Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady řízení. Výdaje vznikající v souvislosti se soudním řízením •Ne všechny výdaje vznikající v souvislosti s výkonem soudnictví tvoří náklady řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady řízení. Výdaje vznikající v souvislosti se soudním řízením •Ne všechny výdaje vznikající v souvislosti s výkonem soudnictví tvoří náklady řízení."— Transkript prezentace:

1 Náklady řízení

2 Výdaje vznikající v souvislosti se soudním řízením •Ne všechny výdaje vznikající v souvislosti s výkonem soudnictví tvoří náklady řízení •Náklady se zřizováním a udržováním soudního aparátu, platy soudců, technické vybavení budov apod. – nezahrnujeme pod pojem řízení - nese je stát. •Náklady řízení – vznikají v souvislosti s konkrétním soudním řízením.

3 Prameny právní úpravy •Hlava třetí části třetí o.s.ř. •Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v. z.p.p. •Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláška 37/1967 Sb. •Vyhláška č. 177/1996 (advokátní tarif) •Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení, v.z.p.p. •Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce •Vyhláška MS 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

4 Náklady řízení 1.Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců: JÍZDNÉ STRAVNÉ a NOCLEŽNÉ •Regulováno zákoníkem práce. •Zahraniční stravné – vyhláška Ministerstva financí 338/2007

5 Náklady řízení 2. Soudní poplatky •Soudní poplatky – určité finanční částky, které je účastník povinen státu zaplatit za řízení nebo za jednotlivé procesní úkony. •Právní úprava – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v z.p.p. – jeho přílohu tvoří sazebník soudních poplatků. •Předmět soudních poplatků – řízení nebo jednotlivé úkony uvedené v sazebníku.

6 Výše poplatku •Buď pevnou sazbou nebo procentní sazbou. •Základ poplatku vyjádřeného procentní sazbou – cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou – zaokrouhluje se na celá sta dolů a vypočtený poplatek na celé desítky nahoru. •Sporné řízení v prvním stupni – 4% z předmětu řízení, minimálně 600 Kč. •Dle sazebníku vybírán poplatek nejvýše v částce 1000 000 kč. •Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí – 2% z předmětu řízení, nejméně 300 Kč.

7 Výše poplatku Za řízení, jehož předmětem není peněžité plnění – částky stanoveny v sazebníku: Např. za každou nemovitost – 3000 Kč za každý podnik – 10 000 Kč Není-li určeno – 1000 Kč.

8 Soudní poplatky •Poplatky se vztahují vždy jen k řízení v jednom stupni. •Poplatníkem je, není-li stanoveno jinak navrhovatel. •Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti, v zákonem stanovených případech do tří dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír.

9 •Poplatky se platí kolkovou známkou (do 5000 Kč) nebo na účet státního rozpočtu u ČNB. •Ve věcech poplatků rozhodují soudy, které jsou věcně a místně příslušné k projednání věci v prvním stupni. •Zákon upravuje případy vrácení poplatku např. poplatek zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen, došlo k zastavení řízení před prvním jednáním ve věci apod. Soudní poplatky

10 Osvobození od soudních poplatků 1.Věcné (§ 11/1 zákona č. 549/1991 Sb.) – vztahuje se na druh řízení bez ohledu na to, kdo je účastníkem – např. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, řízení o způsobilosti k právním úkonům, dědické řízení v prvním stupni apod. 2.Osobní (§ 11/2 zákona č. 549/1991 Sb.) – vztahuje se na určité subjekty – např. ČR a státní fondy, navrhovatel v řízení o určení výživného (rodiče a děti), navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví apod. VYPLÝVAJÍ PŘÍMO ZE ZÁKONA

11 Osvobození od soudních poplatků 3. Individuální (§ 138 o.s.ř.) •Na návrh účastníka •Odůvodňují-li to poměry (majetkové, výdělečná činnost apod.) •Nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva •Jednou zaplacené se nevracejí V PŘÍPADĚ OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ NEJDE O OSVOBOZENÍ OD HRAZENÍ.

12 Náklady řízení 3. Ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců 4. Náklady důkazů •Předseda senátu může uložit účastníku, u něhož nejsou podmínky pro osvobození od soudních poplatků, aby složil zálohu na náklady důkazu, který navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu. •Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, jakož i hotové výdaje ustanoveného zástupce, který není advokátem, a náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině nebo se dorozumívá znakovou řečí, platí stát.

