Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod CZ.1.07/1.1.05/04.0031 „Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole“ Mgr. Marie Šimková VOZ8_03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod CZ.1.07/1.1.05/04.0031 „Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole“ Mgr. Marie Šimková VOZ8_03."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod CZ.1.07/1.1.05/04.0031 „Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole“ Mgr. Marie Šimková VOZ8_03 Výkonná moc

2 Výkonná moc je upravena třetí hlavou Ústavy České republiky, která popisuje hlavní kompetence prezidenta České republiky (čl. 54 až 66) a vlády (čl. 67 až 80), přičemž článek 79 ustanovuje možnost zákonem zřizovat ministerstva. Článek 80 popisuje státní zastupitelství. Vedle těchto orgánů ustanovených či předvídaných Ústavou existují ještě další ústřední správní orgány státu, zřizované rovněž prostřednictvím zákona, např. Český statistický úřad. Na nižší úrovni k exekutivě patří především orgány místní samosprávy, a sice kraje jako vyšší územní samosprávné celky a obce jako základní územní samosprávné celky. Další významnou součástí výkonné moci jsou agentury a úřady, řízené již uvedenými orgány výkonné moci, například Policie České republiky. V širším smyslu slova patří do oblasti výkonné moci i Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka, které však jsou Ústavou koncipovány jako samostatné úřady vyjmuté z přímého řízení vrcholných orgánů výkonné moci, aby byla zaručena jejich nezávislost. Najdi v ústavě články vymezující úlohu prezidenta a vlády. Kompetence prezidenta upravují čl. 54 až 66 a vlády čl. 67 až 80.

3 Prezident České republiky je hlavou České republiky. Doposud byl volen oběma komorami Parlamentu, ale napříště již bude volen v přímých volbách občany ČR, na dobu 5 let a na maximálně dvě volební období za sebou. Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky. Prezident má speciální druh imunity, tzv. indemnitu. Prezidenta nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu. Prezident Zkus sepsat text slibu prezidenta a pak najdi text prezidentského slibu na internetu. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ (1)

4 Česká republika je parlamentní republika, ve které je hlava státu součástí pilíře výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech (pasivní složka), ty většinově náleží předsedovi vlády a kabinetu (aktivní složka), ale do dění vstupuje v okamžiku napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích. Obr. 1. Obr. 2.

5 Ke konci roku 2010 začala být už na vládní úrovni připravována změna Ústavy, která by zavedla volbu přímo občany. Tento vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky a kterým se zavádí přímá volba prezidenta České republiky, schválila Poslanecká sněmovna dne 14. prosince 2011 a Senát dne 8. února 2012. Nový způsob volby hlavy českého státu tak vstoupí v účinnost 1. října 2012. Pro návrh kandidáta stačí málo, podpis 50 000 občanů ČR, nebo návrh nejméně 20 poslanců a nebo 10 senátorů, věk nad 40 let a právo volit. Přímá volba prezidenta Jan Fišer Tomio Okamura Jana Bobošíková Karel Schwarzenberg Jan Švejnar Miroslava Němcová Miloš Zeman Kandidáti do voleb na prezidenta Znáš některou zde uvedenou osobu? Koho by sis za prezidenta vybral ty?

6 Pravomoci prezidenta - jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády - přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi - svolává zasedání Poslanecké sněmovny, - rozpouští Poslaneckou sněmovnu, - pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády - jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy - jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu - má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního - podepisuje zákony - jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu - jmenuje členy Bankovní rady České národní banky - vyhlašuje amnestie - uděluje milosti

7 Najdi ve slovníku či na internetu význam barevně zvýrazněných slov z minulé stránky. Pamatuješ si, která to byla? AmnestieMilost Amnestie je pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně promíjet a snižovat tresty a právní následky odsouzení. K platnosti amnestie je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného ministra. Milost je zvláštní pravomoc, která umožňuje prezidentovi v ojedinělých případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem; nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a také zahlazovat odsouzení. Reálně tuto pravomoc prezident používá v humanitárních případech, kdy zabraňuje rozdělení rodiny, zohledňuje vážný zdravotní stav odsouzeného nebo členů jeho rodiny. Některá udělení milosti veřejnost kritizovala.

