Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI AUDIOVIZE – PROBLÉMY PRINCIPU TERITORIALITY V DOBĚ GLOBÁLNÍHO UŽITÍ - ROZDÍLY ÚPRAVY JUDr. Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI AUDIOVIZE – PROBLÉMY PRINCIPU TERITORIALITY V DOBĚ GLOBÁLNÍHO UŽITÍ - ROZDÍLY ÚPRAVY JUDr. Pavel."— Transkript prezentace:

1 AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI AUDIOVIZE – PROBLÉMY PRINCIPU TERITORIALITY V DOBĚ GLOBÁLNÍHO UŽITÍ - ROZDÍLY ÚPRAVY JUDr. Pavel Tůma, LL.M. Ph.D.

2 2 © Pavel Tůma, 2007

3 3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Mimoprávní povaha audiovizuální tvorby a její právní ochrana 2. Pojem audiovizuálního díla 3. Mezinárodní a komunitární úprava 4. Nakládání s audiovizuálním dílem - pojem produkčního schématu 5. Česká právní úprava 6. Některé zahraniční právní úpravy 7. Otázky přeshraničního sdělování a ochrany audiovizuálních děl

4 4 ÚČEL Umělecky i organizačně komplikovaná mimoprávní povaha audiovizuální tvorby Umělecky i organizačně komplikovaná mimoprávní povaha audiovizuální tvorby Ochrana autorských a souvisejících práv tvůrců Ochrana autorských a souvisejících práv tvůrců Zajištění možnosti řádného zpřístupnění audiovizuálních děl veřejnosti → hospodářské zhodnocení tvorby Zajištění možnosti řádného zpřístupnění audiovizuálních děl veřejnosti → hospodářské zhodnocení tvorby Ochrana hospodářské (netvůrčí) investice výrobce Ochrana hospodářské (netvůrčí) investice výrobce

5 5 POJEM AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA 1 Nový pojem českého autorského práva x mezinárodní právo, právo komunitární a cizí právní řády Nový pojem českého autorského práva x mezinárodní právo, právo komunitární a cizí právní řády Legální definice - § 62 odst. 1 aut. zák. Legální definice - § 62 odst. 1 aut. zák. 1. Uspořádání, popř. i zpracování, a zaznamenání děl audiovizuálně užitých 2. dojem pohybu + případně zvuk → audiovizuální tvorba = umělecké (popř. i vědecké) uspořádání, zpracování a zachycení preexistentních děl, uměleckých výkonů, záznamů a jiných prvků tvůrčími metodami audiovize

6 6 POJEM AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA 2 Třídění audiovizuálních děl z hlediska tvůrčích postupů: díla filmová, tj. díla filmová, tj. 1. díla kinematografická 2. filmová díla televizní díla vyjádřená způsobem jako díla filmová, tj. díla vyjádřená způsobem jako díla filmová, tj. 1. díla televizní 2. ostatní díla vyjádřená po způsobu audiovize

7 7 POJEM AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA 3 Audiovizuální dílo (§ 62 aut. zák.)  Zvukově obrazový záznam (79 aut. zák.)  souběh ochran práv DV

8 8 POJEM AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA 4 Audiovizuální dílo (tj. dílo quasisouborné)  Dílo audiovizuálně užité (tj. dílo zařazené do audiovizuálního qasisouboru)  autorské právo na zařazení (preexistentního) díla do AVD (audiovizuální adaptace) § 62 odst. 2 aut. zák.

9 9 MEZINÁRODNÍ PRÁVO AUTORSKÉ 1 Mezinárodní úprava – fragmentární a nesystematická Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl (sděl. č. 365/1992 Sb.) - pojem audiovizuálního díla (čl. 2) Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl (sděl. č. 365/1992 Sb.) - pojem audiovizuálního díla (čl. 2)  málo smluvních stran, pozastavena účinnost, nefunkční Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (vyhl. č. 133/1980 Sb.), tzv. revidovaná úmluva bernská (RÚB) – čl. 2 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (vyhl. č. 133/1980 Sb.), tzv. revidovaná úmluva bernská (RÚB) – čl. 2 ochrana mj. děl ochrana mj. děl 1. kinematografických 2. vyjádřených způsobem obdobným kinematografii (nesprávný úřední překlad – „díla filmová“) (nesprávný úřední překlad – „díla filmová“) Čl. 14 odst. 1 písm. (i) RÚB – autorské právo na audiovizuální adaptaci Čl. 14 odst. 1 písm. (i) RÚB – autorské právo na audiovizuální adaptaci

