Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín."— Transkript prezentace:

1 Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín

2 Zařízení dětských hřišť  Definice: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či důvodů ke hře

3 Typy zařízení dětských hřišť:  hrací povrchy  průlezky, žebříky, schody  rampy, plošiny,  houpačky zavěšené i vahadlové, kolébačky  skluzavky, tunely  hrazdy, požárnické tyče  lana houpací a šplhací  lanové dráhy  Kolotoče aj.

4 Základní požadavek na dětská hřiště:  BEZPEČNOST  HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST

5 Bezpečnost: související legislativa  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí  práva a povinnosti osob, které takové uvádějí na trh nebo distribuují  práva a povinnosti autorizovaných osob

6 Bezpečnost: související legislativa  Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (novelizace - NV č. 329/2002 Sb.)  Stanovené výrobky jsou výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 k NV 173  Požadavky na zařízení dětských hřišť jsou uvedeny v položce č. 7 z přílohy č. 2 - prostředky lidové zábavy

7 Hygiena Související legislativa :   Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů §13 - provozovatel venkovní hrací plochy (plocha pro hry a sport dětí a mladistvých, která byla k tomuto účelu kolaudována) je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím předpisem (vyhláška MZ č. 135/2004 Sb.)

8 Hygiena Související legislativa  Vyhláška č. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění  Hygienické limity vybraných ukazatelů chemického znečištění  limity vybraných chemických prvků  limity vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků

9 Základní požadavky na vybavení dětských hřišť  Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení českých technických norem. V současný době platí v ČR i EU pro zařízení dětských hřišť tyto dvě normy: ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.  Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu.  V případě dětských hřišť jsou kvalifikovaným doporučením podchycující předvídatelná rizika a přispívajícím ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí  Dodržování norem je dobrovolné.

10 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody  materiály:  musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně  nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu  části z řeziva musí být navrženy tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat  kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům musí být splněny požadavky na plasty vyztužené sklem  syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření  nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované bifenyly(PCB).

11 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody  konstrukce a výroba  soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability  přístupnost pro dospělé  ochrana proti pádu  pohyblivé části  ochrana proti zachycení  zóny (stanovení zón)  prostředky přístupu, spoje  součásti podléhající opotřebení  lana, řetězy, základy  Informace dodané výrobcem/dodavatelem  všeobecné informace o výrobku  předběžné informace  informace o montáži  informace o kontrole a údržbě  značení

12 ČSN EN 1176 část 2 - 4  ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky  ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky  ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

13 ČSN EN 1176 část 5 - 7  ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče  ČSN EN 1176-6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky  ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

14 Posouzení shody podle NV 173 za účasti Autorizované osoby  Posouzení shody vzorku výrobku autorizovanou osobou ve smyslu §3 odst. 4 NV 173.  Pokud vzorek odpovídá požadavkům v § 1 odst. 2 NV 173, konkretizovaných v některé z částí ČSN EN 1176, vystaví AO certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro její identifikaci. Součástí certifikátu je jeho identifikační číslo, datum vydání a datum platnosti (viz §6, odst. 1, písm. f).  Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě.  Stabilita jakosti -výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu

15 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004  Péče o pískoviště v návaznosti na leg. předpisy:  provádění preventivní údržby písku  pravidelný úklid pískoviště + překopání, prosívání příp. propaření písku. Pro písek je nevhodná chemická dezinfekce pískoviště (nelze zabránit požití písku dítětem)  zdravotní nezávadnost písku – doklad kompetentní laboratoře o obsahu látek v rozsahu přílohy 10 vyhlášky 135/2004 Sb.

16 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004  snížení rizik kontaminace  zakrytí pískoviště vhodným materiálem  pravidelná výměna písku  opatření při zjištění závad písku  vyřazení pískoviště z provozu až do okamžiku odstranění závad (výměna písku nebo dekontaminace)

17 Kontrola dětských hřišť  Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu dětských hřišť oprávněnou osobou v intervalu min. 1 x ročně ve smyslu normy: ČSN EN 1176-7 – Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

18 Inspekce dětských hřišť ITC nabízí službu – inspekci dětských hřišť – zahrnující:  povinnou roční prohlídku se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví v rozsahu ČSN EN 1176-7  odbornou a technickou kontrolu dětských hřišť a sportovišť uvedených do provozu před novelizací NV 173/1997 Sb.  screeningovou inspekci - základní prověření bezpečnostního stavu většího počtu hřišť (zpravidla všech hřišť v obci), jejímž výstupem je souhrnná zpráva s kategorizací a doporučením dalšího postupu.

19 Inspekce dětských hřišť  Provedení zkoušek tlumících povrchů tříosým akcelerometrem. Výsledkem zkoušeky je výška pádu, při které by nemělo dojít na daném povrchu k závažnějšímu poranění hlavy dítěte.  Provedení zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění  poradenství v oblasti legislativy, informace o normách a jejich požadavcích, doporučení pro správné rozmístění a instalaci nového vybavení dětských hřišť.

20 Dobrovolné značení Bezpečné hřiště  Služba je určena pro subjekty, mající zájem o komplexní servis zahrnující dlouhodobý nezávislý dohled nad bezpečností a hygienou provozovaného hřiště nebo více hřišť  Podmínkou udělení licence na užívání dobrovolného značení „Bezpečné hřiště“ je realizace komplexního nezávislého dohledu ITC Zlín zahrnujícího:  pravidelnou kontrola min. 2 x ročně v rozsahu ČSN EN 1176-7  provedení vybraných zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění  Provozovatel hřiště uzavírá s ITC licenci na používání tabule se značkou „Bezpečné hřiště“, informujícího veřejnost o zajištění pravidelném dohledu.

21 Děkujeme za pozornost  Ing. Ludmila Antošová specialista pro oblast hraček výrobků pro děti a vybavení dětských hřišť lantosova@itczlin.cz  Ing. Taťána Pašiaková marketing a péče o klienty marketing@itczlin.czwww.itczlin.cz


Stáhnout ppt "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google