Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální složení vedoucí inspektor – ing. et Ing. Bc. Tomáš MUSIL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální složení vedoucí inspektor – ing. et Ing. Bc. Tomáš MUSIL"— Transkript prezentace:

1 Struktura Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj:

2 Personální složení vedoucí inspektor – ing. et Ing. Bc. Tomáš MUSIL
odbor správy a informatiky – Ing. Marcela ŠČERBOVÁ právní odbor – Mgr. Anna SLÍVOVÁ odbor inspekce I – Ing. Zdeněk JURÁNEK odbor inspekce II – Ing. František ŠEBELA odbor inspekce III – Antonín VOJTA

3

4 PORADENSTVÍ

5 naplnění ustanovení § 5 odst. 1 písm. k) ZIP
Poradenská činnost naplnění ustanovení § 5 odst. 1 písm. k) ZIP Inspektorát poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

6

7

8 v sídle inspektorátu v Brně, ul. Milady Horákové 3 v přízemí
komplexní poradenství: vždy v pondělí a ve středu 8:00 hod. – 17:00 hod. hodiny pro styk s veřejností: v úterý, ve čtvrtek a v pátek 8:00 hod. – 14:00 hod.

9 Detašovaná pracoviště
aktuální seznam míst vč. jmen inspektorů a telefonních kontaktů lze nalézt na v sekci Úřední deska, dokument Informace a poradenství poskytované veřejnosti Na konzultačních střediscích – detašovaných pracovištích se poskytuje poradenství v oblasti PVP vždy ve středu v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. (ve Zlíně do 17:00 hod.)

10 Nová legislativa účinná od 1.1.2011

11 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

12 zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o azylu, zákon o Policii ČR a další zákony Úprava skončení pracovního poměru cizince - ust. § 48 odst. 3 písm. c) Zp : uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu.

13 Čeho se změny dle z.č. 347/2010 Sb. týkají?
Podpora v nezaměstnanosti Důchody Pracovněprávní vztahy (ZP) Rodičovský příspěvek Porodné Sociální příspěvek Příspěvek na péči Nemocenské pojištění Příspěvek na bydlení

14 Změny zákoníku práce Dohoda o provedení práce
Odměňování (platové záležitosti) DPN a karanténa

15 Rozhodnutí Ústavního soudu
ze dne zrušení zákona od

16 Dohoda o provedení práce
Od obligatorní písemná forma, jinak je neplatná – ust. § 77 odst. 1 ZP zaměstnavatel musí vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci Vyloučení souběhu tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání podpory v nezaměstnanosti – do byl souběh možný, a to pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc, nepřesáhne ½ minimální mzdy.

17 Dočasná pracovní neschopnost
§ 192 odst. 1 ZP – v období od do přísluší zaměstnanci v době prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN nebo karantény náhrada mzdy či platu od zaměstnavatele x do to bylo 14 kalendářních dní Nemocenská se nově bude poskytovat namísto od 15. dne (jako tomu bylo v roce 2010) až od 22. kalendářního dne Náhrada mzdy (platu) nepřísluší za první 3 dny DPN, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn (úč )

18 Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období od do v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN stanoveny režim, povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek - ust. § 192 odst. 6 ZP x do to bylo prvních 14 kalendářních dní Při porušení povinností v období od do v období prvních 21 kalendářních dnů může zaměstnavatel, se zřetelem na závažnost porušení, náhradu mzdy nebo platu snížit či neposkytnout - ust. § 192 odst. 5 ZP x do to bylo prvních 14 kalendářních dní

19 Výše uvedené se přiměřeně použije i u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti - ust. § 194 ZP Pro tyto účely je zaměstnavatel povinen předem zaměstnanci stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn

20 Přechodné ust. změnového zákona o nemocenském pojištění a ZP:
Jestliže DPN vznikla nebo karanténa byla nařízena před a trvá v r. 2011, vyplácí se náhrada mzdy a nemocenská dle dosavadních právních předpisů Jestliže DPN vznikla nebo karanténa byla nařízena před a trvá v r. 2014, vyplácí se náhrada mzdy a nemocenská dle právních předpisů účinných k

21 v souvislosti s úpravou vyplácení náhrady mzdy zaměstnavatelem po dobu 21 kalendářních dní je novelizováno i ust. § 66 odst. 1 ZP – zrušení pracovního poměru ve zkušební době – zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr v období od do v době prvních 21 kalendářních dnů x před a po to bylo (bude?) kalendářních dnů.

22 Podpora v nezaměstnanosti
uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podle zvláštní právních předpisů odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného

23 Snížení podpory v nezaměstnanosti na 45% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu uchazečům, kteří bez vážných důvodů, sami nebo dohodou se zaměstnavatelem ukončí zaměstnání - ust. § 50 odst. 3 z. o Z. Vážné důvody dle § 5 písm. c) z. o Z.: závažné rodinné důvody nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let docházka dítěte do předškolního zařízení povinná školní docházka

24 závažné zdravotní důvody:
nezbytná osobní péče o fyzickou osobu ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) zdravotní důvody bránící podle lékařského posudku vykonávat zaměstnání místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera jiné vážné osobní důvody, např. etické, mravní, náboženské nebo důvody hodné zvláštního zřetele

25 Agentury práce = fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna provádět zprostředkování zaměstnání na území ČR nebo z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR Nové ust. § 58a z.o Z. : AP musí mít sjednáno pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.

