Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský."— Transkript prezentace:

1 Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský

2 Vývoj Akčního plánu pro biomasu  Březen 2007: MZe pověřilo CZ Biom vypracováním Akčního plánu pro biomasu ČR, na vývoj dohlíží širší pracovní skupina k AP  Srpen 2007: Probíhá připomínkové řízení odborné veřejnosti v on- line formě  Září 2007: Probíhá meziresortní připomínkové řízení a je dokončena finální verze Akčního plánu  Prosinec 2007: Poslední termín pro předložení AP do Vlády ČR  Leden 2008: AP rozdělen na 2 části: Celkový dokument vč. všech analýz pro potřeby MZe a zkrácenou verzi obsahující hlavně „Návrh aktivit“ pro předložení do Vlády ČR  Únor 2008: Nové připomínkové řízení – CZ Biom zapracovává připomínky

3 Vývoj Akčního plánu pro biomasu  Srpen 2008: Posun období AP na roky 2009-2011, CZ Biom provádí aktualizaci kompletního dokumentu  Listopad 2008: Aktualizovaný AP schválen poradou ministra zemědělství  Prosinec 2008: meziresortní připomínkové řízení k AP, koncem roku byl AP předložen do Vlády ČR  Leden 2009: Akční plán pro biomasu pro ČR 2009 – 2013 byl schválen Vládou ČR (usnesení vlády č. 47 ze dne 12. ledna 2009)  Únor 2009: Ustanovena Pracovní skupina k Akčnímu plánu pro biomasu

4 Struktura zpracování Akčního plánu pro biomasu pro ČR  Cíle APpB  Východiska APpB  Popis současného stavu a vývoje  Metodika zpracování APpB  Potenciál biomasy  Rozdělení biomasy dle forem, druhů, způsobů využití  Vyhodnocení faktorů využívání biomasy  Navržené aktivity v rámci APpB  Dopady a efekty APpB

5 Usnesení vlády ČR ze dne 12. ledna 2009 č. 47 Vláda I. schvaluje Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 II. ukládá 1. ministru zemědělství iniciovat vytvoření meziresortní pracovní skupiny pro realizaci aktivit uvedených v kapitole 6 Akčního plánu pro biomasu. 2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu, financí, školství, ministru pro místní rozvoj, předsedovi Energetického regulačního úřadu a předsedovi Českého statistického úřadu spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou, podle bodu II/1. tohoto usnesení při realizaci Akčního plánu pro biomasu pro ČR na období 2009 –2011.

6 Pracovní skupina k Akčnímu plánu pro biomasu  Ministerstvo zemědělství Odbor ekologického zemědělství a OZE Úsek lesního hospodářství Odbor poradců  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Ministerstvo životního prostředí  CZ Biom - České sdružení pro biomasu  Agrární komora ČR  Lesy ČR, s.p.  Teplárenské sdružení ČR  Svaz chemického průmyslu ČR  ČEZ, a.s.

7 P odíl OZE na konečné spotřebě energie v roce 2005 a 2020 (vnitrostátní cíle) dle Rady EU (KOM2008(19)) Belgie2,2 %13 % Bulharsko9,4 %16 % Česká republika6,1 %13 % Dánsko17 %30 % Německo5,8 %18 % Estonsko18 %25 % Irsko3,1 %16 % Řecko6,9 %18 % Španělsko8,7 %20 % Francie10,3 %23 % Itálie5,2 %17 % Kypr2,9 %13 % Lotyšsko34,9 %42 % Litva15 %23 % Lucembursko0,9 %11 %

8 P odíl OZE na konečné spotřebě energie v roce 2005 a 2020 (vnitrostátní cíle) dle Rady EU (KOM2008(19)) Maďarsko4,3 %13 % Malta0 %10 % Nizozemsko2,4 %14 % Rakousko23,3 %34 % Polsko7,2 %15 % Portugalsko20,5 %31 % Rumunsko17,8 %24 % Slovinsko16 %25 % Slovenská republika6,7 %14 % Finsko28,5 %38 % Švédsko39,8 %49 % Spojené království1,3 %15 %

