Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telefon: +420 257 090 278, Fax: +420 257 090 270 E- mail Web

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telefon: +420 257 090 278, Fax: +420 257 090 270 E- mail Web"— Transkript prezentace:

1 Telefon: +420 257 090 278, Fax: +420 257 090 270 E- mail info@strojexportpta.cz Web http://www.strojexportpta.cz info@strojexportpta.czhttp://www.strojexportpta.cz Copyright (c) 1999 STROJEXPORT PTA s.r.o. Prezentace Strojexport PTA s.r.o.

2 Základní informace o společnosti Společnost Strojexport PTA s.r.o. byla založena jako specializovaný subjekt působící v oblasti investiční výstavby a vznikla z pracovníků Strojexportu a.s., který po několik desetiletí patřil mezi nejvýznamnější české obchodní organizace. Obchodní činnost byla zaměřena především do oblasti vývozu stavebních prací, investičních celků a celé řady strojírenských závodů a komodit vyvážených zejména do zemí Středního Východu, Severní Afriky, Evropy, Ruska, apod. Společnost Strojexport PTA s.r.o. vznikla v roce 1993 s cílem využít zkušeností získaných při realizaci obchodních smluv v oblasti obchodní a poradenské činnosti pro tuzemské a zahraniční subjekty zejména v oblasti investiční výstavby a realizace investic na klíč. V souvislosti s upřesněním pravidel zadávání veřejných zakázek dále spolupracuje s orgány státní správy jako konzultant v přípravě veřejných obchodních soutěží, vyhodnocování nabídek uchazečů a zadávání zakázek. Mezi zákazníky společnosti patří celá řada státních organizací i významné tuzemské a zahraniční společnosti. Společnost Strojexport PTA s.r.o. je rovněž členem sdružení na podporu přímých zahraničních investic (SPZI) při Czechinvestu Praha, Česko-arabské obchodní komory a dalších odborných sdružení, je konzultantem investorů při výstavbě železnic, dálnic, bankovních domů, průmyslových komplexů a dodávek technologických souborů.

3 Služby Vážení obchodní přátelé, pro splnění Vašich obchodních zájmů Vám nabízíme následující služby: 1) Zastupování Vaší organizace v zahraničí, průzkum trhu, konzultace smluvních vztahů, jednání se subdodavateli, bankami, státními institucemi, vymáhání pohledávek v arabsky mluvících teritoriích- Sýrie, Irák, Libye, UAE a dalších zemích, kde působí naši zástupci nebo smluvní partneři. Taktéž provádíme vyhledání potřebných obchodních vztahů, jejich rozvoj, a asistenci při realizaci vzniklých obchodů. 2) Zastupování zahraničních organizací v ČR, smluvní vztahy, získávání zakázek v ČR, financování investičních celků, zapojení subdodavatelů do systému subdodávek při výstavbě objektů a dodávek technologických souborů. 3) Projednání a příprava podkladů pro získání exportních úvěrů a pojištění EGAP, v případech vývozu investičních celků, staveb a vývozu technologických souborů. 4) Zajištění nákupu podílů v zahraničních společnostech, včetně souvisejících operací v případě požadavku zajištění majoritního podílu, organizace a řízení těchto společností podle místních předpisů, navyšování kapitálu, marketing a řízení rozvoje společnosti po dohodnutou dobu. 5) Zajištění financování a nalezení vhodného strategického partnera pro Vaši činnost v ČR nebo v zahraničí. 6) Příprava veřejných výběrových soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo jakákoliv individuální příprava tendrových podkladů, podmínek a jejich vyhodnocování. Smluvní zajištění nejvhodnějšího dodavatele v ČR nebo ze zahraničí na Vámi připravované investice financované ze státních nebo soukromých zdrojů. 7) Získávání informací o tendrech a veřejných zakázkách a prosazování zájmů smluvního partnera tak, aby jeho pozice při účasti v soutěži, zpracování nabídky a předložení návrhu smlouvy byly co nejvýhodnější pro hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů. 8) Reprezentace zahraničních firem v ČR, registrace, poradenství a jejich spojení s ostatními vhodnými subjekty v rámci Sdružení pro zahraniční investice /AFI/. 9) Export-import staveb, strojů a technologických celků pro smluvní partnery v ČR. 10) Inženýrská činnost při výstavbě objektů, jejich rekonstrukci, dodávek technologií, řízení projektů, systémová integrace a zpracování studií. Pro veškeré i další námi nabízené služby máme dostatečný okruh kooperujících partnerů jak v ČR, tak i v jednotlivých zemích, dostatek zkušeností a ostatního potřebného vybavení. Dokumenty a jednání můžeme pro Vás připravit v jazyce anglickém, ruském, francouzském, německém, italském, španělštině a portugalštině. Své přímé smluvní partnery a zastoupení máme ve Vietnamu, Singapuru, Jordánsku, Iráku, Sýrii, UAE, Libyi, Rumunsku, Itálii, Francii, USA a dalších zemích celého světa.

