Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SILNICE R35 v úseku OSTROV – STARÉ MĚSTO Dokumentace EIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SILNICE R35 v úseku OSTROV – STARÉ MĚSTO Dokumentace EIA."— Transkript prezentace:

1 SILNICE R35 v úseku OSTROV – STARÉ MĚSTO Dokumentace EIA

2 Oznámení záměru Hodnoceny 2 varianty:
Severní varianta: Vysoké Mýto – Česká Třebová – Třebovice – Staré Město Jižní varianta: Vysoké Mýto – Litomyšl – Opatovec – Staré Město

3

4 Oznámení záměru – výsledky
Jižní varianta je vedena méně citlivým územím s menšími vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo Hodnocení určilo jako vhodnější Jižní variantu, která byla dále posuzována v Dokumentaci EIA

5 Dokumentace EIA Hodnocena základní varianta + 2 podvarianty:
Dokumentace EIA Hodnocena základní varianta + 2 podvarianty: Podvarianta Sedliště – jih: od obce Řídký vedena v koridoru stávající I/35, jižně od Sedliště a Kornic, blíže Litomyšli Podvarianta Janov: ponechává stávající I/35 a navrhuje R35 v trase dále od obce, posunuje MÚK Janov západněji Hodnocený úsek byl prodloužen cca o 9 km západním směrem až k MÚK Ostrov, kde vzhledem k úpravě trasy v tomto úseku po výběru jižní varianty R35 vznikla potřeba aktualizovat vyhodnocení tohoto úseku v procesu EIA

6

7 Posuzovaný úsek R35 čtyřpruhová rychlostní silnice o šířce 25,5 m
Posuzovaný úsek R35 čtyřpruhová rychlostní silnice o šířce 25,5 m celostátně významná páteřní komunikace, vytváří kvalitní dopravní napojení dotčeného území v západním (Hradec Králové, Pardubice, Praha) i východním směru (Olomouc, Brno, Ostrava) hodnocen úsek o délce 61,2 km: od MÚK se silnicí I/17 Ostrov (km 30,0) po MÚK s rychlostní silnicí R43 Staré Město – východ (km 91,1) celý posuzovaný úsek je v Pardubickém kraji, prochází územím 27 obcí, z nichž největší jsou města Vysoké Mýto a Litomyšl na trase plánovány 2 tunely: pod vrchem Homole u Vraclavi o délce 475 m a pod Hřebečovským hřbetem o délce m – jeden z nejdelších v ČR trasa obsahuje 72 mostů (z toho 11 bude delších než 50 m) a 10 mimoúrovňových křižovatek (převážně krátké spojky k současné I/35)

8 Posuzovaná trasa R35 trasa vychází z dlouhodobé a opakované optimalizace (krajinářská hodnocení, multikriteriální analýzy) ve velkém počtu variant výsledný návrh – snaha o co nejmenší zasažení cenných lokalit výsledná jižní trasa komunikace prochází převážně v koridoru současné I/35, avšak vytváří obchvaty měst a obcí, kterými současná I/35 prochází do dokumentace EIA navrženy dvě podvarianty (severně od Litomyšle a u Janova) a úprava trasy u Opatovce (posun mimo obec) dílčí optimalizace trasy oproti projektu byly provedeny i přímo během zpracování dokumentace EIA (u vrchu Homole)

9 Shrnutí vlivů na ŽP – ovzduší, hluk, obyvatelstvo
Vliv na kvalitu ovzduší snížení koncentrací znečišťujících látek v centrech obcí lokality s nárůstem hodnot se nacházejí převážně mimo obytnou zástavbu lokální vlivy jsou řešeny pomocí navržených opatření Vliv na akustickou situaci významné snížení hluku podél stávající silnice na průtazích obcemi ve všech lokalitách budou splněny limity pro hluk z R35, a to v naprosté většině limity přísnější než ukládá zákon v místech přiblížení R35 k zástavbě navrženy protihlukové stěny Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví snížení imisního a akustického zatížení a zdravotních rizik snížení nehodovosti odvedení dopravy z průtahů měst a obcí – zlepšení faktorů pohody a kvality života v zasažených sídlech celkově jednoznačně převažují pozitivní vlivy

10 Shrnutí vlivů na ŽP - příroda
Vliv na zvláště chráněná území přírody trasa komunikace nezasahuje do zvláště chráněných území ani lokalit Natura 2000 v místě jediného potenciálního kontaktu (PP Pod Skálou a EVL Hřebečovský hřbet) vede R35 tunelem a vyúsťuje 160 m za hranicí PP Vliv na ekosystémy, ÚSES, flóru a faunu celkově velmi mírné vlivy, nejsou zasaženy cenné lokality lokální dotčení cennějších lokalit je řešeno podrobným návrhem opatření, včetně požadavků na mírné posuny trasy R35 v místech přechodu prvků ÚSES jsou navržena opatření pro zachování jejich funkce Vliv na lesy lesy dotčeny v malé míře, jde převážně o okrajové částí lesních porostů nutná opatření pro kompenzaci vlivů na porušení pláště lesa nezbytná bude minimalizace zásahů během stavební činnosti

