Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2013 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2013 1."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2013 1

2 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Synthesia, a.s. je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř 1 6 00 lidí a přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti Klade maximální důraz na ochranu životního prostředí a její prioritou je naprostá bezpečnost výroby, a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností má nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené i předcházení znečištění z chemické produkce se snaží předcházet všem rizikům spojeným s chemickou výrobou a tato snaha patří k základním principům řízení výrobní činnosti má zřízenu Bezpečnostní radu Synthesia složenou ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS má ve své strategii vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech. 2

3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Synthesia, a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s devadesátiletou tradicí je rozdělena do pěti strategických výrobně - obchodních jednotek (SBU – Strategie Business Unit): - Pigmenty a barviva - Organická chemie - Nitrocelulóza - Energetika - SemtinZone má zákazníky především z řad zpracovatelů barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužen, papíren, farmaceutických společností, producentů kosmetiky, či podniků z oblasti zemědělství tři čtvrtiny výroby exportuje na vyspělé evropské trhy či do zámoří 3

4 Synthesia, a.s. – funkční schéma ochrany životního prostředí Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Generální ředitel Úsek Systémy řízení Úsek Provozní Odbor Životní prostředí Odbor Systémy řízení Odbor Dispečink a HBS Ochrana vod Ochrana ovzduší Nakládání s odpady Staré ekologické zátěže IPPC ISO REACH Oddělení dispečink a ostraha Oddělení HZS Úsek Technický Úsek Finance BOZP 4

5 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Synthesia, a.s. Synthesia má zaveden systém EMS podle normy ISO 14001 Synthesia patří mezi zakládající členy "Responsible Care" a je od roku 1996 oprávněna používat logo tohoto programu V roce 2012 pokračovaly práce na výstavbě integrovaného systému řízení a zvýšení provázanosti jednotlivých systémů řízení (kvality, EMS a bezpečnosti práce), na potvrzení a vyhodnocení správnosti nastaveného systému a na stanovení cílových hodnot Základní vize společnosti: Kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! Bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit! Jsme si vědomi vlivu na životní prostředí (dále jen ŽP). Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na ŽP na nejnižší možnou míru. Ochranu ŽP považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti! 5

6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Ekologické investice V roce 2012 vynaložila Synthesia na ekologické investice celkem 117 mil.Kč. Hlavní realizované akce Moderní způsob likvidace AOX II. Etapa Vybudování náplňových kolon na zachytávání AOX v odpadních vodách z výrobního provozu AZO II s cílem snížit emise znečištění vypouštěné do odpadních vod. Vykrývání odpadních kyselin z výroby vojenské NCL Instalace nové výrobní linky pro likvidaci odpadních kyselin z výroby vojenské NCL s cílem snížit objem vypouštěných odpadních kyselin a možnost regenerace a opětovné využití těchto kyselin. Protihluková opatření SBU PaB (KYPY, OP) Doplnění tlumičů a odhlučnění ventilátorů u sušáren výrobních provozů KYPY a OP za účelem nepřekračování hygienického limitu hluku v obci Rybitví. Ekologizace Energetického zdroje V roce 2012 byla zahájena příprava investiční akce Ekologizace Energetického zdroje s cílem dosažení plnění nových ekologických limitů. Jedná se o významnou investici s celkovými plánovanými náklady cca 1 miliarda Kč, realizace bude dokončena v roce 2015. 6

7 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Vývoj poplatků za znečišťování a nákladů na čištění odpadních vod V roce 2007 získala Synthesia, a.s. odklad poplatků v souvislosti se zahájením výstavby investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace SBU NCL“. Klesající trend koresponduje s postupným snižováním produkovaného znečištění. Naproti tomu je od roku 2010 patrný výrazný nárůst nákladů na čištění odpadních vod v souvislosti s uvedením této investiční akce do provozu. 7

8 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod u vybraných ukazatelů (v tunách) Odpadní vody „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“ - V roce 2012 bylo zařízení na čištění odpadních z výroby nitrocelulózy uvedeno do trvalého provozu a dosahuje projektovaných parametrů. To bylo potvrzeno řadou kontrolních odběrů vzorků odpadních vod ze strany správních orgánů. 8

9 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Dostavba a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza 9

10 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Odpadní vody - AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny Vývoj produkovaného znečištění AOX v odpadních vodách vypouštěných na BČOV (v tunách) Snížení produkce AOX v letech 2009 - 2012 bylo dosaženo realizací řady investičních akcí, zejména na provozech SBU Pigmenty a barviva. Výrazné snížení produkce těchto látek obsažených v odpadních vodách čerpaných na BČOV má významný vliv přímo na kvalitu vody v řece Labe vzhledem k nízké účinnosti biologického čištění v případě jejich likvidace. V roce 2012 byla na provoze AZO II dokončena investice Moderní způsob likvidace AOX – druhá etapa. 10

