Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit"— Transkript prezentace:

1 Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a muzejnictví v ČR

2 Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit
Před rokem 1990 se problematikou muzeí a galerií na Ministerstvu kultury zabývalo oddělení muzeí a galerií, které bylo součástí tehdejšího Odboru ochrany přírody, památkové péče a muzeí a galerií. Zřízení samostatného oddělení muzeí a galerií a následně odbor muzeí a galerií (OMG): přechod krajských muzeí a galerií do působnosti ministerstva po zrušení krajských národních výborů v letech , výrazný nárůst agendy ochrany movitého kulturního dědictví v souvislosti s prudce stoupajícím počtem vloupání a krádeží po otevření hranic, nezbytnost vytvoření nové legislativy.

3 Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit
vykonával OMG funkci zřizovatele ke 44 muzeím a galeriím, připravil a rozvíjel meziresortní projekt „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ (ISO), připravil zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (zákon č. 71/1994 Sb.). Přijetím zákona o ochraně sbírek muzejní povahy (zákon č. 122/2000 Sb.) a prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury k němu (vyhláška č. 275/2000 Sb.) byl vytvořen legislativní rámec pro obor muzejnictví, jehož nedílnou součástí se stala Centrální evidenci sbírek (CES), veřejnosti přístupný informační systém - seznam sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie zpracoval další zákony: zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků a zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství.

4 Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit
současnost Převod 29 muzeí a galerií z působnosti Ministerstva kultury do působnosti krajů na základě reformy veřejné správy V rámci výkonu funkce zřizovatele státních muzeí a galerií OMG: založil „Muzeum romské kultury“ v Brně jako další státní příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury (2005) a po oboustranné dohodě převedl „Národní zemědělské muzeum“ do působnosti Ministerstva zemědělství. Převzal Muzeum umění v Olomouci jako další státní příspěvkovou organizaci (2006) Rozšířil činnost Památníku Lidice o Národní kulturní památku - Pietní území Ležáky (2008) a Kulturní památku – Pietní místo Lety (2009) Celkový počet státních příspěvkových organizací v gesci OMG v současnosti představuje 18 muzeí, galerií a památníků.

5 Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit
Podílel se na přípravě programu péče o národní kulturní poklad, v jehož rámci se financují rekonstrukce objektů či výstavba nových objektů pro národní muzea (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum, Památník národního písemnictví, Národní galerie v Praze…). Pro obor muzejnictví postupně zřízeno při příspěvkových organizacích v působnosti Ministerstva kultury sedm specializovaných muzeologicko- metodických pracovišť, která poskytují informace, konzultace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům a vydávají metodické pokyny a texty. Osmým metodickým pracovištěm je oddělení muzeí a galerií.

6 Organizační strukrura odboru
OMG svými současnými aktivitami představuje jádro Sekce kulturního dědictví MK. Počet zaměstnanců celkem: 16 (1 osoba na dohodu) Počet systemizovaných pracovních míst: 14 Organizační členění OMG: Ředitel Oddělení ochrany movitého kulturního dědictví Oddělení muzeí a galerií Sekretariát

7 Okruhy činnosti OMG Zajišťuje tyto hlavní okruhy :
zajišťuje agendu zákona č. 122/2000 Sb., včetně vedení centrální evidence sbírek (CES) a kontrolu jeho dodržování správci sbírek muzejní povahy, agendu navracení nezákonně vyvezených kulturních statků podle zákona č. 101/2001 Sb., zajišťuje agendu vývozů sbírkových předmětů do zahraničí podle zákona č. 122/2000 Sb., a agendu vývozu některých kulturních statků mimo celní území EU podle zákona č. 214/2002 Sb. zajišťuje agendu prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb. průběžně aktualizuje program ISO, z nějž jsou poskytovány dotace na ochranu movitého kulturního dědictví, vybavení depozitářů, preparátorských, konzervátorských a restaurátorských dílen, na náročné konzervování a restaurování sbírkových předmětů, na digitalizaci kulturního obsahu sbírkových předmětů a na nákup významných předmětů do veřejných sbírek, finančně podporuje činnost občanských sdružení, působících v oblasti péče o movité kulturní dědictví a muzejnictví, zajišťuje finanční podporu významným kulturním aktivitám státních muzeí a galerií (výstavy, programy, publikace) a podporu garantům standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, vykonává řadu činností vyplývajících z funkce ministerstva jako zřizovatele 18-ti muzeí a galerií, státních příspěvkových organizací, a zabývá se právní stránkou převodů nemovitého majetku České republiky, s nímž jsou tyto organizace příslušné hospodařit, zajišťuje metodickou činnost v oblasti své působnosti (např. metodicky vede kolem 400 muzeí a galerií, jejichž sbírky jsou zapsány v CES apod.) podílí se na pedagogické činnosti v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví a ochrany, tvorby a správy sbírek muzejní povahy.

