Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský."— Transkript prezentace:

1 Akční plán pro biomasu pro ČR na období CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský

2 Vývoj Akčního plánu pro biomasu  Březen 2007: MZe pověřilo CZ Biom vypracováním Akčního plánu pro biomasu ČR, na vývoj dohlíží širší pracovní skupina k AP  Srpen 2007: Probíhá připomínkové řízení odborné veřejnosti v on- line formě  Září 2007: Probíhá meziresortní připomínkové řízení a je dokončena finální verze Akčního plánu  Prosinec 2007: Poslední termín pro předložení AP do Vlády ČR  Leden 2008: AP rozdělen na 2 části: Celkový dokument vč. všech analýz pro potřeby MZe a zkrácenou verzi obsahující hlavně „Návrh aktivit“ pro předložení do Vlády ČR  Únor 2008: Nové připomínkové řízení – CZ Biom zapracovává připomínky

3 Vývoj Akčního plánu pro biomasu  Srpen 2008: Posun období AP na roky , CZ Biom provádí aktualizaci kompletního dokumentu  Listopad 2008: Aktualizovaný AP schválen poradou ministra zemědělství  Prosinec 2008: meziresortní připomínkové řízení k AP, koncem roku byl AP předložen do Vlády ČR  Leden 2009: Akční plán pro biomasu pro ČR 2009 – 2013 byl schválen Vládou ČR (usnesení vlády č. 47 ze dne 12. ledna 2009)  Únor 2009: Ustanovena Pracovní skupina k Akčnímu plánu pro biomasu

4 Struktura zpracování Akčního plánu pro biomasu pro ČR  Cíle APpB  Východiska APpB  Popis současného stavu a vývoje  Metodika zpracování APpB  Potenciál biomasy  Rozdělení biomasy dle forem, druhů, způsobů využití  Vyhodnocení faktorů využívání biomasy  Navržené aktivity v rámci APpB  Dopady a efekty APpB

5 Usnesení vlády ČR ze dne 12. ledna 2009 č. 47 Vláda I. schvaluje Akční plán pro biomasu pro ČR na období II. ukládá 1. ministru zemědělství iniciovat vytvoření meziresortní pracovní skupiny pro realizaci aktivit uvedených v kapitole 6 Akčního plánu pro biomasu. 2. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu, financí, školství, ministru pro místní rozvoj, předsedovi Energetického regulačního úřadu a předsedovi Českého statistického úřadu spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou, podle bodu II/1. tohoto usnesení při realizaci Akčního plánu pro biomasu pro ČR na období 2009 –2011.

6 Pracovní skupina k Akčnímu plánu pro biomasu  Ministerstvo zemědělství Odbor ekologického zemědělství a OZE Úsek lesního hospodářství Odbor poradců  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Ministerstvo životního prostředí  CZ Biom - České sdružení pro biomasu  Agrární komora ČR  Lesy ČR, s.p.  Teplárenské sdružení ČR  Svaz chemického průmyslu ČR  ČEZ, a.s.

7 P odíl OZE na konečné spotřebě energie v roce 2005 a 2020 (vnitrostátní cíle) dle Rady EU (KOM2008(19)) Belgie2,2 %13 % Bulharsko9,4 %16 % Česká republika6,1 %13 % Dánsko17 %30 % Německo5,8 %18 % Estonsko18 %25 % Irsko3,1 %16 % Řecko6,9 %18 % Španělsko8,7 %20 % Francie10,3 %23 % Itálie5,2 %17 % Kypr2,9 %13 % Lotyšsko34,9 %42 % Litva15 %23 % Lucembursko0,9 %11 %

8 P odíl OZE na konečné spotřebě energie v roce 2005 a 2020 (vnitrostátní cíle) dle Rady EU (KOM2008(19)) Maďarsko4,3 %13 % Malta0 %10 % Nizozemsko2,4 %14 % Rakousko23,3 %34 % Polsko7,2 %15 % Portugalsko20,5 %31 % Rumunsko17,8 %24 % Slovinsko16 %25 % Slovenská republika6,7 %14 % Finsko28,5 %38 % Švédsko39,8 %49 % Spojené království1,3 %15 %

