Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa 11. května 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa 11. května 2010."— Transkript prezentace:

1 Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa 11. května 2010

2 Osnova Úvod Právní úprava provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Zákon č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozsah působnosti Povolování obchodu s vojenským materiálem Podmínky udělování licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, využívání licence, neudělení či odnětí licence Kontrolní činnost, rizika a předcházení možným rizikům Zabezpečení úkolů odVM LS, shrnutí za rok 2009 a začátek roku 2010 Další působnost odVM LS Závěr

3 Úvod Důvod kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem - v mezinárodním měřítku zodpovědnost České republiky za nezneužití vojenského materiálu k nelegálním účelům, - preventivní zabránění nelegálních exportů Cílem - transparentnost, - důvěryhodnost, - sladění různorodých zájmů uplatňovaných při této činnosti (mezinárodní i vnitrostátní)

4 Právní úprava provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (zákon) (posledně novelizovaný zákonem č. 220/2009 Sb., ze dne 17. června 2009) upravuje: a) podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem a působnost orgánů státní správy v této oblasti, b) výkon státní správy v této oblasti musí být v souladu s mezinárodními závazky ČR a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy. Vyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška) ze dne 22. září 2009

5 Zahraniční obchod s vojenským materiálem Obchodem s vojenským materiálem se rozumí a) vývoz/dovoz vojenského materiálu z/na území ČR do/ze zahraničí, včetně vývozu/dovozu do/z jiných členských států EU, b) nákup/prodej vojenského materiálu od zahraniční osoby/zahraniční osobě, jakož i plnění závazků vůči zahraniční osobě a přijímání plnění od zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál c) zprostředkování činností uvedených v bodě a) a b), d) nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než členského státu EU, e) Písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy uvedené v bodech a), b), c) a d).

6 Zahraniční obchod s vojenským materiálem Zákon se nevztahuje: a) vývoz/dovoz a nakládání s vojenským materiálem mimo/na území ČR při působení/ v souvislosti s působením …, - ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, základní složky integrované záchranné systémy ČR (mezinárodní smlouvy), - ozbrojené a záchranné složky jiných států, OSN a další mezinárodní organizace na území ČR (mezinárodní smlouvy), - dovoz a vývoz humanitární pomoci a záchranné operace (podmínky určuje vláda); b) úkony v souvislosti s vojenským materiálem uskutečňované vojenskou vysokou školou. Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být: a) zbraně hromadného ničení (jaderné, chemické a biologické), b) zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů, nebo vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána; použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min; některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

7 Zahraniční obchod s vojenským materiálem Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou: a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované především pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech, nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu b) stroje, zařízení a investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody, vyrobené, upravené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a) Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v bodě a) a b), zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu

8 Povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky na základě povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (povolení) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa, na dobu max. 5 let a to na základě závazných stanovisek - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo obrany Obchodovat v vojenským materiálem lze v souladu v vydaným povolením, nejdříve od zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního rejstříku. Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem ČR Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, nebo děje-li se tak v rámci pomoci jiným státům, rozhodla-li o tom vláda a pokud druhou smluvní stranou je jiný stát.

9 Povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem Zánik povolení a) výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku, b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby, c) uplynutím doby platnosti povolení, d) rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení, e) oznámením právnické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti, f)rozhodnutím vlády. Povolení k obchodování s vojenským materiálem je nepřenosné, při zániku právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce

10 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem Právnická osoba, které bylo uděleno povolení, je oprávněna provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem na základě žádosti o udělení licence po písemném projevu vůle zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu Žádost o licenci musí být doložena - návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s přesnou specifikací vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství, - dokladem o konečném užití, - dalšími doklady identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení žádosti. Pozn. U dovozní licence - doklad obsahující prohlášení o konečném užití vojenského materiálu dováženého do ČR vystavuje pro potřeby zahraničních osob ministerstvo.

