Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Právní záruky zákonnosti“ v oblasti přístupu k informacím Mgr. Lukáš Rothanzl ( )www.akkvb.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Právní záruky zákonnosti“ v oblasti přístupu k informacím Mgr. Lukáš Rothanzl ( )www.akkvb.cz."— Transkript prezentace:

1 „Právní záruky zákonnosti“ v oblasti přístupu k informacím Mgr. Lukáš Rothanzl ( www.akkvb.cz )www.akkvb.cz

2 Obsah 1. Soudní „příkaz“ poskytnout informace (§ 16 odst. 4 InfZ) 2. Exekuční vykonatelnost 3. Náhrada (nemajetkové) újmy

3 Soudní „příkaz“ § 16 odst. 4 InfZ: „Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.“

4 Rozsah soudního přezkumu  „Ostrůvek apelace“ v (zásadně) kasačním správním soudnictví  V jakém rozsahu má soud napadené rozhodnutí přezkoumávat? soudy spíše odmítají být „třetí instancí“ (srov. 2128/2010 Sb. NSS aj.) pouze je-li zřejmá neexistence (jakéhokoliv) důvodu odmítnutí žádosti  Co když povinný subjekt „neposlechne“? stížnost dle § 16a InfZ exekuční výkon rozsudku

5 Využitelnost v případě „ping pongu“  správní žaloba proti zrušujícímu rozhodnutí odvolacího orgánu  Judikatura připustila ve dvou případech: cílená obstrukce povinného subjektu a nadřízeného orgánu (NSS č. j. 6 AS 113/2014-35) žaloba osoby dotčené požadovanou informací (NSS č. j. 7 As 4/2013-81)  A co zjevné nerespektování názoru nadřízeného orgánu???

6 Exekuční vykonatelnost  Rozsudek podle § 16 odst. 4 NE při soudním přezkumu rozhodnutí o stížnosti  Výkon rozhodnutí na splnění povinnosti nepeněžité povahy  Konkrétní formulace výroku rozsudku jaké informace lhůta pro poskytnutí informace  Exekuční vykonatelnost rozhodnutí o stížnosti dle § 16a InfZ? (usnesení NS sp. zn. 20 Cdo 3922/2009)

7 Náhrada újmy  Poskytování informací je výkonem veřejné moci  Odpovědnostní režim dle zákona č. 82/1998 Sb. nezákonné rozhodnutí nesprávný úřední postup - nerespektování zákonných lhůt - nerespektování závazného názoru nadřízeného orgánu

8 Náhrada nemateriální újmy Právní úprava  § 13 odst. 1 OdpŠk: „Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.“ (obdobně § 22 ve vztahu k ÚSC)  § 31a OdpŠk: „Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.“ Judikatura  OS ve Zlíně, č. j. 19 C 36/2015-205, OS pro Prahu 7, č. j. 14 C 65/2014-112

9 Východiska judikatury  Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia NS zn. Cpjn 206/2010: k výkladu § 13 odst. 1 a § 31a OdpŠk „Nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem ve smyslu §13 odst. 1 věty třetí a § 22 odst. 1 věty třetí zákona je třeba tvrdit a není-li úspěšně popřena anebo nepostačuje-li konstatování porušení práva, přizná se za ni zadostiučinění v penězích.“ „Při úvaze o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění je třeba přihlížet k celkové době, po kterou řízení trvalo, nikoliv tedy jen k době, po kterou docházelo k průtahům ve smyslu nečinnosti.“ „…pro poměry České republiky je přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč (cca 600 až 800 EUR) za jeden rok řízení, tj. 1.250,- Kč až 1.667,- Kč (cca 50 až 67 EUR) za jeden měsíc řízení.“

10 Otazníky nad judikaturou  Požadavek přiměřenosti odvozován z Ústavy a Úmluvy  Čl. 6 odst. 1 Úmluvy: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“  Jsou tedy tato východiska aplikovatelná na poskytování informací??? Nejde o trestní záležitost ani občanskoprávní závazek Na druhou stranu je dán nesprávný úřední postup i právní rámec odškodňování (§ 31a OdpŠk)

11 Otazníky nad judikaturou - pokračování  rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 344/2014: Závěr, že nepřiměřená délka správního řízení způsobila účastníkům řízení nemajetkovou újmu, je dán, jestliže v posuzovaném správním řízení jde o spor o právo nebo závazek, který je opravdový a vážný a jehož rozhodnutí má přímý vliv na existenci, rozsah nebo způsob výkonu daného práva nebo závazku, jestliže má toto právo nebo závazek svůj základ ve vnitrostátním právu a jestliže je právo nebo závazek, o které se v daném případě jedná, soukromoprávní povahy. Nejsou-li splněny tyto předpoklady, pak na dané správní řízení čl. 6 odst. 1 Úmluvy nedopadá, a tudíž nelze aplikovat ani stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněné pod číslem 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Ve správním řízení může dojít ve smyslu § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb. k nesprávnému úřednímu postupu, jestliže správní orgán porušil svou povinnost učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Jelikož na tento nesprávný úřední postup nedopadají závěry uvedeného stanoviska, neuplatní se ani vyvratitelná domněnka vzniku újmy.

12 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "„Právní záruky zákonnosti“ v oblasti přístupu k informacím Mgr. Lukáš Rothanzl ( )www.akkvb.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google