Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady řízení."— Transkript prezentace:

1 Náklady řízení

2 Výdaje vznikající v souvislosti se soudním řízením
Ne všechny výdaje vznikající v souvislosti s výkonem soudnictví tvoří náklady řízení Náklady se zřizováním a udržováním soudního aparátu, platy soudců, technické vybavení budov apod. – nezahrnujeme pod pojem řízení - nese je stát. Náklady řízení – vznikají v souvislosti s konkrétním soudním řízením.

3 Prameny právní úpravy Hlava třetí části třetí o.s.ř.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v. z.p.p. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláška 37/1967 Sb. Vyhláška č. 177/1996 (advokátní tarif) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení, v.z.p.p. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Vyhláška MS 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

4 Náklady řízení Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců: JÍZDNÉ
Nárok na jízdné má jen účastník, který nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná, nebo je předvolán z místa, kde se dočasně zdržuje § 157 zákoníku práce (motorka 1,10Kč a auta 4,10Kč) STRAVNÉ a NOCLEŽNÉ Regulováno zákoníkem práce. Zahraniční stravné – vyhláška Ministerstva financí 338/2007

5 Náklady řízení 2. Soudní poplatky
Soudní poplatky – určité finanční částky, které je účastník povinen státu zaplatit za řízení nebo za jednotlivé procesní úkony. Právní úprava – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v z.p.p. – jeho přílohu tvoří sazebník soudních poplatků. Předmět soudních poplatků – řízení nebo jednotlivé úkony uvedené v sazebníku.

6 Výše poplatku Buď pevnou sazbou nebo procentní sazbou.
Základ poplatku vyjádřeného procentní sazbou – cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou – zaokrouhluje se na celá sta dolů a vypočtený poplatek na celé desítky nahoru. Sporné řízení v prvním stupni – 5% z předmětu řízení, minimálně 1000 Kč (plnění do Kč) Dle sazebníku vybírán poplatek nejvýše v částce Kč. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí – 2% z předmětu řízení, nejméně 500 Kč (plnění Kč)

7 Výše poplatku Za řízení, jehož předmětem není peněžité
plnění – částky stanoveny v sazebníku: Např. za každou nemovitost – 5000 Kč za každý podnik – Kč Není-li určeno – 1000 Kč (sazba za řízení o rozvodu manželství, sazba o řízení o vydání věci)

8 Soudní poplatky Poplatky se vztahují vždy jen k řízení v jednom stupni. Poplatníkem je, není-li stanoveno jinak navrhovatel (žalobce) Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti, v zákonem stanovených případech do tří dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír.

9 Osvobození od soudních poplatků
Věcné (§ 11/1 zákona č. 549/1991 Sb.) – vztahuje se na druh řízení bez ohledu na to, kdo je účastníkem – např. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, řízení o způsobilosti k právním úkonům, dědické řízení v prvním stupni apod. Osobní (§ 11/2 zákona č. 549/1991 Sb.) – vztahuje se na určité subjekty – např. ČR a státní fondy, navrhovatel v řízení o určení výživného (rodiče a děti), navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví apod. VYPLÝVAJÍ PŘÍMO ZE ZÁKONA

10 Soudní poplatky Nezaplatí-li osoba povinná poplatek, soud k zaplacení poplatku vyzve Není-li zaplacen ve lhůtě výzvou stanovené, soud řízení zastaví (3 dny) Pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví: začal-li již jednat o věci samé vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanoví opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám a nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem a výzvě k zaplacení sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují a doloží, že bez své viny nemohl poplatek soudu zaplatit došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšíří-li poplatník odvolání nebo odvolání poté, co soud začal jednat o věci samé Bylo-li řízení zastaveno a účastník zaplatil poplatek nejpozději do uplynutí lhůty k odvolán, soud usnesení o zastavení řízení zruší

11 Soudní poplatky Poplatky se platí kolkovou známkou (do 5000 Kč) nebo na účet státního rozpočtu u ČNB. Ve věcech poplatků rozhodují soudy, které jsou věcně a místně příslušné k projednání věci v prvním stupni. Zákon upravuje případy vrácení poplatku např. poplatek zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen, došlo k zastavení řízení před prvním jednáním ve věci apod.

12 Osvobození od soudních poplatků
3. Individuální (§ 138 o.s.ř.) Na návrh účastníka Odůvodňují-li to poměry (majetkové, výdělečná činnost apod.) Nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva Jednou zaplacené se nevracejí V PŘÍPADĚ OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ NEJDE O OSVOBOZENÍ OD HRAZENÍ.

