Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznámení s metodou videotréninku interakcí (VTI) Možnosti využití videozáznamu v praxi Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznámení s metodou videotréninku interakcí (VTI) Možnosti využití videozáznamu v praxi Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní."— Transkript prezentace:

1 Seznámení s metodou videotréninku interakcí (VTI) Možnosti využití videozáznamu v praxi Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní asistence o.s. Rytmus CVT – Centrum pro videotrénink

2 Témata - obsah 1. Co je VTI 2. Teoretické základy 3. Východiska VTI 4. Principy kontaktu 5. Průběh terapie 6. Využití metody VTI a videozáznamů 7. Zásady komunikace s dětmi a klienty s různým druhem postižení

3 Co je VTI?  Videotrénink interakcí (VTI) je speciální metoda, která vznikla v Holandsku na počátku 80. let, především pro rodiny, které měly problémy při výchově dětí.  VTI - krátkodobá forma terapie zaměřená především na rozvoj verbálních a neverbálních komunikačních dovedností

4 Teoretické základy VTI  70. léta: etologové Konrád Lorenz a Nico Tinberger poprvé popsali chování zvířat. Pomocí kamery zjistili, že vývoj mláděte je závislý na tom, jak je rodiči přijímáno. V roce 1973 byl tento objev oceněn Nobelovou cenou.  Colwyn Trevarten, profesor dětské psychologie, jehož výzkum byl zaměřen na prvotní vztah mezi rodičem a dítětem, zjistil, že ditě se snaží od raného věku cílevědomě komunikovat  Manželé Papouškovi analýzou videozáznamů u kojenců zjistili, že: 1. Všechny děti i postižené neustále vysílají iniciativy – někdy jsou však příliš slabé a rodič je nepostřehne 2. Většina rodičů automaticky stvrzuje, že signály obdrželi 3. Kvalita interakce je závislá na příjmu

5 Východiska VTI Základní principy 1. Pro vývoj dítěte je důležitý kontakt s rodiči a ostatními lidmi 2. Rodiče a děti spolu chtějí komunikovat dobře. Je prokázáno,že:  děti vyžadují pozitivní kontakt i v období, kdy vzájemné vztahy nefunguji  nedostatek pozitivních kontaktů vede k negativnímu chování. VTI se zaměřuje na budování pozitivních kontaktů a rozvíjení pozitivních vztahů se všemi členy rodiny

6 Principy kontaktu

7 Teoretické základy VTI

8 Průběh terapie Kontakt - předá škola, pedagog.-psychologická poradna, pec. pedagogické centrum, webové stránky Spinu 1. Stanovení cíle - tréninkový plán 2. Smlouva mezi klientem a terapeutem zaměřena na to, k čemu může být nahrávka využita (terapeut. účely, semináře) Nutný je písemný souhlas klienta

9 Průběh terapie Terapie se skládá ze tří části: 1. Nahrávání 2. Analýza interakcí 3. Rozbor s rodiči Doba trvání je individuální - obecně asi 6x setkání (nutné je bezpečné klima pro klienta) Kontraindikace  rodiče nebo dítě zásadně odmítají pomoc  vztahové nebo osobnostní problémy rodičů  existují situace, které představují akutní nebezpečí pro dítě(zneužívání)  tam, kde potíže vyplývají z důsledku těžkých poruch osobnosti (např. psychiatrických)

10 Využití metody VTI a videozáznamu Využití metody VTI a videozáznamu  V rodinách s dětmi s výchovnými problémy  V rodinách s postiženými dětmi  V adoptivních nebo náhradních rodinách  Základní i speciální MŠ a ZŠ  Nemocnice, azylové domy, domovy důchodců  ÚSP, podporované zaměstnání, chráněné dílny, chráněné bydlení  Firmy  Využití v diagnostice  Zaznamenávání aktuálního stavu klienta  Využití pro sestavení IVP, pro zvolení vhodných metod  Využití pro jednotný a koordinovaný přístup všech, kteří s klientem pracují  Využití pro přechod klienta do jiného zařízení  Využití pro supervize

11 SPIN o.s. - vzniklo v r. 1993 za podpory Holandské vlády, sdružení psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků Poslání - rozvoj a využití metody VTI v ČR Pořádá - semináře, úvodní kurzy, dvouletý výcvik spin@spin-VTI.cz Kontakty

12 Zásady komunikace s mentálně postiženým klientem  Vytvořte vhodné podmínky pro komunikaci - omezte zdroje zvuku a jiné rušivé podněty.  Přibližte se na jeho úroveň, abyste na sebe vzájemně dobře viděli.  Při navazování kontaktu klienta nejprve oslovte jménem a zajistěte si jeho pozornost.  Podívejte se, co zrovna dělá, nepřerušujte jeho činnost.  Když jsme si jisti, že nás dostatečně vnímá, přicházíme se svým tématem  Snažte se mluvit pomalu, srozumitelně, používejte krátké, jednoduché věty.