11 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem Rozeznáváme 3 typy žádostí o udělení licence: a) dovozní/vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 1 nebo 3 b) tzv. eurolicence - § 14 odst. 3 c) dovozně-vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 2 nebo 4 (příp. § 2 odst. 2 písm. b)

12 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem Ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a u významného vojenského materiálu Ministerstva obrany - ve lhůtě do 60 dnů (kalendářních) ode dne doručení žádosti Správní řízení vedoucí k udělení licence je zpoplatněno v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

13 Druhy rozhodnutí o udělení licence Ministerstvo vydává v zásadě 5 druhů rozhodnutí o udělení licence (licence) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci: a) vývozu b) dovozu c) obchodu v rámci členských států EU d) dovozu a vývozu bez pohybu přes území ČR e) dovozu a vývozu s pohybem přes území ČR Rozhodnutí o udělení licence obsahuje (viz info v pdf): a) část výrokovou, b) část odůvodnění, c) část poučení, příp. poznámka Poznámka: Držitelé povolení mají též možnost v případě, kdy zvažují vývoz významného vojenského materiálu, podat žádost o předběžný souhlas. Toto vyjádření je indikativní a nikterak nepředjímá rozhodnutí o udělení vývozní licence v rámci licenčního řízení.

14 Využívání licence, neudělení licence Povinnosti držitele licence a)informovat ministerstvo o využívání licence (do 10 dne ledna a července), b)vrátit licenci, která nebude použita nebo na základě které byl splněn účel, pro který byla udělena, nebo jejíž platnost skončila c)sdělit písemně ministerstvu pokud se dozví o okolnostech, které brání využít udělenou licenci (do 15 dní od okamžiku, kdy se dozví o důvodech nevyužití) Neudělení licence a)žadatel nesplnil náležitosti stanovené zákonem, b)žadatel porušil závažným způsobem ustanovení zákona, předpis EU, právní předpis členských států EU, vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je ČR vázána, c)je to odůvodněno zahraničně politickými, obchodními zájmy ČR nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

15 Odnětí licence Udělenou licenci ministerstvo odejme, jestliže obchod s vojenským materiálem nebyl uskutečněn nebo nebyl ještě plně dokončen, a a)licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, b)je to odůvodněno zahraničně politickými zájmy ČR nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, c)nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci, d)zaniklo povolení podle § 13 tohoto zákona. Stát neodpovídá právnické osobě, které byla udělena licence, za případnou škodu, která jí vznikla odnětím licence.

16 Další některá ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Správního deliktu se právnická osoba, dopustí když a) - neoznámí a nedoloží ministerstvu změnu každého údaje, obsaženého v žádosti o vydání povolení, nebo dokladech připojených k žádosti, a o nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, - pozmění údaje v povolení, b) - nesplní informační povinnost o využívání licence (2x ročně), - pozmění údaje v licenci, včetně celních záznamů, - do 15 dnů nevrátí originál licence, která nebude použita, nebo u níž byl splněn účel, - nesdělí do 15 dnů ministerstvu skutečnost, která brání využít udělenou licenci. Za správní delikt se uloží pokuta.

17 Kontrolní činnost provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Ministerstvo kontroluje dodržování zákona zákona č. 38/1994 Sb. u právnických osob, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem a u právnických i fyzických osob, o nichž lze důvodně předpokládat, že uskutečňují obchod s vojenským materiálem Celní orgán a)dohlíží zda je obchod s vojenským materiálem prováděn pouze právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými licencemi. b)je při výkonu dohledu oprávněn vyzvat držitele licence k předložení jejího originálu a zapisovat na originál licence podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jejímu využívání c)shledá-li, že obchod s vojenským materiálem není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo dalšími právními předpisy nebo podmínkami související licence, neprodleně o tom písemně informuje ministerstvo

