Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eschatologie BŠP, 21.1.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eschatologie BŠP, 21.1.2012."— Transkript prezentace:

1 Eschatologie BŠP,

2 Eschatologie – co přinese budoucnost?
Přichází poslední diktátor světa (scénář se neustále mění) Žijeme v období páté pečeti? Kdo je Gog ze země Magog? Zájem o politické dění zastiňuje Boží slovo a evangelium (politické přednášky) Křesťané jsou dezorientovaní, zmatení. Která verze je správná? Kdo nám řekne, jak to skutečně bude? Reakce: někteří se tím nezabývají

3 Složitá eschatologie 2 resp. 3 „druhé“ příchody (skrytý, viditelný, před koncem) 3 soudy 2-3 zmrtvýchvstání?

4 Je však biblická eschatologie skutečně takto složitá?

5 Pouze dva věky Věk tento/věk budoucí
„…ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.“ (Mt 12,32; Mk 3,29) „.. aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.“ (Mk 10,30; Lk 18,30) „... vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.“ (Ef 1,21)

6 Pouze dva věky Věk tento a věk budoucí představují všechen čas včetně věčnosti „…ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.“ (Mt 12,32) „Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“ (Mk 3,29 „aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.“ (Mk 10,30; Lk 18,30)

7 Pouze dva věky Existuje výrazný kvalitativní rozdíl mezi oběma věky, kvalitativní rozdíl v lidské existenci „Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.“ (Lk 20,34-36)

8 Pouze dva věky Existuje výrazný kvalitativní rozdíl mezi oběma věky, kvalitativní rozdíl v lidské existenci Tento věk: Manželství Smrt a umírání Přirození lidé Spravedliví a zlí žijí společně Plevel i pšenice (Mt 13,24-30) Budoucí věk: Žádné manželství Žádná smrt Vzkříšení lidé Jen ti, kteří byli hodní (synové Boží) Pouze pšenice (Mt 13,24-30)

9 Pouze dva věky Předělem mezi věkem tímto a budoucím je soud a vzkříšení „Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“ (Mt 13,39-43)

10 Pouze dva věky Předělem mezi věkem tímto a budoucím je soud a vzkříšení Dosažení budoucího věku je skrze vzkříšení „Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých.“ (Lk 20,35) Kristův příchod = vzkříšení = konec = plné království „potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.“ (1 K 15, )

11 Pouze jeden „druhý příchod“ Kristův
Příchod Pána Ježíše bude osobní „A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (J 14,3). Pán Ježíš při svém druhém příchodu se vrátí z nebe: „Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (Sk 1,11) „Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.“ (Fp 3,20) .

12 Pouze jeden „druhý příchod“ Kristův
Kristův příchod bude tělesný, fyzický „uzříte Syna člověka... přicházet s oblaky nebeskými.“ (Mt 26,64) Kristův druhý příchod bude viditelný – uvidí to všichni lidé ( x neviditelný příchod?) „Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka“ (Mt 24,30) „Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou nad ním kvílet všechna pokolení země.“ (Zj 1,7)

13 Pouze jeden „druhý příchod“ Kristův
Jeho příchod bude náhlý a nečekaný. Přirovnání Kristova druhého příchodu ke zloději v noci (Mt 24,43; 1 Te 5,2; 2 Pt 3,10 a Zj 16,15) Vyjadřuje to moment překvapení, se kterým bude tato událost spojena. Písmo nás napomíná, abychom byli stále připraveni (Mt 24,44). Je nám také připomínáno, abychom se měli na pozoru, aby nás ten den nepřekvapil (L 21,34; 1 Te 5,4).

14 Pouze jeden „druhý příchod“ Kristův
Bude to nesmírně slavná událost. Při svém prvním příchodu Pán Ježíš přišel v poníženosti jako dítě. Jeho druhý příchod bude: - „na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou... s mohutným zvukem polnice“ (Mt 24,30-31), - s doprovodem mocných andělů (2 Te 1,7) - „s desetitisíci svých svatých“ (Ju 14). Přijde jako Pán pánů a Král králů „A na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král králů a Pán pánů.“ (Zj 19,11-12)

15 Jedno všeobecné vzkříšení a soud
Při Kristově příchodu dojde k tělesnému vzkříšení všech mrtvých. Věřící vstanou k životu a nevěřící vstanou k odsouzení: „…přichází hodina, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“ (J 5,28-29) „Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Peklo vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků… A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“ (Zj 20, )

