Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uplatnění metodiky TDD pro zúčtování odchylek Pavla Králová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uplatnění metodiky TDD pro zúčtování odchylek Pavla Králová"— Transkript prezentace:

1 Uplatnění metodiky TDD pro zúčtování odchylek Pavla Králová
Praha 3. listopadu 2004

2 Úvod Obchodování s elektřinou v roce 2003 a ani
v první polovině roku 2004 nebylo provázeno mimořádnými vnějšími vlivy významné změny se odehrávaly a odehrávají v majetkově organizační struktuře hlavních účastníků trhu s elektřinou asi nejvýznamnější změnou v organizaci obchodování s elektřinou v roce 2005 bude vstup na trh účastníků s neprůběhovým měřením

3 Úvod Postupné otevírání trhu na základě legislativních požadavků
nyní je trh otevřen pro pro všechny výrobce a OZ s průběhovým měřením od jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácnosti (MOP) od všichni OZ včetně domácností (MOO) Nastává potřeba stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u OZ s měření typu C pro stanovení výše hodinových odběrů stanovení výše odchylky (v čase) sjednaných a skutečných hodnot Způsob zajištění pro OZ náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) použití TDD

4 Metodika TDD Účel a použití TDD
typové diagramy dodávek slouží k odhadu pravděpodobného časového průběhu spotřeby skupiny konečných zákazníků, jejichž odběrná místa jsou vybavena neprůběhovým měřením typu C. odhad průběhu spotřeby je určen pro vyhodnocení a zúčtování odchylek operátorem trhu. Skupina konečných zákazníků s TDD je vymezena: příslušností do třídy TDD (třída určuje tvar křivky) jde o statistickou metodu (je nutný dostatečný počet vzorků)

5 Metodika TDD V případě použití TDD
se jedná o „přiblížení“ ke skutečnému tvaru hodinového průběhu odběru elektřiny na OPM (jde o náhradu průběhového měření) se jedná o nasazení typových diagramů (TDD), které jsou vytvářeny na stejném principu jako budou používány data TDD jsou připravována na základě statistického rozboru skutečných dat, získaných od referenčního vzorku zákazníků výběr a osazení vzorků měření pro stanovení hodinového průběhu jednotlivých průběhů tříd TDD (sběr celostátně - počet vzorků cca 128 v každé třídě)

6 Metodika TDD základem pro TDD jsou data z vybraných naměřených vzorků konečných zákazníků REAS měřených průběhovým měřením pro TDD (etalony) v roce 2005 je použita statická celostátní metoda normalizované TDD – přepočtené na klimat. podmínky (průměrnou denní teplotu v ČR za 30-let) přepočtené TDD – přepočet normalizovaných TDD na celostátní průměrnou denní teplotu v ČR 8 typů TDD - přiřazení OZ k třídě TDD na základě stávající platné tarifní struktury tvorbu a přípravu TDD zajišťuje společnost EGÚ Brno, a.s.

7 - roční spotřeba zákazníka
Normalizovaný TDD Normalizovaný TDDn je 8 760/ 8 784 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce, vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD Normalizovaný TDD 1 rh h hodin hodnota odběru pro hodinu h - roční spotřeba zákazníka

8 Metodika TDD přepočtené TDD z normalizovaného TDD pomocí skut. teploty regresních koeficientů (kalendář) a TDD se používá v CS OTE (náhrada diagramu u „C“), není závazným podkladem pro stanovení objednávek elektřiny TDD (normalizované i přepočtené) na následující kalendářní rok je pro všechny třídy je zveřejňováno na web OTE nejpozději do konce září je rovněž důležité zdůraznit, že metodika TDD platí pro skupiny zákazníků (je založena na statistice), ne pro jednotlivé zákazníky