18 Rizika vedoucí k porušení ustanovení zákona 1) z pozice podnikatele, držitele povolení a) nevědomé porušení zákona - neznalost právního prostředí v ČR, - vývozem vojenského materiálu bez povolení v důsledku nedostatečného vyhodnocení zboží (nezařazení zboží do seznamu vojenského materiálu), - nedostatečná způsobilost zpracovatele žádosti b) vědomé porušení zákona - vědomým vývozem vojenského materiálu bez povolení či bez udělené licence, - doložením nepravdivých nebo vědomě neúplných údajů držitele povolení v podkladech k žádostem o udělení licence, - laxnost držitele povolení při plnění ustanovení zákona a nedodržení ustanovení výrokové části udělené licence 2) z pozice ministerstva a ostatních spolupracujících státních orgánů - chybné vyhodnocení podkladů pro vydání závazného stanoviska (obchodní, zahraničně- politické, ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva), - chybné vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí (povolení, licence), - nedostatečná či nekoncepční preventivní kontrolní činnost ministerstva a celních orgánů, - nedostatečná odbornost referentů připravující podklady ve správním řízení, - podcenění zpětné kontroly zpracovaných výstupů, chybějícíí zpětná vazba

19 Předcházení rizikům Pravidelné vyhodnocování rizik (spolupráce MPO s držiteli povolení a státními orgány) a) získáváním potřebných informací jako další podklad pro: 1. zpracování žádostí o vydání povolení (MV, MZV, MO, NBÚ) 2. zpracování žádostí o udělení licence (s držitelem povolení - při identifikaci a specifikaci vojenského materiálu, MV, MZV. MO, GŘ cel, Policie ČR) b) využitím informací z kontrolních činností celních úřadů, Policie ČR a ze spolupráce s veřejnosti – např. neziskovými organizacemi zabývající se monitoringem obchodu s vojenským materiálem, c) využitím informací z kontrolní činnosti státních složek a státních orgánů při předání vojenského materiálu v místě určení (plnění podmínek licence), preventivní či oprávněné kontroly ministerstva, kontrolní činnost celních orgánů, d) pravidelné a důsledné vyhodnocování plnění podmínek licence - porovnáním dokladů zaslaných držiteli licence na MPO na základě plnění dalších podmínek licence, e) pravidelná školení a semináře s podnikateli a držiteli povolení, kontrolními orgány.

20 Kdo zabezpečuje úkoly oddělení VM, kontaktní spojení

21 Vedení správních řízení v roce 2009 Ke konci roku bylo u správního úřadu evidováno 161 držitelů povolení. Podané žádosti o vydání rozhodnutí Povolení - 46 Licence - 1.973 Udělené povolení tzv. základní - 46 Následné - 64 Udělené licence základní - 1.910 Následné - 143 Neudělené licence - 16 Zastavení správního řízení - 63 Zahájené správní řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb. – - celkem - 3 Ukončené správní řízení - zastaveno - 1 - ukončeno bez pokuty - 1 - rozhodnutí o zrušení povolení - 1

22 Vedení správních řízení v roce 2010 Za období 1. 1. až 30. 4. 2010 Ke 30. 4. 2010 bylo u správního úřadu evidováno 166 držitelů povolení. Podané žádosti o vydání rozhodnut Povolení - 12 Licence - 663 Udělené povolení tzv. základní - 14 Následné - 28 Udělené licence - 644 Následné - 23 Neudělené licence - 3 Zastavení správního řízení - 12 Zahájené řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.- celkem - 10 Ukončené správní řízení - zastaveno - 5 - rozhodnutí o zrušení povolení, včetně uložení pokuty - 1 - rozhodnutí o uložení pokuty - 2

23 Další úkoly v působnosti oddělení vojenského materiálu Posuzování žádostí celních úřadů, Policie ČR a podnikatelů dle ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb. Účasti na jednáních pracovní skupiny COARM (pracovní skupina Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní) v Bruselu Účasti na jednáních skupiny a pracovní skupiny tzv. Wassenaarského ujednání (WA), která se zabývá kontrolou vývozu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití ve Vídni Zpracování a) Výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologie dvojího užití v České republice za rok 2009 b) hlášení o vývozech a dovozech ručních lehkých zbraní a konvenční výzbroje do OSN, OBSE a EU c) hlášení do WA

24 Kontaktní spojení www.mpo.cz Zahraniční obchod Licenční správa Zahraniční obchod s vojenským materiálem tel. 224 907 676 e-mail: samiec@mpo.cz


Stáhnout ppt "Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa 11. května 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google