Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2014 1."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2014 1

2 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Synthesia, a.s. • je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím • je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř 1 600 lidí a přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti • klade maximální důraz na ochranu životního prostředí a její prioritou je naprostá bezpečnost výroby a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností • má nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené předcházení znečištění z chemické produkce • se snaží předcházet všem rizikům spojeným s chemickou výrobou a tato snaha patří k základním principům řízení výrobní činnosti • má zřízenu Bezpečnostní radu složenou ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS • má ve své strategii vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech. 2

3 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Synthesia, a.s. • je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s více než devadesátiletou tradicí • je rozdělena do čtyř strategických výrobně - obchodních jednotek (SBU – Strategie Business Unit): - Pigmenty a barviva - Organická chemie - Nitrocelulóza - Energetika • má zákazníky především z řad zpracovatelů barviv a pigmentů pro textilní průmysl, koželužen, papíren, farmaceutických společností, producentů kosmetiky či podniků z oblasti zemědělství • tři čtvrtiny výroby exportuje na vyspělé evropské trhy či do zámoří 3

4 Synthesia, a.s. – funkční schéma ochrany životního prostředí Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Generální ředitel Úsek Provozní Odbor Životní prostředí Odbor Systémy řízení Odbor Dispečink a HBS Ochrana vod Ochrana ovzduší Nakládání s odpady Staré ekologické zátěže IPPC ISO REACH Oddělení dispečink a ostraha Oddělení HZS Úsek Technický Úsek Finance Oddělení Bezpečnost 4

5 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Synthesia, a.s. • Synthesia má zaveden systém EMS podle normy ISO 14001 • Synthesia patří mezi zakládající členy "Responsible Care" a je od roku 1996 oprávněna používat logo tohoto programu • v roce 2013 se systém environmentálního řízení stal plnohodnotnou součástí integrovaného systému řízení, pokračovaly práce na zvýšení provázanosti jednotlivých systémů řízení (kvality, EMS a bezpečnosti práce), na potvrzení a vyhodnocení správnosti nastaveného systému a na stanovení cílových hodnot Základní vize společnosti: • kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! • bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit! • jsme si vědomi vlivu na životní prostředí (dále jen ŽP). Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na ŽP na nejnižší možnou míru. Ochranu ŽP považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti! 5

6 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Ekologické investice V roce 2013 vynaložila Synthesia na ekologické investice celkem 40,2 mil. Kč. Hlavní realizované akce: • Dokončení II. Etapy – Moderní způsob likvidace AOX: Vybudování náplňových kolon na zachytávání AOX v odpadních vodách z výrobního provozu AZO II snížilo výrazně emise AOX vypouštěné do odpadních vod. • Katalyzátor konc. redukce HNO3: Cílem investičního záměru bylo zvýšení účinnosti katalyzátoru koncové redukce NOx ve výrobě kyseliny dusičné. Byly přidány další 4 vrstvy katalyzátoru do zařízení koncové redukce, které slouží k likvidaci nitrózních plynů z výroby kyseliny dusičné a tím ke snížení emisí těchto látek do ovzduší. • Ekologizace Energetického zdroje: V roce 2013 byla zahájena významná investiční akce Ekologizace Energetického zdroje s cílem dosažení plnění nových ekologických limitů. Jedná se o významnou investici s celkovými plánovanými náklady cca 1 miliarda Kč, realizace bude dokončena v roce 2015. • Rekonstrukce úložiště odpadních nitračních směsí: V průběhu roku 2013 byla realizována na úložišti E 3/1 celá řada opatření navržených v souvislosti s provozními nehodami, ke kterým došlo v roce 2012. Veškerá opatření byla realizována s cílem v maximální míře omezit rizika vzniku havárií. 6

7 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Vývoj poplatků za znečišťování a nákladů na čištění odpadních vod V roce 2007 získala Synthesia, a.s. odklad poplatků v souvislosti se zahájením výstavby investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace SBU NCL“. Klesající trend koresponduje s postupným snižováním produkovaného znečištění. Naproti tomu je od roku 2010 patrný výrazný nárůst nákladů na čištění odpadních vod v souvislosti s uvedením této investiční akce do provozu. 7

8 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Vývoj produkovaného znečištění odpadních vod u vybraných ukazatelů (v tunách) Odpadní vody „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“ - V roce 2012 bylo zařízení na čištění odpadních z výroby nitrocelulózy uvedeno do trvalého provozu a dosahuje projektovaných parametrů. To bylo potvrzeno řadou kontrolních odběrů vzorků odpadních vod ze strany správních orgánů i v roce 2013. 8