11 Shrnutí vlivů na ŽP – krajina, půda
Vliv na krajinu a krajinný ráz vedení silnice ve velké části v tradičním koridoru stávající I/35 poměrně příznivý terén – není nutno budovat mohutné mosty nebo náspy vliv se více projeví ve východní části, kde je členitější terén – portály tunelů, v některých lokalitách i vyšší náspy těleso je nutno začlenit do krajiny vhodným ozeleněním – nutná bude koordinace vegetačních úprav s dotčenými obcemi Vliv na půdu rozsah záborů zemědělské půdy je poměrně vysoký důsledek optimalizace trasy – bylo preferováno vedení silnice mimo cenné části přírody a mimo kontakt s obytnou zástavbou sídel

12 Shrnutí vlivů na ŽP – podzemní a povrchová voda
Vliv na povrchové vody snížení rizika kvalitativního ovlivnění vodních toků – nová trasa bude vybavena kvalitním odvodněním vč. odlučovačů ropných látek zvýšení odtoku dešťové vody však bude znamenat kvantitativní ohrožení režimu některých menších vodních toků – nutno řešit správným dimenzováním odtoků do vodotečí (retenční nádrže, zasakování) Vliv na podzemní vody významný střet s OP vodního zdroje Cerekvice – Pekla riziko ovlivnění rovněž u některých lokálních zdrojů bez OP, zejména kolem tunelu Dětřichov formulována opatření pro minimalizaci vlivů, v některých případech však patrně budou nutná i opatření kompenzační (náhrada zdrojů) nezbytný je podrobný průzkum a dlouhodobý monitoring stavu vodních zdrojů (před zahájením stavby, během stavby a během provozu R35)

13 Shrnutí vlivů na ŽP – ostatní vlivy
Vliv na archeologické lokality jedná se o krajinu s archeologickými nálezy bude nutno provést podrobný archeologický průzkum vhodné je začít nedestruktivními metodami v předstihu několika let Vliv na geologické poměry a přírodní zdroje vlivy prakticky nebyly zaznamenány nad tunelem Dětřichov je poddolované území, které nebude významně dotčeno Vliv na dopravu vliv na dopravu zásadní – páteřní komunikace v ČR, umožní odlehčení dálnice D1 v regionálním měřítku vytváří R35 napojení na všechna krajská města v dosahu (Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Brno, Ostrava) i na hl. m. Prahu v lokálním měřítku odvedení dopravy z průtahů obcemi a městy – zvýšení plynulosti dopravy a snížení nehodovosti

14 Porovnání variant ++ výrazně vhodnější či „přijatelnější“ stav či varianta + mírně vhodnější či „přijatelnější“ stav či varianta = oba stavy či varianty jsou srovnatelné – méně vhodný stav nebo varianta – – výrazně nevhodnější stav či varianta ? porovnání nelze na základě dostupných dat provést

15 Porovnání aktivní a nulové varianty

16 Porovnání aktivní a nulové varianty
Aktivní varianta má větší pozitivní vlivy z hlediska: kvality ovzduší, hlukové zátěže obyvatel, vlivů na zdraví obyvatel kvalitativního ovlivnění podzemních a povrchových vod dopravní obsluhy, kvality života a faktorů pohody ekonomického rozvoje dotčených obcí Aktivní varianta má větší negativní vlivy z hlediska: kvantitativního ovlivnění podzemních a povrchových vod záborů zemědělské půdy zásahů do přírodních ekosystémů a ovlivnění krajinného rázu záborů ploch archeologických nalezišť Obě varianty jsou srovnatelné z hlediska: vlivu na migraci živočichů

17 Porovnání podvariant: Základní × Sedliště jih

18 Porovnání podvariant: Základní × Sedliště jih

19 Porovnání podvariant: Základní × Sedliště jih
Základní trasa je vhodnější (= má méně negativní vlivy) z hlediska: kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na zdraví obyvatel rozvoje sídel ovlivnění povrchových vod zásahů do archeologických nalezišť Podvarianta Sedliště - Jih má méně negativní vlivy z hlediska: záborů půdy vlivů na krajinný ráz Obě podvarianty jsou srovnatelné z hlediska: ovlivnění podzemních vod vlivu na flóru a ekosystémy

20 Porovnání podvariant: Základní × Janov

21 Porovnání podvariant: Základní × Janov
Podvarianta Janov má méně negativní vlivy z hlediska: kvality ovzduší hlukové zátěže obyvatel faktorů pohody, vlivů na obyvatele a sídla Základní trasa má méně negativní vlivy z hlediska: záborů půdy částečně migrace živočichů Obě varianty jsou srovnatelné z hlediska: ovlivnění podzemních a povrchových vod, vlivu na faunu, flóru a ekosystémy, archeologické lokality a krajinný ráz

