Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti grantových projektů pro rozvoj informační gramotnosti a činnosti knihoven Petr Očko SPRIG / ÚISK FF UK Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti grantových projektů pro rozvoj informační gramotnosti a činnosti knihoven Petr Očko SPRIG / ÚISK FF UK Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická."— Transkript prezentace:

1 Možnosti grantových projektů pro rozvoj informační gramotnosti a činnosti knihoven Petr Očko SPRIG / ÚISK FF UK Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická fakulta UK, Praha

2 Východiska MK i ostatní ústřední orgány státní správy a v posledních letech zejména obce a kraje, resp. územní samosprávné celky věnují podpoře knihovnictví poměrně velkou pozornost a vynakládají na ni značné finanční prostředky. Tato finanční podpora z veřejných zdrojů není ovšem vždy dostatečně a efektivně koordinována. Viz: Předkládací zpráva k UV č. 679 ze 7. 7. 2004

3 Východiska Slabé stránky podle SWOT analýzy Koncepce:  Nedostatek finančních prostředků.  Nedostatečná úroveň mezirezortní kooperace knihoven při zajištění VKIS a budování knihovních fondů.  Nevyrovnaná úroveň rozsahu a kvality poskytování VKIS v rámci oborů a regionů.  Nedostatečná úroveň zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy.  Nedostatečně rozvinutá informační infrastruktura a vybavenost knihoven ICT.  …

4 Východiska Koncepce předkládá možnost koordinace výdajů veřejných rozpočtů na podporu VKIS a dosažení synergického efektu prostřednictvím priorit definovaných nejen s ohledem na stávající stav VKIS, ale i na účelné využití fondů EU na podporu těchto veřejných služeb. Viz: Předkládací zpráva k UV č. 679 ze 7. 7. 2004

5 Co říká Koncepce?  Jako významný zdroj v procesu implementace Koncepce mohou knihovny využít různé zdroje a programy EU.  Jedná se zejména o Společný regionální operační program (vysokorychlostní internet a veřejná místa přístupu k internetu) a program Rozvoj lidských zdrojů. Důležitou úlohu při přípravě projektů orientovaných na strukturální fondy by měly sehrát krajské knihovny.  Pro podporu vybraných aktivit knihoven je možno také využít například programy Culture 2000, eContent, eContent+, Leader a Leader+, Equal, Interreg a v oblasti výzkumu Rámcové programy výzkumu a vývoje a program EUREKA!.  MK bude systematicky podporovat přípravu projektů. Viz: Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004 -2010

6 Možnosti financování projektů knihoven  Národní programy •MK ČR – VISK, K21 •MŠMT ČR – FRVŠ, VaV (KONTAKT…) •MI ČR – Vzdělávání / Informační společnost  Města a kraje

7 Možností je více  Strukturální fondy EU  Komunitární programy EU  Finanční mechanismy EHP/Norsko  Nadace a nadační fondy  Programy společností a jiných soukromých subjektů

8 Strukturální fondy EU Programové období 2000 – 2006 má 3 cíle:  Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU => podpora udržitelného rozvoje.  Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí.  Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Aplikovatelný na celé území EU.

9 Strukturální fondy EU V ČR jsou priority a rámec pomoci určeny Národním rozvojovým plánem (zastřešuje MMR). Ten je dále upřesněn jednotlivými sektorovými operačními programy (OP):  OP Rozvoj lidských zdrojů – MPSV (MŠMT, NVF, NROS)  OP Průmysl a podnikání – MPO (CzechInvest, ČMZRB)  OP Infrastruktura – MD, MŽP  OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – MZe  Společný regionální OP – MMR (kraje, CzechInvest)  Celkem alokováno na 2004 – 2006: 1 454 265 778 EUR  Nejvíce na SROP: 454 332 571 EUR  Vyžadováno spolufinancování – míra podle povahy projektu.

10 Strukturální fondy EU Máme opravdu šanci grant získat? Ano! Zatím nízká „absorpční kapacita“. Administrativní náročnost. Stále nízká informovanost.

11 Strukturální fondy EU – OP RLZ  Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

12 Strukturální fondy EU – OP RLZ Podrobné informace je možno nalézt na: www.esfcr.cz viz též: www.nros.czwww.nvf.czwww.msmt.cz

13 Strukturální fondy EU – SROP Rozvoj regionů administrován především z úrovně krajů. Využitelná zejména opatření priority 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech:  Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech  Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech Ale také např.:  Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

14 Strukturální fondy EU – SROP KrajWebová adresa krajeWebová adresa NUTS II Středočeský www.kr-s.cz Ústecký www.kr-ustecky.cz www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský www.kr-karlovarsky.cz Plzeňský www.plzensky-kraj.cz Jihočeský www.kraj-jihocesky.cz Liberecký www.kraj-lbc.cz www.nuts2severovychod.cz Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz Pardubický www.pardubickykraj.cz Vysočina www.kr-vysocina.cz Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz Olomoucký www.kr-olomoucky.cz www.nuts2strednimorava.cz Zlínský www.kr-zlinsky.cz Moravskoslezský www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz

