Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Obchodní právo je považováno za součást soukromého práva.  Obchodní právo ČR lze charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují majetkoprávní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Obchodní právo je považováno za součást soukromého práva.  Obchodní právo ČR lze charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují majetkoprávní."— Transkript prezentace:

1

2  Obchodní právo je považováno za součást soukromého práva.  Obchodní právo ČR lze charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

3  Obecná část  právní úprava postavení podnikatelů,  obchodní firmy a dalších práv na označení,  obchodního rejstříku,  jednání podnikatelů,  účetnictví podnikatelů, aj.

4  Zvláštní část  právo obchodních společností  právo obligační – závazkové  právo soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)  právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví  právo cenných papírů  právo burzovní  rozhodování obchodních sporů  insolvenční právo (konkurz, vyrovnání)

5  Zákon o obchodních korporacích  Občanský soudní řád  Zákon o cenných papírech  Zákon o dluhopisech  Zákon o ochraně hospodářské soutěže  Zákon o zadávání veřejných zakázek  Zákon o veřejných dražbách  Insolvenční zákon  Živnostenský zákon  Autorský zákon  Zákon o ochraně spotřebitele  Zákon o ochranných známkách  Zákon o regulaci reklamy  Zákon o burze cenných papírů  Zákon o komoditních burzách

6   Obchodní zvyklosti: určitá pravidla fakticky dodržována stranami aniž by byla zakotvená v právním předpise. Posuzují se ve vztahu k určitému území, odvětví, či konkrétnímu případu.   Zásady OBZ:  Zásada autonomie vůle a smluvní slobody ◦ Autonomie volby, zda učinit právní úkon či nikoli ◦ Autonomie výběru adresáta právního úkonu ◦ Autonomie volby obsahu právního úkonu ◦ Autonomie volby formy právního úkonu   Zásada rovností účastníků  Zásada dobré víry a ochrany třetích osob  Zásada poctivého obchodního styku  Zásada profesionality

7

8  Nový zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část stávajícího obchodního zákoníku, která se týká fungování obchodních společností a družstev.  ZOK dosavadní právní úpravu v mnohém modifikuje a doplňuje. Jeho cílem je přitom vytvořit moderní právní základ pro fungování obchodních korporací, který přispěje k podnikatelsky atraktivnějšímu právnímu prostředí.

9  Dne 1. 1. 2014 došlo ke zrušení obchodního zákoníku, a to bez náhrady.  Část jeho úpravy je přesunuta do nového občanského zákoníku, část je úplně zrušena.  Úpravu obchodního rejstříku bude nově obsahovat zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tzv. rejstříkový zákon).

10  Nový zákon o obchodních korporacích převevzal pouze část věnující se obchodním společnostem a družstvům.  Nestane se tedy nástupcem obchodního zákoníku v pravém slova smyslu, ale pouze úzce zaměřeným předpisem zabývajícím se specifickou oblastí právnických osob – obchodními korporacemi.

11  Se zrušením obchodního zákoníku dochází i k odstranění dvoukolejnosti závazkového práva, které je zcela nekoncepčně upraveno jak v občanském, tak i v obchodním zákoníku.  Díky tomu odpadnou problémy s určováním toho, jakým zákoníkem se má řídit konkrétní závazek (např. kupní smlouva) a bude posílena právní jistota.

12 Obchodní zákoník NOZ Obchodní tajemství Prokura Obchodní firma Většina smluvních typů (bankovní sml., sml. o prodeji podniku atd.) Nekalá soutěž ZOK Právní úprava obchodních společností a družstev Ruší se Duplicitní úprava obchodních závazků (použije se pouze obecná úprava NOZ) Právní úprava obchodního rejstříku Rejstříkový zákon

13  ZOK je postaven na východisku: nezatěžovat tam, kde to není potřeba. Oproti obchodnímu zákoníku tak danou úpravu podstatně liberalizuje.  Zároveň však posiluje ty instituty, které jsou nezbytné pro řádné fungování obchodních korporací – např. odpovědnost za jejich správu.  Důraz je kladen i na funkční propojení zákona s dalšími předpisy, a to nejenom s NOZ, ale např. i s insolvenčním zákonem.

14  Liberalizace  Snižuje se celkový  počet donucujících  ustanovení.  Flexibilita  V mnoha případech  je nabízeno více  variant řešení  (např. možnost  dualistického či  monistického  systému řízení  akciové společnosti).  Funkčnější ochrana  třetích osob  Oproti dosavadnímu  stavu je dán větší důraz  na odpovědnost osob,  které za obchodní  korporace jednají (např.  pomocí ručení členů  statutárního orgánu  při úpadku obchodní  korporace).  Systematika  a přehlednost  Zákon je  stavěn striktně  na principu:  od obecného  ke konkrétnímu.

