Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyúčtování služeb advokátem a náhrada nákladů civilního řízení JUDr. Tomáš Hulva, advokát Opava, náměstí Republiky 2/1, PSČ 746 01 tel.: 553 717 132, email:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyúčtování služeb advokátem a náhrada nákladů civilního řízení JUDr. Tomáš Hulva, advokát Opava, náměstí Republiky 2/1, PSČ 746 01 tel.: 553 717 132, email:"— Transkript prezentace:

1 Vyúčtování služeb advokátem a náhrada nákladů civilního řízení JUDr. Tomáš Hulva, advokát Opava, náměstí Republiky 2/1, PSČ 746 01 tel.: 553 717 132, email: tomas.hulva@hulva.cz www.hulva.cz

2 Právní předpisy vztahující se k vyúčtování služeb advokátem  zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;  zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii;  vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif);  vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení;  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 157);  zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;  vyhl., kterou se stanoví výše průměrných cen pohonných hmot

3 Struktura položek týkajících se vyúčtování služeb advokátem a náhrady nákladů řízení: Položky Vyúčtování služeb advokátemNáhrada nákladů Vyhl. Č. 177/1996 Sb. Zák. č. 85/1996 Sb. Zákoník práce Průměrná cena paliva Občanský soudní řád Vyhl. Č. 484/2000 Sb. Zákoník práce Průměrná cena paliva Daň z přidané hodnoty

4 Vyúčtování služeb advokátem Advokátem účtované položky Odměna advokáta (§ 3 – 12 AT) Náhrady výdajů advokáta (§ 13 AT) Náhrada za promeškaný čas (§ 14 AT) Daň z přidané hodnoty (ZODPH) Smluvní odměna § 3 – 5 AT Tarifní odměna § 6 a násl. AT Skutečně vynaložené výdaje Náhrada dohodnutá paušální částkou (§ 13 odst. 2 AT) Náhrada paušální částkou 300,- Kč/úkon Náhrada cestovních výdajů Odročení jednání bez projednání věci Cesta advokáta a zpoždění jednání

5 Odměna advokáta:  Smluvní odměna  §§ 3 – 5 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Stanoví se konkrétní částka za službu (či za komplex služeb) anebo způsob jejího určení  Možnost sjednání časové odměny, rovněž kombinace časové odměny a odměny paušální či tarifní.  Povinnost předložit specifikaci vyúčtování služeb (časových jednotek)  Povinnost informovat klienta o překročení původně předpokládané odměny (v opačném případě nevzniká právo tuto vyúčtovat)  Nebyly-li služby provedeny ve sjednaném rozsahu, přísluší advokátu pouze poměrná část smluvní odměny.

6 Odměna advokáta:  Smluvní odměna Usn. ČAK 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (čl. 10)  Povinnost poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu výkonů advokáta.  Přiměřenost smluvní odměny vzhledem k hodnotě a složitosti věci  Přihlíží se k: poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

7 Odměna advokáta:  Smluvní odměna Usn. ČAK 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (čl. 10)  Povinnost advokáta vést záznamy o svých výkonech  Právo sjednat smluvní odměnu podílem na hodnotě věci či na výsledku věci (přiměřenost). Za přiměřenou však zpravidla nelze považovat smluvní odměnu stanovenou podílem vyšším než 25%.  Povinnost advokáta vynaložit snahu o finančně nejefektivnější řešení sporu. DOPORUČENÍ: - S každým klientem uzavřít alespoň jednoduchou „smlouvu o poskytování služeb a jejich vyúčtování“. - Po skončení poskytování služeb provést důsledné vyúčtování. - Archivovat.

8 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Stanoví se násobkem odměny advokáta dle hodnoty právního úkonu a počtem právních úkonů.  Za správu majetku náleží odměna ve výši 10% ročního příjmu ze spravovaného majetku, minimálně 1 000,- Kč ročně  Odměna za ověření pravosti podpisu a konverze = 30,- Kč (za každý podpis na každé listině / 1 stranu listiny) SAZBA ODMĚNY DLE HODNOTY VĚCI: • Do 500,- Kč = 300,- Kč • Přes 500,- Kč do 1 000,- Kč = 500,- Kč • Přes 1 000,- Kč do 5 000,- Kč = 1 000,- Kč • Přes 5 000,- Kč do 10 000,- Kč = 1 500,- Kč

