Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.7.2009 Prezentace k problematice – „obchod s vojenským materiálem, obchod se zbraněmi a střelivem, licenční řízení.“ Novela zákona o zahraničním obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.7.2009 Prezentace k problematice – „obchod s vojenským materiálem, obchod se zbraněmi a střelivem, licenční řízení.“ Novela zákona o zahraničním obchodu."— Transkript prezentace:

1 5.7.2009 Prezentace k problematice – „obchod s vojenským materiálem, obchod se zbraněmi a střelivem, licenční řízení.“ Novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 38/1994 sb. PSP, PČR 22.6.2009 doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. prezident AOBP ČR

2 5.7.2009 1. Vypořádání připomínkového řízení k novele zákona 38/1994 sb. 2. Připomínky AOBP ČR 3. Hlavní cíle AOBP ČR pro nový zákon 4. Navržené a nepřijaté připomínky

3 5.7.2009 Vypořádání připomínkového řízení k novele zákona 38/1994 sb. V rámci připomínkového řízení bylo na základě podkladů našich členů získaných ve spolupráci s radou ředitelů souhrnně podáno 31 připomínek ke znění zákona s návrhy změn s tímto výsledkem: 10 návrhů bylo přijato, 5 jich bylo řešeno kompromisem či zapracováním v jiné formě a 16 jich přijato nebylo. V této souvislosti je třeba ocenit velmi dobrou spolupráci s vedením Licenční správy MPO, především jeho vstřícnost k námětům AOBP směřujícím k racionalizaci mechanismů licenčního řízení.

4 5.7.2009 Připomínky AOBP ČR 1) Navrhuje se změna textu § 4 takto: Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být a) zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí jaderné, chemické a biologické zbraně, b) zboží, které podléhá ustanovení zvláštního právního předpisu, zakazujícího použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min a o jejich zničení )1d). Zdůvodnění: Nepřesný opis znění zákona č. 305/1999 Sb. Závěry z připomínkového řízení na MPO ČR dne 22. července 2008: Závěr: přijato 2) Navrhuje se změna v § 6 odst. 2 písm. c), d), e) opravit značení na písm. a), b), c). Závěr: přijato 3) Navrhuje se změna §7 odst. 1 písm. a) takto:,,(1) Povolení může být vydáno za podmínky, že a)základní kapitál právnické osoby není více než z 49 % tvořen vklady pocházejícími od zahraničních osob, s výjimkou vkladů od zahraničních osob se sídlem nebo trvalým pobytem v některém z členských států Evropské unie“. Závěr: přijato

5 5.7.2009 4) Navrhuje se v §7 odst. 1 písm. a) nahradit slova,, s výjimkou členských států Evropské unie“ slovy,,s výjimkou vkladů od zahraničních osob se sídlem nebo trvalým pobytem v některém z členských států Evropské unie“. Zdůvodnění: Upřesnění charakteru vkladatelů. Závěr. přijato 5) Navrhuje se v §9 odst. 1 písm. e) nahradit slova,,odst. 4“ slovy,,odst. 3“. Závěr: přijato 6) Navrhuje se v § 10 odst. 1 písm. b) nahradit slova,,předmět podnikání právnické osoby“ slovy,,specifikace vojenského materiálu“. Závěr: přijato v jiné formulaci 7) Navrhuje se změna §12a odst. 1 takto:,, (1) Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajištění obrany a bezpečnosti České republiky, nebo děje-li se tak v rámci pomoci jiným státům, rozhodla-li o tom vláda. Rozhodnutí vlády nahrazuje povolení vydané ministerstvem podle §6“. Závěr: přijato

