Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DN na mužích z pohledu teorie a praxe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DN na mužích z pohledu teorie a praxe"— Transkript prezentace:

1 DN na mužích z pohledu teorie a praxe
© L. Čírtková 2011

2 DN na mužích V roli oběti/ ohrožené osoby je MUŽ
Základní varianty DN na mužích: Relace muž-muž (genderově symetrické DN) v praxi: transgenerační násilí, ohrožený senior, ohrožený junior 2. Relace žena–muž (genderově asymetrické DN) týrání partnera/ partner abuse

3 DN na mužích Tématem tohoto vystoupení je problematika č. 2:
DN, kterého se dopouští ženy/partnerky na mužích Poznámka: Také varianta č. 1 si zaslouží více empirických studií. Zatím chybí viktimologické poznatky i komparace s variantou č. 2

4 DN na mužích z pohledu policejní praxe
slabá/nerozvinutá percepce mužů ohledně vlastní viktimizace DN problémy s deklarací u mužů, kteří jsou oběťmi DN dobrá spolupráce P ČR s intervenčními centry a neziskovými organizacemi (NGO)

5 SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN
Z pohledu policejní praxe lze u týraných mužů zaregistrovat určitou tendenci k vytěsňování viktimizace. Muži se nevnímají jako oběti DN, ačkoliv ve skutečnosti k jejich viktimizaci DN dochází. příklad

6 SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN
Muži nevyužívají/ využívají minimálně policejních strategií/opatření k řešení DN. Ilustrace: statistika vykázání v ČR

7 SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN
Rok Počet vykázání celkem Vykázání muž ženy 2007 862 854 8 2008 681 668 13 2009 783 767 16 2010 1060 1035 25

8 SLABÁ/NEROZVINUTÁ PERCEPCE MUŽŮ OHLEDNĚ VLASTNÍ VIKTIMIZACE DN
PROČ? malá informovanost o DN na mužích? hypotézy a teoretické spekulace (např. strach ze ztráty maskulinní identity, obavy ze sekundární viktimizace) ! hypotézy zatím nerozlišují mezi percepcí a deklarací ! Nutné další výzkumy - jsou důvody pro nízkou percepci i deklaraci stejné? Nebo: deklarace brání TO, percepce brání spíše vyhledávání pomoci ?

9 PROBLÉMY S DEKLARACÍ U MUŽŮ, KTEŘÍ JSOU OBĚŤMI DN
Muži se odhodlávají k podání trestního oznámení na partnerku zejména v situaci, kdy na ně fyzicky zaútočila. Oznamují však poslední fyzický incident. Při kontaktu s policií neuvádějí spontánně další informace, které by usnadnily kvalifikovat dění jako domácí násilí, tj. jako § 199 týrání osoby žijící ve společném obydlí podle trestního zákoníku.

10 deklarace Pro postupy policie z toho plyne:
v kontaktu s mužem oznamujícím napadení partnerkou aktivně zjišťovat, doptávat se na skutečnosti, které předcházely předmětnému incidentu, testovat hypotézu, zda v daném případě jde o DN.

11 deklarace Kontakt policie s mužem ohroženým domácím násilím probíhá v ČR seriózně, tj. bez nápadných pochodů sekundární viktimizace Specialisté u P ČR Policisté v první linii/ neproškolení

12 SPOLUPRÁCE P ČR S IC A NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI (NGO)
Fungují podle zákona č. 135/ 2006 Sb., který zavedl nediskriminující přístup ke všem osobám ohroženým DN bez ohledu na jejich pohlaví či věk. Toto zesíťování podle shodných pravidel vytváří příznivé právní prostředí i pro řešení případů DN na mužích. příklad

13 DN na mužích z pohledu teorie

14 DN na mužích má dvě stránky mince:
muži jako oběti DN – tj. viktimologická dimenze problému ženy jako násilné osoby – kriminologická dimenze problému. Obě dimenze trpí nedostatkem seriózních výzkumných studií. A tak platí, že poznatkový fond o DN, kterým dnes disponujeme, je převzat ze studií o DN páchaném na ženách.

15 Teorie DN - Kontroverze
Je DN na ženách odlišné od DN na mužích? NE. Podstata je shodná. Je třeba skutečně generovat odlišné typologie pro mužské oběti DN a ženské pachatelky DN? Ano. Jevové stránky mohou být odlišné.