13 Zásady komunikace s mentálně postiženým klientem  Srozumitelnost sdělení podpoří, když klient bude nejen slyšet, ale i vidět to, o čem se hovoří, popřípadě se toho dotýkat.  Ověřujte si pomocí sledování klienta a doplňujících otázek, zda vás vnímá.  Držte se jednoho tématu  Zadávejte vždy jen jeden úkol  Průběžně klienta kontrolujte a povzbuzujte  Po ukončení úkolu, pracovní směny proveďte hodnocení  Klienty motivujte pochvalou

14 Zásady komunikace s člověkem s poruchou autistického spektra  Autisté musí nejdříve pochopit smysl komunikace  Nejsou si vědomi prostředků, jimiž mohou ovlivnit prostředí - nechápou význam slova, obrázků ani předmětů  Forma komunikace proto musí být: ◦přizpůsobena úrovni abstraktního myšlení té či oné osoby s autismem. ◦Konkrétní, více vizuálně prostorová  Asi polovina lidí s autismem nemluví nebo užívá slova, ale nezná jejich význam (používání echolálií - doslovné opakování slov je velmi časté)

15 Zásady komunikace s člověkem s poruchou autistického spektra Z používaných forem to mohou být:  verbální  předmětová - pomocí trojrozměrných předmětů  gestem  prostřednictvím znaků  obrázková (fotografie, kresby)  psaná, tištěná atd. Je nutné:  Respektovat individuální tempo dítěte  Začít s dítětem pracovat na jeho individuální úrovni (hrozí nebezpečí, že dítě přeceníme nebo podceníme)  Důležité je nechat se vést dítětem.  Výuka by měla probíhat hravou formou a k novým úkolům přistupovat tehdy, až dítě dobře zvládne úkoly stávající úrovně.

16 Zásady komunikace s člověkem s poruchou autistického spektra Strukturované učení – základní principy Prostorová struktura  organizace prostoru  rozdělení prostoru podle činností Vizuální podpora  Obrázky, fotografie, piktogramy  Písemné pokyny  Komunikační tabulky Předvídatelnost  Pracovní režimy  Denní režimy Vizualizace času  Minutka, hodiny, přesýpací hodiny Vždy musí být zřejmé:  KDY - denní a pracovní režimy KDE - prostorová struktura  JAK - krabicové úkoly JAK DLOUHO - množství úkolů

17 Základní pravidla komunikace se zrakově postiženým člověkem  Před každým (i slovním) kontaktem se ZP člověkem je třeba jej oslovit.  Oslovujete z větší vzdálenosti – předejdete tím úlekové reakci.  Mluvíte vždy přímo na člověka se ZP (nepříjemné pocity – nejistota, zda je komunikováno skutečně s ním)  Nemusíte se vyhýbat slovům souvisejícím s názorností a viděním.  Používejte směrové pojmy (vlevo – vpravo, vepředu – vzadu, nahoře – dole atd.), nikoli ono obvyklé „tady“, támhle“, „tudy“  Pamatujte, že hmatové vnímání je daleko pomalejší, než zrakové.

18 Základní pravidla komunikace se zrakově postiženým člověkem  Dávejte ZP dostatek času, aby se mohl sám zorientovat, obsloužit. Nebude se prohlubovat tak jeho závislost na vidících osobách (konflikty)  Snažte se udržovat plynulou konverzaci (ticho znamená pro ZP člověka, že něco není v pořádku)  Nemanipulujte se ZP člověkem, vždy slovně informujte o tom, co se děje  Nepřemisťujte jeho věci  Hlaste každý odchod během komunikace  Popisujte – talíř, stůl, každé nové prostředí, okolí (během cesty)  „Zrcadlo“ – dávejte okamžitou pozitivní i negativní zpětnou vazba

19 Základní pravidla komunikace se sluchově postiženým člověkem  Nemluvte na sluchově postiženého příliš rychle.  Řeč by měla být jasná, srozumitelná  Mluvte pomalým tempem, mezi jednotlivými větami dělejte pauzy  Vytvořte si zásobu standardně používaných výrazů pro určité předměty  Otázkami zjišťujte, zda dítě rozumí tomu, o čem se mluví.  Dítě musí neustále vědět, co má dělat.  Při komunikaci si nezakrývejte tvář.  Nekřičte.

