Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011

2 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Synthesia, a.s. • je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím • je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř 1 700 lidí a přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti • Klade maximální důraz na ochranu životního prostředí a její prioritou je naprostá bezpečnost výroby, a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností • má nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené i předcházení znečištění z chemické produkce • se snaží předcházet všem rizikům spojeným s chemickou výrobou a tato snaha patří k základním principům řízení výrobní činnosti • má zřízenu Bezpečnostní radu Synthesia složenou ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS • má ve své strategii vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Synthesia, a.s. • je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s devadesátiletou tradicí • je rozdělena do čtyř strategických výrobně - obchodních jednotek (SBU – Strategic Business Unit): - Pigmenty a barviva - Organická chemie - Nitrocelulóza - Energetika • má zákazníky především z řad zpracovatelů barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužen, papíren, farmaceutických společností, producentů kosmetiky, či podniků z oblasti zemědělství • tři čtvrtiny výroby exportuje na vyspělé evropské trhy či do zámoří

4 Synthesia, a.s. – funkční schéma ochrany životního prostředí Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Generální ředitel Úsek Finance Úsek Provozní Odbor Životní prostředí Odbor Systémy řízení Odbor Dispečink a HBS Ochrana vod Ochrana ovzduší Nakládání s odpady Staré ekologické zátěže IPPC ISO REACH Oddělení dispečink a ostraha Oddělení HZS Úsek Technický – Plant manager

5 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Synthesia, a.s. • V roce 2011 pokračovaly práce na výstavbě integrovaného systému řízení a zvýšení provázanosti jednotlivých systémů řízení (kvality, EMS a bezpečnosti práce), na potvrzení a vyhodnocení správnosti nastaveného systému a na stanovení cílových hodnot • Zaveden systém EMS podle normy ISO 14001 • patří mezi zakládající členy "Responsible Care" a je od roku 1996 oprávněna používat logo tohoto programu Základní vize společnosti: • Kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! • Bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit! • Jsme si vědomi vlivu na životní prostředí (dále jen ŽP). Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na ŽP na nejnižší možnou míru. Ochranu ŽP považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti!

6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Vývoj poplatků za znečišťování a nákladů na čištění odpadních vod V roce 2007 získala Synthesia, a.s. odklad poplatků v souvislosti se zahájením výstavby investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace SBU NCL“. Klesající trend koresponduje s postupným snižováním produkovaného znečištění. Naproti tomu je od roku 2010 patrný výrazný nárůst nákladů na čištění odpadních vod v souvislosti s uvedením této investiční akce do provozu.

7 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod u vybraných ukazatelů (v tunách) Odpadní vody V roce 2010 byl zahájen zkušební provoz významné ekologické investiční akce. „Dostavba a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“. Odpadní vody z výroby nitrocelulózy jsou před vypuštěním do areálové kanalizace upraveny filtrací vláken, dále neutralizací (odstranění zbytkové kyselosti) a odstraněním dusíku (denitrifikace). První rok zkušebního provozu prokázal výrazné snížení vypouštěného celkového dusíku. Na konci roku 2011 byla investiční akce uvedena do trvalého provozu a dosahuje projektovaných parametrů.

8 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Odpadní vody - AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny Vývoj produkovaného znečištění AOX v odpadních vodách vypouštěných na BČOV (v tunách) Snížení produkce AOX v letech 2009 - 2011 bylo dosaženo realizací řady investičních akcí, zejména na provozech SBU Pigmenty a barviva. Výrazné snížení produkce těchto látek obsažených v odpadních vodách čerpaných na BČOV má významný vliv přímo na kvalitu vody v řece Labe vzhledem k nízké účinnosti biologického čištění v případě jejich likvidace. Připravují se další investiční akce snižující produkci AOX v odp. vodách.

9 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Ovzduší Vývoj emisí do ovzduší u vybraných ukazatelů (v tunách) Objem emisí do ovzduší meziročně nevykazuje výraznější výkyvy. Produkce emisí, je závislá na jakosti používaného paliva na teplárně. Emise z podnikové teplárny činí cca 90 % z celkové produkce znečišťujících látek do ovzduší. V současné době probíghá příprava rekonstrukce teplárny, která zajistí podstatné snížení emisí.

10 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 Odpady Vývoj produkce odpadů Ke zvýšení množství produkce odpadů v roce 2010 a 2011 došlo z důvodu postupného najíždění zkušebního provozu významné ekologické investiční akce „Dostavba a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“, při kterém vzniká kal z denitrifikačního reaktoru o koncentraci cca 5%. V současné době je kal likvidován jako odpad, ale společnost Synthesia, a.s. hledá řešení pro jeho další využití.

11 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 V případě zájmu o získání kompletní „Zprávy o vlivu na životní prostředí 2010“ společnosti Synthesia, a.s. kontaktujte : Synthesia, a.s. Semtín čp. 103 Pardubice - 532 17 Telefon (ústředna): +420 466 821 111 E-mail: synthesia@synthesia.eu Vedoucí odboru Životní prostředí Ing. Jan Pokorný Tel: 466 824 515 GSM:+420 724 401 233 e-mail: jan.pokorny@synthesia.eu


Stáhnout ppt "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2011 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google