16 K podstatě DN: teorie DN
teorie zdrojů William J. Goode (1971) Čím více jiných zdrojů moci má konkrétní jedinec, tím méně používá násilí. Násilí je z tohoto úhlu pohledu posledním prostředkem k udržení moci a kontroly → slabý, nedostačivý, závislý muž ? teorie výměny R.J. Gelles (2007) Na partnerské soužití lze nahlížet jako na vzájemnou interakci, ve které si partneři vyměňují navzájem různé služby a „zboží“. Každý partner zajišťuje toho druhého láskou, penězi, sexualitou, respektováním. Časem může jeden z partnerů objevit, že stejné zisky může získat i násilím.

17 K podstatě DN: teorie DN
Kauzalita a dynamika DN je v podstatě shodná. K tomu poznatky o motivaci žen k fyzickému násilí na partnerovi: vyjádřit/ventilovat emoce dostat partnera na kolena získat pozornost získat kontrolu, autoritu odplata za minulé ublížení sebeobrana, strach.

18 K JEVOVÝM STRÁNKÁM DN: VZORCE DN
Větší odlišnosti lze předpokládat spíše u jevových stránek DN a samozřejmě zatím také u společenských reakcí na mužské a ženské oběti DN.

19 K JEVOVÝM STRÁNKÁM DN: VZORCE DN
2 základní vzorce: commom couple violence (CCV) a intimní terorismus (IT). CCV je vázáno na konfliktní situace, DN je jejich pokračováním. IT je motivováno uplatňováním moci a kontroly

20 Změna paradigmatu Padlo dogma, že IT je výlučnou doménou mužů.(Schneider 2009) Dnes se uznává, že u 3% tohoto jevu jsou pachatelkami ženy, tj. dlouhodobě týrají svého partnera a to včetně závažných fyzických útoků. Jde o principiální posun v náhledu na DN.

21 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ/ MENTAL TORTMENT
Také otevřené otázky Závažné podoby MT v policejních statistikách ČR jdou na vrub mužů. Výzkumy mluví o typicky ženském psychickém DN na mužích. Jak ho lze popsat/vymezit?

22 Vzorce DN na mužích Pracovní diferenciace: Obecné DN IT Převrácené DN
Femininní DN

23 Vzorce DN na mužích Čím se vyznačuje femininní DN:
vztahovou asymetrií bez přítomnosti explicitního fyzického násilí dynamika soužití tak nevykazuje povahu kruhu/cyklu DN, tak jak ho popsala E.Walker dominují různé varianty/kombinace psychického, emocionální, sociálního a ekonomického násilí v motivaci partnerky hraje důležitou roli rozčarování (frustrace) z toho, že muž nedostál své maskulinní roli, tj. nezajistil rodině očekávaný materiální status a sociální prestiž někteří partneři reagují na devalvující chování ženy rovněž agresí, z DN se stává vzájemné partnerské násilí (v teorii DN např. M. Johnson: mutual violent control)

24 Závěrečné teze Domácí násilí na ženách neospravedlňuje domácí násilí na mužích. DN vždy podstatně snižuje kvalitu života, oběť si zasluhuje respekt a podporu bez ohledu na pohlaví.

25 Závěrečné teze DN na ženách má klesající tendenci, DN na mužích však nikoli. Viktimologické výzkumy na téma agrese u dívek a žen: čím mladší je soubor, tím větší hladina výskytu ženského násilí. Pádný důvod pro eliminaci pochodů sekundární viktimizace, která běží ve společnosti na úkor týraných mužů.

26 Závěrečné teze Většina DN na mužích - nemá intenzitu kriminalizovatelného jednání Naléhavý úkol: posílit specializovaná, dostupná a diskrétní místa pomoci pro muže, kteří se domnívají, že se stali obětí domácího násilí.

27 Závěrečné teze Role genderových schémat při DN páchaném na mužích není dostatečně prozkoumána Zatím platí teze o ztrátě maskulinní identity u muže poté, co už k DN dochází Je možné, že ztráta mužské identity není jen následkem, ale startérem DN na mužích.

28 Závěrečné teze V populaci klesají dovednosti nutné pro navazování, udržování a ukončování partnerských vztahů. Nízká vztahová způsobilost/ partnerská nezralost v kombinaci s intimitou v partnerském soužití vytváří živnou půdu pro různé patologie partnerských vztahů, domácí násilí nevyjímaje. Best practice a worst cases na téma týraných mužů

29 závěr Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "DN na mužích z pohledu teorie a praxe"

Podobné prezentace


Reklamy Google