Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk EXEKUTIVA.  hlava státu, reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích  dříve byl volen oběma komorami Parlamentu, od r. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk EXEKUTIVA.  hlava státu, reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích  dříve byl volen oběma komorami Parlamentu, od r. 2013."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk EXEKUTIVA

2  hlava státu, reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích  dříve byl volen oběma komorami Parlamentu, od r. 2013 volen přímo českými občany  z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy  jeho funkční období trvá pět let  výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný policejní útvar  má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí, je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá  má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti  je vrchním velitelem ozbrojených sil

3  prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let, nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou  navrhovat kandidáta může nejméně dvacet poslanců nebo deset senátorů, anebo každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany  volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu, koná se tajným hlasováním a právo volit má každý český občan, který dosáhl věku 18 let  v prvním kole může být zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech platných hlasů, pokud nikdo nadpoloviční většinu nezíská, koná se do 14 dnů kolo druhé, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, ve druhém kole pak bude zvolen ten kandidát, který získá hlasů více  prezidenta nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt

4  jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi  svolává zasedání Poslanecké sněmovny  rozpouští Poslaneckou sněmovnu  pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády  se souhlasem Senátu jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy  jmenuje soudce, předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu  odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení (milost)  podepisuje zákony  jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu  jmenuje členy Bankovní rady České národní banky  prezidentské veto - dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním, musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů a nemůže tak učinit u ústavních zákonů (přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců)

5  zastupuje stát navenek  sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy  přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí  pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí  vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu  jmenuje a povyšuje generály  propůjčuje a uděluje státní vyznamenání  má právo udělovat amnestii  vyhlašuje volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí  jmenuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jmenuje profesory

6  úřad prezidenta může zůstat neobsazen:  prezident je odsouzen za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku  vzdá se svého úřadu do rukou předsedy Senátu  funkční období prezidenta skončí a nový prezident ještě nesložil slib či složil slib s výhradou  není schopen svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat (usnáší se na tom Poslanecká sněmovna a Senát)  v těchto případech pravomoci (kromě pravomocí jmenovat a povyšovat generály a vyhlašovat parlamentní volby) přecházejí na předsedu vlády  po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požádat Parlament, aby projednal vládní návrh zákon a ve zkráceném jednání – v tomto případě prezident nemá právo veta

7 Tomáš G. Masaryk 1918 – 1935 Edvard Beneš 1935 – 1938 1945 – 1948 Emil Hácha 1938 – 1945 Klement Gottwald 1948 – 1953 Antonín Novotný Gustáv Husák Václav Klaus Antonín Zápotocký 1957 – 1968 1975 – 1989 2003 – 2013 1953 – 1957 Ludvík Svoboda Václav Havel Miloš Zeman 1968 – 1975 1989 – 2003 od r. 2013

8  vrcholný orgán výkonné moci – uvádí do praxe zákony  skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů  je odpovědna Poslanecké sněmovně  předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů  do třiceti dnů po svém jmenování předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry (může jí vyslovit i nedůvěru)  člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky  předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky, ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády  vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru  funkční období vlády trvá 4 roky  premiérem se obvykle stává představitel politické strany, která vyhrála volby

9  rozhoduje ve sboru – k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů  může být koaliční, menšinová, většinová nebo úřednická  předseda vlády (premiér) organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony  předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády  k provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení - podepisuje ho předseda vlády a příslušný člen vlády, dále může předkládat sněmovně návrhy zákonů  ministerstvo je ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády (ministr)

10  zahraničních věcí  obrany  financí  práce a sociálních věcí  vnitra  životního prostředí  pro místní rozvoj  průmyslu a obchodu  dopravy  zemědělství  školství, mládeže a tělovýchovy  kultury  zdravotnictví  spravedlnosti

11 Václav Klaus 1993 – 1997 Josef Tošovský 1997 – 1998 Miloš Zeman 1998 – 2002 Vladimír Špidla 2002 – 2004 Stanislav Gross 2004 – 2005 Bohuslav Sobotka, od r. 2014 Jiří Paroubek Mirek Topolánek Jan Fischer Petr Nečas Jiří Rusnok 2005 – 2006 2006 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2013 2013 – 2014

12 PRAŽSKÝ HRAD STRAKOVA AKADEMIE KRAMÁŘOVA VILA

13  http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Cesk oslovenska http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Cesk oslovenska  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad#Pra.C5.BE sk.C3.BD_hrad_za_vl.C3.A1dy_Habsbursko-Lotrinsk.C3.A9_dynastie http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad#Pra.C5.BE sk.C3.BD_hrad_za_vl.C3.A1dy_Habsbursko-Lotrinsk.C3.A9_dynastie  http://tom.dracata.sweb.cz/ http://tom.dracata.sweb.cz/  http://cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_re publiky#Vl.C3.A1da http://cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_re publiky#Vl.C3.A1da  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_%C4% 8Ceska http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_premi%C3%A9r%C5%AF_%C4% 8Ceska  http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/prehled-premieru-kdo-vladl-ceske-repu blice.html http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/prehled-premieru-kdo-vladl-ceske-repu blice.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch _v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch _v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky  http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk EXEKUTIVA.  hlava státu, reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích  dříve byl volen oběma komorami Parlamentu, od r. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google