Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uplatnění zátěžových profilů v informačním systému OTE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uplatnění zátěžových profilů v informačním systému OTE"— Transkript prezentace:

1 Uplatnění zátěžových profilů v informačním systému OTE
Ing. Pavla Králová Operátor trhu s elektřinou a.s. Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie

2 Úvod Postupné otevírání trhu Nastává potřeba
nyní je trh otevřen pro pro všechny výrobce a konečné zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, mimo domácností od jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností od jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci Nastává potřeba stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u konečných zákazníků s měření typu C pro stanovení výše hodinových dodávek (nebo spíše odběrů) stanovení výše odchylky (v čase) pro zúčtování odchylek u OTE způsob zajištění náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) použití TDD v případě TDD se jedná o „přiblížení“ ke skutečnému tvaru hodinového průběhu odběru elektřiny (jde o náhradu průběhového měření)

3 Energetická legislativa
Schválená a platná: Novela energetického zákona – zákon č.278/2003 Sb., Novela „Pravidel trhu“ – vyhláška č.459/2003 Sb. Novela vyhlášky MPO č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů – vyhláška č.450/2003 Sb., Projednává se: Návrh novely energetického zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (v Poslanecké sněmovně ) Připravuje se: Návrhy souvisejících vyhlášek, včetně vyhlášky o TDD

4 Vyhláška č. 450/2003 Sb. Jednoznačné určení, kdy, komu a v jakých případech je průběhové měření spotřeby elektřiny instalováno a využívá se. Odstranění textu, který instalaci měření „A“ nebo „B“ vázal pouze na případy REK OPM a nově zřízená OM. Zajištění měření u výrobce nebo KZ je podmíněno povinností upravit OPM pro instalaci měřicího zařízení (podle Pravidel provozování PS/DS) -v souladu s §49 EZ. Od pro KZ na napětí NN (s měřením „C“) se budou od používat TDD, KZ odebírajícím elektřinu z VN bude nainstalováno měření „B“ (Od jsou průběhovým měřením minimálně typu „B“ vybavena odběrná místa všech konečných zákazníků odebírajících elektřinu z DS s U vyšším než 1 kV).

5 Účel TDD Typové diagramy dodávek slouží k odhadu pravděpodobného časového průběhu spotřeby skupiny konečných zákazníků, jejichž odběrná místa jsou vybavena neprůběhovým měřením typu C. Odhad průběhu spotřeby je určen pro vyhodnocení a zúčtování odchylek operátorem trhu. Skupina konečných zákazníků je vymezena: příslušností do třídy TDD (třída určuje tvar křivky) píslušností do dané distribuční soustavy píslušností do určité teplotní oblasti (v rámci ČR jedna nebo více) supina má společného dodavatele elektřiny

6 Tvorba a použití TDD Dvě základní činnosti v souvislosti s TDD:
Sestavení typových diagramů dodávek provádí pověřená instituce (správce TDD) data TDD jsou připravována na základě statistického rozboru skutečných dat, získaných od referenčního vzorku zákazníků data TDD mohou být připravena jako: statická (například na rok dopředu) dynamická (za předcházející den) Použití (aplikace) typových diagramů dodávek typové diagramy dodávek slouží jako náhrada měření a jsou použity k získání odhadu skutečných hodnot průběhu spotřeby zejména pro vyhodnocení odchylek Operátorem trhu

7 Použití TDD Náhrada skutečných hodnot TDD- “tvar diagramu“
rozdělení OPM do tříd TDD odhad roční spotřeby „posun diagramu“ asi nejobtížnější problém zautomatizovat; vzít roční spotřebu za minulý rok u stávajících zákazníků; u nových nasadit očekávanou spotřebu; nechat odsouhlasit obchodníky korekce na vlivy počasí(v závislosti na použité metodě stanovení TDD) ošetření vlivu ztrát na celkovou bilanci regionu korekce odhadnutých průběhů spotřeby na zbytkovou bilanci regionu

8 Tvorba a použití TDD Metodická oblast – provádí správce TDD
Formuluje zásady pro sestavení TDD Sběr referenčních dat pro sestavení normalizovaných TDD Prostřednictvím poskytovatelů dat zajišťuje sběr a uložení referenčních dat Sestavení normalizovaných TDD a jejich zasílání OTE a zveřejnění (zveřejňuje OTE na web) Na základě referenčních dat sestavuje normalizované TDD Vyhodnocení statistických údajů z OTE (zbytkové diagramy) Provádí statistické rozbory výsledků aplikace TDD – přesnost metody Na základě výsledků rozborů navrhuje změny v metodické oblasti, případně změny normalizovaných TDD