16 Jedno všeobecné vzkříšení a soud
Kristův slavný příchod (viditelný) = shromáždění vyvolených + soud všech národů „…a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“ (Mt 24,30-31) „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ (Mt. 25,31-32)

17 Uchvácení do oblak a proměnění při druhém příchodu
Detail pro věřící: všichni věřící, jak živí, tak mrtví, budou uchváceni do oblak (+ živí proměnění) „My, kdo zůstaneme živí až do Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem.“ (1 Te 4,15-17) „…ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku poslední polnice. Neboť zatroubí a mrtví budou vzkříšeni jako nesmrtelní a my budeme proměněni.“ (1 K 15,51-52)

18 Zúčtování s nepřáteli Satan, antikrist i falešný prorok budou uvrženi do ohnivého jezera, kde budou trýzněni dnem i nocí na věky věků: „A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ (Zj 20,10)

19 Zničení posledního nepřítele
Bude definitivně zničena smrt jako poslední nepřítel člověka. Již nebude mít nad člověkem moc. Bude nastoleno plné nastolení království „Poslední nepřítel, který bude zničen, je smrt.“ (1 K 15,26) „A když toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční to slovo, které bylo napsáno: Smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je, ó smrti, tvůj osten? Kde je, ó peklo, tvé vítězství?“ (1 K 15,54-55) „A Smrt i Peklo byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt.” (Zj 20,14)

20 Nastolení nového věku Když se Kristus vrátí, budou stvořeny nové nebe a nová země „Kde je ten slib o jeho příchodu?... Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí… Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny… Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost.“ (2 Pt 3,13) „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“ (Zj 21,1)

21 Biblická eschatologie není složitá!

22 Jednoduchá eschatologie
pouze dva věky – tento a budoucí pouze 1 „druhý“ příchody (viditelný) pouze 1 všeobecný soud pouze 1 všeobecné zmrtvýchvstání

23 Doba jeho příchodu Dobu Kristova druhého příchodu nezná nikdo, kromě samotného Otce (Mt 24,36; Mk 13,32) Ani Pán Ježíš během svého pobytu na Zemi neznal dobu svého druhého příchodu. V dějinách byly různé pokusy předpovědět druhý Kristův příchod – důvodem nesprávná eschatologie. Všechny tyto spekulace skončily neúspěchem a následovníci těchto učení často končili tragicky. K nejznámějším pokusům předpovědi Kristova příchodu patřily spekulace Williama Millera, předchůdce dnešních Adventistů sedmého dne. Boží slovo, že druhý příchod Krista nelze předpovědět, se nedá obelstít lidskou chytrostí!

24 Známení jeho příchodu 1. Zvěstování evangelia všem národům:
„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (Mt 24,14) 2. Války, zemětřesení, hlad, mor a znamení na nebi = znamení Božího soudu : „Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. Tehdy jim řekl: Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.“ (Lk 21,9-11, obdobně: Mt 24,6-8; Mk 13,7-8) 3. Soužení, odpadlictví od víry, Antikrist = vyjádření odporu vůči Bohu a jeho království

25 Soužení Pán Ježíš předpovídal soužení svému lidu (Jan 15,18-20).
Křesťané tedy mohou očekávat pronásledování v tomto světě v každé době a jsou vyzývání k tomu, aby vytrvali až do konce: (Mt 24,9.13) Avšak Písmo učí, že před druhým příchodem Pána Ježíše „nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.“ (Mt 24,21) Tyto dny budou zkráceny kvůli vyvoleným, jinak by nebyl spasen žádný člověk (Mt 24,22). Znamení soužení kromě jiného slouží k tomu, aby věřící napřímili a pozvedli své hlavy, protože jejich vykoupení je blízko (L 21,28). Soužení také vede k vytříbení věřících (1 Pt 1,6-7).

26 Odpadlictví Pán Ježíš mluvil o tom, že „vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ (Mt 24,24) Druhý příchod Pána Ježíš nenastane dokud nedojde k odvrácení (odstoupení) od Boha a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení [Antikrist]: „Ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista… Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení“ (2 Te 2,3 NBK) I když odpadlictví se mezi křesťany vyskytovalo ve všech dobách, toto konečné a vrcholné odpadnutí bude stejně jako soužení kulminovat před druhým Kristovým příchodem.

