Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE © L. Čírtková 2011 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE © L. Čírtková 2011 1."— Transkript prezentace:

1 DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE © L. Čírtková 2011 1

2 DN NA MUŽÍCH V roli oběti/ ohrožené osoby je MUŽ Základní varianty DN na mužích: 1.Relace muž-muž (genderově symetrické DN) v praxi: transgenerační násilí, ohrožený senior, ohrožený junior 2. Relace žena–muž (genderově asymetrické DN) týrání partnera/ partner abuse 2

3 DN NA MUŽÍCH Tématem tohoto vystoupení je problematika č. 2: DN, kterého se dopouští ženy/partnerky na mužích Poznámka: Také varianta č. 1 si zaslouží více empirických studií. Zatím chybí viktimologické poznatky i komparace s variantou č. 2 3

4 DN NA MUŽÍCH DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE slabá/nerozvinutá percepce mužů ohledně vlastní viktimizace DN problémy s deklarací u mužů, kteří jsou oběťmi DN dobrá spolupráce P ČR s intervenčními centry a neziskovými organizacemi (NGO) 4

5 MUŽŮ DN SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN Z pohledu policejní praxe lze u týraných mužů zaregistrovat určitou tendenci k vytěsňování viktimizace. Muži se nevnímají jako oběti DN, ačkoliv ve skutečnosti k jejich viktimizaci DN dochází. příklad 5

6 MUŽŮ DN SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN Muži nevyužívají/ využívají minimálně policejních strategií/opatření k řešení DN. Ilustrace: statistika vykázání v ČR 6

7 MUŽŮ DN SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN 7 Rok Počet vykázání celkem Vykázání muž Vykázání ženy 2007 8628548 2008 68166813 2009 78376716 2010 1060103525

8 MUŽŮ DN SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN PROČ? malá informovanost o DN na mužích? hypotézy a teoretické spekulace (např. strach ze ztráty maskulinní identity, obavy ze sekundární viktimizace) ! hypotézy zatím nerozlišují mezi percepcí a deklarací ! Nutné další výzkumy - jsou důvody pro nízkou percepci i deklaraci stejné? Nebo: deklarace brání TO, percepce brání spíše vyhledávání pomoci ? 8

9 MUŽŮ DN PROBLÉMY S DEKLARACÍ U MUŽŮ, KTEŘÍ JSOU OBĚŤMI DN Muži se odhodlávají k podání trestního oznámení na partnerku zejména v situaci, kdy na ně fyzicky zaútočila. Oznamují však poslední fyzický incident. Při kontaktu s policií neuvádějí spontánně další informace, které by usnadnily kvalifikovat dění jako domácí násilí, tj. jako § 199 týrání osoby žijící ve společném obydlí podle trestního zákoníku. 9

10 DEKLARACE Pro postupy policie z toho plyne: v kontaktu s mužem oznamujícím napadení partnerkou aktivně zjišťovat, doptávat se na skutečnosti, které předcházely předmětnému incidentu, testovat hypotézu, zda v daném případě jde o DN. 10

11 DEKLARACE Kontakt policie s mužem ohroženým domácím násilím probíhá v ČR seriózně, tj. bez nápadných pochodů sekundární viktimizace Specialisté u P ČR Policisté v první linii/ neproškolení 11

12 P ČR IC NGO SPOLUPRÁCE P ČR S IC A NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI (NGO) Fungují podle zákona č. 135/ 2006 Sb., který zavedl nediskriminující přístup ke všem osobám ohroženým DN bez ohledu na jejich pohlaví či věk. Toto zesíťování podle shodných pravidel vytváří příznivé právní prostředí i pro řešení případů DN na mužích. příklad 12

13 DN DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE 13

14 DN DN NA MUŽÍCH MÁ DVĚ STRÁNKY MINCE : muži jako oběti DN – tj. viktimologická dimenze problému ženy jako násilné osoby – kriminologická dimenze problému. Obě dimenze trpí nedostatkem seriózních výzkumných studií. A tak platí, že poznatkový fond o DN, kterým dnes disponujeme, je převzat ze studií o DN páchaném na ženách. 14

15 DN T EORIE DN - K ONTROVERZE odlišné Je DN na ženách odlišné od DN na mužích? NE. NE. Podstata je shodná. Je třeba skutečně generovat odlišné typologie pro mužské oběti DN a ženské pachatelky DN? Ano. Ano. Jevové stránky mohou být odlišné. 15

