Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyúčtování služeb advokátem Náhrada nákladů civilního řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyúčtování služeb advokátem Náhrada nákladů civilního řízení"— Transkript prezentace:

1 Vyúčtování služeb advokátem Náhrada nákladů civilního řízení
JUDr. Tomáš Hulva advokát, odborný asistent na VŠB – TU Ostrava, doktorand na Právnické fakultě MU v Brně

2 Právní předpisy vztahující se k vyúčtování služeb advokátem
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii; vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif); vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 147); zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhl., kterou se stanoví výše průměrných cen pohonných hmot

3 Struktura položek týkajících se vyúčtování služeb advokátem a náhrady nákladů řízení:

4 Vyúčtování služeb advokátem

5 Odměna advokáta: Smluvní odměna §§ 3 – 5 vyhl. Č. 177/1996 Sb.
Stanoví se konkrétní částka za službu (či za komplex služeb) anebo způsob jejího určení Možnost sjednání časové odměny, rovněž kombinace časové odměny a odměny paušální či tarifní. Povinnost předložit specifikaci vyúčtování služeb (časových jednotek) Povinnost informovat klienta o překročení původně předpokládané odměny (v opačném případě nevzniká právo tuto vyúčtovat) Nebyly-li služby provedeny ve sjednaném rozsahu, přísluší advokátu pouze poměrná část smluvní odměny.

6 Odměna advokáta: Smluvní odměna
Usn. ČAK 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (čl. 10) Povinnost poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu výkonů advokáta. Přiměřenost smluvní odměny vzhledem k hodnotě a složitosti věci Přihlíží se k: poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

7 Odměna advokáta: Smluvní odměna
Usn. ČAK 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (čl. 10) Povinnost advokáta vést záznamy o svých výkonech Právo sjednat smluvní odměnu podílem na hodnotě věci či na výsledku věci (přiměřenost). Za přiměřenou však zpravidla nelze považovat smluvní odměnu stanovenou podílem vyšším než 25%. Povinnost advokáta vynaložit snahu o finančně nejefektivnější řešení sporu. DOPORUČENÍ: S každým klientem uzavřít alespoň jednoduchou „smlouvu o poskytování služeb a jejich vyúčtování“. Po skončení poskytování služeb provést důsledné vyúčtování. Archivovat.

8 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Stanoví se násobkem odměny advokáta dle hodnoty právního úkonu a počtem právních úkonů. Za správu majetku náleží odměna ve výši 10% ročního příjmu ze spravovaného majetku, minimálně 1 000,- Kč Odměna za ověření pravosti podpisu = 30,- Kč (za každý podpis na každé listině) SAZBA ODMĚNY DLE HODNOTY VĚCI: Do 500,- Kč = 300,- Kč Přes 500,- Kč do 1 000,- Kč = 500,- Kč Přes 1 000,- Kč do 5 000,- Kč = 1 000,- Kč Přes 5 000,- Kč do ,- Kč = 1 500,- Kč

9 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. SAZBA ODMĚNY DLE HODNOTY VĚCI: Přes ,- Kč do ,- Kč = 1 500,- Kč a 40,- Kč za každých započatých 1 000,- Kč, o které hodnota převyšuje ,- Kč. Přes ,- Kč do ,- Kč = 9 100,- Kč a 40,- Kč za každých započatých ,- Kč, o které hodnota převyšuje ,- Kč Přes ,- Kč = 48 300,- Kč a 40,- Kč za každých započatých ,- Kč, o které hodnota převyšuje ,- Kč

10 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Tarifní hodnotou věci se rozumí: Výše peněžitého plnění nebo cena věci či práva a jejich příslušenství v době započetí právní služby V případě opětujícího se plnění, jejich součet, je-li však doba tohoto plnění neurčitá či delší 5-ti let, pak součet za dobu 5-ti let V případě spojení dvou či více věcí ke společnému projednání – tarifní hodnota, která je nejvyšší Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Přikázání věci klientovi = hodnota ostatních podílů Přikázání věci ostatním spoluvlastníkům = hodnota podílu klienta Reálné rozdělení věci = hodnota celé věci Vypořádání SJM = polovina hodnoty všech věcí, pohledávek a závazků, jež jsou předmětem vypořádání Dědické věci = čistá hodnota dědického podílu klienta

