Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumentace k žádosti o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumentace k žádosti o."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumentace k žádosti o povolení KH a povinnosti zadavatele a zkoušejícího v průběhu a při ukončení KH MUDr. Alice NĚMCOVÁ Sekce registrací oddělení klinického hodnocení

2 [ 2 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv OBSAH: plán výzkumu - konzultace žádost o povolení KH dokumentace nejčastější nedostatky povinnosti v průběhu KH zadavatel a zkoušející nejčastější nedostatky

3 [ 3 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Výzkum a vývoj LP Plán prekliniky Preklinické testy Fáze IV KH Fáze III KH Fáze I a II KH Konzultace výroby Konzultace dokumentace SÚKL Konzultace EMA Zařazení LP, požadavky registrace Registrace EMA Konzultace zařazení LP

4 [ 4 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – dokumentace k žádosti o KH Protokol + doplňky (KLH-8) Investigator´s Brochure (KLH-9)/ SPC Informace pro pacienta/Informovaný souhlas (příloha č.2 vyhlášky 226/2008 Sb.) Case Report Form Farmaceutická dokumentace (KLH-19) Průvodní dopis Plnou moc (je-li třeba) Doklad o zaplacení náhrady výdajů (UST-29) Žádost + xml formát ( www.eudract.ema.europa.eu )

5 [ 5 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – PROTOKOL KLH-8 Název, číslo protokolu, datum a číslo verze, EudraCT number; číslování jednotlivých stran Údaje o zadavateli, hl. zkoušejícím, statistikovi, podpisový list (zadavatel, hl. zkoušející v centru) Prohlášení, že bude KH probíhat v souladu a za dodržování principů GCP, legislativy a Helsinské deklarace Úvod – vědecké zdůvodnění, mechanismus účinku LP, stručná informace o LP, zhodnocení poměru risk/benefit Design studie – zdůvodnění volby designu

6 [ 6 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – PROTOKOL KLH-8 Stručně, jasně, srozumitelně, nepsat jako slohovou práci! POZOR, aby si jednotlivé části neodporovaly! Cíle – jasně definované, dosažitelné (1 prim.cíl) Hodnocené parametry – měřitelné Vstupní a vyřazovací kritéria; vyřazení v průběhu Léčba: přesně definovaná, dávka, délka podání, způsob podání  uvést, jak bude pacient léčen po skončení účasti ve studii Konkomitantní léčba - zakázaná/povolená, standardní, záchranná, úlevová

7 [ 7 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – PROTOKOL KLH-8 Vizity – nejlépe formou tabulek Časový rozvrh vizit (+/- rozpětí) Rozsah požadovaných úkonů v průběhu vizity Statistika (zhodnocení stanovených cílů a parametrů) Sledování nežádoucích účinků – systém hlášení Nastavení bezpečnostních hlášení Co hlásit, komu hlásit, intervaly hlášení, osobu zadavatele odpovědnou za farmakovigilanční hlášení Zadavatel hlásí do EudraVigilalce databáze přímo  pro pro nekomerční zadavatele lye požádat o pomoc SÚKL – uvést žádost v průvodním dopise Publikace Zajištění ochrany dat Monitoring, financování

8 [ 8 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – PROTOKOL KLH-8 Nejčastější nedostatky Chybí číslování stran a identifikace KH na každé str. (např. číslo verze) Zdůvodnění zvolené dávky LP, doba podávání Zajištění léčby po skončení Vstupní a vyřazovací kritéria – obecně platná  pacient nedá souhlas, těhotné a kojící…. V průběhu KH – vyřazení při nepřijatelných NÚ, selhání léčby Zajištění systému hlášení NÚ – stanovení kauzality, odpovědnou osobu za hlášení Dostupnost informací 24 hod. denně pro informace SH, zajištění svátků a víkendů

