Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj : vedoucí inspektor Odbor správy a informatiky Právní odbor Odbor inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj : vedoucí inspektor Odbor správy a informatiky Právní odbor Odbor inspekce."— Transkript prezentace:

1 Struktura Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj : vedoucí inspektor Odbor správy a informatiky Právní odbor Odbor inspekce I Odbor inspekce II Odbor inspekce III Kancelář vedoucího inspektora

2 Personální složení •vedoucí inspektor – ing. et Ing. Bc. Tomáš MUSIL •odbor správy a informatiky – Ing. Marcela ŠČERBOVÁ •právní odbor – Mgr. Anna SLÍVOVÁ •odbor inspekce I – Ing. Zdeněk JURÁNEK •odbor inspekce II – Ing. František ŠEBELA •odbor inspekce III – Antonín VOJTA

3 Činnost inspektorátu poradenstvíkontrola správní řízení

4 PORADENSTVÍ

5 Poradenská činnost naplnění ustanovení § 5 odst. 1 písm. k) ZIP Inspektorát poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

6 Jak se lze na inspektorát obrátit? osobněpísemně dopisememailem datovou zprávou telefonicky

7 KDE? BrnoBlanskoBřeclavHodonínKroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí VyškovZlínZnojmo

8 •v sídle inspektorátu  v Brně, ul. Milady Horákové 3  v přízemí  komplexní poradenství: vždy v pondělí a ve středu 8:00 hod. – 17:00 hod.  hodiny pro styk s veřejností: v úterý, ve čtvrtek a v pátek 8:00 hod. – 14:00 hod.

9 Detašovaná pracoviště  aktuální seznam míst vč. jmen inspektorů a telefonních kontaktů lze nalézt na www.suip.cz/oip09, v sekci Úřední deska, dokument Informace a poradenství poskytované veřejnostiwww.suip.cz/oip09Informace a poradenství poskytované veřejnosti Na konzultačních střediscích – detašovaných pracovištích se poskytuje poradenství v oblasti PVP  vždy ve středu  v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. (ve Zlíně do 17:00 hod.)

10 Nová legislativa účinná od 1.1.2011

11  zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí  vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

12  zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o azylu, zákon o Policii ČR a další zákony Úprava skončení pracovního poměru cizince - ust. § 48 odst. 3 písm. c) Zp : uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu.

13 Čeho se změny dle z.č. 347/2010 Sb. týkají? •Podpora v nezaměstnanosti •Důchody •Pracovněprávní vztahy (ZP) •Rodičovský příspěvek •Porodné •Sociální příspěvek •Příspěvek na péči •Nemocenské pojištění •Příspěvek na bydlení

14 Změny zákoníku práce •Dohoda o provedení práce •Odměňování (platové záležitosti) •DPN a karanténa

15 Rozhodnutí Ústavního soudu •ze dne 14.3.2011 •zrušení zákona od 1.1.2012

16 Dohoda o provedení práce •Od 1.1.2011 obligatorní písemná forma, jinak je neplatná – ust. § 77 odst. 1 ZP •zaměstnavatel musí vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci •Vyloučení souběhu tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání podpory v nezaměstnanosti – do 31.12.2010 byl souběh možný, a to pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc, nepřesáhne ½ minimální mzdy.

17 Dočasná pracovní neschopnost •§ 192 odst. 1 ZP – v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 přísluší zaměstnanci v době prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN nebo karantény náhrada mzdy či platu od zaměstnavatele x do 31.12.2010 to bylo 14 kalendářních dní •Nemocenská se nově bude poskytovat namísto od 15. dne (jako tomu bylo v roce 2010) až od 22. kalendářního dne •Náhrada mzdy (platu) nepřísluší za první 3 dny DPN, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn (úč. 8.10.2009)

18 •Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN stanoveny režim, povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek - ust. § 192 odst. 6 ZP x do 31.12.2010 to bylo prvních 14 kalendářních dní •Při porušení povinností v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 v období prvních 21 kalendářních dnů může zaměstnavatel, se zřetelem na závažnost porušení, náhradu mzdy nebo platu snížit či neposkytnout - ust. § 192 odst. 5 ZP x do 31.12.2010 to bylo prvních 14 kalendářních dní

19 •Výše uvedené se přiměřeně použije i u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti - ust. § 194 ZP •Pro tyto účely je zaměstnavatel povinen předem zaměstnanci stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn

20 Přechodné ust. změnového zákona o nemocenském pojištění a ZP: •Jestliže DPN vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1.1.2011 a trvá v r. 2011, vyplácí se náhrada mzdy a nemocenská dle dosavadních právních předpisů •Jestliže DPN vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1.1.2014 a trvá v r. 2014, vyplácí se náhrada mzdy a nemocenská dle právních předpisů účinných k 31.12.2013

21 •v souvislosti s úpravou vyplácení náhrady mzdy zaměstnavatelem po dobu 21 kalendářních dní je novelizováno i ust. § 66 odst. 1 ZP – zrušení pracovního poměru ve zkušební době – zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 v době prvních 21 kalendářních dnů x před 1.1.2011 a po 31.12.2013 to bylo (bude?) 14 kalendářních dnů.