10 10 MEZINÁRODNÍ PRÁVO AUTORSKÉ 2 Čl. 14bis odst. 2 a 3 (RÚB) = výkladové pravidlo týkající se legitimace výrobce k dispozicím s audiovizuálním dílem a zařazenými příspěvky k: Čl. 14bis odst. 2 a 3 (RÚB) = výkladové pravidlo týkající se legitimace výrobce k dispozicím s audiovizuálním dílem a zařazenými příspěvky k: „rozmnožování, rozšiřování, veřejnému provozování a provedení, přenosu po drátě na veřejnost, vysílání rozhlasem či televizí, sdělování veřejnosti, opatřování podtitulky nebo dubbování textů filmového díla.“  nikoli však s přípěvky – autorů scénáře, dialogů a hudebních děl vytvořených pro výrobu filmového díla, ani jeho hlavního režiséra 

11 11 MEZINÁRODNÍ PRÁVO AUTORSKÉ 3 TRIPS – právo na pronájem kinematografického díla (čl. 11) TRIPS – právo na pronájem kinematografického díla (čl. 11) WIPO - návrh mezinárodní smlouvy o ochraně audiovizuálních uměleckých výkonů (2000) - nepřijata WIPO - návrh mezinárodní smlouvy o ochraně audiovizuálních uměleckých výkonů (2000) - nepřijata Ostatní mez. smlouvy – tzv. nulová varianta Ostatní mez. smlouvy – tzv. nulová varianta

12 12 MEZINÁRODNÍ PRÁVO AUTORSKÉ 4  nedostatečně upraveny zejm. otázky – vymezení pojmu AVD vymezení pojmu AVD autorství AVD autorství AVD nakládání s AVD nakládání s AVD ochrana zvukově obrazového záznamu ochrana zvukově obrazového záznamu

13 13 KOMUNITÁRNÍ PRÁVO 1 Stanovena pouze nejnutnější úprava z hlediska dosažení svobod ES Stanovena pouze nejnutnější úprava z hlediska dosažení svobod ES Závaznost předpisů práva ES - čl. 249 (býv. čl. 189) Smlouvy o založení Evropského společenství (sděl. č. 44/2004 Sb. m. s.) Závaznost předpisů práva ES - čl. 249 (býv. čl. 189) Smlouvy o založení Evropského společenství (sděl. č. 44/2004 Sb. m. s.)

14 14 KOMUNITÁRNÍ PRÁVO 2 Čl. 3 odst. 3 směrnice 93/98/EHS – film = zvukově obrazový záznam Čl. 3 odst. 3 směrnice 93/98/EHS – film = zvukově obrazový záznam Čl. 2 odst. 1. 93/98/EHS - hlavní režisér vždy jedním z autorů Čl. 2 odst. 1. 93/98/EHS - hlavní režisér vždy jedním z autorů Čl. 2 odst. 2 směrnice 93/98/EHS – doba trvání majetkových autorských práv k AVD Čl. 2 odst. 2 směrnice 93/98/EHS – doba trvání majetkových autorských práv k AVD Čl. 2 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 směrnice 92/100/EHS a čl. 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES – právo výrobce zvukově obrazového záznamu („filmu“) Čl. 2 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 směrnice 92/100/EHS a čl. 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES – právo výrobce zvukově obrazového záznamu („filmu“)

15 15 KOMUNITÁRNÍ PRÁVO 3  nedostatečně upraveny zejm. otázky – vymezení pojmu AVD vymezení pojmu AVD nakládání s AVD nakládání s AVD vymezení osoby výrobce zvukově obrazového záznamu vymezení osoby výrobce zvukově obrazového záznamu

16 16 NAKLÁDÁNÍ S AVD 1 Mnohost dotčených autorských a souvisejících práv  Hospodářské zájmy výrobce a ochrana jeho investice  Potřeba jednoduchého a účinného právního nástroje k nakládání s AVD  koncentrace užívacích oprávnění k rukám výrobce  aplikace zvláštních smluvních režimů – tzv. produkčních schémat