9 Přepočet TDD na skutečnou teplotu
Z klimatických podmínek zatím přisuzujeme rozhodující vliv teplotě a vycházíme z průměrných denních teplot v ČR (ČHMÚ) - přepočet v IS OTE pak TDDpřep = k. TDDnorm (pro hodinu h) kde k je: koeficient přepočtu na skutečnou teplotu pro daný TDD a je funkcí skutečné teploty v daném dnu regresních koeficientů pro danou třídu TDD (3 koeficienty vliv typu dne -vyhlazení) k znamená: kolikrát byl průměrný hodinový odběr při skutečných klimatických podmínkách v jednotlivých hodinách dne D (stanovený výpočtem na základě empirických vztahů pro skutečné klimatické podmínky) větší nebo menší než průměrný hodinový odběr při normálních klimatických podmínkách v příslušných hodinách dne D

10 Konkrétní přiřazení k TDD na základě platné tarifní struktury

11 Přenos skutečných dat ve vazbě na TDD včetně výpočtu bilancí elektřiny
Pro energetickou bilanci územního celku (DS, LDS) platí: Opatřená elektřina = spotřebovaná elektřina + ztráty Obojí jak opatřená elektřina, tak spotřebovaná elektřina je v odběrných a předávacích místech měřena typy měření A, B nebo C Ztráty se převážně počítají (neznámá) - při výpočtu zbytkové bilance pro účely TDD se však dodají jako % opatřené elektřiny (neznámou jsou měření typu C) V CS OTE se stanoví výpočtem položka „dopočet sítě“ (což je zbytková bilance) pro každou DS (síť) a ta obsahuje po odečtu ztrát v síti součet spotřeby „C“ (připadající na TDD)

12 Koeficient zbytkové bilance
zmenšuje chybu mezi výpočtem TDD a skutečnou hodnotou příslušející odběru s měřením C v dané distribuční soustavě stanovuje se pro distribuční soustavu a to pro každou hodinu hodnota příslušející v distribuční soustavě spotřebě s měřením typu C a vzniklá na základě výpočtu bilance distribuční soustavy hodnota odběru všech odběratelů s měřením C a vypočtená na základě TDD

13 Odběr v dané hodině za použití TDD daného zákazníka (OPM) – zúčtování odchylek
[kWh] - koeficient zbytkové bilance - koeficient přepočtu na teplotu - hodnota normalizovaného TDD - odhad roční spotřeby

14 Zasílání dat na OTE za OZ - změny
Za předávací místa budou předávána data obou směrů(profilů) - týká se všech typů měření (OPM výroben, DS-DS, PS-DS) za „čistě“ spotřební místa(oprávnění zákazníci, nebo jejich sumace) bude předáván jen odběr DUF budou zasílány za OPM, kde došlo ke změně dodavatele (budou se týkat všech typů měření) – kde převzal za ně zodpovědnost někdo jiný než obchodník DS, k níž jsou připojeni pro clearing nebudou zasílány odečty „C“, ale bude využit odečet v DUF

15 Zasílání dat na OTE v roce 2005 za spotřebu u měření typu C
předávání dat jednotlivě po odběrných místech jen za ty oprávněné zákazníky, kteří změnili dodavatele za OZ, kteří „odešli“ od distribuční společnosti, kde byli chráněnými zákazníky předávání dat sumárně za distribuční společnost po jednotlivých třídách TDD za zákazníky, kteří zůstali u distribuční společnosti za OZ, kteří zůstali u distribuční společnosti a v roce 2005 rovněž za chráněné zákazníky (MOO), data sumárně po TDD v rozčlenění do jednotlivých tříd TDD

16 Zasílání dat na OTE za OZ s typem měření C
Detailní OPM upřesnění plánované roční spotřeby (odečet) DUF (odečet) tato data se zasílají i při ukončení odběru,změně typu měření, změnou TDD, další změně dodavatele, apod.) Sumární OPM (za třídu TDD) v DS upřesnění plánované roční spotřeby po třídách TDD v DS (odečet)

