Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 1 PhDr. Ing. Jiří Kruliš Tel.: 323 673 265 602 971 491 PhDr. Ing. Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 1 PhDr. Ing. Jiří Kruliš Tel.: 323 673 265 602 971 491 PhDr. Ing. Jiří."— Transkript prezentace:

1

2 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 1 PhDr. Ing. Jiří Kruliš Tel.: 323 673 265 602 971 491 krulis.j@gmail.cz krulis.j@gmail.cz PhDr. Ing. Jiří Kruliš Tel.: 323 673 265 602 971 491 krulis.j@gmail.cz krulis.j@gmail.cz

3 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 2   Proč má v každé organizaci ZMĚNOVÝ a PROJEKTOVÝ MANAGEMENT tak velký význam pro její úspěšnost a perspektivy   ŘÍZENÍ RIZIK – klíčový úkol managementu: IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH PROCESŮ – POZNÁNÍ PŘÍČIN  PREVENCE   Co podnikové managementy často opomíjejí a jaké to má následky pro konkurenceschopnost, výkonnost, produktivitu, bezpečnost atd.   JAK: komplexně a metodicky – včas a proaktivně – priority: (1) interakce procesů a příčin, (2) lidské zdroje   KDY: v jakých situacích, při kterých funkcích managementu   CÍLE řízení rizik pomocí metody IPR   PŘÍNOSY využívání metody IPR jako nástroje řízení   PRINCIPY metody IPR   VÝSTUPY – klasifikace rizik, tabulky a grafy zpřehledňující pole rizik, stanovení priorit při jejich zvládání OS pro predikci a optimalizaci projektů 2.10.2009 TÉMATA:

4 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 3 ale platí: RIZIKO, které je IDENTIFIKOVÁNO RIZIKO, které je IDENTIFIKOVÁNO je PODNĚTEM PRO ZMĚNY poznání - čili až poznání rizika je impulzem, výzvou, příležitostí, šancí Primární požadavek na projektový management: včasná IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH PROCESŮ a PŘÍČIN (nových i existujících) ZMĚNOVÉ PROCESY JSOU RIZIKOVÉ každá ZMĚNA je zdrojem RIZIKA neplatí: RIZIKO = PODNĚT pro ZMĚNY nebo RIZIKO je příležitost

5 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 4 VĚK TURBULENCE – DISKONTINUITY (CHAOSU) zrychlování tempa změn trhy a potenciální zákazníci jsou zaplaveni informacemi dynamika nových produktů na globálním trhu zkracování životního cyklu produktů... ZMĚNYpožadavků zákazníků vnitřního prostředí – zaměstnanců, hodnot, motivace vnějších tlaků technologií informačních toků dodavatelských vztahů... Riziky a nebezpečími s nimi spojenými se management nesmí zabývat teprve až ve chvíli, kdy se něco stane. Publius Syrus: Nebezpečí nehrozí tomu, kdo se i v bezpečí má na pozoru. Nebezpečí, které podceňuješ, přichází rychleji. V nebezpečí je pozdě hledat radu. PROAKTIVNÍ MANAGEMENTZMĚNOVÝ PROJEKTOVÝ ZMĚNOVÝ MANAGEMENT retro  proaktivní management CHANGE MANAGEMENT

6 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 5 1. při formulaci produktových, provozních, marketingových... ZÁMĚRŮ A CÍLŮ 2. při formulování podnikatelské STRATEGIE 3. při přípravě a realizaci PROJEKTŮ 4. při jakýchkoliv ZMĚNÁCH  výrobního programu, poskytovaných služeb, orientace na určitý tržní segment  při zavádění nových procesů nebo úpravách stávajících (ať už realizačních nebo řídicích, logistických, informačních, kontrolních atd.)  při připravovaných organizačních změnách  při potřebě personálních změn – snižování nebo navyšování stavů, reorganizace personální struktury, výměně na klíčových pozicích...  při změnách pracovních podmínek, prostředí kdy je třeba identifikovat a popsat PROCESY analyzovat RIZIKA hledat možné PŘÍČINY SELHÁNÍ určit KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

7 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 6 5.při ŠPATNÝCH VÝSLEDCÍCH - produktivita, prodej, zisk, snížení kvality (reklamace, stížnosti, nespokojenost zákazníků), odchody lidí, bezpečnostní problémy, ztráta pozic na trhu, změny u konkurence... kdy je třeba identifikovat a popsat PROCESY analyzovat RIZIKA hledat možné PŘÍČINY SELHÁNÍ určit KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

8 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 7 6. při ZJIŠTĚNÍ kompetenčních nebo postojových NEDOSTATKŮ U ZAMĚSTNANCŮ - postoje, schopnosti, znalosti, motivace, aktivita, leadership, komunikace, firemní kultura atd. zavádění / rozvoj znalostního managementu, konceptu Učící se organizace zavádění / rozvoj znalostního managementu, konceptu Učící se organizace Bez sebereflexe není učení. Impulzem k růstu je pouze nedokonalost. kdy je třeba identifikovat a popsat PROCESY analyzovat RIZIKA hledat možné PŘÍČINY SELHÁNÍ určit KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