9 [ 9 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Investigator´s Brochure KLH-9 Všechna dostupná preklinická a předchozí klinická data Recentní seznam literatury, odkazujete-li se na výsledky jiného KH – doložení článku s vyznačením příslušných odstavců U registrovaných LP – lze nahradit SPC, je-li LP použit „off label“  doplnit podklady pro toto užití (výsledky prekliniky, event. jiných studií) Je-li více SPC – pro účely KH vybrat pouze 1 – k němu se bude vztahovat posouzení očekávanosti/neočekávanosti NÚ Povinnost aktualizovat každý rok

10 [ 10 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Informace pro pacienta/Informovaný souhlas Upozornění, že KH je výzkumnou činností Cíle studie Léčebné postupy a upozornění na randomizaci (pravděpodobnost zařazení do jednotlivých skupin, placebo) Postupy a výkony v průběhu KH Odpovědnost SH Informaci o vyšetřeních/úkonech, které mají povahu výzkumnou Riziko a nepohodlí SH v souvislosti s účastí v KH, včetně rizika pro plod a kojené dítě Očekávaný přínos pro SH z účasti v KH Alternativní léčebné postupy, včetně výhod či rizika Léčba a podmínky odškodnění, včetně újmy na zdraví

11 [ 11 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Informace pro pacienta/Informovaný souhlas Předpokládaná výše odměny SH za účast v KH Předpokládané výdaje SH v souvislosti s účastí v KH Informace o tom, že účast v KH je dobrovolná a SH může kdykoli odstoupit bez postihu a ztrát výhod Pojištění – SH prostřednictvím pojišť. zadavatele a zkoušejícího Souhlas, aby monitoři, auditoři, členové EK a RA měli přístup k původní zdravotnické dokumentaci Uchovávání záznamů s ohledem na ochranu osobních údajů Poskytování nových informací v průběhu KH zadavatelem Kontakt, na koho se obrátit s dotazy a v případě NÚ Předvídatelné okolnosti ukončení KH Doba trvání účasti SH v KH; plánovaný počet zařazovaných SH (celkem, v ČR)

12 [ 12 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Informace pro pacienta/Informovaný souhlas Nejčastější nedostatky Délka, srozumitelnost, chybění požadovaných údajů Přehnané sliby očekávaného přínosu vs. alternativní Th Cizí výrazy, odborné termíny Opakování informací Dětské verze (je-li potřeba) Datum + číslo verze na každé straně  změna při aktualizaci dokumentu Nové informace  přednostně doplněk IP/IS; v případě aktualizace celého dokumentu  zřetelné vyznačení změn (pro SH dodatek IP/IS)

13 [ 13 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – průvodní dopis Seznam předložené dokumentace + verze, datum Pokud něco nepředkládáte – sdělit co a proč lze se odkázat na již dříve podanou dokumentaci identifikace KH, na které se odkazujete (č.protokolu, EudraCT number….) LP již posuzován – srovnávací tabulka, odkaz na již dříve posuzované KH Zadavatel – usídlen v EU či EHP pokud ne – musí mít Legal representative Plnou moc pro kontakt – je-li třeba

14 [ 14 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL – průvodní dopis Seznam předložené dokumentace + verze, datum LP již posuzován – srovnávací tabulka, odkaz na již dříve posuzované KH Scientific Advice, stanovisko PIP, CAT, COMP – jsou-li relevantní Žádost EMA Informace k NIMP, jsou-li dány Protokolem Úhrada nákladů za posouzení – event. žádost o prominutí se zdůvodněním! Jedná-li se o kombinaci LP + zdravotnický prostředek, zdravotnické prostředky užité v KH - uvést

15 [ 15 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Formulář žádosti Evropský formulář žádosti (verze 7.0  již brzy 8.0) Vyplnit všechna požadovaná pole – nevynechávat informace Tištěná verze + xml formát na CD-ROM Centra – zkoušející včetně adresy a kontaktu Ukládejte si v xml formátu do počítače, pro další možné změny Jakákoli aktualizace dat, která se promítne do formuláře žádosti  předložení nové verze xml.formátu i tištěné