6 5.7.2009 8) Navrhuje se v §13 odst. 1 písm. d) vypustit bod 5 ve znění,,nastala skutečnost uvedená v §18 písm. b) tohoto zákona“. Závěr: přijato 9) Navrhuje se změna §15 odst. 2 druhá věta ve znění:,,V případě vstupu žadatele do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence již po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné soutěže“ takto:,, V případě vstupu žadatele do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence již po vyhlášení veřejné soutěže nebo po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné soutěže“. Zdůvodnění: Ve většině případů není při vyhlašování mezinárodní veřejné soutěže žadatel o licenci vyzýván k předložení nabídky. Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit ustanovení o oprávnění požádat o licenci již po vyhlášení mezinárodní veřejné soutěže. Závěr: přijato jako princip– nutno blíže časově specifikovat pojem,,vyhlášení soutěže“ 10) Navrhuje se změna §15 odst. 5 písm. d) takto:,,d) stanoviskem k navrhovanému vývozu, dovozu nebo jinému nakládání s vojenským materiálem významným ve smyslu § 20 odst. 4, které z hlediska obranyschopnosti České republiky vydá žadateli Ministerstvo obrany ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti.“ Zdůvodnění: Navrhujme stanovit 30 denní lhůtu, v níž Ministerstvo obrany vydá žadateli stanovisko k obchodu s vojenským materiálem. To umožní žadateli časově naplánovat přípravu obchodu s ohledem na lhůty požadované smluvním partnerem. Závěr: přijato viz návrh Novely § 16 písm. 1c) – bez lhůty 30 dní

7 5.7.2009 Navržené a nepřijaté připomínky 1) Navrhuje se v §9 odst. 1 písm. e) vypustit slova,,s teritoriálním zaměřením obchodu“ Závěr. věc MZV, bude projednáno na úrovni náměstků ministrů, chybí dostatek argumentů, Novela je,,technická“ záležitost. Tato připomínka zabíhá do podstaty zákona 2) Navrhuje se v §10 odst. 1 písm. c) vložit za slova,,teritoriální zaměření obchodu s vojenským materiálem“ slova,, ve znění Všechny státy světa s výjimkou zemí na které bylo uvaleno mezinárodní embargo. Toto omezení platí po dobu platnosti embarga“. Závěr: nepřijato 3) Navrhuje se v § 16 odst. 1 vypustit písm. b) ve znění,,Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“ a nahradit slova,,na základě závazných stanovisek a)“ slovy,, na základě závazného stanoviska“. Závěr: nepřijato – systémová změna, nutné množné číslo (více resortů) 4) Navrhuje se v § 16 odst. 1 vložit za slova,,ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení“ slova,, a v případě vojenského materiálu vyčleněného v prováděcím předpisu do 15 dnů od jejího doručení“ Závěr: nepřijatelné,,vyčleněný materiál“, problematika jeho specifikace

8 5.7.2009 5) Navrhuje se změna § 25 odst. 6 takto:,,(1) Za správní delikt se uloží pokuta a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b) c) do 500 000 Kč, jde –li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. b) a odstavce 4 d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a) a odstavce 5 písm. a) a c). Zdůvodnění: Navrhuje se snížit a více strukturovat maximální výši pokut v závislosti na závažnosti poručení zákona. V návrhu uvedené výše pokut za porušení některých povinností jsou podle našeho názoru neadekvátní významu chráněného zájmu. Např. za nesplnění informační povinnosti a využívání licence je navrhována pokuta do 20 mil. Kč; za neoznámení změny údaje uvedeného v povolení či nesplnění povinnosti vrátit originál licence je navrhována pokuta do 10 mil. Kč. Závěr: kompromis. § 25 odst. 6 a) do 50 mil. Kč b) do 15 mil. Kč c) do 5 mil. Kč d) nepřijato

9 5.7.2009 Hlavní cíle AOBP ČR pro nový zákon 1. Nutná nová prováděcí vyhláška k zákonu specifikující vojenský materiál (citlivější posuzování charakteru vojenského materiálu, výstavy a jiné prezentace, dovoz versus vývoz). 2. Uvedení do života "EU licencí" s jednodušší administrativou. 3. Nevymezování teritoria v povolení k obchodování s voj. mat. (povolení je např. na 5 let a přístupy k jednotl. zemím se vyvíjejí - konkrétní stát by měl být posuzován při licenčním řízení) 4. Omezení počtu subjektů vyjadřujících se k licencím (např. MV by mělo velmi důkladně vstoupit do řízení udělování povolení, ale nezdržovat při udělování licencí, zvláště v "banálních případech"). 5. Zkrácení doby vyřizování licencí. 6. Konfrontace s legislativou EU - být připraveni v dostatečném předstihu na případná rizika pro české subjekty. 7. Sjednocení podnětů členů Asociace pro přípravu nového zákona v dostatečném předstihu (nečekat až na připomínkové řízení (členové>rada ředitelů>prezidium).


Stáhnout ppt "5.7.2009 Prezentace k problematice – „obchod s vojenským materiálem, obchod se zbraněmi a střelivem, licenční řízení.“ Novela zákona o zahraničním obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google