11 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Tarifní hodnotou věci se rozumí: Výše peněžitého plnění nebo cena věci či práva a jejich příslušenství v době započetí právní služby V případě opětujícího se plnění, jejich součet, je-li však doba tohoto plnění neurčitá či delší 5-ti let, pak součet za dobu 5-ti let V případě spojení dvou či více věcí ke společnému projednání – tarifní hodnota, která je nejvyšší Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Přikázání věci klientovi = hodnota ostatních podílů Přikázání věci ostatním spoluvlastníkům = hodnota podílu klienta Reálné rozdělení věci = hodnota celé věci Vypořádání SJM = polovina hodnoty všech věcí, pohledávek a závazků, jež jsou předmětem vypořádání Dědické věci = čistá hodnota dědického podílu klienta Ostatní případy = tarifní hodnota činí 5 000,- Kč

12 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Tarifní hodnotou věci ve speciálních případech je: Tarifní hodnota = 1 000,- Kč Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounská péče, způsobilost k právním úkonům, přípustnost převzetí/držení v ústavu, opatrovnické věci, prohlášení za mrtvého, nároky FO ze sociálního zabezpečení. Tarifní hodnota = ,- Kč určovací žaloby – v případech věci penězi neocenitelné žaloby na projev vůle (nahrazení projevu vůle) – penězi neocenitelné věcná břemena osobnostní práva, osobní údaje, duševní vlastnictví – bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nájmy nebytových prostor, budov pozemků (nikoli peněžité plnění) žaloby a kasační stížnosti ve správním soudnictví Ústavní stížnosti

13 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Tarifní hodnotou věci ve speciálních případech je: Tarifní hodnota = ,- Kč Osobnostní práva, osobní údaje, duševní vlastnictví – s návrhem na náhradu nemajetkové újmy Tarifní hodnota = 500,- Kč Při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení

14 Odměna advokáta: Mimosmluvní odměna advokáta
Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. Tarifní hodnotou věci ve správním a trestním řízení: Tarifní hodnota = 5000,- Kč Zastupování ve správním řízení (přestupky, jiné správní delikty) Tarifní hodnota = 500,- Kč Obhajoba v trestním řízení, rozhoduje-li soud v neveřejném zasedání Tarifní hodnota = 1 000,- Kč Trestný čin s horní hranicí 1 roku Tarifní hodnota = ,- Kč Trestný čin s horní hranicí 1 – 5 let Tarifní hodnota = ,- Kč Trestný čin s horní hranicí 5 – 10 let Tarifní hodnota = ,- Kč Trestný čin s horní hranicí 10 let a více a výjimečný trest Tarifní hodnota – zastoupení poškozeného škoda do ,- Kč = ,- Kč, je-li přísudek vyšší-dle rozsudku.

15 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 100%:
převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,

16 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 100%:
odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, sepsání listiny o právním úkonu. Úkony právní služby; odměna 50% návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví, návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách, odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,

17 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 50%:
návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí, účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí, účast při přípravě jednání. Zvýšení či snížení odměny advokáta ve zvláštních případech: Úkony mimořádně obtížné (užití cizího jazyku, cizího práva, časově náročné úkony, úkony činěné mimo obvyklou pracovní dobu=až 3x Možnost snížení odměny o 50 % Při spojení 2 či více věcí (bez stanovení zákonem) = odměna ve věci s nejvyšší tarifní hodnotou se zvyšuje o 50% odměny náležející za ostatní věci Při zastupování více osob=odměna za každou z osob – 20% Při souběhu trestných činů = odměna dle nejvyšší trestní sazby