27 Antikrist Slovo antikrist má dvojí význam: - náhražka Krista, - Kristův odpůrce. Nový zákon předpovídá, že církev ve své historii se bude setkávat s mnohými antikristy (1 J 2,18; 4,3; 2 J 7). Falešní učitelé, kteří odporují Božímu slovu, jsou také Kristovi odpůrci a tudíž antikristi. Písmo také učí, že bude jeden vrcholný Antikrist, který přijde před druhým příchodem Kristovým: - člověk nepravosti, Syn zatracení (2 Te 2,3-4) - dravá šelma (Zj 17-18). Jeho Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem (2 Te 2,8).

28 Milénium Jediné místo, které mluví o tisíciletém království: Zj 20,1-7
Není žádná paralela s ostatními NZ texty V přímých textech není náznak pro existenci žádného přechodného období (pouze dva věky s jasným předělem) viz 1 K 15 – zničení smrti (v ) – Kristův příchod a uchvácení (v. 23), tu nastane konec (v. 24) Co je to spoutání satana? Kde jsou trůny? Co je první a druhé zmrtvýchvstání?

29 Spoutání satana Spoutání satana neznamená kompletní zrušení satanovy aktivity. Sám Kristus hovořil o „spoutání silného muže“ „Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům.“ (Mt 12,28-29) „…nyní bude vládce tohoto světa [satan] vyvržen ven.“ (J 12,31) „…vládce tohoto světa je již odsouzen“ (J 16,11) Spoutání satana začíná prvním Kristovým příchodem! Vyvolení z různých národů se obracejí ke Kristu! Proč satan nezničil malou církev na začátcích (až dodnes)? – jelikož je „spoután“ a „vyvržen ven“

30 Pohled do nebe Kde je Kristův trůn nyní?
Kristus sedí po pravici Boží (Ef 1,20 a Ko 3,1, Žd 1,3 a další), na trůně Davidově (Sk 2,29-34) Zj 20,4 – „duše popravených“ Paralela se Zj 6,9-11: „…spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali… Tu jim všem bylo dáno bílé roucho…“ Odejít z těla znamená být s Kristem: „V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“ (2 K 5,8; Fp 1,23) Zj 4-6 se odehrává v nebi, trůny (v 4.) jsou v nebi

31 První zmrtvýchvstání Je „povstání k životu“ tělesné?
Zj 20,6: první vzkříšení, druhá smrt  první smrt, druhé vzkříšení První – týkající se tohoto věku, druhé – vztah k věku budoucí (druhá smrt – hořící jezero Zj 20,14) Paralela se Zj 2,9-11 „Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života… Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“ První smrt = tělesná, první vzkříšení = přebývání s Kristem (meziobdobí do druhého příchodu), Druhá smrt = věčná (duchovní), druhé vzkříšení = tělesné (vstup do onoho věku)

32 Struktura milénia Verše 1-3: zahájení království – na zemi
Verše 4-6: pokračování království – v nebi Verše 7-10: dokončení království – na zemi Číslovka 1000 – symbol – plnost, dokonalost Paralela s 2 Pt 3,8-9 „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den´. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tisíc let = čas milosti

33 Milénium podle Zj 20 Napětí mezi „nyní“ a „potom“ – „už je“ a „ještě není“

34 Další závažné problémy pozemského milénia
Soužití vzkříšených a nevzkříšených lidí – věřící s proměněnými těly, věřící s neproměněnými těly a nevěřící s přirozenými těly – jen částečná porážka smrti? Promění věřící budou žít na neobnovené zemi (nepomíjitelní v pomíjitelném?) Opětovné odmítnutí Krista a masivní vzpoura proti němu na konci milénia? Koexistence zla a dobra? „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.“ (Zj 20, 8-9)

35 Ústřední pravda: Tělo Kristovo
Pouze jeden záměr spasení: tělo Kristovo (církev) Členem těla Kristova pouze ti, kteří byli pokřtěni Duchem svatým (Židé, Samařané, pohané, učedníci Janovi – Sk 2, 8, 10, 19) „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ (1 K 12,13) Pouze jeden cíl ve spasení: usmíření Židů i pohanů s Bohem v jednom těle (církvi) skrze kříž: „Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.“ (Ef 2,16-18)