9 Návrh aktivit v rámci realizace AP

10 AKTIVITAPOPIS NÁVRH ŘEŠENÍGESCE 1 Využití produkce z TTP k energetickým účelům. Přezkoumání podmínek a případně následná úprava podmínek pro využití travní hmoty z TTP k energetickým účelům (např. pelety ze sena, travní hmota k výrobě bioplynu apod.). Úprava podmínek pro využití produkce z TTP ve prospěch energetického využití jinak odpadní biomasy.Provést revizi PRV a změnit režim dotací ve prospěch využívání trávy k energetickým účelům. MZe 2 Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy Půda vyjímaná ze ZPF z důvodu výstavby (bytové, průmyslových zón, infrastruktury) je často kvalitní ornou půdou, která bude v budoucnu chybět zejména s ohledem na možnost produkce energetických surovin. Vydání národního předpisu na ochranu půdy - v návaznosti na připravovanou Směrnici EK o ochraně půdy. Včasná implementace Směrnice o ochraně půdy (v přípravě) Příprava národního předpisu v předstihu, souběžně s přípravou evropské směrnice a na základě jejích tezí. Legislativní předpis pomůže urychleně chránit jak kvalitu půdy (obsah a koloběh živin, eroze apod.), tak půdu samotnou před nadbytečným úbytkem pro výstavbu. Půda je nenahraditelným přírodním zdrojem, její význam a hodnota bude narůstat, což se projevuje už nyní při diskuzích ohledně potravinové bezpečnosti a jejího využití pro energetické účely. MŽP, MZe, MMR 3 Vyhlášení výzkumného programu v oblasti OZE. Podpora nových postupů v energetickém využívání biomasy Chybí témata VaV z MŽP a obecně energetická a environmentální témata. Podpořit zavádění inovací v oblasti energetického využívání biomasy bez ohledu na její formu. V rámci plánované reorganizace výzkumu definovat v oblasti OZE výzkumné podprogramy. Provázat výzkum v oblasti ochrany životního prostředí s výzkumem v energetice a dalších oborech, vyčlenit na tento výzkum finanční prostředky z rozpočtu Technologické agentury České republiky. Úpravou opatření I v ose I Programu rozvoje venkova umožnit podporu nových postupů a inovací v oblasti energetického využívání biomasy ve všech jejich formách. MŽP, MZe 4 Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH Jedná se o nedřevní biopaliva (agropelety, agrobrikety, biomasa obecně apod.) a o logické dokončení prvního kroku, v němž byla do nižší sazby přeřazena tuhá biopaliva na bázi dřeva (viz. Směrnice EU o DPH). Účinně působit na EK s cílem změny Směrnice o DPH a umožnit přeřazení biomasy do snížené sazby DPH. Definice kategorií tuhých biopaliv na bázi zemědělské biomasy v rámci celní nomenklatury pro jednoznačné zařazení a následná změna zákona o DPH v tomto smyslu. MF, MZe, MŽP, MPO, všechny res. při jednání s EK 5 Územní plánování, územní řízení Umístění staveb pro zpracování biomasy musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro hodnocení dopadů staveb využívajících OZE na udržitelný rozvoj území podle zákona, zvážit vydání metodiky hodnocení udržitelnosti rozvoje území. MMR 6 Vzdělávání, poradenství a propagace V této oblasti chybí kvalifikované poradenství a osvěta. Podpora školství a výukových programů - OZE obecně nemají dostatečné zázemí ve školském systému, současně je nutné provázat oblasti zdrojů energie a koncové spotřeby, energetické efektivnosti. Zefektivnit systém státního a soukromého poradenství pro vlastníky lesů k mobilizaci využívání lesní biomasy pro energ. využití. Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií. Zavedení systému osvěty, vzdělávání a kvalifikovaného poradenství. Otázka spolupráce je nejen mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti, ale i firmami a vysokými školami, spolupráce se zahraničními pracovišti a na mezinárodních projektech. Vytváření výukových programů na středních, ale zejména na vysokých školách, cíleně zaměřených na konkrétní energetické systémy, nejlépe v širokém kontextu hospodaření s energií. Posoudit dopady využívání lesní biomasy na životní prostředí (půdu, vodu, biologickou rozmanitost, koloběh živin). MŠMT, MŽP, MZe

