Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Před rokem 1990  se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Před rokem 1990  se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany."— Transkript prezentace:

1

2 Před rokem 1990  se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany přírody, památkové péče a muzeí a galerií. 1990-1991  Zřízení samostatného oddělení muzeí a galerií a následně odbor muzeí a galerií (OMG): přechod krajských muzeí a galerií do působnosti ministerstva po zrušení krajských národních výborů v letech 1990-1991, výrazný nárůst agendy ochrany movitého kulturního dědictví v souvislosti s prudce stoupajícím počtem vloupání a krádeží po otevření hranic, nezbytnost vytvoření nové legislativy.

3 1994-1999  vykonával OMG funkci zřizovatele ke 44 muzeím a galeriím,  připravil a rozvíjel meziresortní projekt „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ (ISO),  připravil zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (zákon č. 71/1994 Sb.).  Přijetím zákona o ochraně sbírek muzejní povahy (zákon č. 122/2000 Sb.) a prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury k němu (vyhláška č. 275/2000 Sb.) byl vytvořen legislativní rámec pro obor muzejnictví, jehož nedílnou součástí se stala Centrální evidenci sbírek (CES), veřejnosti přístupný informační systém - seznam sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie zpracoval další zákony: zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků a zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství.

4 2001 - současnost  Převod 29 muzeí a galerií z působnosti Ministerstva kultury do působnosti krajů na základě reformy veřejné správy  V rámci výkonu funkce zřizovatele státních muzeí a galerií OMG:  založil „Muzeum romské kultury“ v Brně jako další státní příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury (2005) a po oboustranné dohodě převedl „Národní zemědělské muzeum“ do působnosti Ministerstva zemědělství.  Převzal Muzeum umění v Olomouci jako další státní příspěvkovou organizaci (2006)  Rozšířil činnost Památníku Lidice o Národní kulturní památku - Pietní území Ležáky (2008) a Kulturní památku – Pietní místo Lety (2009) Celkový počet státních příspěvkových organizací v gesci OMG v současnosti představuje 18 muzeí, galerií a památníků.

5  Podílel se na přípravě programu péče o národní kulturní poklad, v jehož rámci se financují rekonstrukce objektů či výstavba nových objektů pro národní muzea (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum, Památník národního písemnictví, Národní galerie v Praze…).  Pro obor muzejnictví postupně zřízeno při příspěvkových organizacích v působnosti Ministerstva kultury sedm specializovaných muzeologicko- metodických pracovišť, která poskytují informace, konzultace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům a vydávají metodické pokyny a texty. Osmým metodickým pracovištěm je oddělení muzeí a galerií.

6  OMG svými současnými aktivitami představuje jádro Sekce kulturního dědictví MK.  Počet zaměstnanců celkem: 16 (1 osoba na dohodu)  Počet systemizovaných pracovních míst: 14  Organizační členění OMG: Ředitel Oddělení ochrany movitého kulturního dědictví Oddělení muzeí a galerií Sekretariát

7  Zajišťuje tyto hlavní okruhy :  zajišťuje agendu zákona č. 122/2000 Sb., včetně vedení centrální evidence sbírek (CES) a kontrolu jeho dodržování správci sbírek muzejní povahy,  agendu navracení nezákonně vyvezených kulturních statků podle zákona č. 101/2001 Sb.,  zajišťuje agendu vývozů sbírkových předmětů do zahraničí podle zákona č. 122/2000 Sb., a agendu vývozu některých kulturních statků mimo celní území EU podle zákona č. 214/2002 Sb.  zajišťuje agendu prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb.  průběžně aktualizuje program ISO, z nějž jsou poskytovány dotace na ochranu movitého kulturního dědictví, vybavení depozitářů, preparátorských, konzervátorských a restaurátorských dílen, na náročné konzervování a restaurování sbírkových předmětů, na digitalizaci kulturního obsahu sbírkových předmětů a na nákup významných předmětů do veřejných sbírek,  finančně podporuje činnost občanských sdružení, působících v oblasti péče o movité kulturní dědictví a muzejnictví,  zajišťuje finanční podporu významným kulturním aktivitám státních muzeí a galerií (výstavy, programy, publikace) a podporu garantům standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií,  vykonává řadu činností vyplývajících z funkce ministerstva jako zřizovatele 18-ti muzeí a galerií, státních příspěvkových organizací, a zabývá se právní stránkou převodů nemovitého majetku České republiky, s nímž jsou tyto organizace příslušné hospodařit,  zajišťuje metodickou činnost v oblasti své působnosti (např. metodicky vede kolem 400 muzeí a galerií, jejichž sbírky jsou zapsány v CES apod.)  podílí se na pedagogické činnosti v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví a ochrany, tvorby a správy sbírek muzejní povahy.