9 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb. SAZBA ODMĚNY DLE HODNOTY VĚCI: • Přes 10 000,- Kč do 200 000,- Kč = 1 500,- Kč a 40,- Kč za každých započatých 1 000,- Kč, o které hodnota převyšuje 10 000,- Kč. • Přes 200 000,- Kč do 10 000 000,- Kč = 9 100,- Kč a 40,- Kč za každých započatých 10 000,- Kč, o které hodnota převyšuje 200 000,- Kč • Přes 10 000 000,- Kč = 48 300,- Kč a 40,- Kč za každých započatých 100 000,- Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000,- Kč

10 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Tarifní hodnotou věci se rozumí: • Výše peněžitého plnění nebo cena věci či práva bez jejich příslušenství v době započetí právní služby • V případě opětujícího se plnění, jejich součet, je-li však doba tohoto plnění neurčitá či delší 5-ti let, pak součet za dobu 5-ti let • V případě spojení dvou či více věcí ke společnému projednání – tarifní hodnota, která je nejvyšší (kde není zákonná povinnost = součet) • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví •Přikázání věci klientovi, prodej věci = hodnota ostatních podílů •Přikázání věci ostatním spoluvlastníkům = hodnota podílu klienta •Reálné rozdělení věci = hodnota celé věci • Vypořádání SJM = polovina hodnoty všech věcí, pohledávek a závazků, jež jsou předmětem vypořádání • Dědické věci = hodnota majetku dědického podílu klienta • Ostatní případy = tarifní hodnota činí 10 000,- Kč

11 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Tarifní hodnotou věci ve speciálních případech je: • Tarifní hodnota = 5 000,- Kč Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounská péče, způsobilost k právním úkonům, přípustnost převzetí/držení v ústavu, opatrovnické věci, prohlášení za mrtvého, nároky FO ze sociálního zabezpečení. • Tarifní hodnota = 35 000,- Kč •určovací žaloby – v případech věci penězi neocenitelné •žaloby na projev vůle (nahrazení projevu vůle) – penězi neocenitelné •věcná břemena •osobnostní práva, osobní údaje, duševní vlastnictví – bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy •nájmy nebytových prostor, budov pozemků (nikoli peněžité plnění) •žaloby a kasační stížnosti ve správním soudnictví •Ústavní stížnosti

12 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Tarifní hodnotou věci ve speciálních případech je: • Tarifní hodnota = 50 000,- Kč Osobnostní práva, osobní údaje, duševní vlastnictví – s návrhem na náhradu nemajetkové újmy • Tarifní hodnota = 5000,- Kč Při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení

13 Odměna advokáta:  Mimosmluvní odměna advokáta Ust. §§ 6 – 12 vyhl. Č. 177/1996 Sb.  Tarifní hodnotou věci ve správním a trestním řízení: Zastupování ve správním řízení (přestupky, jiné správní delikty) • Tarifní hodnota = 5000,- Kč Obhajoba v trestním řízení, rozhoduje-li soud v neveřejném zasedání • Tarifní hodnota = 5 000,- Kč Trestný čin s horní hranicí 1 roku • Tarifní hodnota = 10 000,- Kč Trestný čin s horní hranicí 1 – 5 let • Tarifní hodnota = 30 000,- Kč Trestný čin s horní hranicí 5 – 10 let • Tarifní hodnota = 50 000,- Kč Trestný čin s horní hranicí 10 let a více a výjimečný trest • Tarifní hodnota – zastoupení poškozeného škoda do 10 000,- Kč = 10 000,- Kč, je-li přísudek vyšší-dle rozsudku.

14 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 100%:  převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,  první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,  další porada s klientem přesahující jednu hodinu,  písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, výzva k plnění s analýzou skutkovou a právní  účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,  prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,  účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,  sepsání právního rozboru věci,  jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,  návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,

15 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 100%:  odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,  podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,  sepsání listiny o právním úkonu. Úkony právní služby; odměna 50%  návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,  návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,  odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,

16 Odměna advokáta: Úkony právní služby; odměna 50%:  návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,  jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,  účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,  účast při přípravě jednání,  výzva k plnění bez právní analýzy (jednoduchý výzva).  Zvýšení či snížení odměny advokáta ve zvláštních případech:  Úkony mimořádně obtížné (užití cizího jazyku, cizího práva, časově náročné úkony=až 3x  Možnost snížení odměny o 50 %  Při spojení 2 či více věcí (bez stanovení zákonem) = odměna ze součtu věcí  Při zastupování více osob=odměna za každou z osob – 20%  Při souběhu trestných činů = odměna dle nejvyšší trestní sazby