11 AKTIVITAPOPIS NÁVRH ŘEŠENÍGESCE 7Zmapování možností využití ploch pro výrobu energ. plodin, s ohledem na potřeby potravinářské a jiné nepotravinářské produkce. Příspěvek k orientaci zainteresovaných subjektů v širším kontextu realizace využívání biomasy, usnadnění rozhodování podnikatelským subjektům. Zmapování možností využití půdy pro pěstování energetických plodin. Aktualizovat v časových etapách. MŽP, MZe 8Podpora RRDMaximálně podpořit rozšíření ploch osázených rychle rostoucími dřevinami. Přesun opatření na podporu založení porostů RRD v rámci PRV a do Osy II a vyhlášení této podpory nejpozději od K pěstování RRD využít i rekultivovaných ploch, podpořit výsadbu a další zpracování sklizeného dřeva. MZe 9Výkupní cena elektřiny z OZE Vstupní údaje pro stanovení výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přehodnocení přístupu ERÚ při stanovování výkupních cen el. elektřiny u OZE dle požadavků resortů MZe a MŽP. Oba resorty budou vycházet z aktuálních dat z oblasti biomasy a dlouhodobých koncepcí resortů v oblasti využívání biomasy. ERÚ 10Implementace Směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů Připravovaný návrh Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá implementaci této směrnice do národních předpisů do Včasné zahájení přípravy implementace směrnice vzhledem k náročnosti tohoto procesu a termínu EK o provedení směrnice do národních předpisů. MPO 11Uplatnění kompostu a digestátu na orné půdě Nařízení ES č. 1774/2002 a jeho výklad, současné bariéry a náměty na změny Nařízení, zavedení systému kategorizace kompostů, vyšší podpora a aplikace kompostů. Zvýšit informovanost, zařadit digestát do režimu hnojiv.MZe 12Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE Snaha o předložení zákona o podpoře výroby tepla z OZE vládě ČR. Příprava návrhu zákona o podpoře tepla z OZE v souladu s případnou směrnicí EU. MPO, MŽP 13Statistika výroby a využití biopaliv Zkvalitnění a zobjektivnění statistiky výroby a využití biopaliv (lesní a zemědělské biomasy pro energetické účely). Zpracování návrhu modelu statistického zjišťování, jež by komplexně podchytil tok biopaliv v ČR, včetně zhodnocení dovozu a vývozu biomasy. Navrhnout systém zjišťování státní a resortní statistiky. ČSÚ, spolugesce MPO, MZe, MŽP 14Zachování dotace na výrobu lesní štěpky Podpora zachování dotace na výrobu lesní štěpky, jež jsou v kompetenci krajů. Při jednání s kraji podpořit zachování tohoto dotačního titulu, zdůrazňovat význam energie biomasy pro regiony - čisté životní prostředí, zaměstnanost v regionu, daňové příjmy a zachování investic v regionu atd. MZe

12 Návrh aktivit v rámci realizace AP Využití produkce z TTP k energetickým účelům  Přezkoumání podmínek a případně následná úprava podmínek pro využití travní hmoty z TTP k energetickým účelům (např. pelety ze sena, travní hmota k výrobě bioplynu apod.).  Úprava podmínek pro využití produkce z TTP ve prospěch energetického využití jinak odpadní biomasy. Provést revizi PRV a změnit režim dotací ve prospěch využívání trávy k energetickým účelům.

13 Návrh aktivit v rámci realizace AP Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy  Půda vyjímaná ze ZPF z důvodu výstavby (bytové, průmyslových zón, infrastruktury) je často kvalitní ornou půdou, která bude v budoucnu chybět zejména s ohledem na možnost produkce energetických surovin.  Vydání národního předpisu na ochranu půdy - v návaznosti na připravovanou Směrnici EK o ochraně půdy.  Včasná implementace Směrnice o ochraně půdy (v přípravě).  Legislativní předpis pomůže urychleně chránit jak kvalitu půdy (obsah a koloběh živin, eroze apod.), tak půdu samotnou před úbytkem vlivem výstavby.