15 Strukturální fondy EU – JPD Praha jako region s HDP nad 75 % průměru EU nemůže využívat operační programy, ale jsou zde k dispozici opatření v rámci Cíle 2 a 3. Definovány jsou tzv. Jednotnými programovými dokumenty (analogie OP):  JPD 2 (Cíl 2) – zkvalitnění městského prostředí a rozvinutí potenciálu města. Zastřešuje MMR (CRR, MHMP, ČMZRB)  JPD 3 (Cíl 3) – efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Zastřešuje MPSV (MHMP, NROS, ÚP)

16 Strukturální fondy EU – Iniciativy Specifickými průřezovými nástroji jsou tzv. Iniciativy Společenství:  EQUAL – projekty podpory sociální inkluze a začleňování na trh práce; podpora partnerství (sítí). Zastřešuje MPSV / NVF.  INTERREG – projekty přeshraniční spolupráce; drobné odlišnosti v prioritách v jednotlivých příhraničních oblastech (Polsko, Sasko, Bavorsko Rakousko, Slovensko). Zastřešuje MMR / kraje.

17 Strukturální fondy EU Na léta 2007-2013 se předpokládají určité změny v obsahu i systému administrace SF, nicméně stávající bude dobíhat min. do roku 2008. Pokud bude schválena finanční perspektiva EU 2007- 2013, tak ČR stále bude mít možnost získat velký objem prostředků (až 4 % HDP) z fondů EU. Stále bude nutné vlastní i národní spolufinancování – nároky na státní rozpočet (kapitoly MK, MŠMT, MPSV) Informace zejména na www.strukturalni-fondy.cz

18 Komunitární programy Řízeny přímo z Bruselu – v ČR zřízena národní kontaktní místa. Různé oblasti, např.:  výzkum a vývoj (6. rámcový program)  digitální obsah (eContent+)  vzdělávání (Sokrates II)  odborné školení (Leonardo da Vinci II)  mládež (Youth)  kultura (Culture 2000)  životní prostředí (LIFE)  sociální politika (např. Employment Incentive Measures)  malé a střední podnikání (Víceletý program pro podniky a podnikání) http://www.tc.cz/http://www.econtentplus.net/http://www.nvf.czhttp://www.culture2000.cz

19 Finanční mechanismus EHP/Norsko 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 2. Ochrana životního prostředí 3. Rozvoj lidských zdrojů –3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni za využití IT technologií –3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech –3.3 Podpora nevládních neziskových organizací –3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti –3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru –3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů 4. Zdravotnictví a péče o dítě 5. Podpora udržitelného rozvoje 6. Vědecký výzkum a vývoj

20 Finanční mechanismus EHP/Norsko Pro ČR alokováno celkem 110,91 mil. EUR na období 2004-2009 Národní kontaktní místo: Ministerstvo financí (CZP) www.eeagrants.cz Zprostředkovatel pro NNO: NROS www.nros.cz Do budoucna se k FM EHP přidá také FM Švýcarska.

21 Nadace a nadační fondy  NROS  NVF  Nadace VIA  Nadace partnerství  Vzdělávací nadace Jana Husa  Visegrádský fond  Open Society Fund www.nros.cz www.nvf.cz www.nadacevia.cz www.nadacepartnertsvi.cz www.vnjh.sk www.visegradfund.org www.osf.cz Více informací např. na: www.ecn.cz

22 Příklad: Podpora vzdělávání na ÚISK FF UK  Seminář Informační ekonomika  Grant Nadace CERGE-EI  Příjemce občanské sdružení  Doporučeno ze strany FF UK  Literatura, publikace, administrativní náklady  Seminář je úspěšný, též vytvořena e- learningová verze

23 Na co si dát pozor I. Cíl => obsahové zaměření projektu  Soulad s prioritami rozvoje ČR / kraje  Soulad s Koncepcí rozvoje knihoven  Soulad s prioritami EU V rámci EU pak zejména:  Ekonomická a sociální soudržnost  Lisabonská strategie  eEurope

24 Na co si dát pozor II. Vedle obecných cílů ekonomické a sociální soudržnosti sledují programy EU tzv. horizontální priority:  Rovnost příležitostí pro ženy a muže  Dopad na životní prostředí  Podpora informační společnosti  Podpora místním iniciativám

25 Na co si dát pozor III. Reálnost projektu  Měřitelnost a doložitelnost výstupů  Reálné ekonomické ukazatele  Pravidla uznatelnosti výdajů  Velké projekty – CBA, studie proveditelnosti  Myslet na zákon o veřejných zakázkách  Nebát se a konzultovat!

26 Na co si dát pozor IV. Formální náležitosti  Přílohy, podpisy, razítka, ověření, počet kopií…  Správně vyplněná elektronická žádost (ELZA, Benefit)  Termín!

27 Děkuji za pozornost. Petr Očko SPRIG, o.s. petr.ocko@sprig.cz Prezentace viz též http://www.sprig.cz/ivig2005/


Stáhnout ppt "Možnosti grantových projektů pro rozvoj informační gramotnosti a činnosti knihoven Petr Očko SPRIG / ÚISK FF UK Seminář IVIG, 22. září 2005 Filosofická."

Podobné prezentace


Reklamy Google