Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Postup při provádění inspekce v místě poskytování sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrát hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Postup při provádění inspekce v místě poskytování sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrát hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 1 Postup při provádění inspekce v místě poskytování sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrát hlavního města Prahy

2 2 Základní informace o inspekci sociálních služeb Metodiku inspekcí sociálních služeb vydává MPSV ČR v souladu s § 96 pís. a) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci řízení oblasti sociálních služeb

3 3 Inspekce poskytování sociálních služeb 1) Inspekce je jedním z nástrojů sociální politiky MPSV ČR v oblasti sociálních služeb 2) Podstatou inspekce je kontrola v širším významu, to znamená: a) podpora dobré praxe b) motivace poskytovatelů k žádoucím změnám c) předávání znalostí a vědomostí d) uvádění praxe poskytovatelů do kontextu politiky sociálního začleňování

4 4 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 97 1) Inspekci provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84 a) krajský úřad nebo b) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

5 5 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 97 2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je a) plnění podmínek stanovených pro registraci b) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a § 89 c) kvalita poskytovaných sociálních služeb

6 6 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 98 1) Postup při provádění inspekce se řídí zákonem o státní kontrole ( č. 552/1991 Sb.) 2) Inspekce se provádí v místě poskytování sociálních služeb 3) Inspekci provádí inspekční tým, nejméně tři členové 4) MPSV doporučuje, aby do inspekčního týmu byli zařazováni pouze specializovaní odborníci – inspektoři kvality sociálních služeb

7 7 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 98 5) Dodržovat při sestavování inspekčních týmů požadavky na profesionální kompetence 6) Inspektor nesmí být v pracovněprávním vztahu k žádnému z poskytovatelů sociálních služeb v kraji, v němž vykonává inspekci 7) O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva

8 8 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 99 1) Kvalita sociálních služeb se při inspekci ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb – vyhláška č. 505/2006 Sb. 2) Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení 3) Obsah standardů kvality sociálních služeb - příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

9 9 Organizace inspekcí Tři typy inspekcí: a) Inspekce typu A - u všech registrovaných poskytovatelů v rámci dané působnosti b) Inspekce typu B - u poskytovatelů při inspekci A byla učiněna zjištění, která vyžadují kontrolu naplňování opatření c) Inspekce typu C – v období mezi inspekcemi typu A byl podán podnět či stížnost na kvalitu služeb. Jeho odklad může znamenat výrazné zhoršení kvality dané služby.

10 10 Organizace inspekcí V zájmu zajištění účelné organizace inspekční činnosti mají sestavovat MPSV a krajské úřady dlouhodobý plán inspekcí na období tří let: - typ A u všech registrovaných poskytovatelů (jednou za období tří let) - typ B u 80 % registrovaných poskytovatelů - typ C u 10 % registrovaných poskytovatelů

11 11 Organizace inspekcí 1) Délka trvání inspekce v místě poskytování sociálních služeb 2) Zahájení inspekce začíná zasláním písemného oznámení kontrolované osobě 3) Přípravná fáze inspekce – komunikace vedoucího inspekčního týmu a kontrolované osoby

12 12 Organizace inspekcí Postup při provádění inspekce: Potvrzení časového harmonogramu Výběr respondentů Rozhovory s respondenty, event. s referujícím pracovníkem Prohlídka zařízení Studium osobní dokumentace respondentů Smluvní a právní postavení respondenta Ověření podmínek registrace Zjišťování kvality sociálních služeb u jednotlivých uživatelů Pozorování

13 13 Organizace inspekcí Inspekční zpráva obsahuje: 1) Formulář č. 1: Inspekční zpráva o výsledku inspekce poskytovatelů sociálních služeb 2) Formulář č. 2a: Inspekční list – podmínky pro registraci 3) Formulář č. 2b: Inspekční list – povinnosti poskytovatele 4) Formulář č. 2c: Inspekční list – kvalita sociálních služeb 5) Formulář č. 2.c.a: Výpočtový list pro formulář 2c

14 14 Organizace inspekcí 6) Formulář č. 3: Časový harmonogram inspekce 7) Formulář č. 4: Záznam rozhovoru s respondentem 8) Formulář č. 5: Smluvní a právní postavení respondenta 9) Formulář č. 6: Protokol o výběru respondentů Příloha č. 1: Soupis podkladů inspekce poskytovatelů sociálních služeb (doklad, o který se inspekční zjištění opírá, vyplněný kontrolovanou osobou)

15 15 Organizace inspekcí Inspekční zpráva je dokladem o kvalitě služby a podkladem pro nápravu zjištěného stavu, jednou z forem ochrany práv uživatelů služby a je i podkladem pro zrušení registrace podle § 82, odst.3, pís. a), b), c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

16 16 Fáze inspekce po skončení inspekce Námitky proti inspekční zprávě budou předmětem řízení o námitkách, pokud splňují tato kritéria: a) jsou podány písemně a obsahují zdůvodnění b) jsou doručeny kontrolnímu orgánu ve stanovené lhůtě

17 17 Fáze inspekce po skončení inspekce Vedoucí inspekčního týmu (VIT) vyzve kontrolovanou osobu k odstranění nedostatku ve stanovené lhůtě - 1) Ano – VIT v plném rozsahu vyhoví, ukončení inspekce 2) Ne – VIT nevyhoví námitkám v plném rozsahu, dále rozhoduje a) ředitel příslušného krajského úřadu b) ředitel odboru sociálních služeb Ve stanovené lhůtě je vydáno Rozhodnutí o námitkách. Inspekce je ukončena pravomocným správním rozhodnutím, ve kterém jsou námitky vypořádány v odůvodnění tohoto rozhodnutí

18 18 Poinspekční fáze VIT vyzve písemně kontrolovanou osobu dodat ve stanovené lhůtě v elektronické podobě zpracovaný formulář Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. U každého kritéria (hodnoceno stupněm 0 nebo 1) je zpracován postup odstranění zjištěných nedostatků, tj. podrobný plán nápravy a sdělení opatření a termín odstranění. VIT vyhodnotí opatření kontrolované osoby: 1) Návrh řešení vedl k odstranění nedostatků – ukončení poinspekční fáze a zařazení kontrolované osoby do plánu inspekcí typu A.

19 19 Poinspekční fáze 2) VIT posoudí navrhované postupy jako nedostatečné: a) Kontrolovaná osoba upraví návrh řešení nedostat- ků, VIT posoudí řešení jako dostatečné a zařadí kontrolovanou osobu do plánu inspekcí typu A. b) Kontrolovaná osoba na sdělení VIT nereaguje. VIT navrhne zařazení kontrolované osoby do plánu inspekce typu B v termínu podle závažnosti zjištěných nedostatků.

20 20 Poinspekční fáze V případě, že zjištěné nedostatky spočívaly v nesplňování standardů kvality a k nápravě nedošlo, je kontrolní orgán oprávněn dle § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zrušit registraci kontrolované osobě.

21 21 Děkuji za pozornost MUDr. Miroslava Burkertová Miroslava.Burkertova@cityofprague.cz SOC MHMP 236004147


Stáhnout ppt "1 Postup při provádění inspekce v místě poskytování sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrát hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google