13 Náklady řízení •Svědečné - Svědci mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu nedojde. O tom musí soud svědka poučit. •Znalečné – náhrada hotových výdajů a odměna (sazby stanoveny zvláštním právním předpisem).

14 Náklady řízení 5. Odměna notáře za úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje 6. Odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje - Regulováno vyhláškou MS 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 7. Tlumočné •Náhrada hotových výdajů a odměna – stanoví zvláštní právní předpis.

15 Náklady řízení 8. Odměna za zastupování (pouze advokát, notář a patentový zástupce) •Pro určení výše odměny při rozhodování o náhradě nákladů řízení se postupuje dle vyhlášky 484/2000 Sb. 9. Náhrada za daň z přidané hodnoty •Je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, který je plátcem DPH, nebo je–li zástupcem advokát, který je společníkem právnické osoby zřízené za účelem výkonu advokacie, která je plátcem DPH nebo provádí-li úkony soudního komisaře notář, který je plátcem DPH.

16 Náklady řízení •Rozlišujeme povinnost účastníků platit náklady řízení (primární povinnost) a povinnost hradit náklady řízení (povinnost sekundární). •Někdy dočasně nese náklady řízení stát – např. náklady na svědečné apod.

17 Povinnost platit Ovládána zásadou zájmovou – každý účastník platí náklady spojené s úkony jeho a jeho zástupce a náklady spojené s úkony, které soud nařídí v jeho zájmu. Náklady spojené se zajištěním práva jednat před soudem ve své mateřštině platí stát.

18 Povinnost hradit 1.Zásada úspěchu ve věci: •Právo na náhradu nákladů hradí účastník, který měl ve věci úspěch. •V případě částečného úspěchu se od úspěchu odečte neúspěch. •V případě částečného neúspěchu – může soud přiznat náhradu plnou – jestliže byl neúspěch jen nepatrný nebo záviselo –li rozhodnutí na znaleckém posudku nebo úvaze soudu.

19 •Nárok na náhradu nákladů řízení nevzniká : - mohlo-li být zahájeno i bez návrhu (lze však odůvodňují-li to okolnosti případu) - řízení skončilo smírem, ledaže bylo ujednáno něco jiného - řízení bylo zastaveno – ne však, jestliže jeden z účastníků řízení jeho zastavení zavinil. •Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost manželství anebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků.

20 •Stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. •Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. •Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat – tzv. moderační právo soudu.

21 2. Zásada zavinění: •Účastníkům nebo jejich zástupcům lze uložit povinnost náhrady nákladů vzniklých jejich zaviněním nebo náhodou, která se jim přihodila. •Svědkům, znalcům, tlumočníkům a těm, kteří mají při dokazování nějakou povinnost – lze uložit náhradu nákladů, které zavinili. •O těchto nákladech rozhoduje soud i mimo rozhodnutí ve věci samé – tzv. separace nákladů.

22 Rozhodnutí o nákladech řízení •Výrok o náhradě nákladů řízení musí být vydán v každém rozhodnutí, kterým se řízení končí (i v nesporných řízeních). •Není-li možné ihned vyčíslit – musí být rozhodnuto alespoň o základu – výši pak určí soud usnesením. •Usnesení o náhradě nákladů řízení – vykonatelné až po právní moci rozhodnutí.

23 Rozhodnutí o nákladech řízení •Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem: Tímto předpisem je vyhláška 484/2000 Sb. - Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.

24 Rozhodnutí o nákladech řízení •jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147 nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. Tímto předpisem je vyhláška MS 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) •Náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování, z náhrad, z odměny notáře za provedené úkony soudního komisaře a z jeho hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

25 Rozhodnutí o nákladech řízení •Náhradu mzdy (platu) a náhradu hotových výdajů soud stanoví podle zvláštních právních předpisů. Jinak soud vychází z nákladů, které účastníku prokazatelně vznikly: U advokáta – dle § 13 advokátního tarifu - Nedohodl- li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby.


Stáhnout ppt "Náklady řízení. Výdaje vznikající v souvislosti se soudním řízením •Ne všechny výdaje vznikající v souvislosti s výkonem soudnictví tvoří náklady řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google