktický postup Podstatou metody stanovení přesnosti leteckých map je kartometrické šetření a následný statistický výpočet na základě teorie pravděpodobnosti. Byly odvozeny vzorce pro výpočet globální střední souřadnicové chyby bodů mapy. Řešení bylo založeno na metodě kolokace a výpočet byl realizován pomocí veličin z oboru komplexních čísel. Konkrétní výsledky: odvození matematických vzorců pro výpočet globální střední souřadnicové chyby praktické technologické postupy

22 2.4 Ověřená metoda stanovení přesnosti leteckých map (DC002) – 2/2
Inovační přínosy Ověření výsledků Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi Inovační přínosy: Odvozené vzorce pro výpočet globální střední souřadnicové chyby představují původní, dosud nepublikovaný příspěvek do oblasti teorie pravděpodobnosti a s praktickou aplikací. Ověření výsledků: Teoretický postup řešení byl testován na konkrétních datech (situační body prověřované Letecké mapya ICAO měř. 1: a referenční ortofotomapy firmy Geodis přístupné na internetu) Podmínky a předpoklady pro uplatnění výsledků v praxi: Metoda byly prakticky ověřena na mapě ICAO malého měřítka. Představuje však univerzální metodu použitelnou pro libovolná měřítka, přičemž přesnost referenční mapy musí být asi 3x vyšší než je odhadovaná chyba kontrolované mapy.

23 3. Další přínosy řešení Související zejména s perspektivami importu DBP do EAD a jejího propojením s registry a databázemi státního inf. systému (ISKN, ZABAGED, registr organizací a firem, jejich adres apod.) FACC AIXM v a GML 3.4 UUID Programové vybavení pro převody nadmořských výšek mezi Bpv a EGM-96 (včetně přípravy na EGM 2008) Integrita DBP realizací standardního nástroje CRC 32Q Příprava pro budoucí anglickou lokalizaci DBP V rámci projektu a někdy možná i nad rámec zadání byly vyřešeny další velmi úzce související okruhy problému, které nebylo možné identifikovat v době zadávání úkolu, nebo vznikly jako požadavky až během řešení. Jejich vyřešení však bylo potřebné pro dosažení komplexnějších výsledků. Tato řešení reagovala na nově vzniklé legislativní, technické a metodické požadavky a jejich cílem bylo zejména zpřístupnit databázi překážek v budoucnu také zahraničním uživatelům a koncipovat i realizovat ji tak, aby mohla být v blízké budoucnosti bez rozsáhlých úprav národním příspěvkem ČR do Evropské databáze leteckých informací a služeb EAD. K těmto dalším dosaženým přínosům patří, mimo jiné: Vytvoření podmínek pro propojení databáze překážek s dalšími státními a resortními informačními systémy a databázemi (ISKN, ZABAGED, DMÚ25 apod.) Implementace požadavků nového standardního výměnného formátu AIXM v. 5.1 (který v sobě již zahrnuje formát GML 3.4) Doplnění struktury DBP o položky, které usnadní její budoucí konverzi do formátu AIXM a import do EAD i plnou anglickou lokalizaci DBP - Vyřešení převodních vztahů mezi výškovými systémy Bpv a EGM-96 a vývoj příslušného aplikačního programového vybavení Zajištění požadované úrovně integrity dat realizací ochrany přenosů dat aplikováním CRC32Q

24 4. Návrhy směrů dalšího rozvoje problematiky - 1/2
Optimalizace stávajících technologií v závislosti na změnách specifikací a předpisů Eurocontrol, ICAO, MD ČR. Modifikace datového modelu pro zajištění plného souladu s požadavky ICAO Annex 15 Vytvoření standardizovaného výměnného formátu AIXM v. 5.x a jeho aplikace pro export z DBP do EAD Vývoj aplikací nad DBP pro tvorbu AIP, eAIP, map ICAO a export do EAD Směry možného dalšího rozvoje problematiky Předložené výsledky jsou prakticky ihned realizovatelné v praxi, aniž vyžadují nákladné technické a materiální vybavení. Technologie jsou připraveny tak, aby bylo jejich využívání co nejefektivnější. Přesto je již nyní potřebné průběžně sledovat vývoj celé problematiky leteckých překážek, jejich sběru, správy, distribuce a hodnocení kvality a včas zahájit další postupný rozvoj. Potřeby tohoto budoucího vývoje je možné očekávat zejména v následujících směrech a oblastech: optimalizace navržených technologických postupů při cyklických revizích dat překážek up-grade technologií v závislosti na změnách specifikací a předpisů Eurocontrolu, ICAO, MD ČR, ÚCL, ŘLP apod., vytvoření nového standardizovaného výstupu dat leteckých překážek ve formátu AIXM v aktuální verzi mezinárodní EAD,

