Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)"— Transkript prezentace:

1 Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020) Společné strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014 + Hodonín, 31. 3. 2015

2 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým obdobím 2007-2013 Obsah - prioritní osy v rámci INTERREG V-A SK - CZ Finanční alokace INTERREG V-A SK - CZ Specifika programu Implementace programu Harmonogram k zahájení programu

3 Zaměření programu: prioritní osy/oblasti podpory a procentuální rozdělení celkové alokace Prioritní osa I. Podpora sociokultur- a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce 54 % 1.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 5,6 % 1.2 Spolupráce a síťování8,0 % 1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost8,2 % 1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí8,8 % 1.5 Rozvoj přeshraniční turistiky 13,4 % 1.6 Fond mikroprojektů 10,0 % Prioritní osa II. Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí 40% 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí18,0 % 2.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny 12,0 % 2.3 Zlepšení informační a komunikační dostupnosti pohraničí10,0 % Prioritní osa III. Technická pomoc 6 % 3.1 Podpora řízení, implementace, kontrola programu, monitorování a propagace 6,0 % Ohlédnutí za programovým obdobím 2007-2013

4 Ohlédnutí za programovým obdobím 2007-2013 Celková alokace na program92, 7 mil. EUR Schváleno na projekty 92, 7 mil. EUR Proplaceno 72, 3 mil. EUR (78 %) Certifikováno 69, 8 mil. EUR (75,3 %) Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně ukončené projekty 175 (54,0 mil. EUR – 58,3 %) PO 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 – Technická pomoc Data ke 31.12.2014

5

6 Definované území INTERREG V-A SK-CZ

7 Příprava Programu INTERREG V-A SK-CZ TASK FORCE: MPRV SR, MMR, ÚV SR – CKO, MF SR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, RBK, RB, zpracovatel– Consulting Associates, s.r.o, ( zpracovatel EX-ante hodnocení- VVMZ s.r.o.), SMO SR, (zástupce EK – ne vždy), (BSK, NSK – jako pozorovatelé) 1.Zlín 28.2.2012 7. Žilina 20.6.2013 13. Žilina 24.6.2014 2.Bratislava 24.4.2012 8. Ostrava 18.9.2013 14. Ostrava 22.10.2014 3.Trnava 25.9.2012 9. Bratislava 26.11.2013 15. Bratislava 14.1.2015 4.Brno 31.1.2013 10. Brno 30.1.2014 5.Trenčín 15.3.2013 11. Trnava 19.3.2014 6.Zlín 6.5.2013 12. Zlín 30.4.2014

8 Prioritní osa I - Využívání inovačního potenciálu 14 422 314 EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1.Investování do vzdělávání, školení a odborné přípravy, zručnosti a celoživotního vzdělávání 11% 2.Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím 5% Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí 60 393 440 EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 57% 2. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur 10% Prioritní osa III. – Rozvoj místních iniciativ 9 915 342 EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1.Posilnění institucionálních kapacit veřejných orgánů a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy prostřednictvím podpory právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi institucemi a občany 11% Prioritni osa IV –Technická pomoc 5 408 367 mil. EUR 6% Celkecelkem ERDF 90 139 463 EUR 100% Obsahové zaměření INTERREG V-A SK – CZ Finanční alokace na prioritní osy

9 Prioritní osa I - Využívání inovačního potenciálu 14 422 314 EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1. Investování do vzdělávání, školení a odb. přípravy, zručnosti a celož. vzdělávání (9 915 341 EUR = 11%) 2. Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím (4 506 973 EUR = 5%) ad1) - spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli, ÚP s cílem zvýšení relevantnosti k potřebám trhu práce - výměna odborných poznatků, zkušeností, výměnné pobyty, stáže studentů, žáků a pedagogů - zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání - investice do vzdělávací infrastruktury – zavádění inovativních technologií (zejména řem., technické a přírod.obory) - vytváření strategií a partnerství pro rozvoj lidských zdrojů – celoživotní vzdělávání ad2) - přenos výsledků z výzkumu do praxe a jejich další komercializace - nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a orientace aktivit výzkumu a vývoje na perspektivu odvětví - příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích - zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje

10 Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí 60 393 440 EUR Investiční priorita 1 ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví ( 51 379 494 EUR = 57% ) -Investiční aktivity ke zlepšení technického stavu kulturních a přírodních památek přeshraničního významu -Investiční a neinvestiční aktivity ke zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit -Plánování, příprava a budování cyklostezek a turistických chodníků k propojení kulturních a přírodních lokalit v příhraničí -Investiční aktivity ke zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce, zlepšení kvality povrchu, obnova a vybudování nových) -Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využití přírodního a kulturního dědictví, propojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky -Podpora k zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví -Aktivity k prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit

11 Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí 60 393 440 EUR Investiční priorita 2 ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur (9 013 946 EUR = 10%) -aktivity na zpracování podkladů a dokumentace k výkonu péče přeshraničního hodnoceného území -realizace společných opatření k zamezení zhoršení stavu druhů biotopů -budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury -společné výzkumné činnosti na podporu péče a ochrany přírodně významného území -společné činnosti k prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy -tvorba a realizace společných plánů řízení přírodně hodnotných území včetně chráněných území

12 Prioritní osa III. – Rozvoj místních iniciativ 9 915 342 EUR Investiční priorita ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Posilnění institucionálních kapacit veřejných orgánů a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy prostřednictvím podpory právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi institucemi a občany (9 915 342 EUR = 11% ) -společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu -zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech správy, vzdělávání, a kulturního a přírodního dědictví -rozvoj spolupráce institucí veřejné správy -vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur Prioritní osa IV – Technická pomoc 5 408 367 EUR

13 Celková alokace ERDF na program: 90,14 mil. EUR FMP….10% 9,01 mil. EUR Správce FMP: Leadpartner - RBK, PP – Žilinský samosprávný kraj Střešní projekt bude předložen v rámci PO 3 – rozvoj místních iniciativ Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2,6c - kult. a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty. Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 33 000 – 20 000 EUR Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO 23 000 – 30 000 EUR Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16%. Fond mikroprojektů u INTERREG V-A SK-CZ

14 1. Princip vedoucího partnera 2. Kritéria spolupráce společná příprava projektu s partnerem z druhého státu společná realizace projektu s partnerem z druhého státu společný personál společné financování projektu oběma stranami 3. Typy příjemců: stát a jeho organizační složky územní samospráva a její organizační složky organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí mimovládní NNO komory a zájmová sdružení právnických osob školy/vzdělávací instituce ESÚS podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé (u PO1) Specifika programu

15 Schválení programu podmíněno schválením změny víceletého finančního rámce v EK – červen 2015 I. monitorovací výbor do 3 měsíců od schválení programu v EK první výzva: následně na všechny PO/investiční priority Kontaktní body k dalším informacím: Řídící orgán programu a STS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja Odbor programov cezhraničnej spolupráce Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26 Web stránka: www.land.gov.sk; www.sk-cz.eu,www.land.gov.sk Infobod pro české žadatele CRR ČR - pobočka Novobranská 526/14, 602 00 Brno Web stránka: www.crr.cz Národní orgán programu Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Odbor evropské územní spolupráce Web stránka: www.mmr.czwww.mmr.cz Harmonogram výzev a kontakty


Stáhnout ppt "Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)"

Podobné prezentace


Reklamy Google