9 Návrh aktivit v rámci realizace AP

10 AKTIVITAPOPIS NÁVRH ŘEŠENÍGESCE 1 Využití produkce z TTP k energetickým účelům. Přezkoumání podmínek a případně následná úprava podmínek pro využití travní hmoty z TTP k energetickým účelům (např. pelety ze sena, travní hmota k výrobě bioplynu apod.). Úprava podmínek pro využití produkce z TTP ve prospěch energetického využití jinak odpadní biomasy.Provést revizi PRV a změnit režim dotací ve prospěch využívání trávy k energetickým účelům. MZe 2 Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy Půda vyjímaná ze ZPF z důvodu výstavby (bytové, průmyslových zón, infrastruktury) je často kvalitní ornou půdou, která bude v budoucnu chybět zejména s ohledem na možnost produkce energetických surovin. Vydání národního předpisu na ochranu půdy - v návaznosti na připravovanou Směrnici EK o ochraně půdy. Včasná implementace Směrnice o ochraně půdy (v přípravě) Příprava národního předpisu v předstihu, souběžně s přípravou evropské směrnice a na základě jejích tezí. Legislativní předpis pomůže urychleně chránit jak kvalitu půdy (obsah a koloběh živin, eroze apod.), tak půdu samotnou před nadbytečným úbytkem pro výstavbu. Půda je nenahraditelným přírodním zdrojem, její význam a hodnota bude narůstat, což se projevuje už nyní při diskuzích ohledně potravinové bezpečnosti a jejího využití pro energetické účely. MŽP, MZe, MMR 3 Vyhlášení výzkumného programu v oblasti OZE. Podpora nových postupů v energetickém využívání biomasy Chybí témata VaV z MŽP a obecně energetická a environmentální témata. Podpořit zavádění inovací v oblasti energetického využívání biomasy bez ohledu na její formu. V rámci plánované reorganizace výzkumu definovat v oblasti OZE výzkumné podprogramy. Provázat výzkum v oblasti ochrany životního prostředí s výzkumem v energetice a dalších oborech, vyčlenit na tento výzkum finanční prostředky z rozpočtu Technologické agentury České republiky. Úpravou opatření I.1.1.2. v ose I Programu rozvoje venkova umožnit podporu nových postupů a inovací v oblasti energetického využívání biomasy ve všech jejich formách. MŽP, MZe 4 Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH Jedná se o nedřevní biopaliva (agropelety, agrobrikety, biomasa obecně apod.) a o logické dokončení prvního kroku, v němž byla do nižší sazby přeřazena tuhá biopaliva na bázi dřeva (viz. Směrnice EU o DPH). Účinně působit na EK s cílem změny Směrnice o DPH a umožnit přeřazení biomasy do snížené sazby DPH. Definice kategorií tuhých biopaliv na bázi zemědělské biomasy v rámci celní nomenklatury pro jednoznačné zařazení a následná změna zákona o DPH v tomto smyslu. MF, MZe, MŽP, MPO, všechny res. při jednání s EK 5 Územní plánování, územní řízení Umístění staveb pro zpracování biomasy musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro hodnocení dopadů staveb využívajících OZE na udržitelný rozvoj území podle zákona, zvážit vydání metodiky hodnocení udržitelnosti rozvoje území. MMR 6 Vzdělávání, poradenství a propagace V této oblasti chybí kvalifikované poradenství a osvěta. Podpora školství a výukových programů - OZE obecně nemají dostatečné zázemí ve školském systému, současně je nutné provázat oblasti zdrojů energie a koncové spotřeby, energetické efektivnosti. Zefektivnit systém státního a soukromého poradenství pro vlastníky lesů k mobilizaci využívání lesní biomasy pro energ. využití. Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií. Zavedení systému osvěty, vzdělávání a kvalifikovaného poradenství. Otázka spolupráce je nejen mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti, ale i firmami a vysokými školami, spolupráce se zahraničními pracovišti a na mezinárodních projektech. Vytváření výukových programů na středních, ale zejména na vysokých školách, cíleně zaměřených na konkrétní energetické systémy, nejlépe v širokém kontextu hospodaření s energií. Posoudit dopady využívání lesní biomasy na životní prostředí (půdu, vodu, biologickou rozmanitost, koloběh živin). MŠMT, MŽP, MZe