17 Vstupní předpoklady pro realizaci aplikace TDD v CS OTE
PDS zaregistruje 8 sumárních OPM (třídy TDD) pro ta OPM, která nezměnila dodavatele, tj. zůstávají v sumách u PDS PDS zadá na tato sumární OPM plánovanou roční spotřebu odběrné místo jednotlivého OPM, kde došlo ke změně dodavatele je zaevidováno u OTE a je mu přiřazen TDD PDS zadá na toto detailní OPM plánovanou roční spotřebu PDS zašle na OTE po provedení odečtu hodnotu odečtu ve formě DUF na OTE do 10 prac. dnů (2005)

18 TDD – IS OTE zúčtování odchylek a energie (clearing)
Proces zúčtování odchylek zahrnující i měření „C“ je prováděn na základě „dopočtu“ hodnot (zbytkového diagramu) a je vztažen k distribuční soustavě vlastní výpočty odchylek SZ jsou prováděny u Operátora trhu v CS OTE veškerá data související s výpočty odchylek (včetně odečtů(DUF) a informací o změnách dodavatele) jsou ve stanoveném tvaru zasílány do CS OTE (CDS) rozdíl množství energie, u těch OPM, kde došlo ke změně dodavatele, mezi stanovením na základě TDD a odečtem energie(z údajů DUF) na tomto OPM, bude promítnut mezi SZ(který převzal zodpovědnost za DS) a SZ(jenž zodpovídá za OPM) a oceněn cenou stanovenou ERÚ

19 Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD
vlastní finanční vyrovnání rozdílu z titulu použití TDD (clearing SZ vůči DS) bude prováděn vždy při měsíčním zpracování spolu s měsíčním vypořádáním odchylek zvlášť bude provedeno vyrovnání za závazky a zvláště za pohledávky vůči jednotlivým subjektům zúčtování rozdíly z titulu použití TDD se projeví vůči subjektům zúčtování nikoliv vůči obchodníkům, kteří předali odpovědnost za odchylku

20 Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD
V rámci případných oprav dat (reklamace) bude dále umožněno další upřesnění vlastního finančního vyrovnání rozdílu z titulu použití TDD (clearing SZ vůči DS) a to při 3měsíčním zpracování spolu s vypořádáním odchylek stejným způsobem bude provedeno vyrovnání za závazky a za pohledávky vůči jednotlivým subjektům zúčtování (pro clearing dobropisy, vrubopisy) rozdíly z titulu použití TDD se projeví jen vůči subjektům zúčtování nikoliv vůči obchodníkům, kteří předali odpovědnost za odchylku

21 Přehled činností při přípravě TDD na DS
Kontrola úplnosti registračních dat na DS před vlastním testováním TDD výpisy jednotlivých DS sítí po OPM (EAN) úplnost dat – kontrola (zda je vše zaregistrováno – B a C měření) kontrola hodnot za září 2004 (denní a měsíční salda energie po OPM) zařazení výroby označené ÚOB do zpracování na OTE kontrola položky „dopočet za síť“ (měla by obsahovat součet za MOP, MOO a ztráty) případné zjištěné rozdíly – doregistrovat OPM před vlastní aplikací TDD výpisy po jednotlivých DS jsou zasílány z OTE na příslušný REAS ke kontrole registračních dat

22 Příprava kontrol registrací na OTE
Provádíme výpisy OPM po DS z CDS (EAN, typ OPM, název, DS, SZ, typ měření, odpovědnost, od kdy platí, popř. další) - soustředit se na úplnost seznamu, zda jsou registrovány veškeré OPM pro sumární údaje) na tyto OPM denní a měsíční salda energie tyto údaje („kontrola úplnosti dat“) zasíláme na všechny DS zajet postupně na DS a s distributory zkontrolovat: 1.  kontrolu registrace úplnosti OPM (předávací/odběrná místa , typy měření – zejména B a zdroje B, C) 2.  kontrola hodnot energie na OPM(za den, měsíc – skladba hodnot energie z měření doregistrovat předávací místa DS-DS měřená C a přeregistrovat OPM (zdroje ÚOB)