26 Doklad o sjednání tohoto pojištění je AP povinna doložit MPSV do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zprostředkovává-li AP zaměstnání bez sjednaného pojištění nebo nedoloží-li MPSV do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání – důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání (ust. § 63 odst. 2 písm. b) z. o Z.) PO nebo FO, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do doložit MPSV doklad o sjednání pojištění, jinak povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká. 26

27 Úřady práce zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů zřizuje se Úřad práce České republiky a stanoví se jeho organizační členění a úkoly ÚP je správním úřadem s celostátní působností sídlem ÚP je Praha ÚP řídí MPSV a je jeho nadřízeným správním úřadem V ÚP působí generální ředitelství krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů. Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona) součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček místní příslušnost krajských poboček se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno

28 Poznatky z kontrol v oblasti pracovních vztahů a podmínek

29 Nejčastější závady zjištěné při kontrolách
Při vzniku pracovního poměru neuzavření pracovní smlouvy písemně, popř. nevydání vyhotovení zaměstnanci – ust. § 34 odst. 3 a 4 ZP nesplnění informační povinnosti, odkazy na neplatné právní předpisy - ust. § 37 odst. 1 ZP opakované uzavírání pracovních smluv na dobu určitou - ust. § 39 odst. 2 až 4 ZP

30 V souvislosti se skončením pracovního poměru
nevydání potvrzení o zaměstnání – ust. § 313 odst. 1 ZP nevyplacení odstupného – ust. § 67 ZP nevyplacení nevyčerpané poměrné časti dovolené - ust. § 222 odst. 2 ZP v návaznosti na ust. § 144 a § 141 ZP neplatná ukončení pracovního poměru (pracovní poměr je ukončen dříve, nežli je o tom informován zaměstnanec – ust. § 66 ZP apod.) pochybení při skočení pracovního poměru (např. není písemně)

31 Na úseku odměňování zaměstnanců
nevyplacení mzdy nebo odměny za práci v termínu splatnosti, popř. ve výši, na kterou vznikl zaměstnanci nárok – ust. § 38 odst. 1 písm. a), § 141 odst. 1 a 3 ZP neposkytování nejnižší úrovně zaručené mzdy - ust. § 112 ZP porušení zásady stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty (rovné zacházení ve mzdové oblasti) - ust. § 16 odst. 1 a § 110 odst. 1 ZP nevyplácení náhrad mzdy nebo platu (cestovní náhrady, dovolená, DPN …)

32 neposkytování příplatků ke mzdě
Příplatek za práci ve svátek – ust. § odst. 1 a 2 ZP Příplatek za noční práci – ust. § 116 ZP Příplatek za práci v sobotu a v neděli – ust. § 118 odst. 1 ZP Příplatek za práci přesčas – ust. § 114 ZP nevydávání dokladů o jednotlivých složkách mzdy - ust. § 142 odst. 4 ZP srážky ze mzdy - ust. § 146 b) v návaznosti na ust. § 327 ZP

33 Na úseku pracovní doby rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní směny – ust. § 81 odst. 1 ZP a násl. + § 37 odst. 1 písm. e) ZP nedodržování limitu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu – ust. § 90, § 92 ZP evidence pracovní doby – ust. § 96 odst. 1 ZP absence zdravotních prohlídek při práci v noci - ust. § 94 odst. 2 ZP výkon práce nad stanovenou max. délku týdenní pracovní doby - ust. § 79 odst. 1 ZP

34 přesčas nařizování práce přesčas tam, kde k tomu není právní důvod – ust. § 93 odst. 2 ZP věta první překračování zákonného limitu nařízené práce přesčas – ust. § 93 odst. 2 a 3 ZP věta druhá překračování povoleného rozsahu práce přesčas – ust. § 93 odst. 4 ZP věta druhá

35 Nejčastější závady zjištěné u agentur práce:
absence splnění informační povinnosti (ust. § 37 odst. 1 ZP) rovné zacházení ve mzdové oblasti (ust. § 110 odst. 1, § 309 odst. 5 ZP) – srovnatelný zaměstnanec dohoda agentury práce a uživatele neobsahuje předepsané náležitosti (ust. § 308 odst. 1 ZP) pokyn k dočasnému přidělení neobsahuje předepsané náležitosti (ust. § 309 odst. 2 a 5 ZP) potvrzení o zaměstnání, neposkytnutí mzdy, rozvrh směn Nejčastější závady zjištěné u uživatele: není vedena evidence pracovní doby (ust. § 96 odst. 1 ZP) absence vyšetření lékařem při práci v noci (ust. § 94 odst. 2 ZP)


Stáhnout ppt "Personální složení vedoucí inspektor – ing. et Ing. Bc. Tomáš MUSIL"

Podobné prezentace


Reklamy Google