15  Správa obchodních korporací  Jednou z nejdůležitějších oblastí práva obchodních korporací je bezpochyby oblast tzv. corporate governance, neboli správy obchodních korporací.  Jejím ústředním tématem je systém rozložení práv a povinností mezi osobami zapojenými do činnosti obchodní korporace – tj. zejména společníky, statutárními orgány, výkonným managementem, věřiteli apod.  Cílem je najít takové nastavení, které bude na jedné straně umožňovat efektivní řízení obchodní společnosti, a současně zajistí dostatečnou ochranu práv dalších zúčastněných subjektů.

16  Koncept řádného hospodáře (§159 NOZ) je v ZOK doplněn o korektiv tzv. podnikatelského úsudku (§51 násl. ZOK).  Členové orgánů jsou tedy při správě obchodní korporace povinni jednat s péčí řádného hospodáře (loajálně, pečlivě a informovaně), ale zároveň jim ZOK umožňuje, aby se případné povinnosti k náhradě škody zprostili, pokud prokáží, že vzhledem ke všem okolnostem jednali řádně a vznik újmy nemohli předpokládat (např. z důvodu selhání kapitálového trhu, neočekávatelných změn ceny ropy apod.)

17  ZOK nově připouští, aby byla členovi statutárního orgánu zapovězena možnost v budoucnu zastávat stejnou pozici, a to v jakékoliv korporaci po dobu tří, resp. deseti let.  K této sankci může soud přistoupit, pokud člen statutárního orgánu zanedbal některé své povinnosti v souvislosti s prevencí úpadku obchodní korporace (§63 a násl.)

18  Zavádí se obecná pravidla o střetu zájmů.  Pokud se člen orgánu dozví, že by se při výkonu své funkce mohl dostat do střetu zájmů, měl by o tom obchodní korporaci informovat. Kontrolní (popř. nejvyšší) orgán pak může výkon jeho funkce pozastavit.

19  Více pozornosti je věnováno vzniku smlouvy o výkonu funkce, tedy smlouvy, na jejímž základě členové orgánů obchodní korporace spravují její majetek, jde o otázky odměňování a odpovědnosti za škodu (§51 a násl.)

20  ZOK opouští dosavadní silně formalizovaný model regulace podnikatelských seskupení (tzv. koncernů) a přiklání se k otevřenějšímu ekonomickému pojetí.  Podnikatelské seskupení bere  jako legitimní nástroj, který je schopen přispět k efektivnějšímu a levnějšímu řízení obchodních korporací.

21  Koncepce je postavena na třístupňovém režimu – prosté 1. ovlivnění, 2. ovládání a 3. koncern. V rámci ovlivnění např. platí, že ovlivní- li někdo podstatným způsobem jednání jiné osoby k její újmě, odpovídá za ni a zároveň ručí za splnění dluhů, které z důvodů jeho ovlivnění nemohly být uspokojeny. Stejný postih hrozí i u koncernu, nicméně v tomto stupni má řídící osoba možnost zprostit se odpovědnosti, prokáže-li, že újma je kompenzována jinými výhodami v rámci koncernu

22  Pojem obchodní korporace zahrnuje obchodní společnosti a družstva  Z hlediska konkrétních typů obchodních korporací zaznamenaly nejvíce změn tzv. kapitálové společnosti - tj. společnost s ručením omezeným a akciová společnost.  Výrazně rozvedena a konkretizována byla i úprava družstev.  Naproti tomu osobní společnosti (tj. komanditní společnost a veřejně prospěšná společnost) doznaly spíše dílčích upřesnění a doplnění.

23  Společná ustanovení (§1–94)  Založení  Vklad a podíl  Orgány obchodní korporace  Vyloučení člena statutárního orgánu  Podnikatelská uskupení (koncerny)  Zrušení, atd.  Společnosti (§95–551)  Veřejná obchodní  společnost  Komanditní  společnost  Společnost s ručením  omezeným  Akciová společnost  Družstva (§552–773)  Družstvo  Bytové družstvo  Sociální družstvo

24  ZOK nabude, stejně jako nový občanský zákoník, účinnosti k 1. 1. 2014.  Pokud budou stanovy (resp. společenská smlouva) korporace v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, je korporace povinna přizpůsobit jejich znění nové právní úpravě do 6 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 1. 7. 2014). Pokud tak neučiní, může jí v konečném důsledku hrozit až soudní zrušení (§777).  Ta část stanov (resp. společenské smlouvy), která nebude v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zůstane nadále v platnosti

25  Z důvodu předcházení konfliktů staré a nové právní úpravy dává ZOK obchodním korporacím možnost, aby do dvou let od nabytí účinnosti rozhodly, že se plně podřizují nové úpravě (tzv. generální opt-in)

26

27  Podnikání je definována jako  soustavná činnost prováděna  samostatně podnikatelem podnikatelem  vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  za účelem dosažení zisku.