23 Průběh testování („Záběh a osvojení metodiky TDD“)
Přístupnost separátního pracoviště bude v období od do dostupnost prostředí bude v pracovní dny v době od 8 do 16 hod stejným způsobem bude zabezpečení komunikace (test. certifikáty) jako datový základ budou sloužit data z produktivního prostředí k stanovenému datu bude provedena kopie produktivního prostředí strana skutečných dat: v CDS bude zajištěno paralelní zpracování zpráv s měřenými daty (měření typu A a B) zasílaných do produktivního systému – s „časovým zpožděním“ proti produktivnímu prostředí (1 týden) strana smluvených dat: nepředpokládá se změna těchto dat v průběhu záběhu a osvojení funkcionality TDD bude probíhat pravidelná kopie kompletní databáze obchodního modulu (dvoustranné smlouvy, OKO, VVT včetně výsledků zúčtování odchylek) procesy CS OTE v rámci zúčtování odchylek budou probíhat obdobně jako na produkci

24 Průběh testování („Záběh a osvojení metodiky TDD“)
Zasílání aktualizovaných odhadů roční spotřeby Možnost registrace dalších OPM s typem měření C (po dohodě s OTE) Dotazy na data – k dispozici je veškerá standardní funkcionalita Publikace veřejně dostupných informací na veřejném webu OTE Zpracování měřených dat a zúčtování odchylek: Každý týden ve středu za celý uplynulý týden Do pátku aktuálního týdne budou mít účastníci čas na případnou korekci (aktualizaci) odhadů ročních spotřeb Následně bude provedeno opravné zúčtování odchylek znovu za celý uplynulý týden v pátek

25 Výstupní sestavy pro veřejný web OTE (XML formát)
Data týkající se funkcionality TDD budou veřejně dostupná na webu OTE případně lze stáhnout ve formátu XLS: Normalizované TDD Diagram aktuální teploty Diagram průběhu normálních teplot Diagram průběhu korekčního činitele na teplotu Diagram průběhu ztrát v DS Diagram průběhu zbytkové bilance DS Suma diagramů za skupiny konečných zákazníků r dodavatelů po korekci na počasí a zbytkovou bilanci DS) TDD korigované na teplotu TDD korigované na teplotu a zbytkovou bilanci

26 Příprava na aplikaci TDD (2005) – vztah na OTE
DS/LDS(registrován) doregistrování OPM v síti (korektní zbytková bilance) registrace sumárních OPM dle tříd TDD registrace detailních TDD (změna dodavatele) dodání odhadů roční spotřeby na OPM (jejich aktualizace) odečty ve formě DUF DS/LDS(noví) – není SZ zaregistrovat se jako RUT (z OZ ->distributor) mít s OTE smlouvu o předávání dat (obdrží od OTE číslo sítě) – změna OM na OPM DS-DS při první změně OZ se registrují všechny prvky sítě dále stejně jako DS/LDS(registrován) Časový harmonogram dle pravidel trhu

27 Příprava na aplikaci TDD (2005) – vztah na OTE
OZ, obchodník zaregistrování OPM v síti DS jako detailní OPM (změna dodavatele), včetně přiřazení TDD - analogicky jako u A,B měření smluvní hodnoty zadává SZ za celou skupinu (dle převzetí zodpovědnosti) zúčtování odchylek SZ za celou skupinu (dle převzetí zodpovědnosti) Clearing z OPM měřených C na základě odečtů detailních OPM ve formě DUF Časový harmonogram dle pravidel trhu

28 Závěr nasazení TDD do systému OTE bude jistě nejvýznamnější a asi i nejobtížnější zásah do systému od roku 2002 budeme velmi pečlivě monitorovat vliv TDD na výpočet odchylek u jednotlivých subjektů zúčtování velkou neznámou je počet účastníků trhu s elektřinou s měřením typu C, kteří změní dodavatele

29 Děkuji Vám za pozornost
Pavla Králová


Stáhnout ppt "Uplatnění metodiky TDD pro zúčtování odchylek Pavla Králová"

Podobné prezentace


Reklamy Google