14 Návrh aktivit v rámci realizace AP Vyhlášení výzkumného programu v oblasti OZE  Podpora nových postupů v energetickém využívání biomasy bez ohledu na její formu.  Chybí témata VaV z MŽP a obecně energetická a environmentální témata.  V rámci plánované reorganizace výzkumu definovat v oblasti OZE výzkumné podprogramy. Provázat výzkum v oblasti ochrany životního prostředí s výzkumem v energetice a dalších oborech, vyčlenit na tento výzkum finanční prostředky z rozpočtu Technologické agentury České republiky.  Úpravou opatření I v ose I Programu rozvoje venkova umožnit podporu nových postupů a inovací v oblasti energetického využívání biomasy ve všech jejich formách.

15 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH  Jedná se o nedřevní biopaliva (agropelety, agrobrikety, biomasa obecně apod.) a o logické dokončení prvního kroku, v němž byla do nižší sazby přeřazena tuhá biopaliva na bázi dřeva (viz. Směrnice EU o DPH).  Účinně působit na EK s cílem změny Směrnice o DPH a umožnit přeřazení biomasy do snížené sazby DPH. Definice kategorií tuhých biopaliv na bázi zemědělské biomasy v rámci celní nomenklatury pro jednoznačné zařazení a následná změna zákona o DPH v tomto smyslu.

16 Návrh aktivit v rámci realizace AP Územní plánování, územní řízení  Umístění staveb pro zpracování biomasy musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.  Pro hodnocení dopadů staveb využívajících OZE na udržitelný rozvoj území podle zákona, zvážit vydání metodiky hodnocení udržitelnosti rozvoje území.

17 Návrh aktivit v rámci realizace AP Vzdělávání, poradenství a propagace  Podpora školství a výukových programů - OZE obecně nemají dostatečné zázemí ve školském systému, současně je nutné provázat oblasti zdrojů energie a koncové spotřeby, energetické efektivnosti.  Zefektivnit systém státního a soukromého poradenství pro vlastníky lesů k mobilizaci využívání lesní biomasy pro energ. využití. Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií.  Zavedení systému osvěty, vzdělávání a kvalifikovaného poradenství. Otázka spolupráce je nejen mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti, ale i firmami a vysokými školami, spolupráce se zahraničními pracovišti a na mezinárodních projektech.

18 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zmapování možností využití ploch pro výrobu energ. plodin, s ohledem na potřeby potravinářské a jiné nepotravinářské produkce  Příspěvek k orientaci zainteresovaných subjektů v širším kontextu realizace využívání biomasy, usnadnění rozhodování podnikatelským subjektům  Zmapování možností využití půdy pro pěstování energetických plodin. Aktualizovat v časových etapách.

19 Návrh aktivit v rámci realizace AP Podpora RRD  Maximálně podpořit rozšíření ploch osázených rychle rostoucími dřevinami.  Přesun opatření na podporu založení porostů RRD v rámci PRV a vyhlášení této podpory nejpozději od  K pěstování RRD využít i rekultivovaných ploch, podpořit výsadbu a další zpracování sklizeného dřeva.

20 Návrh aktivit v rámci realizace AP Výkupní cena elektřiny z OZE  Vstupní údaje pro stanovení výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů.  Přehodnocení přístupu ERÚ při stanovování výkupních cen elektřiny u OZE dle požadavků resortů MZe a MŽP. Oba resorty budou vycházet z aktuálních dat z oblasti biomasy a dlouhodobých koncepcí resortů v oblasti využívání biomasy.

21 Návrh aktivit v rámci realizace AP Implementace Směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů  Připravovaný návrh Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá implementaci této směrnice do národních předpisů do  Včasné zahájení přípravy implementace směrnice vzhledem k náročnosti tohoto procesu a termínu EK o provedení směrnice do národních předpisů.