28 Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom:právnickáfyzická osoba  jaké statky bude na trhu poskytovat,statkytrhu  jakým způsobem a kde bude vytvářet své produkty nebo provozovat své služby,služby  s kým bude spolupracovat,  jakým způsobem bude provoz financován,  jaká bude právní forma podnikání,právní forma podnikání  jakým způsobem se budou tvořit ceny,ceny  jakého zisku se má dosahovat.zisku

29  Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou.živnostenského listukoncesní listinyživnost  Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby.obchodního rejstříku

30  Obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Obchodní společnostia. s.s. r. o.k. s.v. o. s.společenskou smlouvu

31  Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován za věc, a to věc hromadnou.podnikánípodnikatelivěc  Protože firma (název) podnikatelského subjektu obvykle označuje celý jeho podnik, v obecném povědomí je slovo podnik vnímáno jako označení podnikatelského subjektu.firmapodnikatelského subjektu

32  právní – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. právní  ekonomická – na svoji činnost si musí podnik vydělat (výnosy musí pokrýt náklady) ekonomická  organizační – dělí se na organizační útvary (ředitelství, ekonomický úsek, dělnický úsek...), podnik sám rozhoduje o struktuře organizační

33  K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které podnikateli slouží k provozování podniku, nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.podnikateli  Podnik je společenství lidí a prostředků spojených za účelem zabezpečování různých činností, jejichž cílem je zajištění vlastního prospěchu.  Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky...) různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku.trhzisku

34  nápad  průzkum  plán realizace (na základě průzkumu je nutné stanovit, jaké činnosti a jakým způsobem budou provedeny)  zakladatelský rozpočet (jaké budou potřeba výrobní faktory)výrobní faktory  posouzení reálnosti  založení podniku

35  drobné – do 100 zaměstnanců a obrat do 30 000 000 Kč  malé – 100- zaměstnanců a obrat do 30 000 000 Kč  střední – 101-500 zaměstnanců a obrat do 100 000 000 Kč  velké – 500+ zaměstnanců a obrat nad 100 000 000 Kč

36  Kromě vlastního podniku s určitým sídlem může podnikatel zřídit i jeho organizační složku, což může být:  odštěpný závod – je takto zapisován do obchodního rejstříku a při jeho provozování se užívá firma s dodatkem, že jde o odštěpný závod jiná organizační složka – pokud je podle zákona zapisována do obchodního rejstříkuobchodního rejstříkufirma  Provozovnou se pak rozumí prostor, ve kterém je podnik provozován, přičemž i provozovna musí být označena firmou či jiným označením, případně i s rozlišujícím dodatkem

37  Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.podnikatelskázisku  V Česku provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. Živnostenský zákon).Českuzákon č. 455/1991 Sb.o živnostenském podnikáníŽivnostenský zákon  Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Fyzickáprávnickáživnostenské oprávnění

38  Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na:  Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru.výuční listmaturitadiplompraxe  Vázané živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona.  Volné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost.podnikatelodbornou způsobilost

39  Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku.  Příkladem jsou provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba.pohřebnícestovní kancelářetaxislužba

40  Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit všeobecné a někdy i zvláštní podmínky. Všeobecnými podmínkami jsou: Fyzická osoba  plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, asvéprávnost  bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena). bezúhonnost  Zvláštní podmínky představuje odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy.

41

42  Místo zapsané jako sídlo v OR, při založení společnosti  Určuje se adresou skutečného místa, kde je umístěna správa společnosti a kde je možné se s právnickou osobou setkat

43  Adresa zapsaná jako místo podnikání fyzické osoby v OR nebo v jiné evidenci  Jedná se o skutečné místo podnikání  U osob, které nejsou zapsány v OR je místo podnikání volitelné