16 [ 16 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv EK - Žádost o vydání stanoviska ke KH Protokol/Amendmenty Investigator´s Brochure; SPC Case Report Form Informace pro pacienta/Informovaný souhlas návody k použití, náborové materiály Pojištění pro zadavatele a zkoušející výluky z pojištění; spoluúčast – řešení odškodnění Kompenzace pro SH, zkoušející (písemně) Zajištění smlouvy mezi zadavatelem – zdravotnickým zařízením – zkoušejícím

17 [ 17 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv EK - Žádost o povolení/ohlášení KH Vydání souhlasného stanoviska k provedení KH Souhlas MEK – souhlas za EK pro provedení v ČR zamítnutí – nelze provádět KH v ČR znovupředložení žádosti – ke stejné MEK Souhlas LEK – pro provedení KH v centru zamítnutí – nelze provádět v daném centru existuje-li LEK – nelze žádat o stanovisko jinou EK Platnost souhlasného stanoviska EK neomezena

18 [ 18 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Podmínky provádění KH v ČR povolení/ohlášení souhlasné stanovisko SÚKL + EK (MEK i LEK) + písemný IS SH zahájení KH souhlasné stanovisko SÚKL platí pouze 12 měsíců

19 [ 19 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Povinnosti zadavatele Plně zodpovědný za provedení KH a za bezpečnost zařazených SH Zajistit smlouvy, dodat dokumentaci, LP, monitora Investigator´s meeting Iniciační návštěvu v centru Odpovědnost za kontrolu dodržování SKP Souhlasy SÚKL a EK Odpovědný za vytvoření systému hlášení NÚ v KH Informuje o nových skutečnostech a všech změnách, hl. mají-li vliv na bezpečnost SH Periodická hlášení

20 [ 20 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Povinnosti zadavatele Periodická a další hlášení Informace o zahájení KH (neprodleně) § 55 zákona č. 378/2007 Sb. Zpráva o průběhu KH – příloha č. 6 vyhlášky 226/2008 Sb. Annual Safety Report - příloha č. 7 vyhlášky 226/2008 Sb. Aktualiyované dokumenty – vždy s vyznačením změn Amendmenty – i Annex 2 formuláře žádosti Bezpečnostní informace – DDL,DIL, Urgent Safety Report Pozastavení či přerušení KH Předčasné ukončení KH (info do 15 dnů) - § 11 vyhlášky 226/2008 Sb. Ukončení KH – info do 90 dnů + zpráva dle přílohy č. 8 vyhlášky 226/2008 Sb.

21 [ 21 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Povinnosti zkoušejícího dodržování SKP vedení KH dle dokumentace zdokumentování odchylek; zdůvodnění změny v CRF – podpis osoby, která je provedla + zdůvodnění hlášení NP změny ve vedení KH přijatá opatření SOP pro bezpečnostní opatření!!!

22 [ 22 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Povinnosti zkoušejícího Vybírá si spolupracovníky Zajištění jejich proškolení Seznam včetně povinností a odpovědnoti Zprávy pro EK – dle stanoveného intervalu Poskytnutí informací SH Odpovědnost lékaře, že nebude provádět KH bet léčebného nebo preventivního přínosu u zranitelných SH Evidence HLP – spotřeby, vrácenou medikaci, vrácení zadavateli či likvidaci

23 [ 23 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Státní ústav pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz  Činnost SÚKL  klinické hodnocení léčiv Kontakty: alice.nemcova@sukl.cz Tel.: 272 185 817 Adresa: SÚKL Oddělení klinického hodnocení Šrobárova 48 100 41 Praha 10


Stáhnout ppt "[ 1 ] MUDr. Alice Němcová Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dokumentace k žádosti o."

Podobné prezentace


Reklamy Google