17 17 NAKLÁDÁNÍ S AVD 2 Faktory ovlivňující podobu produkčních schémat v národních zákonodárstvích Faktory ovlivňující podobu produkčních schémat v národních zákonodárstvích 1. základní principy a paradigmata, na nichž je založena příslušná národní právní úprava 2. vymezení předmětu autorskoprávní ochrany 3. právní pojetí autorství audiovizuálního díla 4. právní pojetí originárního vlastnictví autorských práv k AVD a dílům audiovizuálně užitým a podmínky nabývání užívacích oprávnění k nim.

18 18 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) veřejnoprávní úprava – zák. č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl veřejnoprávní úprava – zák. č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

19 19 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 2 Starší právní úpravy Starší právní úpravy zák. č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) zák. č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) zák. č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon) zák. č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon) Zák. č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) Zák. č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) uplatnění rozdílných juristických přístupů k ochraně AVD

20 20 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 3 Kontinentální (přirozenoprávní) autorskoprávní tradice Kontinentální (přirozenoprávní) autorskoprávní tradice autor (fyzická osoba) jako tvůrce autorského díla (§ 5 aut. zák.) autor (fyzická osoba) jako tvůrce autorského díla (§ 5 aut. zák.) osobnostní práva  majetková práva (quasidialismus) (§ 10 aut. zák.) osobnostní práva  majetková práva (quasidialismus) (§ 10 aut. zák.) autorské právo  práva související (hlava II aut. zák.) autorské právo  práva související (hlava II aut. zák.) bezformálnost vzniku ochrany (§ 9 odst. 1 aut. zák.) bezformálnost vzniku ochrany (§ 9 odst. 1 aut. zák.) Legální zákaz převodu majetkových autorských práv inter vivos (vliv autorskoprávního monismu) (§ 26 odst. 1 aut. zák.) Legální zákaz převodu majetkových autorských práv inter vivos (vliv autorskoprávního monismu) (§ 26 odst. 1 aut. zák.)

21 21 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 4 Předmět ochrany Předmět ochrany audiovizuální dílo jako autorský umělecký (vědecký) výtvor (čl. 2 odst. 1)  zvukově obrazový záznam – výsledek netvůrčí investice – předmět práva souvisejícího  přímá autorskoprávní ochrana audiovizuálního výtvoru + související ochrana investice výrobce

22 22 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 5 Autor AVD Autor AVD - § 63 odst. 1 aut. zák. – režisér ????fikce autorství????  postavení ostatních tvůrců????       Autoři děl audiovizuálně užitých (preexistentních) – scénárista, skladatel, architekt, návrhář kostýmů atd. Autoři děl audiovizuálně užitých (preexistentních) – scénárista, skladatel, architekt, návrhář kostýmů atd.

23 23 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA - anketa O jaké umělecké dílo (popř. část díla) ve smyslu demonstrativního výčtu v § 2 odst. 1 aut. zák. se dle Vašeho názoru na následujícím snímku jedná? O jaké umělecké dílo (popř. část díla) ve smyslu demonstrativního výčtu v § 2 odst. 1 aut. zák. se dle Vašeho názoru na následujícím snímku jedná?

24 24

25 25 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA - anketa Změníte názor? Změníte názor?

26 26

27 27 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA - anketa Jedná se o různá díla nebo o dvě různě rozsáhlé části téhož díla? Jedná se o různá díla nebo o dvě různě rozsáhlé části téhož díla? Který umělec (ze které profesní skupiny) je tedy autor??????  