8 Centrální evidence sbírek
Centrální evidence sbírek - CES je unikátním veřejnosti přístupným informačním systémem ( kromě seznamu sbírek a jejich oborových částí („podsbírek“) jsou zde uvedeny také další informace o CES, stručná historie sběratelství a sbírkotvorné činnosti a muzejnictví v českých zemích. V neveřejné verzi CES je uveden výčet evidenčních čísel sbírkových předmětů (věci movitých i nemovitých nebo jejich souborů), které tvoří sbírku nebo její oborové části. Tím jsou vymezeny nejen sbírky, ale také jednotlivé sbírkové předměty uchovávané a spravované v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Každá sbírka je uchovávána a chráněna ve své celistvosti jako jedna nedělitelná věc hromadná, je součástí národního pokladu České republiky.

9 Dotační programy OMG OMG spravuje v rámci svých agend tyto specializované dotační programy, které jsou určeny účelově na podporu kulturního dědictví, péči o něj a jeho veřejné prezentaci: Program Kulturní aktivity: Podprogram A „Projekty garantů standardizovaných veřejných služeb podle § 10a) zák. č. 122/2000 Sb.“ Podprogram B „Podpora projektů metodických center“ Podprogram C „Významné a mimořádné kulturní aktivity příspěvkových organizací v gesci OMG“ Podprogram D „Občanská sdružení“ Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví: ISO/A - zabezpečení objektů ISO/B - evidence a dokumentace ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám

10 Program Kulturní aktivity
Za rok 2012 bylo vydáno na program Kulturní aktivity celkem ,- Kč Za rok 2013 bylo vydáno na program kulturní aktivity celkem ,- Kč Z toho na jednotlivé podprogramy

11 Podprogram A „Projekty garantů standardizovaných veřejných služeb podle § 10a) zák. č. 122/2000 Sb.“
Výběrové dotační řízení je vypsáno pro garanty standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Příspěvek z podprogramu pak pokrývá finančně maximálně 70% projektu, podíl žadatele min. 30% Podprogram A) má dva tematické okruhy : Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky nebo prostřednictvím své internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz. Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí). Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 394 000,-Kč.

12 Podprogram B „Podpora projektů metodických center“
Pro obor muzejnictví bylo v České republice postupně zřízeno při příspěvkových organizacích v působnosti Ministerstva kultury osm specializovaných muzeologicko- metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace. Jejich činnosti vyplývají bezprostředně z právních předpisů nebo jsou rozhodující pro naplňování smyslu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví, zejména sbírek muzejní povahy. Činnosti center jsou uvedeny ve zřizovacích listinách státních příspěvkových organizacích NM, MG, TMB, NG, MZM, při kterých byly zřízeny. Nově bylo v loňském roce zřízeno Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Metodická centra realizují aktivity a činnosti dle Koncepce  rozvoje muzejnictví na léta (usnesení vlády České republiky ze dne č. 862), dle schválených koncepcí vlastních, MC a jsou veřejnou službou. Celkový objem schválených finančních příspěvků na projekty na činnost metodických center při Národním muzeu, Národní galerii v Praze, Moravském zemském muzeu, Technickém muzeu v Brně, Moravské galerii v Brně a Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm v roce 2013 činil 2 850 tis. Kč.

13 Podprogram B „Podpora projektů metodických center“

14 Podprogram c) „Významné kulturní aktivity příspěvkových organizací v gesci OMG“
Z tohoto podprogramu jsou alokovány finanční prostředky 18-ti příspěvkovým organizacím v gesci OMG na podporu jejich zvláště významných projektů, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz nebo dalším subjektům. Podprogram umožňuje zřizovateli, aby: podpořil vybrané prezentační projekty PO na základě posouzení jejich přínosu pro využívání výchovného a vzdělávacího potenciálu sbírek muzejní povahy podpořil prezentační projekty, které mají význam pro reprezentaci České republiky nebo projekty, které představí významné zápůjčky ze zahraničních sbírek vytvořil podmínky pro zajištění operativního dofinancování významných prezentačních projektů v případech, kdy z nějakého důvodu není možné projekt financovat z jiných zdrojů (např. odstoupení sponzora v průběhu realizace projektu) Zejména se jedná o projekty s participací MK, výroční aktivity, projekty podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter (bienale, trienale). Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Projektům je zpravidla udělována záštita ministra nebo ministerstva. Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: ,-Kč.