20 Základní pravidla komunikace se sluchově postiženým člověkem  Neotáčejte se zády, když hovoříte  Pamatujte, aby vám bylo vždy vidět na rty  Upozorněte sluchově postiženého, než začnete mluvit  Při upozorňování klepejte neslyšícího jen na ramena a horní část paže  Pokud vám neslyšící nebude rozumět, vezměte si papír a napište mu to.  Ve třídě by mělo mít neslyšící dítě otočnou židli  Pro rodiče zaveďte kontaktní notýsek (zapisujeme probírané učivo)

21 Základní pravidla komunikace s tělesně postiženým člověkem  Při komunikaci předpokládejte normální inteligenci.  Komunikujte vždy přímo s postiženým člověkem.  Při navázání kontaktu dotyčného oslovte.  Mluvte na něho tak, aby na vás dotyčný dobře viděl (ne za zády postiženého).  Pokud je postižený připoután na lůžko nebo vozík, vždy se při komunikaci snažte posadit.  Vše, co děláte nebo budete dělat s dotyčným nebo jeho věcmi, pojmenovávejte.  Postiženého se snažte vést k tomu, aby si situaci sám řídil, a co může, aby zvládl sám nebo s dopomocí.  Při nabídnutí pomoci respektujte odmítnutí.  Při práci s tělesně postiženým člověkem buďte trpěliví.

22 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:  Vysvětlete dítěti, v čem jsou jeho potíže. Pomůže je lépe pochopit a také pochopit sebe sama.  Stanovujte reálné cíle, postupně zvyšujte nároky  Podporujte jeho sebedůvěru - snažte se najít něco, v čem je dítě úspěšné  Při práci odstraňte rušivé vlivy, snažte se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci  Sledujte a naučte se rozlišovat, kdy má tendenci vyhnout se plnění úkolu, případně kdy hodlá zakrýt faktickou neznalost.  Nevystavujte dítě zbytečně časovému tlaku.  Netrvejte vždy na splnění úkolu v danou chvíli.

23 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:  Nepoukazujte na nezdary, oceňujte nejen výkon, ale i snahu  Pracujte s dítětem často, ale krátkodobě  Zařazujte do vyučování pravidelnou relaxaci  Umožněte dítěti používat kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač,..)  Ujistěte se, že dítě rozumí zadání úkolu.  Vytvořte konstruktivní spolupráci s rodiči.  Pokud známkujete práci, soustřeďte se na výkony, které dítě zvládlo.  Naslouchejte pocitům dítěte, učte je, aby o svých pocitech (úzkost, zlost, deprese) umělo mluvit

24 Zásady práce s dětmi s poruchami chování  Podporujte a chvalte dítě. Sledujte chování s dítětem pomocí grafu Měňte cíle a odměny v intervalu 2 – 6 týdnů  Dávejte jasné a stručné pokyny, co má dítě dělat („Jdi pomalu.“)  Dávejte pevnou, klidnou a důslednou zpětnou vazbu (časem některé projevy ignorujte, NE na začátku práce)  Stanovte jasná domácí/školní pravidla  Odvést dítě od nežádoucího chování je efektivnější než verbální zákaz  Jestliže ignorování ani rozptýlení nefunguje, využijte techniku „přestávky“. Nechte dítě o samotě, maximálně však 10 min  Vyhněte se hádkám a dodatečnému poučování a vysvětlování  Zorganizujte čas dítěte tak, abyste předešli obtížím (zajištění stálého dohledu nad dítětem, dostatečného množství aktivit)  Dohlížejte na trávení volného času, kontrolujte dítě  Pokuste se o koordinaci výchovného přístupu v rodině, ve škole a dalších institucích, které dítě navštěvuje

25 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

26  Lada Chaloupková  CVT – Centrum pro videotrénink  Rytmus, o.s.  lada.chaloupkova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Seznámení s metodou videotréninku interakcí (VTI) Možnosti využití videozáznamu v praxi Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní."

Podobné prezentace


Reklamy Google