11 AKTIVITAPOPIS NÁVRH ŘEŠENÍGESCE 7Zmapování možností využití ploch pro výrobu energ. plodin, s ohledem na potřeby potravinářské a jiné nepotravinářské produkce. Příspěvek k orientaci zainteresovaných subjektů v širším kontextu realizace využívání biomasy, usnadnění rozhodování podnikatelským subjektům. Zmapování možností využití půdy pro pěstování energetických plodin. Aktualizovat v časových etapách. MŽP, MZe 8Podpora RRDMaximálně podpořit rozšíření ploch osázených rychle rostoucími dřevinami. Přesun opatření na podporu založení porostů RRD v rámci PRV a do Osy II a vyhlášení této podpory nejpozději od 1.1.2010. K pěstování RRD využít i rekultivovaných ploch, podpořit výsadbu a další zpracování sklizeného dřeva. MZe 9Výkupní cena elektřiny z OZE Vstupní údaje pro stanovení výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přehodnocení přístupu ERÚ při stanovování výkupních cen el. elektřiny u OZE dle požadavků resortů MZe a MŽP. Oba resorty budou vycházet z aktuálních dat z oblasti biomasy a dlouhodobých koncepcí resortů v oblasti využívání biomasy. ERÚ 10Implementace Směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Připravovaný návrh Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá implementaci této směrnice do národních předpisů do 31. 3. 2010. Včasné zahájení přípravy implementace směrnice vzhledem k náročnosti tohoto procesu a termínu EK o provedení směrnice do národních předpisů. MPO 11Uplatnění kompostu a digestátu na orné půdě Nařízení ES č. 1774/2002 a jeho výklad, současné bariéry a náměty na změny Nařízení, zavedení systému kategorizace kompostů, vyšší podpora a aplikace kompostů. Zvýšit informovanost, zařadit digestát do režimu hnojiv.MZe 12Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE Snaha o předložení zákona o podpoře výroby tepla z OZE vládě ČR. Příprava návrhu zákona o podpoře tepla z OZE v souladu s případnou směrnicí EU. MPO, MŽP 13Statistika výroby a využití biopaliv Zkvalitnění a zobjektivnění statistiky výroby a využití biopaliv (lesní a zemědělské biomasy pro energetické účely). Zpracování návrhu modelu statistického zjišťování, jež by komplexně podchytil tok biopaliv v ČR, včetně zhodnocení dovozu a vývozu biomasy. Navrhnout systém zjišťování státní a resortní statistiky. ČSÚ, spolugesce MPO, MZe, MŽP 14Zachování dotace na výrobu lesní štěpky Podpora zachování dotace na výrobu lesní štěpky, jež jsou v kompetenci krajů. Při jednání s kraji podpořit zachování tohoto dotačního titulu, zdůrazňovat význam energie biomasy pro regiony - čisté životní prostředí, zaměstnanost v regionu, daňové příjmy a zachování investic v regionu atd. MZe

12 Návrh aktivit v rámci realizace AP Využití produkce z TTP k energetickým účelům  Přezkoumání podmínek a případně následná úprava podmínek pro využití travní hmoty z TTP k energetickým účelům (např. pelety ze sena, travní hmota k výrobě bioplynu apod.).  Úprava podmínek pro využití produkce z TTP ve prospěch energetického využití jinak odpadní biomasy. Provést revizi PRV a změnit režim dotací ve prospěch využívání trávy k energetickým účelům.

13 Návrh aktivit v rámci realizace AP Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy  Půda vyjímaná ze ZPF z důvodu výstavby (bytové, průmyslových zón, infrastruktury) je často kvalitní ornou půdou, která bude v budoucnu chybět zejména s ohledem na možnost produkce energetických surovin.  Vydání národního předpisu na ochranu půdy - v návaznosti na připravovanou Směrnici EK o ochraně půdy.  Včasná implementace Směrnice o ochraně půdy (v přípravě).  Legislativní předpis pomůže urychleně chránit jak kvalitu půdy (obsah a koloběh živin, eroze apod.), tak půdu samotnou před úbytkem vlivem výstavby.

