Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCESE A KVAZIKONCESE – ALTERNATIVA ČI NUTNOST V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2007-2013? Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 19. září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCESE A KVAZIKONCESE – ALTERNATIVA ČI NUTNOST V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2007-2013? Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 19. září."— Transkript prezentace:

1 KONCESE A KVAZIKONCESE – ALTERNATIVA ČI NUTNOST V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2007-2013? Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 19. září 2007

2 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2007-2013 •Alokace: 4 917 867 098 EUR •Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR •Prioritní osy: •P1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní •P2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí •P3 Udržitelné využívání zdrojů energie •P4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží •P5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik •P6 Zlepšování stavu přírody a krajiny •P7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu •P8 Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti

3 ZÁKLADNÍ TEZE Chci připravit infrastrukturní projekt s využitím dotací z OP ŽP + Chci zadat/mám zadáno provozování výsledku tohoto infrastrukturního projektu třetí osobě, která není stoprocentně ovládána veřejným sektorem = Budu muset řešit otázky spolupráce soukromého a veřejného sektoru ve vztahu k provozování

4 PROČ? •Právní povinnost –Protože zadávání zakázek (včetně koncesí) – zejména od určité kvalifikované hodnoty – musí být z hlediska platného práva zásadně zadáváno – v nediskriminačním a transparentním výběrovém řízení respektující rovnost zacházení mezi zájemci o zakázku (koncesi) •Ekonomická logika –Protože chci získat pro provozování výsledku projektu z OP ŽP nejlepší hodnotu za peníze

5 JAK POSTUPOVAT? •Soulad s právem –Procesní požadavky: Nositel projektu by měl postupovat v souladu s českým právem (tj. v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a se Zákonem o koncesích, a s nadřazeným právem evropským) •Soulad s požadavky Fondů ES a OP ŽP –Obsahové požadavky: Nositel projektu by měl respektovat podmínky relevantního fondu ES a specifických podmínek OP ŽP

6 SOULAD S PRÁVEM •Veřejná zakázka = „zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.“ (§ 6 odst. 1 ZVZ) ► režim Zákona o veřejných zakázkách ◄ • Kvazikoncese = nadlimitní veřejné zakázky: a) smlouva má být uzavřena na dobu určitou, a to nejméně 5 let, a b) dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel. ► režim Koncesního zákona ◄ •Koncese (koncesní smlouva) = „koncesionář se zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.“ ► režim Koncesního zákona ◄

7 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

8 SOULAD – POŽADAVKY FONDŮ ES /1 •ČL. 57 “OBECNÉ NAŘÍZENÍ O FONDECH ES“ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006 – Investice do infrastruktury – Stálost operací „1. Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachová, pouze pokud do pěti let od ukončení operace nebo tří let od ukončení operace v členských státech, které zvolily možnost zkrácení této lhůty pro zachování investice nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky, neprojde tato operace podstatnou změnu: a)ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a b)způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnosti.“ „3. Neoprávněně vyplacené částky se získávají zpět podle článků 98 až 102.“

9 SOULAD – POŽADAVKY FONDŮ ES /2 •Příloha XI. Implementačního nařízení k fondům ES – VELKÝ PROJEKT ŽÁDOST O POTVRZENÍ PODPORY PODLE ČLÁNKŮ 39 AŽ 41 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006 – Investice do infrastruktury – B.4 Popis projektu, B.4.2 Technický popis investice do infrastruktury d)Má být infrastruktura vybudována prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru? Ano/Ne e)Pokud ano, popište formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (tj. proces výběru partnera ze soukromého sektoru, struktura partnerství, opatření v souvislosti s vlastnictvím infrastruktury, opatření týkající se rozdělení rizik atd.): ??? Uveďte podrobné informace, jak bude infrastruktura spravována po dokončení projektu (tj. veřejné řízení, koncese, jiná forma partnerství veřejného a soukromého sektoru)

10 SOULAD – POŽADAVKY OP ŽP •Závazné pokyny pro žadatele OP ŽP a doplňující informace pro konečné příjemce – verze ke dni 11.9.2007 Čl. 1.6: Doklad způsobu zajištění provozu investice „dostačující formou je čestné prohlášení, že způsob zajištění budoucího provozu bude v souladu s podmínkami schválenými Fondem. Toto prohlášení je závazné.“

11 PŘÍKLAD: P1 –VODOVODY A KANALIZACE •Evropská komise – výhrady k provozním smlouvám v oboru vodovodů a kanalizací v ČR: –délka smluv –vodné a stočné –nájemné –sankce –výkonové parametry –monitoring výkonových parametrů –kvalita služeb zákazníkům •„Podmínky přijatelnosti“ –dokument, který bude obsahovat závazné rámcové podmínky pro provozování výsledku realizace vodohospodářského infrastrukturního projektu spolufinancovaného z OP ŽP – v současné době bude dohadován s EK

12 KONTEXT ŘEŠENÍ – VODOVODY A KANALIZACE ES: Smlouva o ES, sekundární legislativa a judikatura ESD SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÁ PODPORA ČR: legislativa ES: dotace délka smluv vodné a stočné nájemné výkonové parametry (VP) monitoring VP sankce kvalita služeb zákazníkům zákon o veřejných zakázkách koncesní zákon zákon o veřejné podpoře zákon o VaK zákon o cenách ostatní legislativa VaK

13 DŮSLEDKY PRO ŽADATELE 1.Bez splnění podmínek uvedených v Podmínkách přijatelnosti schválených ze strany Evropské komise nebude příslušný vodohospodářský infrastrukturní projekt způsobilý pro spolufinancování v rámci OP ŽP. 2.Bez splnění obdobných podmínek nebude příslušný infrastrukturní projekt z jiných prioritních os OP ŽP pravděpodobně způsobilý pro spolufinancování v rámci OP ŽP. 3.Splnění „podmínek provozování“ bude odborně, časově i finančně náročný proces, při němž žadatel o podporu z OP ŽP (nositel projektu) by měl v každém případě postupovat více či méně dle logiky postupu při přípravě a realizaci významné koncese dle Koncesního zákona.

14 ZÁKLADNÍ TEZE Chci připravit infrastrukturní projekt s využitím dotací z OP ŽP + Chci zadat/mám zadáno provozování výsledku tohoto infrastrukturního projektu třetí osobě, která není stoprocentně ovládána veřejným sektorem = Budu muset řešit otázky spolupráce soukromého a veřejného sektoru ve vztahu k provozování Tuto spolupráci budu řešit v naprosté většině případů v rámci Koncesního zákona.

15 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tim Young Národní 984/15 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 423 914 Fax.: +420 221 412 810 Mobil.: +420 604 287 324 E-mail: Tim.Young@mottmac.cz


Stáhnout ppt "KONCESE A KVAZIKONCESE – ALTERNATIVA ČI NUTNOST V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2007-2013? Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 19. září."

Podobné prezentace


Reklamy Google