Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou 19.11.2012 Krajský úřad kraje Vysočina Příloha č. 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou 19.11.2012 Krajský úřad kraje Vysočina Příloha č. 3."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou 19.11.2012 Krajský úřad kraje Vysočina Příloha č. 3

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU VLOŽIT OBRÁZEK: PROBLÉMOVÝ VÝKRES (CELÝ, PŘÍP. CHARAKTERISTICKÝ VÝŘEZ) návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou 1

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU 2 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 3 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou nevyhovující úseky komunikací – průjezd městem – zátěž životního prostředí města, dopravní závady Problém vymezen na základě SWOT analýzy a informací z území. Město je zatíženo dvěma silničními tahy I/23 a II/399, které přebírají funkci připojení na dálnici D1. Městem také prochází železniční trať ČD. -záplavové území VVT Oslava -staré ekologické zátěže nepříznivý sociální vývoj území V rámci řešení ploch preferovat polyfunkčnost využití území, umožňující spojení bydlení, občanské vybavenosti a podnikání a tím zvýšit atraktivitu ploch pro udržení a zvýšení počtu obyvatel, a tím přispět k rozvoji hospodářského a sociálního pilíře. absence využití turistické atraktivity území Chybí turistická infrastruktura ve vazbě na atraktivity území (ubytování, infocentra, parkování, …), problémy s průchodností krajiny, propojení sídla s krajinou.

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI SWOT analýza je zpracována za jednotlivé specializace pro celé území ORP. Náměšť nad Oslavou – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím enviromentálním a hospodářským pilířem a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. Obec s vysokým koeficientem ekologické stability v rámci ORP Náměšť nad Oslavou. Na katastru je rozsáhlá obora. Obec má průměrnou míru nezaměstnanosti v rámci obcí ORP Náměšť nad Oslavou. Ve srovnání s předchozí hodnotou je vyšší. Sociální soudržnost je hodnocena záporně, i přes vysokou společenskou aktivitu v obci. V obci je školské zařízení. Přirozený přírůstek obyvatel zvolna klesá, index stáří je průměrný, ve srovnání s průměrem ORP Náměšť nad Oslavou. Obec je přímo napojena na nadřazený komunikační systém. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 4 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou Příklady ze SWOT: - negativní vlivy na prostředí (hluk, vibrace, exhalace) z dopravy (silnice I/23, II/399) procházející ZÚ - sídelní bariéra a hluk od železnice - nedostatek pracovních míst, dojíždění za prací - zatížení území hlukem z letiště - omezení ve využití území stávají technickou infrastrukturou

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC JINOŠOV VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 5 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC JINOŠOV SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI Příklady ze SWOT: - chybějící systém odkanalizování a čištění odpadních vod - průchod intenzivně zatížených silnic zastavěným územím - nedostatečně fungující veřejná doprava - klesající počet obyvatel DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 6 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou Jinošov – obec zařazena do kategorie 4 s nevyhovujícím pilířem, enviromentálním hospodářským a sociální soudržnosti. Obec s nižším koeficientem ekologické stability v rámci ORP Náměšť nad Oslavou. Na katastr obce však navazují větší lesní komplexy, chybí drobné prvky krajinné zeleně, krajina je geometrizovaná. Obec má vyšší míru nezaměstnanosti v rámci obcí ORP Náměšť nad Oslavou. Ve srovnání s předchozí hodnotou je vyšší. Sociální soudržnost je hodnocena záporně, i přes společenskou aktivitu v obci. V obci není školské zařízení. Přirozený přírůstek obyvatel zvolna klesá, index stáří je průměrný, ve srovnání s průměrem ORP Náměšť nad Oslavou. Obec je přímo napojena na nadřazený komunikační systém. SWOT analýza je zpracována za jednotlivé specializace pro celé území ORP.

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD 7 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou Problémy k řešení jsou definovány na základě SWOT analýzy RURU (za každou posuzovanou oblast zvlášť) a na základě vyhodnocení RURU dle dopadu do pilířů udržitelného rozvoje

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Požadavky vyplývající z RURÚ: v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci ploch bydlení, občanského vybavení a podnikatelských aktivit a tím umožnit podnikání na vlastních pozemcích a vytvoření pracovních příležitostí v místě bydliště preferovat využití neobydlených domů před rozšiřováním zastavitelných ploch vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro posílení rozvoje rekreační a turistické infrastruktury rozvojové plochy pro výrobu umisťovat přednostně ke kapacitním komunikacím a v návaznosti na stávající areály v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství (skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu v severovýchodní části vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES hájit upřesnit koridor silnice I/23 v rámci koridoru silnice II/399 vytvořit podmínky pro řešení protihlukových a jiných prvků, které zlepší kvalitu bydlení řešit posílení dopravního propojení území - cyklotrasy a pěší trasy ve vazbě na místa koncentrací obyvatel a návštěvníků rekreačních a turistických center (dopravní uzly, turistické atraktivity…) řešit plochy pro odstavení vozidel vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na okolní mikroregiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) Respektovat limity využití území: silnice I., II. a III. třídy včetně ochranných pásem trať ČD včetně ochranného pásma veřejná technická infrastruktura včetně ochranných a bezpečnostních pásem záplavové území VVT Oslava OP letiště Náměšť cyklotrasy a značené turistické trasy MPZ a nemovité kulturní památky ÚSES, VKP, památné stromy, lesy hospodářské (vzdálenost 50 m od okraje lesa), staré zátěže území, I. a II. třída ochrany ZPF atd. Zohlednit záměry: ze ZÚR KrV (sil. I/23, II/399 – homogenizace tahu), elektrizace trati ČD Rapotice – Jihlava, VPO - ÚSES stanovit koncepci rozvoje města, návrh řešení dopravních závad, prověřit možnost umístění krytého bazénu, propojení pěších tras podél řeky Oslavy 8 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou

10 DOTAZY 9 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou

11 DĚKUJI ZA POZORNOST MěÚ Náměšť nad Oslavou, ÚÚP 19.11.2012 Krajský úřad kraje Vysočina


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Náměšť nad Oslavou 19.11.2012 Krajský úřad kraje Vysočina Příloha č. 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google