22 Návrh aktivit v rámci realizace AP Uplatnění kompostu a digestátu na orné půdě  Nařízení ES č. 1774/2002 a jeho výklad, současné bariéry a náměty na změny Nařízení, zavedení systému kategorizace kompostů, vyšší podpora a aplikace kompostů.  Zvýšit informovanost, zařadit digestát do režimu hnojiv.

23 Návrh aktivit v rámci realizace AP Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE  Snaha o předložení zákona o podpoře výroby tepla z OZE vládě ČR.  Příprava návrhu zákona o podpoře tepla z OZE v souladu s případnou směrnicí EU.

24 Návrh aktivit v rámci realizace AP Statistika výroby a využití biopaliv  Zkvalitnění a zobjektivnění statistiky výroby a využití biopaliv (lesní a zemědělské biomasy pro energetické účely).  Zpracování návrhu modelu statistického zjišťování, jež by komplexně podchytil tok biopaliv v ČR, včetně zhodnocení dovozu a vývozu biomasy.  Navrhnout systém zjišťování státní a resortní statistiky.

25 Návrh aktivit v rámci realizace AP Zachování dotace na výrobu lesní štěpky  Podpora zachování dotace na výrobu lesní štěpky, jež jsou v kompetenci krajů.  Při jednání s kraji podpořit zachování tohoto dotačního titulu, zdůrazňovat význam energie biomasy pro regiony - čisté životní prostředí, zaměstnanost v regionu, daňové příjmy a zachování investic v regionu atd.

26 Realizace konkrétních aktivit pracovní skupiny 1. Podpora RRD 2. Zařazení tuhých biopaliv do nižší sazby DPH 3. Podpora zákona o podpoře výroby tepla z OZE 4. Výkupní cena elektřiny z OZE 5. Statistika výroby a využití biopaliv 6. Zachování dotace na výrobu lesní štěpky 7. Ochrana proti úbytku kvalitní zemědělské (orné) půdy

27 Celková energie z biomasy vč. současného stavu k roku 2007 (údaje MPO) jednotka celková energie z biomasy mimo domácnostiGJ celková energie z biomasy domácnostiGJ celková energie z bioplynuGJ celková energie z BRKOGJ celková energie z kapalných bpGJ

28 Podpora pěstování energetických bylin (dotační titul 1.U) Rok Plocha (ha) Dotace (Kč/ha) Rozpočet (mil.Kč) * 00 * odhadovaná hodnota

29 Energetické potenciály zemědělské půdy ČR  Scénář 1: Potravinová bezpečnost (AP)  108,8 PJ  Scénář 2: Energetický potenciál (AP)  159,4 PJ  Nezávislá energetická komise (2008)  194 PJ

30 Energetický potenciál biopaliv k roku 2020 (PJ) AP AP Kapalná biopaliva3029 z toho MEŘO a ŘO1615,5 Bioplyn2728 z toho zbytky po výrobě kapalných biopaliv1011 Tuhá biopaliva129 Celkem186

31 Energetický potenciál dendromasy (tis.m 3 ) AP (dle r.2005) AP (dle r.2006) Palivové dříví Zbytky po mýtní a předmýtní těžbě v lese Dřevní odpad ze zpracování dřeva Dendromasa pro energetiku celkem

32 Vývoj těžby dřeva v ČR (1)

33 Vývoj těžby dřeva v ČR (2)

34 Předpoklad vývoje v oblasti kapalných biopaliv rokcílMEŘOEtOH PJmil.hltis.hamil.hltis.ha ,42,51953,9242 (1) 84 (2) ,54,43396,8421 (1) 146 (2) - sjednoceno s výstupy Nezávislé energetické komise (1) výroba EtOH z obilí - (2) výroba EtOH z cukrové řepy

35 Děkuji za pozornost Biomasa v oslabení Vladimír Stupavský


Stáhnout ppt "Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 CZ Biom – České sdružení pro biomasu Vladimír Stupavský."

Podobné prezentace


Reklamy Google