Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ. Povolování obchodu s vojenským materiálem upravuje § 6 až 13 zákona č. 38/1994 Sb. § 6 - vydává se právnické osobě se sídlem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ. Povolování obchodu s vojenským materiálem upravuje § 6 až 13 zákona č. 38/1994 Sb. § 6 - vydává se právnické osobě se sídlem."— Transkript prezentace:

1 OBLAST VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ

2 Povolování obchodu s vojenským materiálem upravuje § 6 až 13 zákona č. 38/1994 Sb. § 6 - vydává se právnické osobě se sídlem na území ČR na základě závazných stanovisek MV, MZV, MO.

3 § 7 - podmínky pro vydání povolení: - z ákladní kapitál právnické osoby není tvořen z více než 49% vklady zahraničních osob; - obchod s vojenským materiálem bude prováděn vlastním jménem a na vlastní účet; - finanční zajištění vzhledem k rozsahu obchodu. - Členové statutárních orgánů, členové dozorčích rad a prokuristé: - věk 21 let - občan členského státu a trvalý pobyt a území Evropské unie - způsobilost k právním úkonům - splňuje podmínky podle zákona 451/1991 Sb. - splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona 412/2005 Sb. - obchod s VM bude prováděn vlastním jménem a na vlastní účet - finanční zajištění vzhledem k rozsahu obchodu

4 Doklady k žádosti - pokud není žadatel zapsán do OR společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy zakladatelů; - v případě, že se údaje v OR liší od žádosti: * lustrační osvědčení * doklad o bezpečnostní způsobilosti § 9 – Žádost o vydání povolení Žádost o vydání povolení

5 § 10 - v rozhodnutí je uvedeno: - název a sídlo právnické osoby, IČ - co se povoluje a co se zamítá v teritoriálním komoditním zaměření - délka povolení - další podmínky - odůvodnění - poznámka § 11 nevydání povolení § 12 - o vydání povolení je rozhodnuto do 60 dnů - poplatek za vydání 20 000,- Kč - obchodovat se může po zápisu do OR

6 § 13 - zánik povolení:  uplynutím doby platnosti povolení  výmazem právnické osoby  rozhodnutím o úpadku  rozhodnutím ministerstva pokud bylo povolení vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů  držitel přestal splňovat předpoklady pro vydání povolení  to vyžadují zahraničně politické, obchodní a bezpečnostní zájmy ČR  držitel povolení porušil předpisy upravující obchod s vojenským materiálem  oznámením o ukončení činnosti.

7 KDEHONALÉZTKDEHONALÉZT http://www.mpo.cz/dokument55874.html

8 OBLAST UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ

9 § 5 odst. 2 Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v odstavci 1, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

10 Žádost právnické osoby pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s VM podle § 2 odst. 1 nebo 2. Žádosti a dokumentace podle§ 14 odst. 2 Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 Obsahově odpovídá ustanovení § 15 odst. 3ustanovení § 15 odst. 3 - Musí být doložena (§ 15 odst. 5): * návrhem smlouvy nebo uzavřenou smlouvou s přesnou specifikací VM a uvedením jeho množství * dokladem o konečném užití * dalšími údaji identifikujícími VM

11  u významného VM závazné stanovisko MO ČR s uvedením výrobních čísel vojenské techniky (i pro sběratelské účely). V případě, že počet techniky je 10 ks a více, žadatel dodá seznam výrobních čísel v elektronické formě e-mailemvýznamného VM  při vývozu může EUC nahrazovat mezinárodní dovozní certifikát (IIC) vystavený odpovědným státním orgánem země vývozu  při dovozu do ČR může být také IIC vystavený LS MPO na žádost podnikatele. IIC platí 6 měsíců ode dne vydání  při vývozu VM, není-li žadatel jeho výrobcem, doklad o nabytí vyváženého VM  kolková známka v hodnotě 1 000,- Kč. Nemusí být u služeb v hodnotě 1,- Kč (vývoz či dovoz VM pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků – viz § 104 zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích)

12 podle Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 3 Obsahově odpovídá ustanovení § 15 odst. 4§ 15 odst. 4 Tzv. „souhrnná“ licence V případě obchodu s VM, kdy ZSP mají sídlo v určitém členském státě EU, lze požádat o udělení licence pro tento stát, i když koneční uživatelé mají sídlo a ke konečnému užití VM dojde v kterémkoli členském státě EU Seznam povoleného VM je stanoven ve vyhlášce č.332/2009 Sb. příloha č. 3příloha č. 3 V případě obchodu s VM, kdy ZSP mají sídlo v určitém členském státě EU, lze požádat o udělení licence pro tento stát, i když koneční uživatelé mají sídlo a ke konečnému užití VM dojde v kterémkoli členském státě EU Seznam povoleného VM je stanoven ve vyhlášce č.332/2009 Sb. příloha č. 3příloha č. 3

13 KDEJENALÉZTKDEJENALÉZT http://www.mpo.cz/dokument55903.html

14 Vzory žádostí o udělení licence Vzor obecně Podle § 15 odst. 3 písm. h) bod 1 a 3 Podle § 15 odst. 3 písm. h) bod 2 a 4 Podle § 14 odst. 3

15 Značení licencí A – dovoz zboží nebo služeb za úplatu B – vývoz zboží nebo služeb za úplatu C – dovoz zboží nebo služeb bezúplatně D – vývoz zboží nebo služeb bezúplatně N – dovoz zboží nebo služeb v rámci EU P – vývoz zboží nebo služeb v rámci EU S – dovoz a vývoz zboží nebo služeb s pohybem přes území ČR Y – dovoz a vývoz zboží nebo služeb bez pohybu přes území ČR Od 1.10.2009 Licence typu S a Y: Uplatňuje se, když se nemění počet ani druh zboží.

16 Kontakty


Stáhnout ppt "OBLAST VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ. Povolování obchodu s vojenským materiálem upravuje § 6 až 13 zákona č. 38/1994 Sb. § 6 - vydává se právnické osobě se sídlem."

Podobné prezentace


Reklamy Google