28 28 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 6 Originární vlastnictví autorského práva Originární vlastnictví autorského práva zákaz zcizení autorských práv inter vivos  vždy autor  dědic autora  právní nástupci dědice  nikdy výrobce sám o sobě

29 29 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 7 Nabývání užívacích oprávnění (1) Nabývání užívacích oprávnění (1) - 63 odst. 3 a § 64 odst. 1 – písemná smlouva k zařazení a prvotnímu zachycení díla vyvratitelná domněnka poskytnutí neomezené výhradní licence (§ 46 a násl. aut. zák.) vyvratitelná domněnka poskytnutí neomezené výhradní licence (§ 46 a násl. aut. zák.) vyvratitelná domněnka poskytnutí přiměřené autorské odměny (§ 49 odst. 2 písm. a/ aut. zák.) vyvratitelná domněnka poskytnutí přiměřené autorské odměny (§ 49 odst. 2 písm. a/ aut. zák.) vyvratitelná domněnka souhlasu k některým zásahům do výlučných osobnostních práv vyvratitelná domněnka souhlasu k některým zásahům do výlučných osobnostních práv koncentrace licenčních oprávnění v rukách výrobce prvotního záznamu AVD (producent) 

30 30 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 8 Nabývání užívacích oprávnění (2) Nabývání užívacích oprávnění (2) - dílo hudební – vždy smluvní licence - užití mimo dílo audiovizuální – neomezeno - zařazení do jiného díla audiovizuálního – 10 let od udělení původní licence

31 31 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 9 Nabývání užívacích oprávnění (3) Nabývání užívacích oprávnění (3) výrobce prvotního záznamu AVD = = licenční nabyvatel autorských práv – nikoli subjekt absolutního autorského práva (x subjekt souvisejícího práva podle § 79 a násl. aut. zák.) 

32 32 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 10 Nabývání užívacích oprávnění (4) Nabývání užívacích oprávnění (4) - další hospodářská exploatace audiovizuálního díla – smluvní podlicence výrobce AVD  výhradní podlicenční nabyvatel (distributor)  ostatní podlicenční nabyvatelé (provozovatelé biografů, pronajímatelé nosičů, RTV vysílatelé, provozovatelé kabelového přenosu atd.)

33 33

34 34 VELKÁ BRITÁNIE 1 Autorský zákon z roku 1988 („1988 Copyright, Designs and Patents Act“) + common law  copyrightové pojetí autorského práva  copyrightové pojetí autorského práva

35 35 VELKÁ BRITÁNIE 2  copyrightové pojetí autorského práva ochrana investice („copyright“ = právo ke kopiím) ochrana investice („copyright“ = právo ke kopiím) taxativní výčet předmětů ochrany taxativní výčet předmětů ochrany vyžadován nižší standard původnosti („skill and labour“) vyžadován nižší standard původnosti („skill and labour“) ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů autorským právem ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů autorským právem pouze výlučná majetková práva pouze výlučná majetková práva převoditelnost práv převoditelnost práv vznik autorského práva až zachycením na hmotný nosič vznik autorského práva až zachycením na hmotný nosič

36 36 VELKÁ BRITÁNIE 3 Předmět ochrany Předmět ochrany FILM = zvukově obrazový záznam  Audiovizuální dílo (audiovizuální výtvor) NENÍ předmětem autorskoprávní ochrany  nepřímá autorskoprávní ochrana audiovizuální tvorby

37 37 VELKÁ BRITÁNIE 4 Autorství filmu Autorství filmu Hlavní režisér + výrobce Vlastnictví autorského práva Vlastnictví autorského práva Autor = originární vlastník autorského práva Nabývání užívacích oprávnění Nabývání užívacích oprávnění Smluvní převod, licence, zaměstnanecké dílo

38 38

39 39 USA 1 Autorský zákon z roku 1976 („ United States Code, Title 17, 1976 US Copyright Act “) + common law  modifikované copyrightové pojetí autorského práva  modifikované copyrightové pojetí autorského práva

40 40 USA 2  modifikované copyrightové pojetí autorského práva ústavní pozitivní právo ústavní pozitivní právo účelem ochrany – zájem společnosti účelem ochrany – zájem společnosti otevřený výčet předmětů ochrany otevřený výčet předmětů ochrany absence práv souvisejících absence práv souvisejících původnost spočívá alespoň v minimálním stupni duševní tvůrčí činnosti ( Nejvyšší soud USA Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., 499 U.S. 340, ze dne 27. 3. 1991. ) původnost spočívá alespoň v minimálním stupni duševní tvůrčí činnosti ( Nejvyšší soud USA Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., 499 U.S. 340, ze dne 27. 3. 1991. ) pouze výlučná majetková práva pouze výlučná majetková práva převoditelnost práv převoditelnost práv soudní ochrana až registrací u Copyright Office soudní ochrana až registrací u Copyright Office