16 K PODSTATĚ DN: TEORIE DN teorie zdrojů William J. Goode (1971) Čím více jiných zdrojů moci má konkrétní jedinec, tím méně používá násilí. Násilí je z tohoto úhlu pohledu posledním prostředkem k udržení moci a kontroly → slabý, nedostačivý, závislý muž ? teorie výměny R.J. Gelles (2007) Na partnerské soužití lze nahlížet jako na vzájemnou interakci, ve které si partneři vyměňují navzájem různé služby a „zboží“. Každý partner zajišťuje toho druhého láskou, penězi, sexualitou, respektováním. Časem může jeden z partnerů objevit, že stejné zisky může získat i násilím. 16

17 K PODSTATĚ DN: TEORIE DN Kauzalita a dynamika DN je v podstatě shodná. K tomu poznatky o motivaci žen k fyzickému násilí na partnerovi: vyjádřit/ventilovat emoce dostat partnera na kolena získat pozornost získat kontrolu, autoritu odplata za minulé ublížení sebeobrana, strach. 17

18 VZORCE DN K JEVOVÝM STRÁNKÁM DN: VZORCE DN Větší odlišnosti lze předpokládat spíše u jevových stránek DN a samozřejmě zatím také u společenských reakcí na mužské a ženské oběti DN. 18

19 VZORCE DN K JEVOVÝM STRÁNKÁM DN: VZORCE DN 2 základní vzorce: commom couple violence (CCV) a intimní terorismus (IT). CCV je vázáno na konfliktní situace, DN je jejich pokračováním. IT je motivováno uplatňováním moci a kontroly 19

20 Z MĚNA Z MĚNA PARADIGMATU Padlo dogma, že IT je výlučnou doménou mužů.(Schneider 2009) Dnes se uznává, že u 3% tohoto jevu jsou pachatelkami ženy, tj. dlouhodobě týrají svého partnera a to včetně závažných fyzických útoků. Jde o principiální posun v náhledu na DN. 20

21 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ/ MENTAL TORTMENT Také otevřené otázky Závažné podoby MT v policejních statistikách ČR jdou na vrub mužů. Výzkumy mluví o typicky ženském psychickém DN na mužích. Jak ho lze popsat/vymezit? 21

22 V ZORCE V ZORCE DN NA MUŽÍCH Pracovní diferenciace: Obecné DN IT Převrácené DN Femininní DN 22

23 V ZORCE V ZORCE DN NA MUŽÍCH Čím se vyznačuje femininní DN: vztahovou asymetrií bez přítomnosti explicitního fyzického násilí dynamika soužití tak nevykazuje povahu kruhu/cyklu DN, tak jak ho popsala E.Walker dominují různé varianty/kombinace psychického, emocionální, sociálního a ekonomického násilí v motivaci partnerky hraje důležitou roli rozčarování (frustrace) z toho, že muž nedostál své maskulinní roli, tj. nezajistil rodině očekávaný materiální status a sociální prestiž někteří partneři reagují na devalvující chování ženy rovněž agresí, z DN se stává vzájemné partnerské násilí (v teorii DN např. M. Johnson: mutual violent control) 23

24 TEZE Z ÁVĚREČNÉ TEZE Domácí násilí na ženách neospravedlňuje domácí násilí na mužích. DN vždy podstatně snižuje kvalitu života, oběť si zasluhuje respekt a podporu bez ohledu na pohlaví. 24

25 TEZE Z ÁVĚREČNÉ TEZE DN na ženách má klesající tendenci, DN na mužích však nikoli. Viktimologické výzkumy na téma agrese u dívek a žen: čím mladší je soubor, tím větší hladina výskytu ženského násilí. Pádný důvod pro eliminaci pochodů sekundární viktimizace, která běží ve společnosti na úkor týraných mužů. 25

26 TEZE Z ÁVĚREČNÉ TEZE Většina DN na mužích - nemá intenzitu kriminalizovatelného jednání Naléhavý úkol: posílit specializovaná, dostupná a diskrétní místa pomoci pro muže, kteří se domnívají, že se stali obětí domácího násilí. 26

27 TEZE Z ÁVĚREČNÉ TEZE Role genderových schémat při DN páchaném na mužích není dostatečně prozkoumána. Zatím platí teze o ztrátě maskulinní identity u muže poté, co už k DN dochází. Je možné, že ztráta mužské identity není jen následkem, ale startérem DN na mužích. 27

28 TEZE Z ÁVĚREČNÉ TEZE V populaci klesají dovednosti nutné pro navazování, udržování a ukončování partnerských vztahů. Nízká vztahová způsobilost/ partnerská nezralost v kombinaci s intimitou v partnerském soužití vytváří živnou půdu pro různé patologie partnerských vztahů, domácí násilí nevyjímaje. Best practice a worst cases na téma týraných mužů 28

29 ZÁVĚR Děkuji za pozornost. 29


Stáhnout ppt "DN NA MUŽÍCH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE © L. Čírtková 2011 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google