Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s Duben 2011

2 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Synthesia, a.s. je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř lidí a přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti Klade maximální důraz na ochranu životního prostředí a její prioritou je naprostá bezpečnost výroby, a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností má nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené i předcházení znečištění z chemické produkce se snaží předcházet všem rizikům spojeným s chemickou výrobou a tato snaha patří k základním principům řízení výrobní činnosti má zřízenu Bezpečnostní radu Synthesia složenou ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS má ve své strategii vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Synthesia, a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s devadesátiletou tradicí je rozdělena do čtyř strategických výrobně - obchodních jednotek (SBU – Strategic Business Unit): - Pigmenty a barviva - Organická chemie - Nitrocelulóza - Energetika má zákazníky především z řad zpracovatelů barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužen, papíren, farmaceutických společností, producentů kosmetiky, či podniků z oblasti zemědělství tři čtvrtiny výroby exportuje na vyspělé evropské trhy či do zámoří

4 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Synthesia, a.s. – funkční schéma ochrany životního prostředí Generální ředitel Úsek Technický – Plant manager Úsek Finance Úsek Provozní Odbor Životní prostředí Odbor Systémy řízení Odbor Dispečink a HBS Ochrana vod ISO Oddělení dispečink a ostraha Ochrana ovzduší REACH Oddělení HZS Nakládání s odpady Staré ekologické zátěže IPPC

5 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Synthesia, a.s. V roce 2011 pokračovaly práce na výstavbě integrovaného systému řízení a zvýšení provázanosti jednotlivých systémů řízení (kvality, EMS a bezpečnosti práce), na potvrzení a vyhodnocení správnosti nastaveného systému a na stanovení cílových hodnot Zaveden systém EMS podle normy ISO 14001 patří mezi zakládající členy "Responsible Care" a je od roku 1996 oprávněna používat logo tohoto programu Základní vize společnosti: Kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! Bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit! Jsme si vědomi vlivu na životní prostředí (dále jen ŽP). Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na ŽP na nejnižší možnou míru. Ochranu ŽP považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti!

6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Vývoj poplatků za znečišťování a nákladů na čištění odpadních vod V roce 2007 získala Synthesia, a.s. odklad poplatků v souvislosti se zahájením výstavby investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace SBU NCL“. Klesající trend koresponduje s postupným snižováním produkovaného znečištění. Naproti tomu je od roku 2010 patrný výrazný nárůst nákladů na čištění odpadních vod v souvislosti s uvedením této investiční akce do provozu.

7 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Odpadní vody Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod u vybraných ukazatelů (v tunách) V roce 2010 byl zahájen zkušební provoz významné ekologické investiční akce. „Dostavba a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“. Odpadní vody z výroby nitrocelulózy jsou před vypuštěním do areálové kanalizace upraveny filtrací vláken, dále neutralizací (odstranění zbytkové kyselosti) a odstraněním dusíku (denitrifikace). První rok zkušebního provozu prokázal výrazné snížení vypouštěného celkového dusíku. Na konci roku byla investiční akce uvedena do trvalého provozu a dosahuje projektovaných parametrů.

8 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Odpadní vody - AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny Vývoj produkovaného znečištění AOX v odpadních vodách vypouštěných na BČOV (v tunách) Snížení produkce AOX v letech bylo dosaženo realizací řady investičních akcí, zejména na provozech SBU Pigmenty a barviva. Výrazné snížení produkce těchto látek obsažených v odpadních vodách čerpaných na BČOV má významný vliv přímo na kvalitu vody v řece Labe vzhledem k nízké účinnosti biologického čištění v případě jejich likvidace. Připravují se další investiční akce snižující produkci AOX v odp. vodách.

9 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Ovzduší Vývoj emisí do ovzduší u vybraných ukazatelů (v tunách) Objem emisí do ovzduší meziročně nevykazuje výraznější výkyvy. Produkce emisí, je závislá na jakosti používaného paliva na teplárně. Emise z podnikové teplárny činí cca 90 % z celkové produkce znečišťujících látek do ovzduší. V současné době probíghá příprava rekonstrukce teplárny, která zajistí podstatné snížení emisí.

10 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
Odpady Vývoj produkce odpadů Ke zvýšení množství produkce odpadů v roce 2010 a 2011 došlo z důvodu postupného najíždění zkušebního provozu významné ekologické investiční akce „Dostavba a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“, při kterém vzniká kal z denitrifikačního reaktoru o koncentraci cca 5%. V současné době je kal likvidován jako odpad, ale společnost Synthesia, a.s. hledá řešení pro jeho další využití.

11 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011
V případě zájmu o získání kompletní „Zprávy o vlivu na životní prostředí 2010“ společnosti Synthesia, a.s. kontaktujte : Synthesia, a.s. Semtín čp. 103 Pardubice Telefon (ústředna): Vedoucí odboru Životní prostředí Ing. Jan Pokorný Tel: GSM:


Stáhnout ppt "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google