14 Návrh aktivit v rámci realizace AP Vyhlášení výzkumného programu v oblasti OZE  Podpora nových postupů v energetickém využívání biomasy bez ohledu na její formu.  Chybí témata VaV z MŽP a obecně energetická a environmentální témata.  V rámci plánované reorganizace výzkumu definovat v oblasti OZE výzkumné podprogramy. Provázat výzkum v oblasti ochrany životního prostředí s výzkumem v energetice a dalších oborech, vyčlenit na tento výzkum finanční prostředky z rozpočtu Technologické agentury České republiky.  Úpravou opatření I.1.1.2. v ose I Programu rozvoje venkova umožnit podporu nových postupů a inovací v oblasti energetického využívání biomasy ve všech jejich formách.

15 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH  Jedná se o nedřevní biopaliva (agropelety, agrobrikety, biomasa obecně apod.) a o logické dokončení prvního kroku, v němž byla do nižší sazby přeřazena tuhá biopaliva na bázi dřeva (viz. Směrnice EU o DPH).  Účinně působit na EK s cílem změny Směrnice o DPH a umožnit přeřazení biomasy do snížené sazby DPH. Definice kategorií tuhých biopaliv na bázi zemědělské biomasy v rámci celní nomenklatury pro jednoznačné zařazení a následná změna zákona o DPH v tomto smyslu.

16 Návrh aktivit v rámci realizace AP Územní plánování, územní řízení  Umístění staveb pro zpracování biomasy musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.  Pro hodnocení dopadů staveb využívajících OZE na udržitelný rozvoj území podle zákona, zvážit vydání metodiky hodnocení udržitelnosti rozvoje území.

17 Návrh aktivit v rámci realizace AP Vzdělávání, poradenství a propagace  Podpora školství a výukových programů - OZE obecně nemají dostatečné zázemí ve školském systému, současně je nutné provázat oblasti zdrojů energie a koncové spotřeby, energetické efektivnosti.  Zefektivnit systém státního a soukromého poradenství pro vlastníky lesů k mobilizaci využívání lesní biomasy pro energ. využití. Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií.  Zavedení systému osvěty, vzdělávání a kvalifikovaného poradenství. Otázka spolupráce je nejen mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti, ale i firmami a vysokými školami, spolupráce se zahraničními pracovišti a na mezinárodních projektech.

18 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zmapování možností využití ploch pro výrobu energ. plodin, s ohledem na potřeby potravinářské a jiné nepotravinářské produkce  Příspěvek k orientaci zainteresovaných subjektů v širším kontextu realizace využívání biomasy, usnadnění rozhodování podnikatelským subjektům  Zmapování možností využití půdy pro pěstování energetických plodin. Aktualizovat v časových etapách.

19 Návrh aktivit v rámci realizace AP Podpora RRD  Maximálně podpořit rozšíření ploch osázených rychle rostoucími dřevinami.  Přesun opatření na podporu založení porostů RRD v rámci PRV a vyhlášení této podpory nejpozději od 1.1.2010.  K pěstování RRD využít i rekultivovaných ploch, podpořit výsadbu a další zpracování sklizeného dřeva.

20 Návrh aktivit v rámci realizace AP Výkupní cena elektřiny z OZE  Vstupní údaje pro stanovení výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů.  Přehodnocení přístupu ERÚ při stanovování výkupních cen elektřiny u OZE dle požadavků resortů MZe a MŽP. Oba resorty budou vycházet z aktuálních dat z oblasti biomasy a dlouhodobých koncepcí resortů v oblasti využívání biomasy.

21 Návrh aktivit v rámci realizace AP Implementace Směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů  Připravovaný návrh Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá implementaci této směrnice do národních předpisů do 31. 3. 2010.  Včasné zahájení přípravy implementace směrnice vzhledem k náročnosti tohoto procesu a termínu EK o provedení směrnice do národních předpisů.