9 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 8 7.u rizikových provozů (nebezpečí selhání procesů, nehod, havárií) 8.v controllingu - v rámci auditů (procesních, personálních, bezpečnostních, kvality...) a analýz pomocí v podniku již používaných metod, např. EFQM, SWOT, THERP, HRA, HAZOP, CIT, What-If Analysis, MORT, THERP, FMEA atd. kdy je třeba identifikovat a popsat PROCESY analyzovat RIZIKA hledat možné PŘÍČINY SELHÁNÍ určit KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

10 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 9  identifikovat potenciálně rizikové procesy a faktory  zhodnotit silné a slabé stránky  určit kořenové příčiny selhání (potenciálních i nastalých) a jejich vzájemné součinnosti a synergie  klasifikovat rizika podle jejich závažnosti, resp. urgentnosti potřebných změn  navrhnout nápravná a preventivní opatření, jejichž realizace v daných podmínkách přinese největší efekt - z hlediska ekonomického, bezpečnostního atd.  navrhnout doporučení pro implementaci opatření – požadavky, pořadí a postupy v souladu se zásadami změnového managementu CÍLE analýzy a hodnocení rizik metodou IPR

11 1. zahrnout co nejúplnější výčet rizik – procesů a faktorů požadavek komplexnosti a systémovosti 2. zpřehlednit rizikové pole (procesy a faktory) formou tabulek a grafů ukazujících hierarchii rizik podle závažnosti 3. zdůvodnit jednotlivá zjištění (nalezená kritická místa, potřeby změn) pro účely rozhodování a pro přípravu potřebných změnových projektů - poskytnout výčet kritérií a hledisek, které slouží  ke jednotlivých procesů a faktorů,  ke klasifikaci rizikovosti jednotlivých procesů a faktorů,  k zdůvodňujících zvolené klasifikační stupně a  k formulaci argumentů zdůvodňujících zvolené klasifikační stupně a  ke specifikaci identifikovaných rizikových, jako podklad pro  ke specifikaci identifikovaných rizikových nedostatků, jako podklad pro formulaci nápravných a preventivních opatření AMBICE metody IPR

12 PŘÍNOSY PRO PODNIK  poznání aktuálních rizik (sítě), slabých míst, příležitostí pro zlepšení ekonomických výsledků a konkurenčního potenciálu  formulace podnikových priorit a cílů (vizí, záměrů, politik), které mohou přinést největší užitek ve všech oblastech managementu  vypracování střednědobé nebo dlouhodobé strategie (programu, harmonogramu) prevence rizik, založené na zjištěné míře rizikovosti a urgentnosti potřebných změn  zpracování seznamu kritických faktorů úspěchu pro připravované změnové (rozvojové) programy a projekty NÁSTROJ ŘÍZENÍ

13 PŘÍNOSY PRO PODNIK  optimalizace podnikového systému řízení - strategického řízení, systému procesního řízení, preventivních programů v jednotlivých oblastech managementu  zvýšení efektivity systému podnikového controllingu a interního, příp. externího benchmarkingu  interní a externí audity jednotlivých oblastí managementu (procesní, personální, bezpečnostní, kvality...)  proaktivní predikce možných následků procesních selhání (technických, lidských, organizačních, ekonomických)  řízení a rozvoj lidských zdrojů  účinnost managementu kvality (ISO 9000) NÁSTROJ ŘÍZENÍ

14 PŘÍNOSY PRO PODNIK  zajištění potřebných funkcí bezpečnostního managementu  formování podnikové kultury a všech jejích složek (kultura vedení lidí, sociálních vztahů, bezpečnosti atd.)  implementace znalostního managementu  rozvoj informačních systémů  řízení projektů a změnových procesů  řízení podnikových komunikací  optimalizace pracovních podmínek, motivačních systémů a dalších složek podnikového managementu NÁSTROJ ŘÍZENÍ

15 PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 14 JAK ? Základem metodického postupu identifikace jsou kontrolní seznamy procesů, faktorů a kritérií (znaků) Rizikový potenciál procesů a faktorů je hodnocen pomocí klasifikačních škál Software – tabulky ve formátu Excel sloužící ke  klasifikaci rizik,  výpočtu závažnosti rizik,  generování tabulek a grafů, jako podkladů pro rozhodování a řízení


Stáhnout ppt "PREP PRAHA PREP PRAHA © Jiří Kruliš 2.10.2009 1 PhDr. Ing. Jiří Kruliš Tel.: 323 673 265 602 971 491 PhDr. Ing. Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google