41 41 USA 3 Předmět ochrany Předmět ochrany Audiovizuální dílo (audiovisual work, motion picture)  Sporná ochrana zvukově obrazového záznamu

42 42 USA 4 Autorství audiovizuálního díla Autorství audiovizuálního díla Obecně nejasné – při aplikaci režimu works made for hire  výrobce Vlastnictví autorského práva Vlastnictví autorského práva Autor = při aplikaci režimu works made for hire  výrobce Nabývání užívacích oprávnění Nabývání užívacích oprávnění Works made for hire, smluvní převod, licence

43 43 USA 5 Works made for hire Works made for hire - právní režim děl zaměstnaneckých zaměstnaneckých některých děl na objednávku některých děl na objednávku autorem díla a originárním majitelem autorského práva - výrobce

44 44

45 45 FRANCIE 1 Zákoník duševního vlastnictví z roku 1992 (Code de la propriété intellectuelle)  přirozenoprávní dualistické pojetí  přirozenoprávní dualistické pojetí

46 46 FRANCIE 2  dualistické pojetí autorského práva přirozenoprávní základ přirozenoprávní základ ochrana umělecké a vědecké tvorby ochrana umělecké a vědecké tvorby otevřený výčet předmětů ochrany otevřený výčet předmětů ochrany původnost je spatřována v pečeti osobnosti (ducha) tvůrce původnost je spatřována v pečeti osobnosti (ducha) tvůrce ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů právem souvisejícím ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů právem souvisejícím osobnostní a majetková práva osobnostní a majetková práva převoditelnost práv převoditelnost práv

47 47 FRANCIE 3 Předmět ochrany Předmět ochrany Audiovizuální dílo  Zvukově obrazový záznam jako předmět práva souvisejícího  přímá autorskoprávní ochrana audiovizuální tvorby

48 48 FRANCIE 4 Autorství audiovizuálního díla Autorství audiovizuálního díla a) každá osoba, která se tvůrčím způsobem podílí na vzniku AVD b) vyvratitelná domněnka autorství – není-li prokázáno jinak: autor scénáře autor scénáře autor adaptace autor adaptace autor dialogů autor dialogů autor hudebního díla s textem či bez textu vytvořeného zvlášť pro užití v díle audiovizuálním autor hudebního díla s textem či bez textu vytvořeného zvlášť pro užití v díle audiovizuálním režisér (réalisateur) režisér (réalisateur) c) fikce autorství autora literární předlohy

49 49 FRANCIE 5 Vlastnictví autorského práva Vlastnictví autorského práva Autor – nicméně možnost převodu autorského práva inter vivos Nabývání užívacích oprávnění Nabývání užívacích oprávnění Zvláštní režim koncentrace práv k rukám výrobce v případě smlouvy o tvorbě audiovizuálního díla (s výjimkou autora díla hudebního) Vyvratitelná domněnka převodu majetkových práv Vyvratitelná domněnka převodu majetkových práv Vyvratitelná domněnka poskytnutí přiměřené autorské odměny Vyvratitelná domněnka poskytnutí přiměřené autorské odměny + smluvní převod, smluvní licence

50 50

51 51 NĚMECKO 1 Autorský zákon z roku 1965 ( Urheberrechtsgesetz )  přirozenoprávní monistické pojetí  přirozenoprávní monistické pojetí

52 52 NĚMECKO 2  monistické pojetí autorského práva přirozenoprávní základ přirozenoprávní základ ochrana umělecké a vědecké tvorby ochrana umělecké a vědecké tvorby otevřený výčet předmětů ochrany otevřený výčet předmětů ochrany původnost je spatřována ve výsledku autorova vlastního osobního projevu původnost je spatřována ve výsledku autorova vlastního osobního projevu ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů právem souvisejícím ochrana zvukových a zvukově obrazových záznamů právem souvisejícím osobnostní a majetková práva osobnostní a majetková práva nepřevoditelnost práv nepřevoditelnost práv Striktní aplikace zásad materiální pravdy autorství Striktní aplikace zásad materiální pravdy autorství

53 53 NĚMECKO 3 Předmět ochrany Předmět ochrany Audiovizuální dílo  Zvukově obrazový záznam jako předmět práva souvisejícího  přímá autorskoprávní ochrana audiovizuální tvorby