9 Typové diagramy dodávky (TDD)
Nahrazují hodinové skutečné hodnoty v jednotlivých OPM, která jsou vybavena pouze měřeními typu C Normalizovaný TDD 1 rh h hodin hodnota odběru pro hodinu h - roční spotřeba zákazníka

10 Infrastruktura a obchod
Modelu obchodování s elektřinou velmi závisí na přípravě kvalitní infrastruktury trhu Rozhodující investice do vzniku trhu (nového způsobu obchodování) jdou do infrastruktury Infrastruktura by měla být navržena tak, aby umožnila různé varianty obchodu Investice a provoz infrastruktury jsou jak finančně tak i intelektuálně velmi náročné

11 Přenos skutečných dat ve vazbě na TDD

12 Výpočet odchylek v IS OTE

13 Přenos sjednaných dat v současnosti
OTE databáze Internet WEB rozhraní textový soubor SZ 1 SZ n SZ – subjekt zúčtování

14 Přenos skutečných dat v současnosti
regionální distribuční soustava lokální přenosová Internet OTE databáze formát XML, EDI

15 Časová posloupnost obchodování
…..……. …… … Dvoustranné smlouvy OKO (24 hodin) uzávěra 13 hodin vnitrodenní trh vyrovnávací den realizace D otevření 16 hodin přepadávání nabídek a poptávek hodina H den D - 1 12 hodin …..… ……… 24 …..……… … 3 hodiny 1,5 hodiny

16 Vyhodnocení a vypořádání odchylek
denní vyhodnocení odchylek 14 hodin D + 1 měsíční vyhodnocení a vypořádání odchylek šestý pracovní den následujícího měsíce závěrečné měsíční vyhodnocení a vypořádání odchylek čtvrtý pracovní den čtvrtého měsíce

17 Měření a finanční toky denní vyhodnocení měsíční vyhodnocení závěrečné měsíční vyhodnocení reklamace (měření, velikost a ceny podpůrných služeb) SZ n+1 banka SZ 1 SZ n banka operátora trhu Profibanka D D+1 skutečné (naměřené) hodnoty 4. …………… …….… den 17 hod měsíc (pracovní následující dny) třetí čtvrtý měsíc měsíc 11 hod.

18 Etapy finančního vypořádání
Denní vypořádání => zálohy Příjem a zpracování reklamací Měsíční vypořádání => daňové doklady, zúčtování záloh Závěrečné měsíční vypořádání => dobropisy, vrubopisy Vystavení daň. dokladů + zúčtování záloh z denního vyp. Vystavení dobropisů vrubopisů na základě reklamací Denní zálohové vypořádání M vypořádávaný měsíc M+1 časová řada M+3

19 CDS – Základní funkce systému
Jednotné číselníky a EAN IS OTE Poskytování dat pro fakturaci Změna dodavatele Komunikační rozhraní Rozhraní na IS OTE Typové diagramy dodávek Obchodní bilance

20 CDS – Základní popis systému
Úkolem CDS je : Zjednodušení probíhající komunikace mezi účastníky trhu s elektřinou sběr a poskytování dat pro fakturaci dodávek elektřiny a distribuce obchodníkům TDD aplikace typových diagramů dodávek pro účely vyhodnocení odchylek za skupiny konečných zákazníků bez průběhových měření zavedení jednotné registrace odběrných a předávacích míst na bázi číselníku EAN s registrací účastníků trhu řízení procesu změny dodavatele systém CDS je postaven na bázi integrovaného produktu mySAP.com s modulem SAP IS-U

21 Odběrné místo, předávací místo (OPM)
měřicí místo M1 odběrné místo měřicí místo M2 měřicí místo M3 předávací místo – výroba, mezi soustavami Přenosová soustava předávací místo 1 předávací místo 2 Distribuční soustava 1 Distribuční soustava 2 přenosová soustava zajišťuje měření mezi distribučními soustavami a přenosovou soustavou regionální distribuční soustava zajišťuje měření mezi ní a lokální distribuční soustavou

22 Jednotná registrace odběrných a předacích míst
provádí ji provozovatel distribuční soustavy (přenosové soustavy) evidence je provedena na základě 18-místného čísla EAN (European Artical Numbering) xxxxx xxxxx x ČR OTE distr.spol. OPM kontr.číslo např. JČE až 00199