8  Centrální evidence sbírek - CES je unikátním veřejnosti přístupným informačním systémem (http://ces.mkcr.cz/)http://ces.mkcr.cz/  kromě seznamu sbírek a jejich oborových částí („podsbírek“) jsou zde uvedeny také další informace o CES, stručná historie sběratelství a sbírkotvorné činnosti a muzejnictví v českých zemích.  V neveřejné verzi CES je uveden výčet evidenčních čísel sbírkových předmětů (věci movitých i nemovitých nebo jejich souborů), které tvoří sbírku nebo její oborové části. Tím jsou vymezeny nejen sbírky, ale také jednotlivé sbírkové předměty uchovávané a spravované v režimu zákona č. 122/2000 Sb.  Každá sbírka je uchovávána a chráněna ve své celistvosti jako jedna nedělitelná věc hromadná, je součástí národního pokladu České republiky.

9 OMG spravuje v rámci svých agend tyto specializované dotační programy, které jsou určeny účelově na podporu kulturního dědictví, péči o něj a jeho veřejné prezentaci:  Program Kulturní aktivity:  Podprogram A „Projekty garantů standardizovaných veřejných služeb podle § 10a) zák. č. 122/2000 Sb.“  Podprogram B „Podpora projektů metodických center“  Podprogram C „Významné a mimořádné kulturní aktivity příspěvkových organizací v gesci OMG“  Podprogram D „Občanská sdružení“  Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví:  ISO/A - zabezpečení objektů  ISO/B - evidence a dokumentace  ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty  ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí  ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám

10  Za rok 2012 bylo vydáno na program Kulturní aktivity celkem 16.907.000,- Kč  Za rok 2013 bylo vydáno na program kulturní aktivity celkem 22.105.000,- Kč Z toho na jednotlivé podprogramy

11  Výběrové dotační řízení je vypsáno pro garanty standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií).  Příspěvek z podprogramu pak pokrývá finančně maximálně 70% projektu, podíl žadatele min. 30%  Podprogram A) má dva tematické okruhy : a) Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky nebo prostřednictvím své internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz. b) Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí).  Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 394 000,-Kč.

12  Pro obor muzejnictví bylo v České republice postupně zřízeno při příspěvkových organizacích v působnosti Ministerstva kultury osm specializovaných muzeologicko- metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace. Jejich činnosti vyplývají bezprostředně z právních předpisů nebo jsou rozhodující pro naplňování smyslu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví, zejména sbírek muzejní povahy. Činnosti center jsou uvedeny ve zřizovacích listinách státních příspěvkových organizacích NM, MG, TMB, NG, MZM, při kterých byly zřízeny. Nově bylo v loňském roce zřízeno Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm  Metodická centra realizují aktivity a činnosti dle Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2010-14 (usnesení vlády České republiky ze dne 1.12.2010 č. 862), dle schválených koncepcí vlastních, MC a jsou veřejnou službou.  Celkový objem schválených finančních příspěvků na projekty na činnost metodických center při Národním muzeu, Národní galerii v Praze, Moravském zemském muzeu, Technickém muzeu v Brně, Moravské galerii v Brně a Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm v roce 2013 činil 2 850 tis. Kč.

13

14  Z tohoto podprogramu jsou alokovány finanční prostředky 18-ti příspěvkovým organizacím v gesci OMG na podporu jejich zvláště významných projektů, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz nebo dalším subjektům.  Podprogram umožňuje zřizovateli, aby:  podpořil vybrané prezentační projekty PO na základě posouzení jejich přínosu pro využívání výchovného a vzdělávacího potenciálu sbírek muzejní povahy  podpořil prezentační projekty, které mají význam pro reprezentaci České republiky nebo projekty, které představí významné zápůjčky ze zahraničních sbírek  vytvořil podmínky pro zajištění operativního dofinancování významných prezentačních projektů v případech, kdy z nějakého důvodu není možné projekt financovat z jiných zdrojů (např. odstoupení sponzora v průběhu realizace projektu)  Zejména se jedná o projekty s participací MK, výroční aktivity, projekty podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter (bienale, trienale). Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce.  Projektům je zpravidla udělována záštita ministra nebo ministerstva.  Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 15 664 000,-Kč.