25 4. Návrhy směrů dalšího rozvoje problematiky – 2/2
Integrace DBP s databázemi a registry státního informačního systému (ISKN, ZABAGED, DMÚ25, registry organizací a adres apod.) Využití nových digitálních produktů resortu ČÚZK - výsledků leteckého laserového skenování - pro up-grade technologií sběru dat do DBP a její aplikace (DMR 4 , DMP 1 atd.) Vývoj ověřené technologie aktualizace DBP Vývoj plné anglické lokalizace DBP Úpravy na základě zkušeností z provozu vývoj standardizovaných zpráv o kvalitě databáze ve formátu XML, vývoj aplikací nad DBP pro tvorbu AIP, eAIP, map ICAO, export do EAD a dalších, využívání relevantních státních a resortních informačních systémů a GIS pro naplňování DBP a jejich vzájemné propojování, aplikace dat pořízených z celostátního laserového skenování a nových produktů, např. budovaného Digitálního modelu povrchu ČR vývoj optimalizované technologie aktualizace DBP plná anglická lokalizace databáze, vývoj a využívání elektronických záznamníků k registraci údajů v poli a realizace požadavků na dosažení vyšší úrovně integrity dat, rozvoj dalších funkcí a postupů hodnocení kvality dat o překážkách a o databázi na základě zkušeností z praktického provozování, doplnění kontrol kvality o další metody včetně grafických, vyšší uživatelský komfort při práci s databází a při webové aplikaci,

26 5. Publikování výsledků a jejich dostupnost
Veřejně přístupné Předány zadavateli MD ČR – OCL (E-projekty: CG ) VÚGTK ODIS 21. útvar GIS A KN V rámci školení uživatelů – pořizovatelů dat a provozovatelů DBP RIV O způsobu využívání výsledků tohoto projektu již hovořil ve svém vystoupení pan Ing. Harok z MD ČR a zřejmě bude hovořit také pan Ing. Dočkal z ŘLP. Řešení bylo financováno z veřejných zdrojů, výsledky řešení jsou tedy v tomto smyslu veřejně přístupné. Oprávnění k využívání DBP bude vydávat její provozovatel podle upřesňujících pokynů MD ČR – OVL. Výsledky byly v elektronické i tištěné formě předány zadavateli a jsou označením projektu CG registrovány v databázi výsledků výzkumných a vývojových aktivit MD ČR, známé jako E-Projekty. Jsou dostupné také ve VÚGTK v knihovně ODIS a u 21. útvaru GIS a KN. Souhrnné údaje o výsledcích řešení projektu byly zaregistrovány v RIV.

27 6. Závěr Řešení problematiky překážek je pro bezpečnosti letového provozu vysoce aktuální a pro praxi velmi potřebné, z řešitelského hlediska zajímavé Poprvé byla v praxi VÚGTK aplikována široká škála ČSN EN ISO řady pro Geoprostorové informace, byly získány velmi cenné poznatky a zkušenosti z jejich uplatňování Za dosaženými výsledky je nutno vidět velký kus náročné práce, přičemž převážná část specifikací a podkladů byla k dispozici pouze v angličtině. Dosažené výsledky jsou společným dílem velmi dělného týmu. Byl tvořen - kromě řešitelů z VUGTK – také zástupci MD, VGHMÚř, ŘLP a LP, kteří se všichni mimořádně aktivně podíleli na řešení konkrétních úloh. Je třeba jim za jejich úsilí a iniciativu znovu poděkovat. Řešení problematiky leteckých překážek jako součásti bezpečnosti leteckého provozu je vysoce aktuální a pro praxi velmi potřebné. Všichni řešitelé se shodli, že je to problematika z řešitelského hlediska i velmi zajímavá. Poprvé byla v praxi VÚGTK aplikována široká škála ČSN EN ISO řady pro Geoprostorové informace a byly získány velmi cenné poznatky a zkušenosti z jejich uplatňování Za dosaženými výsledky je nutno vidět velký kus náročné práce, přičemž převážná část specifikací a podkladů byla k dispozici pouze v angličtině, jako pracovní verze a návrhů, jejichž znění se v průběhu řešení vyvíjely. Dosažené výsledky jsou společným dílem velmi dělného týmu. Byl tvořen - kromě řešitelů z VÚGTK - zástupci MD, VGHMÚř, ŘLP a LP, kteří se všichni aktivně podíleli na řešení konkrétních úloh. Je třeba jim za jejich mimořádně úsilí a iniciativu znovu poděkovat, což tímto velmi rád činím.

28 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i
Děkuji za pozornost Jaroslav ZEMEK Mobil: Také vám děkuji za pozornost. V rámci odpolední diskuse velmi rád zodpovím Vaše dotazy a poskytnu i další podrobnější informace. Připraven jsem také odpovědět na vaše dotazy zaslané na můj


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v"

Podobné prezentace


Reklamy Google