23 Navrhovaný princip předávání dat v roce 2005 za spotřebu u měření typu C
předávání dat jednotlivě po odběrných místech jen za ty oprávněné zákazníky, kteří změnili dodavatele za OZ, kteří „odešli“ od distribuční společnosti, kde byli chráněnými zákazníky předávání dat sumárně za distribuční společnost po jednotlivých třídách TDD za zákazníky, kteří zůstali u distribuční společnosti za OZ, kteří zůstali u distribuční společnosti a v roce 2005 rovněž za chráněné zákazníky (MOO), data sumárně po TDD v rozčlenění do jednotlivých tříd TDD

24 Přenos skutečných dat ve vazbě na TDD včetně výpočtu bilancí elektřiny
Pro každého účastníka trhu (OPM měření C) je evidováno: (v detailu nebo sumačně – dle zavedeného OPM) identifikační číslo (EAN) typ diagramu TDD roční spotřeba (včetně historie) datum odečtu (včetně historie) velikost odečtu (včetně historie) příslušný obchodník, resp. SZ (včetně historie) odečty; naměřená (skutečná) dodávka i-tého účastníka trhu (RÚT) s měřením typu C v l-té soustavě, který předal odpovědnost za k-tý subjekt zúčtování (SZ)

25 Přenos skutečných dat ve vazbě na TDD včetně výpočtu bilancí elektřiny
Pro energetickou bilanci územního celku (DS, LDS) platí: Opatřená elektřina = spotřebovaná elektřina + ztráty Obojí jak opatřená elektřina, tak spotřebovaná elektřina je v odběrných a předávacích místech měřena typy měření A, B nebo C Ztráty se převážně počítají (neznámá) - při výpočtu zbytkové bilance pro účely TDD se však dodají jako % opatřené elektřiny (neznámou jsou měření typu C)

26 Ztráty (návrh) na úrovni PS; počítají se dle určených pravidel
jako rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy a výstupu z přenosové soustavy na úrovni DS; ERÚ stanoví pro každou DS koeficient velikosti ztrát a to ve vztahu na dodanou/opatřenou elektřinu v dané DS pravděpodobně jako jeden údaj za každou DS bez rozdělení na napěťové úrovně pro rok 2004 (zkušební provoz) bychom použili hodnot EGÚ Brno pro potřeby testování v roce 2004 bychom použili hodnot z prací EGÚ

27 TDD v roce 2005 V současné době se předpokládá:
8 TDD na celostátní bázi 3 TDD pro PMO 4 TDD pro MOO 1 TDD pro veřejné osvětlení statická metoda promítat vliv na počasí bilancovat za jednotlivé distribuční společnosti způsob zahrnutí TDD do výpočtu odchylek Je navrženo, aby TDD byly k dispozici nejpozději 3 měsíce před 1.obchodním dnem

28 Zkušební jetí Umožní všem regionálním distribučním společnostem najet s několika měsíčním předstihem umožní odzkoušet nové přenosy dat a s nimi související výpočty v již průběhu roku 2004, je nutno připravit a otestovat interface z nejednotných fakturačních systémů distributorů na CS OTE K tomu bude potřeba (základní údaje): přiřadit konečné zákazníky k jednotlivým třídám TDD zaregistrovat OPM pro jednotlivé třídy TDD „C“ stanovit roční spotřebu těchto tříd TDD zaregistrovat příslušná OPM (jednotlivá i sumární) v rámci jednotlivých tříd TDD a naplnit daty údaje ročních spotřeb Nutno stanovit jednotnou metodiku pro stanovení odhadu ročních spotřeb předpokládáme postupné testování jednotlivých distribučních společností

29 Zveřejňování TDD navrhované TDD (návrhy) pro rok 2005
EGÚ Brno předalo do systému OTE návrhy jednotlivých tříd TDD přepočítané na normální teplotu OTE zveřejní navrhovaná TDD předběžné TDD pro rok 2004(5) chceme co nejdříve zveřejnit na během letošního roku budou ještě upravovány lze předpokládat, že tato TDD budou ještě měřena před tato TDD jsou předběžná a budou ještě upřesňována na základě měření vzorků TDD budou použita pro zkušební jetí v roce 2004 připravené předběžné TDD na rok 2005 budou použita pro testování s reálnými daty za skutečnost 2004

