Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)"— Transkript prezentace:

1 Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020) Společné strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje Hodonín,

2 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým obdobím Obsah - prioritní osy v rámci INTERREG V-A SK - CZ Finanční alokace INTERREG V-A SK - CZ Specifika programu Implementace programu Harmonogram k zahájení programu

3 Zaměření programu: prioritní osy/oblasti podpory a procentuální rozdělení celkové alokace Prioritní osa I. Podpora sociokultur- a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce 54 % 1.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 5,6 % 1.2 Spolupráce a síťování8,0 % 1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost8,2 % 1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí8,8 % 1.5 Rozvoj přeshraniční turistiky 13,4 % 1.6 Fond mikroprojektů 10,0 % Prioritní osa II. Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí 40% 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí18,0 % 2.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny 12,0 % 2.3 Zlepšení informační a komunikační dostupnosti pohraničí10,0 % Prioritní osa III. Technická pomoc 6 % 3.1 Podpora řízení, implementace, kontrola programu, monitorování a propagace 6,0 % Ohlédnutí za programovým obdobím

4 Ohlédnutí za programovým obdobím Celková alokace na program92, 7 mil. EUR Schváleno na projekty 92, 7 mil. EUR Proplaceno 72, 3 mil. EUR (78 %) Certifikováno 69, 8 mil. EUR (75,3 %) Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně ukončené projekty 175 (54,0 mil. EUR – 58,3 %) PO 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 – Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 – Technická pomoc Data ke

5

6 Definované území INTERREG V-A SK-CZ

7 Příprava Programu INTERREG V-A SK-CZ TASK FORCE: MPRV SR, MMR, ÚV SR – CKO, MF SR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, RBK, RB, zpracovatel– Consulting Associates, s.r.o, ( zpracovatel EX-ante hodnocení- VVMZ s.r.o.), SMO SR, (zástupce EK – ne vždy), (BSK, NSK – jako pozorovatelé) 1.Zlín Žilina Žilina Bratislava Ostrava Ostrava Trnava Bratislava Bratislava Brno Brno Trenčín Trnava Zlín Zlín

8 Prioritní osa I - Využívání inovačního potenciálu EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1.Investování do vzdělávání, školení a odborné přípravy, zručnosti a celoživotního vzdělávání 11% 2.Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím 5% Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 57% 2. Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur 10% Prioritní osa III. – Rozvoj místních iniciativ EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1.Posilnění institucionálních kapacit veřejných orgánů a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy prostřednictvím podpory právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi institucemi a občany 11% Prioritni osa IV –Technická pomoc mil. EUR 6% Celkecelkem ERDF EUR 100% Obsahové zaměření INTERREG V-A SK – CZ Finanční alokace na prioritní osy

9 Prioritní osa I - Využívání inovačního potenciálu EUR Investiční priority ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) 1. Investování do vzdělávání, školení a odb. přípravy, zručnosti a celož. vzdělávání ( EUR = 11%) 2. Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím ( EUR = 5%) ad1) - spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli, ÚP s cílem zvýšení relevantnosti k potřebám trhu práce - výměna odborných poznatků, zkušeností, výměnné pobyty, stáže studentů, žáků a pedagogů - zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání - investice do vzdělávací infrastruktury – zavádění inovativních technologií (zejména řem., technické a přírod.obory) - vytváření strategií a partnerství pro rozvoj lidských zdrojů – celoživotní vzdělávání ad2) - přenos výsledků z výzkumu do praxe a jejich další komercializace - nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a orientace aktivit výzkumu a vývoje na perspektivu odvětví - příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích - zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje

10 Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí EUR Investiční priorita 1 ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví ( EUR = 57% ) -Investiční aktivity ke zlepšení technického stavu kulturních a přírodních památek přeshraničního významu -Investiční a neinvestiční aktivity ke zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit -Plánování, příprava a budování cyklostezek a turistických chodníků k propojení kulturních a přírodních lokalit v příhraničí -Investiční aktivity ke zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce, zlepšení kvality povrchu, obnova a vybudování nových) -Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využití přírodního a kulturního dědictví, propojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky -Podpora k zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví -Aktivity k prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit

11 Prioritní osa II – Kvalitní životní prostředí EUR Investiční priorita 2 ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur ( EUR = 10%) -aktivity na zpracování podkladů a dokumentace k výkonu péče přeshraničního hodnoceného území -realizace společných opatření k zamezení zhoršení stavu druhů biotopů -budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury -společné výzkumné činnosti na podporu péče a ochrany přírodně významného území -společné činnosti k prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy -tvorba a realizace společných plánů řízení přírodně hodnotných území včetně chráněných území

12 Prioritní osa III. – Rozvoj místních iniciativ EUR Investiční priorita ( s podílem na celkové podpoře z ERDF) Posilnění institucionálních kapacit veřejných orgánů a zainteresovaných stran a efektivity veřejné správy prostřednictvím podpory právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi institucemi a občany ( EUR = 11% ) -společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu -zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech správy, vzdělávání, a kulturního a přírodního dědictví -rozvoj spolupráce institucí veřejné správy -vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur Prioritní osa IV – Technická pomoc EUR

13 Celková alokace ERDF na program: 90,14 mil. EUR FMP….10% 9,01 mil. EUR Správce FMP: Leadpartner - RBK, PP – Žilinský samosprávný kraj Střešní projekt bude předložen v rámci PO 3 – rozvoj místních iniciativ Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3 (60%) a PO 2,6c - kult. a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty. Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO – EUR Finanční rozmezí u mikroprojektů u PO – EUR Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16%. Fond mikroprojektů u INTERREG V-A SK-CZ

14 1. Princip vedoucího partnera 2. Kritéria spolupráce společná příprava projektu s partnerem z druhého státu společná realizace projektu s partnerem z druhého státu společný personál společné financování projektu oběma stranami 3. Typy příjemců: stát a jeho organizační složky územní samospráva a její organizační složky organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí mimovládní NNO komory a zájmová sdružení právnických osob školy/vzdělávací instituce ESÚS podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé (u PO1) Specifika programu

15 Schválení programu podmíněno schválením změny víceletého finančního rámce v EK – červen 2015 I. monitorovací výbor do 3 měsíců od schválení programu v EK první výzva: následně na všechny PO/investiční priority Kontaktní body k dalším informacím: Řídící orgán programu a STS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja Odbor programov cezhraničnej spolupráce Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce Prievozská 2/B Bratislava 26 Web stránka: Infobod pro české žadatele CRR ČR - pobočka Novobranská 526/14, Brno Web stránka: Národní orgán programu Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Odbor evropské územní spolupráce Web stránka: Harmonogram výzev a kontakty


Stáhnout ppt "Česko-slovenské programy přeshraniční spolupráce 1. Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Cíl 3 - EÚS 2. INTERREG V-A SK – CZ (2014 – 2020)"

Podobné prezentace


Reklamy Google