Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Působnost Ministerstva obrany při Zahraničním obchodu s vojenským materiálem V Praze dne 22. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Působnost Ministerstva obrany při Zahraničním obchodu s vojenským materiálem V Praze dne 22. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Působnost Ministerstva obrany při Zahraničním obchodu s vojenským materiálem V Praze dne 22. 6. 2009

2 2 Zahraniční obchod s vojenským materiálem se řídí:  zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů;  vyhláškou MPO č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3 3 Interní postupy Ministerstva obrany při vydávání stanovisek k žádostem právnických osob v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem

4 4 Působnost MO v dané oblasti  je dána právním řádem ČR - zákonem č. 38/1994 Sb., (zákon);  MO se vyjadřuje k žádostem právnických osob o vydání povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem předkládaných MO cestou Licenční správy MPO (§ 6 odst. 2 zákona);  vyjadřuje se k žádostem o stanovisko k zamýšlenému dovozu/vývozu (k vydání licence pro dovoz/vývoz) významného vojenského materiálu na přímou žádost podnikatelských subjektů (§ 15 odst. 3 písm. d) zákona).

5 5 Postup po obdržení žádosti  Posouzení žádosti z hlediska úplnosti (např. certifikát konečného uživatele u žádosti o stanovisko k vývozní/dovozní licenci apod.);  Zpracování žádostí o dílčí stanoviska příslušným funkcionářům jejich distribuce;  Po zpracování dílčích stanovisek jejich vrácení, sumarizace a zpracování stanoviska MO k dané věci;  Distribuce stanoviska MO žadateli.

6 6 Postup vyřízení jednotlivých žádostí  je stanoven INA MO RMO č. 19/2003 Věstníku, Vyjádření, stanoviska a souhlas Ministerstva obrany ve věcech nakládání s vojenským materiálem;  Tímto rozkazem je delegována pravomoc k vydávání stanovisek k Povolení k ZOVM a žádostem o licenci za MO na ředitele Odboru správy majetku a akviziční politiky SSM MO (Ř OSMAP);  V rámci své působnosti je Ř OSMAP ke zpracování stanovisek MO povinen vyžadovat od stanovených složek MO dílčí stanoviska a je oprávněn stanovovat jim lhůty pro vyřízení stanovisek tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené zákonem. Postup je následující:

7 7 1/2 U žádostí o vydání povolení k ZOVM (ustanovení § 6 odst. 2 zákona č 38/1994 Sb.) Žádost podává právnická osoba cestou MPO, které ji rozesílá dále. V rámci resortu se vyjadřují odpovědní funkcionáři v rozsahu svých působností zejména z hlediska bezpečnostních zájmů ČR, přičemž dále posoudí: - aktuální bezpečnostní situaci ve státech, pro které se povolení vydává; - neuvalila-li na některý z navrhovaných států Rada bezpečnosti Organizace Spojených národů, Evropská unie apod. zbrojní embargo nebo zda takové embargo nehrozí; - není-li tato obchodní činnost v rozporu s dalšími bezpečnostními zájmy ČR. - z hlediska bezpečnostní politiky Ministerstva obrany

8 8 Termín pro zpracování – 20 dní (§6, odst. 3 zákona č. 38/1994, jinak je předpokládán souhlas v celém rozsahu žádosti). Obsah vyjádření Ministerstva obrany – z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, a to s přihlédnutím k obchodním zájmům České republiky. 2/2 U žádostí o vydání povolení k ZOVM (ustanovení § 6 odst. 2 zákona č 38/1994 Sb.)

9 9 1/4 U žádosti o stanovisko k vydání licence k ZOVM (ustanovení § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 38/1994 Sb.) Žádost podává právnická osoba, držitel Povolení k ZOVM pro konkrétní obchodní případ (vývoz/dovoz). V rámci resortu se vyjadřují odpovědní funkcionáři, přičemž obdrženou žádost posuzují v rozsahu svých působností z hlediska obranyschopnosti České republiky a dále se žádost posuzuje: - z hlediska výkonu správy ve věcech předmětů průmyslového vlastnictví v působnosti Ministerstva obrany a z hlediska ochrany nehmotných výsledků výzkumných a vývojových úkolů, na kterých se podílelo Ministerstvo obrany, jedná-li se o nakládání s těmito výsledky.

10 10 2/4 U žádosti o stanovisko k vydání licence k ZOVM (ustanovení § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 38/1994 Sb.) - z věcně odborného hlediska a z hlediska jeho množství. Posudek zaměřuje zejména na: a) bližší určení tohoto materiálu, upřesnění názvu podle terminologie AČR; b) určení jeho významu z hlediska použití; c) významná technická a technologická hlediska; d) posouzení zájmů AČR v případě tohoto materiálu; e) vyhodnocení významu vojenského materiálu (ručních palných zbraní) při jeho vývozu nebo dovozu (příloha č. 2 vyhlášky č. 89/1994 Sb.).

11 11 Zohledňují se: a) aktuální poznatky o bezpečnostní situaci na území, pro které se licence uděluje; b) není-li druh vojenského materiálu a jeho množství deklarované v žádosti o udělení licence v rozporu s bezpečnostními zájmy ČR a neohrožuje-li její obranyschopnost (§ 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 38/1994 Sb.). 3/4 U žádosti o stanovisko k vydání licence k ZOVM (ustanovení § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 38/1994 Sb.)

12 12 4/4 U žádosti o stanovisko k vydání licence k ZOVM (ustanovení § 15 odst. 3 písm. d) zákona č. 38/1994 Sb.) Žádost se dále posuzuje z hlediska: - výzbroje a techniky omezované nebo sledované Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z hlediska této smlouvy. Termín pro zpracování – není zákonem č. 38/1994 Sb. stanoven, aplikuje se Správní řád, konkrétně ustanovení § 49 odst. 2. Obsah stanoviska Ministerstva obrany – z hlediska obranyschopnosti České republiky.

13 13 Nejčastější nedostatky v žádostech o stanovisko k vydání dovozní/vývozní licence 1. Žádost neobsahuje úplnou identifikaci zahraničního smluvního partnera; 2. Není zcela přesně specifikován předmět žádosti (neúplný, nebo nepřesný název materiálu); 3. Z žádosti není patrné, kdo je konečným uživatelem vyváženého materiálu; 4. U zbraní a techniky nejsou uvedena výrobní čísla.

14 14 Doporučený obsah žádosti o stanovisko MO k navrhovanému dovozu/vývozu VVM  Údaje o žadateli: obchodní jméno, sídlo, telefon/fax, IČO;  Údaje o zahraničním/tuzemském smluvním partnerovi: obchodní jméno, sídlo, úplná adresa, telefon/fax;  Údaje o vojenském materiálu: název dle Seznamu vojenského materiálu (včetně typového označení), množství, účel použití, přehledy výrobních čísel u zbraní a techniky, ročníky a série u munice, doložení smluvního vztahu (číslo smlouvy) v případě, že materiál byl pořízen nákupem u MO;  Navrhovaná doba platnosti licence;  Stát vývozu/dovozu/nakládání v zahraničí;  Účel vývozu/dovozu, popřípadě jiného nakládání s vojenským materiálem;  Příloha: Údaje o konečném uživateli-název sídlo úplná adresa telefon/fax, certifikát konečného uživatele.

15 15 Kontaktní adresa: Ředitel Odboru správy majetku a akviziční politiky Sekce správy majetku Ministerstva obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 Tel/fax 973 200 928/ 973 200 847


Stáhnout ppt "1 Působnost Ministerstva obrany při Zahraničním obchodu s vojenským materiálem V Praze dne 22. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google