18 Náhrada nákladů advokáta:
Advokát má nárok na náhradu: Nárok na náhradu hotových veškerých výdajů – tyto je advokát povinen klientovi doložit s výjimkou nákladů spadajících pod RP Namísto výše uvedeného lze sjednat s klientem paušální částku, která bude pokrývat veškeré či některé tyto náklady. Není-li stanoveno jinak, náleží advokátovi paušální náhrada režijních nákladů ve výši 300,- Kč za každý právní úkon služby (vztahuje se pouze na: vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné) Advokát má nárok na cestovní náhrady, a to: Amortizace vozidla = 4,10 Kč/1 km (§ 147 zákoníku práce) a Náhrada nákladů na palivo (skutečně vynaložené či dle vyhlášky) nebo Proplacení jízdních dokladů (hromadná doprava)

19 Náhrada za promeškaný čas:
Advokát má nárok na náhradu promeškaného času v těchto případech: Náhrada promeškaného času ve výši 100,- Kč na započatou ½ hod.: Při cestě z AK do místa konání úkonu a zpět V důsledku zpoždění jednání před soudem či jiným orgánem (činí-li zpoždění více než 30 minut) Ostatní náhrady promeškaného času: Ve výši ½ mimosmluvní odměny – dostavení se k jednání, jež bylo odročeno bez projednání věci, aniž byl o tom advokát vyrozuměn. Ve výši ¼ mimosmluvní odměny – z důvodu na straně klienta došlo k odročení více méně než 2 dny před jednáním.

20 Daň z přidané hodnoty Plátce: Dobrovolný (na základě přihlášky)
Povinný (přesáhne-li obrat advokáta za posledních 12 kal. Měsíců 1 mil. Kč). V případě, kdy je advokát členem sdružení, obrat jednotlivých advokátů se sčítá, v okamžiku překročení hranice 1 mil. Kč jak výše uvedeno, jsou všichni advokáti povinni se registrovat jako plátce DPH. Přihlášku k registraci plátce DPH je nutno podat u příslušného FÚ do 15-ti dnů od posledního dne měsíce, kdy došlo k překročení obratu. DPH se vypočítává ze všech advokátem účtovaných položek, jež nejsou osvobozeny od DPH (např. soudní či správní poplatky) DPH se zaokrouhluje na 0,50 Kč nahoru z celkově účtované částky Okamžikem zdanitelného plnění je: a) provedení služby, b) vystavení daňového dokladu (rozhodující je okamžik, který nastane dříve). Sazba DPH činí 19%

21 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb.
Obecně k paušální vyhlášce: Soud zásadně přiznává náhradu odměny advokáta účastníkům civilního řízení dle uvedené vyhlášky, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné Soudem přiznaná náhrada nákladů civilního řízení náleží účastníkovi řízení, byť se hradí k rukám advokáta (pouze platební místo). Soudem přiznaná náhrada odměny má paušální charakter (tj. pokrývá náhradu odměny advokáta za veškeré úkony učiněné v konkrétním stupni řízení) Při stanovení náhrady odměny se nepřihlíží k příslušenství. Byť náhrada nákladů řízení před soudem prvého stupně má charakter příslušenství pohledávky, v okamžiku, kdy je náhrada nákladů přiznána, jedná se o samostatnou pohledávku, tj. pro účely výpočtu odměny v exekučním řízení se sčítá jistina a náhrada nákladů nalézacího řízení. Při výpočtu náhrady odměny se vychází z hodnoty věci, není-li stanoveno vyhláškou jinak (zj. určovací žaloby); Je-li předmětem sporu částka vyjádřená v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně dle kurzu ČNB pro nákup valut platného k 1. dni kalendářního měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení.

22 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb.
Sazba náhrady odměny: Do Kč = Kč Od Kč do Kč = Kč Přes Kč do Kč = Kč Přes Kč do Kč = Kč a 17% z částky přesahující Přes Kč do = Kč a 2 % z částky přesahující Kč Přes Kč Kč a 0,15% z částky přesahující KčPřes Kč Kč a 0,15% z částky přesahující Kč Specifické případy: Zrušení a vypořádání spoluvlastnického podílu (jako dle AT) Vypořádání SJM (jako dle AT)