54 54 NĚMECKO 4 Autorství audiovizuálního díla Autorství audiovizuálního díla - striktní aplikace zásady objektivní pravdivosti autorství – žádná fikce ani vyvratitelná domněnka Vlastnictví autorského práva Vlastnictví autorského práva Autor nemožnost převodu autorského práva inter vivos Nabývání užívacích oprávnění Nabývání užívacích oprávnění Zvláštní režim vyvratitelných domněnek obdobně jako v ČR, smluvní licence

55 55

56 56 PŘESHRANIČNÍ UŽITÍ 1 Mezinárodní prvek  aplikace mezinárodního práva soukromého Mezinárodní prvek  aplikace mezinárodního práva soukromého  absence mezinárodněprávní úpravy výběru hraničního určovatele v autorském právu  Čl. 5 odst. 2 RÚB: „rozsah ochrany, jakož i právní prostředky vyhrazené autorovi k hájení jeho práv výlučně zákony státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu“.  svoboda států určit vlastní hraniční určovatel

57 57 PŘESHRANIČNÍ UŽITÍ 2 Volba práva obecně podle hraničních určovatelů: Volba práva obecně podle hraničních určovatelů: lex loci protectionis (tradiční)  lex loci origines (výjimečné)  Výslovně pro autorství AVD: „ Vyhrazuje se zákonodárství státu, kde se uplatňuje nárok na ochranu, aby stanovilo nositele autorského práva k filmovému dílu.“ ( Čl. 14bis odst. 2 RÚB)

58 58 CELKOVÝ ZÁVĚR Aplikace určovatele lex loci protectionis + nesourodost národních úprav  zásadní komplikace při přeshraničním užívání a ochraně AVD !!!!!

59 59 LITERATURA Tůma, P.: Smluvní licence v autorském právu. Praha. 2007. Tůma, P.: Smluvní licence v autorském právu. Praha. 2007. Kříž, J. – Holcová, I. – Kordač, J. – Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář. Praha. 2005 Kříž, J. – Holcová, I. – Kordač, J. – Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související. Komentář. Praha. 2005 Kříž, J. – Holcová, I. – Kordač, J.: Problematika ochrany autorských práv u děl filmových a děl vyjádřených podobným způsobem. Průmyslové vlastnictví, 1994, č. 9, str. 257 – 260. Kříž, J. – Holcová, I. – Kordač, J.: Problematika ochrany autorských práv u děl filmových a děl vyjádřených podobným způsobem. Průmyslové vlastnictví, 1994, č. 9, str. 257 – 260. Kříž, J.: Autorství k filmovému dílu a jeho konstrukce v československém autorském právu. Právník, 1976, č. 8, str. 719 – 728. Kříž, J.: Autorství k filmovému dílu a jeho konstrukce v československém autorském právu. Právník, 1976, č. 8, str. 719 – 728.

60 60 LITERATURA Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha. 2007. Telec, I. - Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. Praha. 2007. Kříž, J.: K otázce autorského díla jako společenské a právní kategorie se zřetelem na specifika děl filmových. Právník, 1976, č. 4, str. 338 – 345. Kříž, J.: K otázce autorského díla jako společenské a právní kategorie se zřetelem na specifika děl filmových. Právník, 1976, č. 4, str. 338 – 345. Knap, K. – Kunz, O.: Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981. Knap, K. – Kunz, O.: Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981. Holcová, I. – Nerudová, V.: Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva. Strategie, 1999, č. 5, str. 84 – 85 Holcová, I. – Nerudová, V.: Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva. Strategie, 1999, č. 5, str. 84 – 85 Nimmer, M. B. – Geller, P. E. (eds.): International Copyright Law and Practice. New York: Matthew Bender, 2000, lístkovnice. Nimmer, M. B. – Geller, P. E. (eds.): International Copyright Law and Practice. New York: Matthew Bender, 2000, lístkovnice.

61 61 


Stáhnout ppt "AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI AUDIOVIZE – PROBLÉMY PRINCIPU TERITORIALITY V DOBĚ GLOBÁLNÍHO UŽITÍ - ROZDÍLY ÚPRAVY JUDr. Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google