17 Odměna advokáta:  Snížení sazeb odměny z hodnoty věci: –Za úkony právních služeb ust. zástupce v občanském soudním řízení nebo ust.opatrovníka v obč.soudním řízení se snižují o 20% → za jeden úkon právní služby nejvýše 5 000,- Kč –Za úkony právních služeb ust.obhájce v trestním řízení nebo ust.zmocněnce v trestním řízení se snižují o 20% –Za úkony právních služeb opatrovníka dítěte podle zvl.pr.předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže se snižují o 20%

18 Náhrada nákladů advokáta: Advokát má nárok na náhradu:  Nárok na náhradu hotových veškerých výdajů – tyto je advokát povinen klientovi doložit s výjimkou nákladů spadajících pod RP  Namísto výše uvedeného lze sjednat s klientem paušální částku, která bude pokrývat veškeré či některé tyto náklady.  Není-li stanoveno jinak, náleží advokátovi paušální náhrada režijních nákladů ve výši 300,- Kč za každý právní úkon služby (vztahuje se pouze na: vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné)  Advokát má nárok na cestovní náhrady, a to: –Amortizace vozidla = 3,60 Kč/1 km a –Náhrada nákladů na palivo (skutečně vynaložené či dle vyhlášky) nebo –Proplacení jízdních dokladů (hromadná doprava)

19 Náhrada za promeškaný čas: Advokát má nárok na náhradu promeškaného času v těchto případech: Náhrada promeškaného času ve výši 100,- Kč na započatou ½ hod.:  Při cestě z AK do místa konání úkonu a zpět  V důsledku zpoždění jednání před soudem či jiným orgánem (činí-li zpoždění více než 30 minut) Ostatní náhrady promeškaného času:  Ve výši ½ mimosmluvní odměny – dostavení se k jednání, jež bylo odročeno bez projednání věci, aniž byl o tom advokát vyrozuměn.  Ve výši ¼ mimosmluvní odměny – z důvodu na straně klienta došlo k odročení více méně než 2 dny před jednáním.

20 Daň z přidané hodnoty Plátce:  Dobrovolný (na základě přihlášky)  Povinný (přesáhne-li obrat advokáta za posledních 12 kal. Měsíců 1 mil. Kč).  V případě, kdy je advokát členem sdružení, obrat jednotlivých advokátů se sčítá, v okamžiku překročení hranice 1 mil. Kč jak výše uvedeno, jsou všichni advokáti povinni se registrovat jako plátce DPH.  Přihlášku k registraci plátce DPH je nutno podat u příslušného FÚ do 15-ti dnů od posledního dne měsíce, kdy došlo k překročení obratu.  DPH se vypočítává ze všech advokátem účtovaných položek, jež nejsou osvobozeny od DPH (např. soudní či správní poplatky)  DPH se zaokrouhluje na 1 Kč nahoru z celkově účtované částky  Okamžikem zdanitelného plnění je: a) provedení služby, b) vystavení daňového dokladu (rozhodující je okamžik, který nastane dříve).  Sazba DPH činí 21%

21 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb. Obecně k paušální vyhlášce:  Soud zásadně přiznává náhradu odměny advokáta účastníkům civilního řízení dle uvedené vyhlášky, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné  Soudem přiznaná náhrada nákladů civilního řízení náleží účastníkovi řízení, byť se hradí k rukám advokáta (pouze platební místo).  Soudem přiznaná náhrada odměny má paušální charakter (tj. pokrývá náhradu odměny advokáta za veškeré úkony učiněné v konkrétním stupni řízení)  Při stanovení náhrady odměny se nepřihlíží k příslušenství.  Byť náhrada nákladů řízení před soudem prvého stupně má charakter příslušenství pohledávky, v okamžiku, kdy je náhrada nákladů přiznána, jedná se o samostatnou pohledávku, tj. pro účely výpočtu odměny v exekučním řízení se sčítá jistina a náhrada nákladů nalézacího řízení.  Při výpočtu náhrady odměny se vychází z hodnoty věci, není-li stanoveno vyhláškou jinak (zj. určovací žaloby);  Je-li předmětem sporu částka vyjádřená v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně dle kurzu ČNB pro nákup valut platného k 1. dni kalendářního měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení.