22 Návrh aktivit v rámci realizace AP Uplatnění kompostu a digestátu na orné půdě  Nařízení ES č. 1774/2002 a jeho výklad, současné bariéry a náměty na změny Nařízení, zavedení systému kategorizace kompostů, vyšší podpora a aplikace kompostů.  Zvýšit informovanost, zařadit digestát do režimu hnojiv.

23 Návrh aktivit v rámci realizace AP Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE  Snaha o předložení zákona o podpoře výroby tepla z OZE vládě ČR.  Příprava návrhu zákona o podpoře tepla z OZE v souladu s případnou směrnicí EU.

24 Návrh aktivit v rámci realizace AP Statistika výroby a využití biopaliv  Zkvalitnění a zobjektivnění statistiky výroby a využití biopaliv (lesní a zemědělské biomasy pro energetické účely).  Zpracování návrhu modelu statistického zjišťování, jež by komplexně podchytil tok biopaliv v ČR, včetně zhodnocení dovozu a vývozu biomasy.  Navrhnout systém zjišťování státní a resortní statistiky.

25 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zachování dotace na výrobu lesní štěpky  Podpora zachování dotace na výrobu lesní štěpky, jež jsou v kompetenci krajů.  Při jednání s kraji podpořit zachování tohoto dotačního titulu, zdůrazňovat význam energie biomasy pro regiony - čisté životní prostředí, zaměstnanost v regionu, daňové příjmy a zachování investic v regionu atd.

26 Realizace konkrétních aktivit pracovní skupiny 1. Podpora RRD 2. Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH 3. Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE 4. Výkupní cena elektřiny z OZE 5. Statistika výroby a využití biopaliv 6. Zachování dotace na výrobu lesní štěpky 7. Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy

27 Celková energie z biomasy vč. současného stavu k roku 2007 (údaje MPO) jednotka20052007 celková energie z biomasy mimo domácnostiGJ24 040 36727 999 267 celková energie z biomasy domácnostiGJ37 078 67846 606 334 celková energie z bioplynuGJ2 335 3883 188 631 celková energie z BRKOGJ2 346 3802 976 469 celková energie z kapalných bpGJ117 5701 371 950

28 Podpora pěstování energetických bylin (dotační titul 1.U) Rok Plocha (ha) Dotace (Kč/ha) Rozpočet (mil.Kč) 200610332 0005 200717713 0005 2008 1000 * 00 * odhadovaná hodnota

29 Energetické potenciály zemědělské půdy ČR  Scénář 1: Potravinová bezpečnost (AP)  108,8 PJ  Scénář 2: Energetický potenciál (AP)  159,4 PJ  Nezávislá energetická komise (2008)  194 PJ

30 Energetický potenciál biopaliv k roku 2020 (PJ) AP 2008-2010AP 2009-2011 Kapalná biopaliva3029 z toho MEŘO a ŘO1615,5 Bioplyn2728 z toho zbytky po výrobě kapalných biopaliv1011 Tuhá biopaliva129 Celkem186

31 Energetický potenciál dendromasy (tis.m 3 ) AP 2008-2010 (dle r.2005) AP 2009-2011 (dle r.2006) Palivové dříví1 2251 345 Zbytky po mýtní a předmýtní těžbě v lese1 2411 414 Dřevní odpad ze zpracování dřeva1 6172 097 Dendromasa pro energetiku celkem4 0834 856

32 Vývoj těžby dřeva v ČR (1)

33 Vývoj těžby dřeva v ČR (2)

34 Předpoklad vývoje v oblasti kapalných biopaliv rokcílMEŘOEtOH PJmil.hltis.hamil.hltis.ha 201016,42,51953,9242 (1) 84 (2) 202028,54,43396,8421 (1) 146 (2) - sjednoceno s výstupy Nezávislé energetické komise 2008 - (1) výroba EtOH z obilí - (2) výroba EtOH z cukrové řepy

35 Děkuji za pozornost Biomasa v oslabení Vladimír Stupavský stupavsky@biom.cz www.czbiom.cz


Stáhnout ppt "Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský."

Podobné prezentace


Reklamy Google