11 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Ovzduší Vývoj emisí do ovzduší u vybraných ukazatelů (v tunách) Objem emisí do ovzduší meziročně nevykazuje výraznější výkyvy. Produkce emisí, je závislá na jakosti používaného paliva na teplárně. Emise z podnikové teplárny činí cca 90 % z celkové produkce znečišťujících látek do ovzduší. V současné době probíhá příprava rekonstrukce teplárny, která zajistí podstatné snížení emisí. 11

12 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Odpady - Vývoj produkce odpadů Ke zvýšení množství produkce odpadů v roce 2010 a 2011 došlo z důvodu postupného najíždění zkušebního provozu významné ekologické investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“, při kterém vzniká kal z denitrifikačního reaktoru o koncentraci cca 5%. Dalším důvodem zvýšení celkové produkce odpadů byl nárůst druhotných surovin zapříčiněn likvidací výrobního zařízení z odstavených výrob (kovový odpad). V roce 2012 se podařilo část produkce odpadního kalu využít jako vedlejší produkt. Produkce odpadů přímo z chemické výroby trvale klesá. 12

13 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Mimořádné události Rekla spol. s.r.o. V březnu 2012 došlo ve společnosti Rekla spol. s.r.o., která sídlí v areálu SemtinZone (část UMA), k požáru ve skladu odpadních olejů. Zásahu se účastnily hasičské jednotky Synthesia, a.s. společně s HZS Pardubice. Při hašení požáru došlo k odtoku hasebních vod do povrchových vod Pohránovského odpadu a následně do Velké strouhy a do Labe. Na povrchových vodách bylo vizuálně zjištěno znečištění ropnými látkami. Tyto byly zachytávány pomocí norných stěn instalovaných HZS Synthesia, a.s. Plovoucí ropné látky byly odstraňovány pomocí sorbentů, které byly následně sbírány a ukládány do nádob. Norné stěny byly majetkem Synthesia, a.s. a zpočátku byly obsluhovány HZS Synthesia, a.s. Poté byly zapůjčeny a provozování bylo předáno zaměstnancům společnosti Rekla spol. s.r.o. Díky profesionálnímu a včasnému zásahu HZS Synthesia, a.s. bylo zabráněno výraznějšímu ohrožení životního prostředí a byly sníženy následky události ve společnosti Rekla spol. s.r.o. 13

14 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Mimořádné události Synthesia, a.s., SBU NCL V srpnu 2012 došlo na zásobnících s odpadní nitrační směsí na SBU NCL Synthesia, a.s. k dvěma haváriím spojeným s únikem NOx do ovzduší. Došlo k rozkladu nitrocelulosy obsažené v odpadní nitrační směsi. Při haváriích uniklo do ovzduší cca 378 kg NOx (vyjádřeného jako NO2). Část oxidů dusíku byla pohlcena vodními clonami a zbytek se v případě první havárie rozptýlil v areálu SemtinZone a v případě druhé havárie se zbylá část NOx rozptýlila ve vyšších vrstvách atmosféry. Nedošlo k poškození životního prostředí. Při měřeních ovzduší v okolí Synthesia, a.s. nebyly zjištěny vyšší koncentrace NOx. Vyšetřovací komise neshledala zavinění lidským činitelem nebo porušení pracovní ani technologické kázně. 14

15 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Synthesia, a.s. a žebříčky znečišťovatelů Od roku 2004 ukládá zákon hlásit údaje o produkovaném znečištění nad stanovené prahové hodnoty do tzv. integrovaného registru znečištění (IRZ), Synthesia povinnost každoročně plní. Sdružení ARNIKA využívá údaje z IRZ k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů dle jednotlivých skupin škodlivých látek (v rámci ČR i v rámci jednotlivých krajů). Synthesia do roku 2009 pravidelně obsazovala čelné příčky celostátních žebříčků. Za rok 2010 poprvé nefiguruje společnost Synthesia, a.s. v žádném z celostátních žebříčků v první desítce znečišťovatelů. Údaje za rok 2011 a 2012 tento trend potvrzují. 15

16 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 Hlavní události roku 2012 podle jednotlivých oblastí ŽP Vody Limity stanovené pro odpadní vody v profilu Pohránovský odpad nebyly v roce 2012 překračovány. V roce 2012 došlo ke snížení produkce znečištění v odpadních vodách pod úroveň limitů zpoplatnění. Krajský úřad v prosinci vydal rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve kterém nahrazuje měrný profil Pohránovský odpad následujícími výpustmi: Butanolský kanál, výpust A3, výpust A4 a ZL 40. Ovzduší Emisní limity v roce 2012 byly plněny. Odpady Při kontrolách odpadového hospodářství ze strany správních orgánů nebyly konstatovány závady, které by byly v rozporu s platnou právní úpravou Hluk Realizací protihlukových opatření bylo dosaženo plnění limitů hluku. 16


Stáhnout ppt "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2012 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2013 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google