Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Centralizovaný rozvojový program 2017 a Institucionální program 2016 - 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Centralizovaný rozvojový program 2017 a Institucionální program 2016 - 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha."— Transkript prezentace:

1 1 Centralizovaný rozvojový program 2017 a Institucionální program 2016 - 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 1. Centralizovaný rozvojový program 2017

3 3 Centralizovaný rozvojový program 2017 vyhlášen jeden program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, vysoká škola se může zapojit do nejvýše tří rozvojových projektů a dále do neomezeného počtu projektů pro nejméně 13 vysokých škol, minimální výše podpory na jeden projekt – 1 000 tis. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt – 20 000 tis. Kč.

4 4 Centralizovaný rozvojový program 2017 v rámci vyhlášeného programu budou podporovány níže uvedené aktivity: a)podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů, b)podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality, c)podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol, d)podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy a dalších aktivit vysokých škol upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, e)podpora mezinárodních festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí a dále festivalů na propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

5 5 Centralizované rozvojové projekty 2017 finanční prostředky poskytnuté na centralizované projekty slouží pro zahájení a realizaci činností v projektu popsaných aktivit/investic, nelze navyšovat položky osobních nákladů a cestovného, nelze převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky, není možné převádět finanční prostředky v rámci jednoho centralizovaného projektu mezi spoluřešitelskými vysokými školami, z finančních prostředků na realizaci rozvojových projektů není možné hradit nákup, opravu a údržbu dopravních prostředků a režijní náklady, projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

6 6 Předkládání centralizovaných projektů VVŠ předloží ministerstvu rozvojové projekty do 31. 10. 2016, 4 výtisky v listinné podobě a v elektronické podobě na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz, projekty-rozvoj@msmt.cz dále vysoké školy (koordinující i spoluřešitelské) zasílají ministerstvu metodiku a systém vyhodnocení průběhu řešení centralizovaných projektů na rok 2017.

7 7 Posouzení centralizovaných projektů projekty jsou hodnoceny Radou programů ve výběrovém řízení, Rada programů je složená ze zástupců MŠMT, České konference rektorů a Rady vysokých škol, Rada programů může doporučit krácení požadovaných finančních prostředků a úpravy projektu, případně i jeho zamítnutí, pro posuzování projektů jsou stanovena kritéria uvedená ve Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2017.

8 8 Změna centralizovaných projektů do výše 10 % z částky přidělené na řešení projektu lze provést změnu bez podání žádosti na MŠMT → změna musí být zdůvodněna v závěrečné zprávě projektu, více než 10 % z částky přidělené na řešení projektu → rektor vysoké školy musí MŠMT požádat o změnu projektu → do 15. 11. 2017, pokud o změnu požádá spoluřešitelská vysoká škola, musí být k žádosti připojen souhlas koordinující vysoké školy s touto změnou, finanční prostředky na řešení projektu v roce 2017 nelze převádět do dalších let.

9 9 Vyhodnocení a kontrola centralizovaných projektů závěrečné zprávy se předkládají v jednom vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě (na CD/DVD) do 31. 1. 2018, koordinující vysoká škola předkládá závěrečnou zprávu za celý projekt, jejichž součástí jsou dílčí zprávy spoluřešitelských vysokých škol, vysoké školy (koordinující i spoluřešitelské) zašlou ministerstvu do 31. 1. 2018 prohlášení, že u řešených projektů bude provedena kontrola podle zákona o finanční kontrole, jež se bude týkat alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení projektů v roce 2017, výsledky této kontroly vysoké školy zašlou ministerstvu do 30. 3. 2018 společně s výsledky dalších externích nebo jiných kontrol týkajících se finančních prostředků na rozvojové projekty, pokud byly takové kontroly provedeny.

10 10 Vyhodnocení a kontrola centralizovaných projektů vysoké školy (koordinující i spoluřešitelské) provedou vyhodnocení průběhu řešení projektů za rok 2017, vysoká škola bude informovat MŠMT o způsobu a termínu konání tohoto vyhodnocení (např. oponentní řízení), zástupce MŠMT má právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit, kopie zápisu z tohoto vyhodnocení bude zaslána odboru vysokých škol MŠMT.

11 11 2. Institucionální program 2016 - 2018

12 12 Žádost o poskytnutí příspěvku na plnění institucionálního plánu na rok 2017 vysoká škola požádá MŠMT o poskytnutí příspěvku na plnění institucionálního plánu na rok 2017 do 31. října 2016, součástí žádosti bude i předběžná verze průběžné zprávy o plnění stanovených cílů za rok 2016, úplná zpráva za rok 2016 bude ministerstvu předložena do 28. února 2017, součástí úplné zprávy bude seznam projektů podpořených v rámci vnitřní soutěže,

13 13 Změny v institucionálním plánu pro roky 2016 – 2018 pokud vysoká škola v průběhu realizace svého institucionálního plánu zjistí nutnost jeho zásadního přehodnocení, může požádat ministerstvo o schválení změny, žádost se předkládá odboru vysokých škol ministerstva a je třeba k ní připojit vyjádření správní rady vysoké školy, konečné schválení žádosti je v kompetenci ministerstva a může být podmíněno vrácením části příspěvku z institucionálního programu, změna institucionálního plánu bude zohledněna v hodnocení žádosti o příspěvek na rok 2017 pouze v případě, že bude předložena nejpozději do 31. října 2016.

14 14 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Centralizovaný rozvojový program 2017 a Institucionální program 2016 - 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google