36 Struktura Těla Kristova
Židé (blízcí) Pohané (vzdálení) Jedno Tělo Kristovo

37 Tělo Kristovo – vrchol dějin spásy
V církvi se zjevuje mnohotvará moudrost Boží „Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ef 3,10) V církvi se uskutečňuje Kristovo tajemství: „… pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.“ (Ef 3,6) Církev (jejíž součástí jsou jak Židé, tak pohané) podle Nového zákona je jediným Božím cílem: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo,… abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.“ (Sk 20,28)

38 Pouze jedna nevěsta Kristova
Celé tělo, církev, nevěsta (všichni věřící) budou shromážděni ke skonání věku (na konci) - všichni vyvolení (Mt 24,31) - ti, kdo jsou jeho (1 K 15,23) - spravedliví (Mt 13,49) „Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých.“ Bůh nemá dvě nevěsty, dva záměry spásy (jeden pro Židy, druhý pro pohany) Pouze jeden záměr pro ty, kteří jsou jeho - všechny v církvi (do které patří jak Židé, tak pohané)

39 Pak bude spasen všechen Izrael
Církev není „duchovní Izrael“ (tento pojem se v Bibli nenachází). Pohané nejsou „duchovní Židé“! Církev však zahrnuje jak Židy, tak pohany! Spasení Izraele (Židů) není u konce – Bůh je může naroubovat zpět (Ř 11,23) V Řím. 11 je řeč o etnickém Izraeli (Židech) Bude spasen celý Izrael – spasení plného počtu Židů při příchodu Krista, zaslíbení zpětného naroubování „Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost“ (Ř 11,26) Toto zaslíbení má velmi málo společného se současnými politickými aktivitami některých křesťanů nebo i politiků! – o Kristu často není ani slovo.

40 Vlast pozemská, či nebeská?
Abraham vyhlížel nebeskou vlast, kterou mu Bůh zaslíbil. „Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec… a upínal naději k městu s pevnými základy… Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili,… vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží… Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské.“ (Žd ) Město s pevnými základy, lepší nebeská vlast – ve věku budoucím. Jsme cizinci a přistěhovalci! Jak spojit tento text s očekáváním milenia, které se týká pozemské vlasti?

41 Potomek a potomstvo Koho se týká smlouva a zaslíbení dána Abrahamovi (Ex 12,7; 17,7; 22,18)? „Slib byl dán Abrahamovi a `jeho potomku´; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus.“ (Ga 3,16) NZ tvrdí, že zaslíbení dána Abrahamovi jsou naplněna v Kristu, který je Abrahamovým potomkem. Skrze víru přechází Abrahamovo požehnání jak na Židy, tak pohany, kteří patří Kristu. „To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.“ (Ga 3,14) Věřící Židé i pohané jsou nyní jedno a jsou nyní duchovním potomstvem Abrahamovým. „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ (Ga 3, ) Jak někdo může tvrdit, že dnes existují dva Boží plány?

42 Obnovení SZ oběti v chrámu?
SZ oběti nemohly zahladit hříchy, byly pouze náznakem příští dokonalé oběti. „V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí… neboť krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit. (Žd 10,1.4) Kristus svou obětí přinesl dokonalé očištění a zrušil potřebu SZ obětí. „Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo… Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží… Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ (Žd 10,9-14) Jak může dojít k obnovení SZ obětí bez znásilnění oběti Kristovy, která je jednou provždy?

43 Obnovení SZ oběti a Večeře Páně
Jak je možné sladit obnovení oběti s ustanovením Večeře Páně? „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ (1 K 11,26) Obnovený chrám před příchodem Krista nelze nazvat chrámem Božím (2 Te 2,4)  obtížná doslovná interpretace textu Obnova SZ chrámu podle Ez s obnovenými SZ oběťmi  obtížná doslovná interpretace textu Zřejmě je to obraz NZ chrámu (tj. Těla Kristova)

44 Proč tedy nepřijmout jednoduchou eschatologii?
pouze dva věky – tento a budoucí pouze 1 „druhý“ příchody (viditelný) pouze 1 všeobecný soud pouze 1 všeobecné zmrtvýchvstání


Stáhnout ppt "Eschatologie BŠP, 21.1.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google