4 Nabídka služeb bankám Chtěli bychom Vás upozornit na některé odborné služby firmy Strojexport PTA s.r.o. poskytované bankovním institucím v rámci jejich úvěrování stavebních, ale i ostatních, investičních projektů. Tyto služby jsou zajišťovány týmem kvalifikovaných pracovníků s cílem poskytnout bankovním subjektům maximální jistotu návratnosti vložených úvěrových prostředků. Rozsah nabízených služeb: 1) Spolupráce při výběru vhodných dodavatelů pro realizaci investičního záměru: využití databáze kvalifikovaných hlavních dodavatelů a praktických zkušeností našich pracovníků při výběru oslovených firem doporučení ověřených odborných dodavatelů počítačových sítí, elektronického zajištění budov a protipožárního zabezpečení, elektroinstalací včetně slaboproudu atd. 2) Projednání optimálních podmínek smlouvy o dílo, především: určení přesného rozsahu prací, smluvní specifikace víceprací tak, aby jejich případný rozsah byl minimalizován, termíny plnění, platební kalendář, systém garancí a sankcí za porušení smlouvy, obecné a zvláštní podmínky realizace prací, atd. Smluvní dokumenty jako celek bance zaručí, že čerpání úvěru investorem bude možné pouze oproti řádně provedenému objemu prací v požadované kvalitě, potvrzeném nezávislým stavebním dozorem. 3) Výběr konkrétního dodavatele a případných významných subdodavatelů Výběr dodavatele bude proveden na základně objektivních kriterií dohodnutých s financující bankou a investorem tak, aby bylo dosaženo nejvýhodnějších smluvních podmínek pro tyto subjekty. 4) Zajištění technického a architektonického dozoru investora v průběhu výstavby Trvalou přítomností autorizovaného dozoru na stavbě je dokonale monitorován postup všech prací, což je nezbytný předpoklad řádného provedení prací v dohodnutém čase, ceně, objemu a kvalitě. 5) Převzetí dokončených prací Uzavřená smlouva o dílo garantuje investorovi a zároveň bance, že dílo bude převzato a uhrazeno pouze v případě jeho dokončení v souladu s podmínkami smlouvy, bez závad a nedodělků, které by mohly negativně ovlivňovat provozování investice. To umožní investorovi zahájit splácení poskytnutého úvěru bance v souladu se splátkovým kalendářem dohodnutým v úvěrové smlouvě. Uvedený postup přípravy, realizace a převzetí prací umožňuje financující instituci: doporučit investorovi nejvhodnější dodavatelský systém dokonale ošetřit smluvní vztahy úvěrovaného investora s dodavateli zpracovat úvěrovou smlouvu s dokonalou znalostí problematiky konkrétní realizované investice monitorovat průběh výstavby a zajistit okamžitou nápravu, pokud výstavba neprobíhá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo uvolňovat popř. pozastavit čerpání úvěru a jednotlivých tranší v návaznosti na postup prací Tyto nabízené služby vytvoří nezbytné předpoklady pro optimální realizaci investičních záměrů Vámi financovaných subjektů, což je základní podmínkou pro splacení poskytnutého úvěru bance dle dohodnutých podmínek.

5 Nabídka služeb investorům Chtěli bychom Vás upozornit na některé odborné služby firmy Strojexport PTA s.r.o. poskytované investorům při realizaci jejich investičních projektů. Rádi bychom Vám představili naši firmu jako potencionálního partnera se značnými zkušenostmi především v oblasti investiční výstavby, který je ale schopen reagovat i na další Vaše specifické požadavky související s touto problematikou. Nabízené služby jsou zajišťovány týmem kvalifikovaných pracovníků s cílem poskytnout investorům záruku úspěšného a včasného dokončení jednotlivých projektů. Rozsah nabízených služeb v jednotlivých etapách: 1) Příprava investičního záměru analýza vstupních informací, ověření realizovatelnosti záměru a navržení postupu výstavby zpracování návrhu stavby v potřebném rozsahu a variantách, projednání investičního záměru s dotčenými orgány a Institucemi, odhad investičních nákladů, zpracování projektové dokumentace v dalších stupních, zajištění nezbytných rozhodnutí a povolení 2) Návrh dodavatelského systému zpracování zadávací dokumentace výběr vhodného hlavního dodavatele a rozhodujících subdodavatelů na základě kriterií dohodnutých s investorem zpracování smluvních vztahů v příslušné smlouvě o dílo 3) Vlastní realizace projektu zpracování prováděcí projektové dokumentace zajištění výkonu technického a architektonického dozoru investora v průběhu výstavby (tj. přebírání dokončených prací a jejich odúčtování, kontrola postupu a kvality prací, řešení sporů, víceprací, atd.) 4) Finální převzetí prací dohled nad odstraněním vad a nedodělků zpracování protokolu o předání a převzetí prací zajištění kolaudace objektu 5) Spolupráce po dokončení prací zpracování závěrečného vyúčtování stavby spolupráce při uvedení investice do provozu zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