15 Podprogram D „Občanská sdružení“
Je určen na podporu projektů občanských sdružení jako právnických osob vzniklých registrací ve smyslu § 6 zákona č.83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací s mezinárodním prvkem dle zákona č.116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu je vypisováno v těchto okruzích: Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. Celkový objem finančních prostředků v roce 2013: 3 197 000,- Kč.

16 Program ISO ( Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví)
Integrovaný systém ochrany byl od svého vzniku ve 2. polovině 90- tých let 20. století definován jako komplexní opatření, zahrnující legislativní, finanční i ostatní systémové nástroje, které chrání a zhodnocují naše národní movité kulturní dědictví. V tomto ohledu se stále jedná o jeden z nejpropracovanějších systémů ochrany kulturního dědictví, a to i v celosvětovém srovnání. Podprogramy: ISO/A - zabezpečení objektů ISO/B - evidence a dokumentace ISO/C - výkupy předmětů kult. hodnoty ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ISO/E – předkupní právo ke kulturním památkám

17 Finanční objemy ISO v letech 2011-2013
2012 2013 ISO A ,- Kč ,- Kč ,- Kč ISO B ,- Kč ,- Kč ,- Kč ISO C ,- Kč ,- Kč ,- Kč ISO D ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

18 ISO/A - zabezpečení objektů
Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kult. dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu. Jsou určeny na vybavování objektů: Finanční prostředky investiční povahy mohou být poskytnuty na zabezpečení kulturních statků a předmětů: ve vlastnictví České republiky do plné výše nákladů, ve vlastnictví církví do 90% nákladů ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů do výše 50% nákladů. Finanční prostředky neinvestiční povahy na doplňky, opravy, revize a údržbu zabezpečovacích systémů se poskytují do 50% celkových nákladů.

19 ISO/A - zabezpečení objektů v r.2013
Z rozpočtu programu ISO bylo uvolněno na zabezpečení objektů, v nichž je uchováváno movité kulturní dědictví elektrickými zabezpečovacími systémy (EZS) a elektrickými požárními systémy (EPS, dalšími komunikačními systémy a mechanickými zábranami celkem 15  Kč v celkovém počtu 65 dotací. Částka Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 26 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví České republiky. Z toho šlo v 7 případech o zabezpečení nové, v 19 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích zařízení a ve 2 případech o instalaci zařízení pro připojení na PCO PČR. Částka 1 300 000 Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 11 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů. Z toho šlo v 5 případech o zabezpečení nové, v 6 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích systémů. Částka Kč z rozpočtu programu byla určena na zabezpečení 33 objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví církevních subjektů. Z toho šlo ve 24 případech o zabezpečení nové, ve 4 případech o rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci zabezpečovacích systémů.

20 ISO/B - evidence a dokumentace (digitální formou)
V roce 2013 bylo na evidenci a dokumentaci předmětů movitého kulturního dědictví (v digitální podobě) poskytnuto celkem Kč v celkovém počtu 14 dotací. Finanční prostředky investiční povahy na vybavování pracovišť evidence a dokumentace Národního památkového ústavu a sbírek ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty do plné výše nákladů, v případě pracovišť evidence a dokumentace sbírek ve vlastnictví krajů a obcí do 50% nákladů a církevním dokumentačním pracovištím až do výše 70%. Finanční prostředky neinvestiční povahy na vybavování pracovišť evidence a dokumentace Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty až do plné výše nákladů, v případě sbírkotvorných institucí do 50% bez ohledu na vlastnictví sbírky a v případě církevních dokumentačních pracovišť až do výše 70% celkových nákladů.

21 ISO /C – výkupy předmětů kulturní hodnoty
V roce 2013 bylo na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu poskytnuto  tis. Kč provozních prostředků v celkovém počtu 11 dotací. Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury mohou být poskytnuty do 90% ceny předmětu Finanční prostředky státního rozpočtu určené k zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví kraje nebo obce mohou být poskytnuty do 50% ceny předmětu

22 ISO/C Nejvýznamější výkupy
K.Škréta- podobizna Humprechta Jana Černína z Chudenic M. Bernard Braun Ukřižovaný Kristus Paul Signac Parník na Seině

23 ISO/D - ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy programu se poskytují : na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č /2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřící přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřící přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. V roce 2013 bylo z kapitoly preventivní ochrany před nepříznivými vlivy prostředí čerpáno celkem 9  Kč investičních a neinvestičních prostředků v celkovém počtu 70 dotací. Organizace zřizované MK ČR a dalšími ministerstvy 7  Kč Organizace zřizované krajem 2  Kč Organizace zřizované obcemi a ostatní Kč

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stručná historie Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a jeho aktivit"

Podobné prezentace


Reklamy Google