13 Náklady řízení 3. Ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců
Podklady pro výpočet ztráty na výdělku účastníka, který je v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovním poměru nebo pracovního vztahu, tvoří průměrný výdělek vypočtený podle zvláštního předpisu (zákoník práce) Výši průměrného výdělku prokáže účastník potvrzením zaměstnavatele, u něhož pracuje, kde je uvedeno, zda a jakou částku zaměstnavatel srazí za dobu nepřítomnosti v práci a zda účastník může nastoupit do práce na zbytek směny 4. Náklady důkazů Předseda senátu může uložit účastníku, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, aby složil zálohu na náklady důkazu, který navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu. Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, jakož i hotové výdaje ustanoveného zástupce, který není advokátem, a náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině nebo se dorozumívá znakovou řečí, platí stát.

14 Náklady řízení Svědečné - Svědci mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu nedojde. O tom musí soud svědka poučit. Znalečné – náhrada hotových výdajů a odměna (sazby stanoveny zvláštním právním předpisem).

15 Náklady řízení 5. Odměna notáře za úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje 6. Odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje - Regulováno vyhláškou MS 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 7. Tlumočné Náhrada hotových výdajů a odměna – stanoví zvláštní právní předpis.

16 Náklady řízení 8. Odměna za zastupování (pouze advokát, notář a patentový zástupce) Pro určení výše odměny při rozhodování o náhradě nákladů řízení se postupuje dle vyhlášky 484/2000 Sb. 9. Náhrada za daň z přidané hodnoty Je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, který je plátcem DPH, nebo je–li zástupcem advokát, který je společníkem právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie, která je plátcem DPH nebo provádí-li úkony soudního komisaře notář, který je plátcem DPH.

17 Náklady řízení Rozlišujeme povinnost účastníků platit náklady řízení (primární povinnost) a povinnost hradit náklady řízení (povinnost sekundární). Někdy dočasně nese náklady řízení stát – např. náklady na svědečné apod.

18 Povinnost platit Ovládána zásadou zájmovou – každý účastník platí náklady spojené s úkony jeho a jeho zástupce a náklady spojené s úkony, které soud nařídí v jeho zájmu. Náklady spojené se zajištěním práva jednat před soudem ve své mateřštině platí stát.

19 Povinnost hradit Zásada úspěchu ve věci:
Právo na náhradu nákladů hradí účastník, který měl ve věci úspěch. V případě částečného úspěchu se od úspěchu odečte neúspěch. V případě částečného neúspěchu – může soud přiznat náhradu plnou – jestliže byl neúspěch jen nepatrný nebo záviselo –li rozhodnutí na znaleckém posudku nebo úvaze soudu.

20 Nárok na náhradu nákladů řízení nevzniká :
- mohlo-li být zahájeno i bez návrhu (lze však odůvodňují-li to okolnosti případu) - řízení skončilo smírem, ledaže bylo ujednáno něco jiného - řízení bylo zastaveno – ne však, jestliže jeden z účastníků řízení jeho zastavení zavinil (žalobce má nárok na náhradu nákladů v případě, jestliže byl vzat zpět návrh podaný důvodně pro chování žalovaného) Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost manželství anebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků.

21 Stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat – tzv. moderační právo soudu.

22 2. Zásada zavinění: Účastníkům nebo jejich zástupcům lze uložit povinnost náhrady nákladů vzniklých jejich zaviněním nebo náhodou, která se jim přihodila. Svědkům, znalcům, tlumočníkům a těm, kteří mají při dokazování nějakou povinnost – lze uložit náhradu nákladů, které zavinili. O těchto nákladech rozhoduje soud i mimo rozhodnutí ve věci samé – tzv. separace nákladů.

23 Rozhodnutí o nákladech řízení
Výrok o náhradě nákladů řízení musí být vydán v každém rozhodnutí, kterým se řízení končí (i v nesporných řízeních). Není-li možné ihned vyčíslit – musí být rozhodnuto alespoň o základu – výši pak určí soud usnesením. Usnesení o náhradě nákladů řízení – vykonatelné až po právní moci rozhodnutí.

24 Rozhodnutí o nákladech řízení
Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem: Tímto předpisem je vyhláška 484/2000 Sb. - Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.

25 Rozhodnutí o nákladech řízení
jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147 nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. Tímto předpisem je vyhláška MS 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování, z náhrad, z odměny notáře za provedené úkony soudního komisaře a z jeho hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

26 Rozhodnutí o nákladech řízení
Náhradu mzdy (platu) a náhradu hotových výdajů soud stanoví podle zvláštních právních předpisů. Jinak soud vychází z nákladů, které účastníku prokazatelně vznikly: U advokáta – dle § 13 advokátního tarifu - Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby.


Stáhnout ppt "Náklady řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google