22 Podpora v nezaměstnanosti •uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podle zvláštní právních předpisů odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného

23 •Snížení podpory v nezaměstnanosti na 45% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu uchazečům, kteří bez vážných důvodů, sami nebo dohodou se zaměstnavatelem ukončí zaměstnání - ust. § 50 odst. 3 z. o Z. Vážné důvody dle § 5 písm. c) z. o Z.: -závažné rodinné důvody nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let docházka dítěte do předškolního zařízení povinná školní docházka

24 -závažné zdravotní důvody: nezbytná osobní péče o fyzickou osobu ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) zdravotní důvody bránící podle lékařského posudku vykonávat zaměstnání -místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera -jiné vážné osobní důvody, např. etické, mravní, náboženské nebo důvody hodné zvláštního zřetele

25 Agentury práce = fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna provádět zprostředkování zaměstnání na území ČR nebo z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR Nové ust. § 58a z.o Z. : •AP musí mít sjednáno pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.

26 •Doklad o sjednání tohoto pojištění je AP povinna doložit MPSV do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. •Zprostředkovává-li AP zaměstnání bez sjednaného pojištění nebo nedoloží-li MPSV do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání – důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání (ust. § 63 odst. 2 písm. b) z. o Z.) •PO nebo FO, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 31.3.2011 doložit MPSV doklad o sjednání pojištění, jinak povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

27 Úřady práce zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů •zřizuje se Úřad práce České republiky a stanoví se jeho organizační členění a úkoly •ÚP je správním úřadem s celostátní působností •sídlem ÚP je Praha •ÚP řídí MPSV a je jeho nadřízeným správním úřadem V ÚP působí  generální ředitelství  krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů. Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona)  součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček místní příslušnost krajských poboček se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno

28 Poznatky z kontrol v oblasti pracovních vztahů a podmínek

29 Nejčastější závady zjištěné při kontrolách Při vzniku pracovního poměru -neuzavření pracovní smlouvy písemně, popř. nevydání vyhotovení zaměstnanci – ust. § 34 odst. 3 a 4 ZP -nesplnění informační povinnosti, odkazy na neplatné právní předpisy - ust. § 37 odst. 1 ZP -opakované uzavírání pracovních smluv na dobu určitou - ust. § 39 odst. 2 až 4 ZP

30 V souvislosti se skončením pracovního poměru -nevydání potvrzení o zaměstnání – ust. § 313 odst. 1 ZP -nevyplacení odstupného – ust. § 67 ZP -nevyplacení nevyčerpané poměrné časti dovolené - ust. § 222 odst. 2 ZP v návaznosti na ust. § 144 a § 141 ZP -neplatná ukončení pracovního poměru (pracovní poměr je ukončen dříve, nežli je o tom informován zaměstnanec – ust. § 66 ZP apod.) -pochybení při skočení pracovního poměru (např. není písemně)

31 Na úseku odměňování zaměstnanců -nevyplacení mzdy nebo odměny za práci v termínu splatnosti, popř. ve výši, na kterou vznikl zaměstnanci nárok – ust. § 38 odst. 1 písm. a), § 141 odst. 1 a 3 ZP -neposkytování nejnižší úrovně zaručené mzdy - ust. § 112 ZP -porušení zásady stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty (rovné zacházení ve mzdové oblasti) - ust. § 16 odst. 1 a § 110 odst. 1 ZP -nevyplácení náhrad mzdy nebo platu (cestovní náhrady, dovolená, DPN …)

32 -neposkytování příplatků ke mzdě Příplatek za práci ve svátek – ust. § 115 odst. 1 a 2 ZP Příplatek za noční práci – ust. § 116 ZP Příplatek za práci v sobotu a v neděli – ust. § 118 odst. 1 ZP Příplatek za práci přesčas – ust. § 114 ZP -nevydávání dokladů o jednotlivých složkách mzdy - ust. § 142 odst. 4 ZP -srážky ze mzdy - ust. § 146 b) v návaznosti na ust. § 327 ZP

33 Na úseku pracovní doby -rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní směny – ust. § 81 odst. 1 ZP a násl. + § 37 odst. 1 písm. e) ZP -nedodržování limitu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu – ust. § 90, § 92 ZP -evidence pracovní doby – ust. § 96 odst. 1 ZP -absence zdravotních prohlídek při práci v noci - ust. § 94 odst. 2 ZP -výkon práce nad stanovenou max. délku týdenní pracovní doby - ust. § 79 odst. 1 ZP

34 -přesčas -nařizování práce přesčas tam, kde k tomu není právní důvod – ust. § 93 odst. 2 ZP věta první -překračování zákonného limitu nařízené práce přesčas – ust. § 93 odst. 2 a 3 ZP věta druhá -překračování povoleného rozsahu práce přesčas – ust. § 93 odst. 4 ZP věta druhá

35 Nejčastější závady zjištěné u agentur práce: -absence splnění informační povinnosti (ust. § 37 odst. 1 ZP) -rovné zacházení ve mzdové oblasti (ust. § 110 odst. 1, § 309 odst. 5 ZP) – srovnatelný zaměstnanec -dohoda agentury práce a uživatele neobsahuje předepsané náležitosti (ust. § 308 odst. 1 ZP) -pokyn k dočasnému přidělení neobsahuje předepsané náležitosti (ust. § 309 odst. 2 a 5 ZP) -potvrzení o zaměstnání, neposkytnutí mzdy, rozvrh směn Nejčastější závady zjištěné u uživatele: -dohoda agentury práce a uživatele neobsahuje předepsané náležitosti (ust. § 308 odst. 1 ZP) -není vedena evidence pracovní doby (ust. § 96 odst. 1 ZP) -rovné zacházení ve mzdové oblasti (ust. § 110 odst. 1, § 309 odst. 5 ZP) – srovnatelný zaměstnanec -absence vyšetření lékařem při práci v noci (ust. § 94 odst. 2 ZP)


Stáhnout ppt "Struktura Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj : vedoucí inspektor Odbor správy a informatiky Právní odbor Odbor inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google