9 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Odpadní vody - AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny Vývoj produkovaného znečištění AOX v odpadních vodách vypouštěných na BČOV (v tunách) Snížení produkce AOX v letech 2009 - 2013 bylo dosaženo realizací řady investičních akcí, zejména na provozech SBU Pigmenty a barviva. Výrazné snížení produkce těchto látek obsažených v odpadních vodách čerpaných na BČOV má významný vliv přímo na kvalitu vody v řece Labe vzhledem k nízké účinnosti biologického čištění v případě jejich likvidace. V roce 2013 byla na provoze AZO II dokončena investice Moderní způsob likvidace AOX – druhá etapa. 9

10 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Ovzduší Vývoj emisí do ovzduší u vybraných ukazatelů (v tunách) Objem emisí do ovzduší meziročně nevykazuje výraznější výkyvy. Produkce emisí, je závislá na jakosti používaného paliva na teplárně. Emise z podnikové teplárny činí cca 93 % z celkové produkce znečišťujících látek do ovzduší. V současné době probíhá příprava rekonstrukce teplárny, která zajistí podstatné snížení emisí. 10

11 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Odpady - Vývoj produkce odpadů • Ke zvýšení množství produkce odpadů došlo z důvodu postupného najíždění do provozu u významné ekologické investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“. V roce 2012 se podařilo snížit produkci odpadu, který vzniká při provozu Komplexu NCL. Snížila se tím i celková produkce odpadů společnosti Synthesia, a.s. v roce. V roce 2013 se podařilo pro tento odpad najít využití a dále již nebude kategorizován jako odpad. 11

12 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Mimořádné události Synthesia, a.s. SBU PaB V srpnu 2013 došlo ve společnosti Synthesia, a.s. k zahoření mixérů uvnitř výrobního objektu Organické pigmenty. Byl proveden zásah HZS Synthesia, požár byl uhašen a bylo zabráněno jeho dalšímu rozšíření mimo poškozené aparáty. Událost byla šetřena komisí a ze závěru vyšetřovací komise vyplývá, že nebyla porušena pracovní, ani technologická kázeň a nebylo zjištěno zavinění lidským činitelem. Při zahoření nedošlo ke zranění osob ani k poškození životního prostředí. 12

13 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Synthesia, a.s. a žebříčky znečišťovatelů • Od roku 2004 ukládá zákon hlásit údaje o produkovaném znečištění nad stanovené prahové hodnoty do tzv. integrovaného registru znečištění (IRZ), Synthesia povinnost každoročně plní. • Sdružení ARNIKA využívá údaje z IRZ k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů dle jednotlivých skupin škodlivých látek (v rámci ČR i v rámci jednotlivých krajů). • Synthesia do roku 2009 pravidelně obsazovala čelné příčky celostátních žebříčků. • Za rok 2010 poprvé nefiguruje společnost Synthesia, a.s. v žádném z celostátních žebříčků v první desítce znečišťovatelů. Údaje za rok 2011 - 2013 tento trend potvrzují. 13

14 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 Hlavní události roku 2013 podle jednotlivých oblastí ŽP Vody • V roce 2013 byly limity stanovené v povolení pro odpadní vody plněny a produkce znečištění v odpadních vodách byla pod úrovní limitů zpoplatnění. • Od roku 2011 Synthesia, a.s. výrazně snížila produkci celkového dusíku vypouštěného do povrchových toků. Snížení bylo dosaženo realizací významné ekologické investiční akce „Doplnění a rekonstrukce kanalizace na SBU Nitrocelulóza“. • Od roku 2013 má Synthesia, a.s. vydané nové povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve kterém byl nahrazen měrný profil Pohránovský odpad následujícími výpustmi: Butanolský kanál, výpust A3, A4 a ZL 40. Ovzduší • Emisní limity v roce 2013 byly plněny. Odpady • Při kontrolách odpadového hospodářství ze strany správních orgánů nebyly konstatovány závady, které by byly v rozporu s platnou právní úpravou Hluk • Realizací protihlukových opatření bylo dosaženo plnění limitů hluku. 14

15 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 V případě zájmu o získání kompletní „Zprávy o vlivu na životní prostředí 2013“ společnosti Synthesia, a.s. kontaktujte: Synthesia, a.s. Semtín 103 503 32 Pardubice Telefon (ústředna): +420 466 821 111 E-mail: synthesia@synthesia.czsynthesia@synthesia.cz Vedoucí odboru Životní prostředí Ing. Jan Pokorný Tel: 466 824 515 GSM:+420 724 401 233 e-mail: jan.pokorny@synthesia.cz 15


Stáhnout ppt "Zpráva o vlivu na životní prostředí 2013 zpracoval Odbor Životního prostředí, Synthesia a.s. Duben 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google