6 Nabídka služeb obcím Chtěli bychom Vás upozornit na některé odborné služby firmy Strojexport PTA s.r.o. poskytované obcím při realizaci jejich investičních projektů spojených s majetkem. Nabízené služby jsou zajišťovány týmem kvalifikovaných pracovníků s cílem poskytnout obcím záruku úspěšného a včasného dokončení jednotlivých projektů. Rozsah nabízených služeb v jednotlivých etapách: 1) Rozhodovací procesy při správě majetku analýza vstupních informací odhad investičních nákladů návratnost investic plán oprav fond oprav 2) Pasportizace obecního majetku zpracování vstupních dat do elektronického pasportu spolupráce na zavedení IS 3) Privatizace obecního majetku zpracování projektu privatizace příprava a realizace prodeje bytového fondu (zákon 72/92Sb.) 4) Správa obecního majetku spolupráce na vytvoření a zavedení IS Správy obecního majetku 5) Výběrová řízení Obchodní zákoník nebo zákon 199/94 Výběrová řízení na dodavatele stavebních prací spojených se správou a údržbou obecního majetku

7 Realitní činnost Chtěli bychom Vás upozornit na některé odborné služby firmy Strojexport PTA s.r.o. poskytované klientům při realizaci jejich obchodních záměrů na trhu nemovitostí. Rádi bychom Vám představili naši firmu jako partnera se značnými zkušenostmi i v realitní oblasti, který je ale schopen reagovat i na další Vaše specifické komplexní požadavky související s touto problematikou. Nabízené služby jsou zajišťovány týmem kvalifikovaných pracovníků s cílem poskytnout klientům záruku úspěšného, bezpečného a včasného dokončení jejich obchodních záměrů. Rozsah nabízených služeb: 1) Příprava obchodního záměru  vyhledání a zajištění Vámi specifikovaného objektu, pozemku,  působnost po celé České Republice se zaměřením na Prahu a okolí  analýza všech dostupných dokumentů 2) Realizace obchodu podle zadaných kritérií  příprava konkrétních smluv na vysoké odborné a právní úrovni  bezproblémový a urychlený zápis nového vlastníka v Katastru nemovitostí  bezpečný transfer finančních prostředků mezi prodávajícím a kupujícím a bankovní zajištění této operace. Jednotlivé oblasti a) prodej pozemků b) prodej a pronájem bytů c) pronájem komerčních (nebytových) prostor d) odborné zastoupení při postoupení pohledávky (zástava nemovitostí) e) nákup a prodej lesních porostů f) zajištění příslušného územního rozhodnutí pro developera g) zabezpečení engineeringu h) zastupování při Výběrových řízeních a Veřejných soutěžích (nemovitostní charakter)

8 Kontaktní údaje Adresa: Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5 Smíchov, Česká republika Telefon:+420 257 090 271; +420 257 090 278Fax:+420 257 090 270 http://www.strojexportpta.cz http://www.strojexportpta.cz WEB: http://www.strojexportpta.czhttp://www.strojexportpta.cz Email:info@strojexportpta.czinfo@strojexportpta.cz KomodityTelefonMobil:E-mail Jednatel+420 257 090 271+420 602 303 814palic@strojexportpta.cz Obchodní ředitel+420 257 090 275+420 603 570 624sury@strojexportpta.cz Obchod; Reality+420 257 090 276+420 603 519 877remenec@strojexport.cz Obchod; IT+420 257 090 274+420 604 208 608samek@strojexportpta.cz Obchod+420 257 090 277+420 603 526 623tomas_palic@strojexportpta.cz Obchod+420 257 090 279+420 603 813 747 kuchler@strojexportpta.cz Asistentka+420 257 090 278+420 775 111 200stepanova@strojexportpta.cz


Stáhnout ppt "Telefon: +420 257 090 278, Fax: +420 257 090 270 E- mail Web"

Podobné prezentace


Reklamy Google