22 Celkové shrnutí variant
Dokumentace vyhodnotila realizaci silnice R35 (aktivní variantu) jako přijatelnou z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatele, ovšem za podmínky realizace opatření navržených k minimalizaci či kompenzaci možných negativních vlivů R35 U Litomyšle Dokumentace hodnotí obě varianty srovnatelně, z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla je vhodnější základní trasa, která však přenáší negativní vlivy do zatím málo dotčeného území U Janova byla jako jednoznačně vhodnější posouzena podvarianta Janov, vedená ve větší vzdálenosti od obce

23 Opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů
Navržena opatření: 53 opatření pro fázi projektové přípravy 55 opatření pro fázi provádění stavby 9 opatření pro fázi provozu Opatření byla rozdělena podle jednotlivých složek ochrana obyvatel, živé přírody, vod, půdy, lesů atd. Vzhledem k předchozí dlouhodobé optimalizaci trasy R35 je zde poměrně málo míst významnějších střetů – opatření formulována s důrazem na maximální ochranu konkrétních dotčených lokalit Hlavní typy opatření: posun trasy v místech střetu s cennými ekosystémy a lokalitami podrobné průzkumy v dalších stupních přípravy silnice (vodní zdroje, migrace zvěře, biologický průzkum, podrobná hluková studie ad.) stanovení kompenzačních opatření v případě negativního vlivu (vodní zdroje, lesy, krajinný ráz)

24 Opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů R35
Vybraná opatření – vlivy na ekosystémy, vegetaci, krajinu, migraci zvířat: ve všech místech zjištěného střetu nutno prověřit posun trasy a tyto posuny v maximální možné míře zapracovat do projektu po přesném vytyčení trasy se zaměřit na ochranu okrajových částí lesních porostů požadovány rozsáhlé vegetační úpravy v okolí silnice – maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (bude nutná součinnost obcí – pozemky) navržené odvětrání tunelu Dětřichov nezasáhne do EVL Hřebečovský hřbet veškeré vodoteče přemostit (ne zatrubnit), minimalizovat zásahy do břehových porostů (lokální prodloužení mostů) využít mostů a přeložek cest pro umožnění migrace (ponechat suchý pás pod mosty, vegetační doprovod, prodloužení mostů, doplnění propustí pro drobné živočichy) před zahájením stavebních prací provést nový biologický průzkum, případně nalezené jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů

25 Opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů R35
Vybraná opatření – vlivy na podzemní a povrchové vody: odvodnění komunikace do vodotečí řešit tak, aby nebyl významně zvýšen průtok vody a nadlimitní nárůst chloridových iontů – nutné zejména u nejmenších toků před zaústěním do toků umístit retenční nádrže se záchytem ropných látek po upřesnění trasy provést podrobný hydrogeologický průzkum, věnovat pozornost zejména průchodu OP Cerekvice – Pekla, přiblížení k dalším využívaným vodním zdrojům, prostoru obou tunelů a okolí hlubších zářezů provést pasportizaci stávajících studní a monitoring stavu podzemních vod (kvantita i kvalita) ve všech etapách výstavby a provozu R35 u tunelů Vraclav a Dětřichov použít takový stavební postup, který minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody v jejich okolí vybudovat systém propustí pro zajištění odtoku vody skrz těleso komunikace

26 Opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů R35
Vybraná opatření – vlivy na obyvatele: v místech přiblížení k zástavbě prověřit posun trasy zpracovat podrobnou akustickou studii včetně řešení ochrany jednotlivých budov pokud možno na úroveň 55/45 dB (= 5 dB pod úroveň limitu), následně pak vybudovat protihlukové stěny v požadovaném rozsahu v místech přiblížení k zástavbě provést výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí při výstavbě umisťovat pomocné provozy a volit trasy pro odvoz zeminy a dovoz materiálu zásadně mimo obytnou zástavbu při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě, zajistit opatření pro omezení hluku a prašnosti ze stavby v rámci kolaudace provést měření hluku a případně navrhnout dodatečná protihluková opatření

27 Opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů R35
Vybraná opatření – zásady stavebních prací: veškeré provozy, stavební dvory, sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. musí být umístěny mimo kontakt s obytnou zástavbou, lokality významnějších ekosystémů, plochy lesa a souvislé porosty dřevin, prvky ÚSES, ochranná pásma podzemních vod, a mimo lokality archeologických nalezišť, v dostatečné vzdálenosti od vodních toků, upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality trasy stavební dopravy vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou a cenné ekosystémy, budou vyloučeny zbytečné přejezdy vodotečí a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků; v lesních porostech bude využito existujících cest minimalizovat znečištění ze stavební činnosti, prašnost, hluk, produkci odpadů při zakládání mostů minimalizovat poškození porostů a koryta vodních toků minimalizovat riziko vzniku eroze půdy během stavby respektovat zásady ochrany archeologických nalezišť (zejména při skrývce půdy)

28 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST
ATEM - Ateliér ekologických modelů s.r.o. Hvožďanská 3, Praha 4 tel: ,


Stáhnout ppt "SILNICE R35 v úseku OSTROV – STARÉ MĚSTO Dokumentace EIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google