22 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb. Sazba náhrady odměny:  Do 100 Kč = 1 000 Kč  Přes 100 Kč do 500 Kč = 1 500 Kč  Přes 500 Kč do 1 000 Kč = 2 500 Kč  Přes 1 000 Kč do 2 000 Kč = 3 750 Kč  Přes 2 000 Kč do 5 000 Kč = 4 800 Kč  Přes 5 000 Kč do 10 000 Kč = 7 500 Kč  Přes 10 000 do 200 000 Kč = 7 500 Kč a 17% z částky přesahující 10 000 Kč  Přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč = 39 800 Kč a 2% z částky přesahující 200 000 Kč  Přes 10 000 000 Kč = 235 800 Kč a 0,15 z částky přesahující 10 000 000 Kč. Specifické případy: - Zrušení a vypořádání spoluvlastnického podílu (jako dle AT) - Vypořádání SJM (jako dle AT)

23 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb. SPECIÁLNÍ SAZBY STANOVENÉ BEZ OHLEDU NA OCENITELNOST Speciální sazba odměny v řízení o určovacích žalobách:  Předmětem je právní vztah či právo k podniku = 25 000 Kč  Předmětem je právní vztah či právo k nemovitosti = 20 000 Kč  Předmětem je právní vztah či právo z duševního vlastnictví = 20 000 Kč  V ostatních případech 15 000 Kč Další Specifické případy: - Osobnostní práva, ochrana osobních údajů, ochrana duševního vlastnictví - V případě požadavku na úhradu nemajetkové újmy 25 000 Kč - Bez požadavku na úhradu nemajetkové újmy 15 000 Kč - Ve věcech upravených zákonem o rodině 5 000 Kč - Ve věcech obchodních společností, družstev a jiných PO 20 000 Kč - V dalších věcech 10 000 Kč

24 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb. V dalších řízeních:  Ve věcech předběžných opatření 3 000 Kč  Ve věcech obnovy řízení 10 000 Kč  Ve věcech žalob pro zmatečnost 10 000 Kč  Odvolání a dovolání = posuzuje se dle sazeb odměny pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak  Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce:  Vymožení peněžité částky 50% sazby odměny – nejméně 500 Kč  Splnění jiné povinnosti 5 000 Kč  Zastavení či provádění výkonu rozhodnutí 5 000 Kč

25 Náhrada nákladů – vyhl. 484/2000 Sb. STANOVENÍ ODMĚNY VE SPECIÁLNÍCH PROCESNÍCH PŘÍPADECH:  Rozhodnutí soudu prvého stupně o odmítnutí žaloby či zastavení řízení = odměna ve výši 50%, min. 750 Kč, max. 15 000 Kč.  Odmítnutí odvolání, 50 % sazby, min. 750 Kč, max. 20 000 Kč  Rozhodování o náhradě nákladů řízení v odvolacím řízení = 1 000 Kč SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  Rozhodný stav v době vyhlášení rozhodnutí  Sazby odměn se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru  V případě spojení věci – součet předmětu řízení  Učinil-li advokát v řízení pouze 1 úkon právní služby = 50% odměny, nejméně 400 Kč  Zastupování ve stejné věci společně 2 účastníky = odměna se zvyšuje o 30%. Zastupování v téže věci více než 2 účast. = odměna se zvyšuje o 50% bez ohledu na počet zastupovaných účastníků.

26 Náhrada nákladů řízení Náhrada nákladů řízení dle OSŘ (ust. § 142 a násl.):  Primárně se náklady přiznávají dle zásady úspěšnosti ve sporu  Náklady se přiznají účastníkovi rovněž s úspěchem v základu sporu  Náklady se přiznají úspěšnému žalobci, který uplatňuje žalobu o splnění povinnosti vyplývající ze zákona, z právního vztahu či z porušení zákona v případě, že ve lhůtě nejméně 7dnů před podáním žaloby zaslal žalovanému výzvu k plnění  Žalovaný, který svým chováním nezavdal příčinu svým chováním pro soudní spor se přiznává náhrada nákladů řízení  Náhrada nákladů za rozvod se přiznává pouze ve zvláštních případech  Podle výsledku řízení se nepřiznává náhrada nákladů v řízeních, jež je možno zahájit bez návrhu, skončilo smírem (není-li stanoveno jinak), bylo zastaveno  Soud uloží účastníkovi, svědkům či znalcům úhradu nákladů účastníkům, jimž v důsledku nesplnění povinnosti tyto vznikly  Náhrada nákladů řízení se hradí ze zákona k rukám advokáta úspěšné strany  V případě důvodů zvláštního zřetele hodných soud nepřizná nárok na náhradu nákladů řízení


Stáhnout ppt "Vyúčtování služeb advokátem a náhrada nákladů civilního řízení JUDr. Tomáš Hulva, advokát Opava, náměstí Republiky 2/1, PSČ 746 01 tel.: 553 717 132, email:"

Podobné prezentace


Reklamy Google