8 Veto patří mezi pravomoci českého prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s důvodem pro vrácení. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu a nemůže to udělat u ústavních zákonů. Jeho veto může přehlasovat nadpoloviční většina všech poslanců. Prezidentské veto Kolik poslanců musí tedy hlasovat, aby přehlasovali prezidentské veto? Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, nadpoloviční většina je tedy 201.

9 Vláda Vláda České republiky je vrcholný orgán výkonné moci v České republice. Její postavení vymezuje Ústava České republiky zejména v třetí hlavě, článek 67 až 80. Úřad vlády České republiky sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně. Obr. 4.

10 Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Dělba státní moci v ČR předpokládá konkurenci i spolupráci orgánů jednotlivých mocí, ale platí zde princip vůdčího postavení Parlamentu (parlamentní demokracie). Důkazem toho je, že trvání vlády se odvozuje od Poslanecké sněmovny, resp. od získání její důvěry. V čele vlády je předseda, kterého jmenuje prezident. Vláda do 30 dnů po svém jmenování předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o důvěru. Kromě předsedy vlády, neboli premiéra, se vláda skládá se z místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je orgánem kolegiálním a rozhoduje ve sboru. Vláda je ústředím celé exekutivy, řídí celou výkonnou moc a její součásti, sjednocuje, usměrňuje, kontroluje a nese za ni vrcholnou a politickou odpovědnost. Členové vlády mohou být členy obou komor Parlamentu ale nesmí zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy PS nebo Senátu a také nesmí být členy parlamentních výborů, komisí a nebo vyšetřovací komise. Podle Ústavy jsou členové vlády pověřeni řízením určitého ministerstva nebo jiného úřadu.

11 - organizuje činnost vlády, řídí její schůze a vystupuje jejím jménem - spolupodepisuje rozhodnutí prezidenta republiky - vykonává pravomoci prezidenta republiky za - podepisuje právní předpisy- ústavní zákony, zákony a nařízení vlády - navrhuje jmenování ministrů a jejich pověření řízením ministerstev a úřadů, - předává demisi jednotlivých členů vlády - je zastupitelný jen místopředsedou nebo jiným pověřeným členem vlády - vláda trvá v osobě svého předsedy (změny ve složení vlády přestavují její rekonstrukci, nejde o novou vládu, zůstává-li předseda, takto obměněná vláda není povinna předstoupit před PS s novou žádostí o vyslovení důvěry) Předseda vlády Obr. 5. Víš jak se jmenuje náš současný premiér na jehož fotografii se právě díváme? Ano, je to RNDr. Petr Nečas.

12 předseda vlády: Petr Nečas, ODS 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí: Karel Schwarzenberg, TOP 09 místopředsedkyně vlády: Karolína Peake, LIDEM ministr vnitra: Jan Kubice, nestraník ministr obrany: Alexandr Vondra, ODS ministr spravedlnosti: Pavel Blažek, ODS ministr průmyslu a obchodu : Martin Kuba, ODS ministr životního prostředí: Tomáš Chalupa, ODS ministr zemědělství: Petr Bendl, ODS ministr financí: Miroslav Kalousek, TOP 09 ministr zdravotnictví: Leoš Heger, TOP 09 ministr práce a sociálních věcí: Jaromír Drábek, TOP 09 ministryně kultury: Alena Hanáková, TOP 09 ministr dopravy: Pavel Dobeš, LIDEM ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Petr Fiala, nestraník ministr pro místní rozvoj: Kamil Jankovský, LIDEM Členové současné vlády České republiky

13 1.Slib_prezidenta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 08-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Obr. 1.: Flag_of_the_president. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-08-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg Obr.2.: Vaclav_Klaus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 08-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Klaus_headshot.jpg Obr. 3.: Garden_of_Straka_Academy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-08-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garden_of_Straka_Academy,_Prague_Mal%C3%A1_Strana.jpg Obr. 4.: Petr_Nečas. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 08-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petr_Ne%C4%8Das_-_O2067168633.jpg Ostatní obrázky galerie Klipart. Anotace: Prezentace slouží jako textový a obrazový materiál k výuce kapitoly Výkonná moc. Je doplněna o interaktivní prvky umožňující snadnější a záživnější zapamatování učiva.


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod CZ.1.07/1.1.05/04.0031 „Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole“ Mgr. Marie Šimková VOZ8_03."

Podobné prezentace


Reklamy Google