15  Je určen na podporu projektů občanských sdružení jako právnických osob vzniklých registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu je vypisováno v těchto okruzích: 1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; 2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.  Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 3 197 000,- Kč.

16 Integrovaný systém ochrany byl od svého vzniku ve 2. polovině 90- tých let 20. století definován jako komplexní opatření, zahrnující legislativní, finanční i ostatní systémové nástroje, které chrání a zhodnocují naše národní movité kulturní dědictví. V tomto ohledu se stále jedná o jeden z nejpropracovanějších systémů ochrany kulturního dědictví, a to i v celosvětovém srovnání. Podprogramy:  ISO/A - zabezpečení objektů  ISO/B - evidence a dokumentace  ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty  ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí  ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám

17 201120122013 ISO A18.513.000,- Kč20.980.000,- Kč15.363.000,- Kč ISO B2.271.000,- Kč1.565.000,- Kč1.600.000,- Kč ISO C8.566.000,- Kč9.920.000,- Kč8.975.000,- Kč ISO D7.859.000,- Kč11.937.000,- Kč3.567.000,- Kč Celkem37.560.000,- Kč45.000.000,- Kč34.538.000,- Kč

18  Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kult. dědictví.  Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu. Jsou určeny na vybavování objektů:  Finanční prostředky investiční povahy mohou být poskytnuty na zabezpečení kulturních statků a předmětů:  ve vlastnictví České republiky do plné výše nákladů,  ve vlastnictví církví do 90% nákladů  ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů do výše 50% nákladů.  Finanční prostředky neinvestiční povahy na doplňky, opravy, revize a údržbu zabezpečovacích systémů se poskytují do 50% celkových nákladů.

19  Z rozpočtu programu ISO bylo uvolněno na zabezpečení objektů, v nichž je uchováváno movité kulturní dědictví elektrickými zabezpečovacími systémy (EZS) a elektrickými požárními systémy (EPS, dalšími komunikačními systémy a mechanickými zábranami celkem 15 328 000 Kč v celkovém počtu 65 dotací.  Částka 9 443 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 26 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví České republiky. Z toho šlo v 7 případech o zabezpečení nové, v 19 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích zařízení a ve 2 případech o instalaci zařízení pro připojení na PCO PČR.  Částka 1 300 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 11 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů. Z toho šlo v 5 případech o zabezpečení nové, v 6 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích systémů.  Částka 4 565 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 33 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví církevních subjektů. Z toho šlo ve 24 případech o zabezpečení nové, ve 4 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích systémů.

20  V roce 2013 bylo na evidenci a dokumentaci předmětů movitého kulturního dědictví (v digitální podobě) poskytnuto celkem 725 000 Kč v celkovém počtu 14 dotací.  Finanční prostředky investiční povahy na vybavování pracovišť evidence a dokumentace Národního památkového ústavu a sbírek ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty do plné výše nákladů, v případě pracovišť evidence a dokumentace sbírek ve vlastnictví krajů a obcí do 50% nákladů a církevním dokumentačním pracovištím až do výše 70%. Finanční prostředky neinvestiční povahy na vybavování pracovišť evidence a dokumentace Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty až do plné výše nákladů, v případě sbírkotvorných institucí do 50% bez ohledu na vlastnictví sbírky a v případě církevních dokumentačních pracovišť až do výše 70% celkových nákladů.

21  V roce 2013 bylo na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu poskytnuto 9 969 tis. Kč provozních prostředků v celkovém počtu 11 dotací.  Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury mohou být poskytnuty do 90% ceny předmětu  Finanční prostředky státního rozpočtu určené k zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví kraje nebo obce mohou být poskytnuty do 50% ceny předmětu

22 K.Škréta- podobizna Humprechta Jana Černína z Chudenic Paul Signac Parník na Seině M. Bernard Braun Ukřižovaný Kristus

23 Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy programu se poskytují :  na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,  na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřící přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.),  na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřící přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.)  na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES.  V roce 2013 bylo z kapitoly preventivní ochrany před nepříznivými vlivy prostředí čerpáno celkem 9 999 000 Kč investičních a neinvestičních prostředků v celkovém počtu 70 dotací.  Organizace zřizované MK ČR a dalšími ministerstvy7 205 000 Kč  Organizace zřizované krajem2 284 000 Kč  Organizace zřizované obcemi a ostatní 510 000 Kč

24


Stáhnout ppt "Před rokem 1990  se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google