23 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb.
SPECIÁLNÍ SAZBY STANOVENÉ BEZ OHLEDU NA OCENITELNOST Speciální sazba odměny v řízení o určovacích žalobách: Předmětem je právní vztah či právo k podniku = Kč Předmětem je právní vztah či právo k nemovitosti = Kč Předmětem je právní vztah či právo z duševního vlastnictví = Kč V ostatních případech Kč Další Specifické případy: Osobnostní práva, ochrana osobních údajů, ochrana duševního vlastnictví V případě požadavku na úhradu nemajetkové újmy Kč Bez požadavku na úhradu nemajetkové újmy Kč

24 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb.
SPECIÁLNÍ SAZBY V PŘÍPADECH, KDY NENÍ MOŽNÉ PROVÉST OCENĚNÍ (JINAK SE POSTUPUJE DLE § 3 VYHL.) Rozvod manželství, určení platnosti x neplatnosti manželství či jeho existence, řízení o popření otcovství = Kč Ostatní věci upravené zákonem o rodině = Kč Věci pracovněprávní = Kč Věci nájemní, vyklizení nemovitostí = Kč Věci týkající se nahrazení projevu vůle = Kč Právě k věci cizí Kč Některé otázky v řízeních obchodních společností a družstev = Kč Ostatní věci = Kč

25 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb.
STANOVENÍ ODMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PROCESNÍCH PŘÍPADECH: Rozhodnutí soudu prvého stupně o odmítnutí žaloby či zastavení řízení = odměna ve výši 50%, min. 750 Kč, max Kč. Odmítnutí odvolání, 50 % sazby, min. 750 Kč, max Kč Rozhodování o náhradě nákladů řízení v odvolacím řízení = Kč SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Rozhodný stav v době vyhlášení rozhodnutí Sazby odměn se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru V případě spojení věci – součet předmětu řízení Učinil-li advokát v řízení pouze 1 úkon právní služby = 50% odměny Zastupování ve stejné věci více účastníků = odměna se zvyšuje o 30% bez ohledu na počet zastupovaných účastníků.

26 Daň z přidané hodnoty Plátce: Dobrovolný (na základě přihlášky)
Povinný (přesáhne-li obrat advokáta za posledních 12 kal. Měsíců 1 mil. Kč). V případě, kdy je advokát členem sdružení, obrat jednotlivých advokátů se sčítá, v okamžiku překročení hranice 1 mil. Kč jak výše uvedeno, jsou všichni advokáti povinni se registrovat jako plátce DPH. Přihlášku k registraci plátce DPH je nutno podat u příslušného FÚ do 15-ti dnů od posledního dne měsíce, kdy došlo k překročení obratu. DPH se vypočítává ze všech advokátem účtovaných položek, jež nejsou osvobozeny od DPH (např. soudní či správní poplatky) DPH se zaokrouhluje na 0,50 Kč nahoru z celkově účtované částky Okamžikem zdanitelného plnění je: a) provedení služby, b) vystavení daňového dokladu (rozhodující je okamžik, který nastane dříve). Sazba DPH činí 19%

27 Náhrada nákladů řízení
Náhrada nákladů řízení dle OSŘ (ust. § 142 a násl.): Primárně se náklady přiznávají dle zásady úspěšnosti ve sporu Náklady se přiznají účastníkovi rovněž s úspěchem v základu sporu Žalovaný, který svým chováním nezavdal příčinu svým chováním pro soudní spor se přiznává náhrada nákladů řízení Náhrada nákladů za rozvod se přiznává pouze ve zvláštních případech Podle výsledku řízení se nepřiznává náhrada nákladů v řízeních, jež je možno zahájit bez návrhu, skončilo smírem (není-li stanoveno jinak), bylo zastaveno Soud uloží účastníkovi, svědkům či znalcům úhradu nákladů účastníkům, jimž v důsledku nesplnění povinnosti tyto vznikly Náhrada nákladů řízení se hradí ze zákona k rukám advokáta úspěšné strany V případě důvodů zvláštního zřetele hodných soud nepřizná nárok na náhradu nákladů řízení

28 Vyúčtování služeb advokátem Náhrada nákladů civilního řízení
JUDr. Tomáš Hulva advokát, odborný asistent na VŠB – TU Ostrava, doktorand na Právnické fakultě MU v Brně


Stáhnout ppt "Vyúčtování služeb advokátem Náhrada nákladů civilního řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google