30 Spolupráce při najíždění nového systému:
Je třeba najíždět postupně Nejdříve otestujeme nasazení TDD na datech jednoho REAS, kde budou využita reálná data z letošního roku včetně navržených TDD (EGÚ BRNO) a jejich přepočet na teplotu Postupně budeme připojovat další REAS Připravujeme otestování zkušebních vzorků dat, včetně formátů zpráv a jejich kompletnosti – simulace reálného procesu a kontrola výsledků Probíhají jednání, resp. jejich příprava s dalšími společnostmi Převažuje představa, že není nutno rekonciliaci dělat Navrhujeme přesto shromažďovat data odečtů C a rekonciliaci případně provést bez promítnutí do výpočtu odchylek Je vhodné vyzkoušet nový systém i po dobu několika měsíců, otestovat promítnutí odečtů, opravných dat (reklamací), otázka rekonciliace, vzniklých zkušeností využít pro „ostré“ nasazení TDD

31 Přenos skutečných dat ve vazbě na TDD včetně výpočtu bilancí elektřiny
Harmonogram přípravy, otestování a zkušební provoz TDD EGÚ BRNO, OTE, ČHMÚ – smlouva o poskytování údajů teplot Vybudování testovacího prostředí na OTE (Logica) OTE v součinnosti s REAS(JME,JČE,….)vazby na jejich systémy EGÚ BRNO dodá předběžné hodnoty tříd TDD OTE je zabuduje do CDS a zveřejní na web Testování dat (definice třídu OPM, výměna dat, odečty..)JME,JČE… Legislativa - vyhláška o TDD Vyhodnocení testovacího provozu JME,JČE,…a návrh opatření Testovací provoz dalších REAS (LDS), …legislativa Ukončení a vyhodnocení test. Provozu, …legislativa Zkušební provoz prvního REAS Postupné najíždění dalších REAS(LDS) Ukončení a vyhodnocení zkušeb. provozu

32 Navrhovaný princip předávání dat v roce 2005 za spotřebu u měření typu C
předávání dat jednotlivě po odběrných místech jen za ty oprávněné zákazníky, kteří změnili dodavatele za OZ, kteří „odešli“ od distribuční společnosti, kde byli chráněnými zákazníky předávání dat sumárně za distribuční společnost po jednotlivých třídách TDD za zákazníky, kteří zůstali u distribuční společnosti za OZ, kteří zůstali u distribuční společnosti a v roce 2005 rovněž za chráněné zákazníky (MOO), data sumárně po TDD v rozčlenění na jednotlivé třídy TDD

33 TDD – IS OTE (CDS) - co se očekává
Od „ostrý provoz TDD“ Proces zúčtování odchylek Proces zúčtování odchylek zahrnující i měření „C“ je prováděn na základě „dopočtu“ hodnot (zbytkového diagramu) a je vztažen k distribuční soustavě vlastní výpočty odchylek jsou prováděny u Operátora trhu v IS OTE veškerá data související s výpočty odchylek (včetně odečtů a informací o změnách dodavatele) jsou ve stanoveném tvaru zasílány do IS OTE (CDS)

34 Vývoj podílu spotřeby OZ v % na celkové spotřebě elektřiny v ČR

35 Statistika OPM, které mají jiného dodavatele
Stav k Stav k Primární dodavatelé – celkem: 98 313 z toho: - počty výrobních OPM 32 35 - počty spotřebních OPM 66 278 Neprimární dodavatelé (pevné diagramy) - celkem 5 28 3 2 26

36 Základní principy uplatnění TDD k 1.1.2005
celostátní statická metoda 8 TDD, průměrná denní celostátní teplota přenos skutečných dat předávání dat jednotlivě po OPM, jež změnily dodavatele sumárně za DS po jednotlivých TDD za zákazníky, jež nezměnili rekonciliace neprovádět, ale přenášet data i za měření typu C na OTE požádat autory obchodního zákoníku o vyjádření

37 Závěr jsme si plně vědomi časového limitu - najetí TDD k 1.1.2005
snažíme se zvýraznit potřebu zkušebního provozu naším cílem je najet s celým systémem s několika měsíčním předstihem testovací provoz postupně s jednotlivými DS (od září 2004) a zkušební provoz všech DS (zahájení v 4. Q 2004) naše žádost je o spolupráci, kterou bychom rádi upřesnili při jednotlivých jednáních

38 Děkuji Vám za pozornost
Pavla Králová


Stáhnout ppt "Uplatnění zátěžových profilů v informačním systému OTE"

Podobné prezentace


Reklamy Google