44  Název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR  Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

45  1. Zásada firemní povinnosti – podnikatel zapsaný do OR je povinen mít zapsanou firmu  2. Zásada výlučnosti – firma nesmí byt zaměnitelná s firmou jiného podnikatele  3. Zásada pravdivosti a přiměřenosti – ve firmě nesmí být uvedeno nic nepravdivého o podnikateli nebo jeho podniku, ani nic přehnaného  4. Zásada jasnosti – nesmí tam byt obsaženo nic nepřesného o podnikateli, ani nic co by mohlo „zatemnit“ podnikatele nebo předmět jeho podnikání  5. Zásada jednotnosti – podnikatel může mít jen jednu firmu, bez ohledu na počet získaných podnikatelských oprávnění  6. Zásada zákazu klamavosti – jasnost a pravdivost  7. Zásada firemní přísnosti – podrobná pravidla pro tvorbu obchodní firmy

46  Obchodní firma má v zásadě význam jako:  Atribut právní subjektivity podnikatele  Jeden ze základních pojmových znaků podnikání  Ochranné označení  Speciálni typ nehmnotného statku vyznačujúci osobnost podnikatele

47  Veřejný seznam, do kterého se zapisují stanovené údaje o podnikatelích  Je veden v elektronické podobě  Je veden zvláštními soudy – krajské soudy

48  Formální publicita zápisů: vyjadřuje veřejnou přístupnost údajů zapsaných v OR, každý má právo do OR nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy, které jsou zpoplatněný podle zákona o soudních poplatcích; lze požadovat potvrzení, že se v OR nebo ve Sbírce listin určitý zápis nenaléza;

49  Materiální publicita zápisů – pozitivní: skutečnosti zapsané do OR jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osobě bylo provedení zápisu známo dříve (např. fúze)  Materiální publicita zápisů – negativní: proti tomu kdo jedná v důvěře v zápis do OR, nemůže ten, jehož se takový zápis týká namítat, že neodpovídá skutečnosti.

50  Konstitutivní zápis: nabývají právní relevanci až okamžikem provedení zápisu do OR, účinek ex nunc, tj. odo dne zápisu  Deklaratorní zápis: pouze uvádějí do souladu stav zápisu s objektivně existující skutečností, účinek zápisu ex tunc, tj. od okamžiku kdy skutečnost nastala

51

52  Sdružení fyzických nebo právnických osob (obchodní korporace, družstvo, zájmové sdružení právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek)  Účelová sdružení majetku (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, církev, náboženská společnost)  Jednotky územní samosprávy (obec, kraj)  Jiné osoby, o kterých tak stanoví zákon (veřejná vysoká škola, Český rozhlas, Česká televize)

53  Nutná písemná smlouva nebo zakládající listina  Vznikají dnem zápisu do OR  Ode dne účinnosti zápisu mohou nabývat práva a povinnosti  Způsobilost nabývat práva a povinnosti může byt u PO omezená jen zákonem

54  Obvykle se obchodní společnosti zakládají za účelem podnikání – tj. materiální účel  Mohou byt založeny i za tzv. ideálním účelem – charitativní, humanitární, kulturní, apod.; to platí pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost; veřejná obchodní společnost a komanditní společnost mohou byt založený jen za účelem podnikání

55  Obligatorní součásti zakladatelského dokumentu je vymezení předmětu podnikání   Obchodní korporace mohou podnikat jako ekonomicky samostatné subjekty, nebo mohou být součásti skupiny majetkově nebo majetkově i personálně propojených společností  Skupina takto propojených společností se nazývá koncern

56  Korporace odpovídají za své závazky, resp. Za porušení svých povinností celým svým majetkem   VOS – společně a nerozdílné celým svým majetkem  KS – komplementáři celým svým majetkem, komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR  SRO – společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků; zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká  AS – akcionář neručí za závazky AS  D – členové družstva neručí za závazky D

57 Základní vlastnosti

58  Statutární orgán (likvidátor, insolvenční správce)  Zástupce na základě plné moci  Zástupce na základě podnikové plné moci – prokurista  Zákonný zástupce  Zástupce na základě soudního rozhodnutí

59  Dohodou  Uplynutím doby nebo splněním účelu  Zaniká dnem výmazu, před zánikem se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce

60 1. Jsou PO - mají vlastní právní status, který je odlišný od právního statusu společníků 2. Zakládaný za účelem podnikání 3. Jsou podnikateli 4. Obecně jsou sdruženími osob – každá společnost se vyznačuje personálním prvkem 5. Vytvářený na smluvním základě – právním titulem jejích vzniku je společenská smlouva, zakladatelská listina (u jednočlenných korporací‘ 6. Pro obchodní společnosti jsou příznačné 4 rysy: obchodní firma, sídlo, účel založení (podnikání, činnost), statutární orgán

61  HAVE A NICE DAY  


Stáhnout ppt " Obchodní právo je považováno za součást soukromého práva.  Obchodní právo ČR lze charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují majetkoprávní."

Podobné prezentace


Reklamy Google