Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Úvod práce, závěr práce Odkazy v textu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Úvod práce, závěr práce Odkazy v textu."— Transkript prezentace:

1 BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Úvod práce, závěr práce Odkazy v textu

2 P ROCES PSANÍ BP Vlastní profesionální a osobní znalosti a dovednosti Odborné znalosti: - Teorie - Modely - Koncepty - Vazby a závislosti Výběr tématu práce Definování problému, řešené problematiky práce Zasazení tématu do teoretického rámce, teorie či koncepce Definování cíle práce (Hypotéza práce) Strategie řešení práce (metodika) Sběr dat (studium literatury, empirické šetření) Analýza a interpretace výsledků

3 29.9.2016 3 Ú VOD PRÁCE Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Cca 2 stránky Jasně definovaná struktura: - Vymezení problému (malá sídla, neexistence RRA, CR jako významné ekonomické odvětví, dopad E integrace, nová legislativa, změna financování apod.): 2-3 odstavce - Cíl práce, popř. dílčí cíle: 1 odstavec - Hypotéza - Obecná strukturace – jak budete popisovat při psaní práce - Metodika psaní práce (jaký typ literatury jsem využil, z jakých zdrojů, popř. empirická šetření) - Případová studie – představení regionu, obce, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost – vlastní znalost úřadu, obce

4 1. D EFINOVÁNÍ PROBLEMATIKY A CÍLE PRÁCE Aktuální znalost Nedostatečné poznatky Zkoumané poznání Problém, který řeším 4

5 2. D EFINOVÁNÍ CÍLE PRÁCE Výchozí bod práce, výchozí otázka práce Spojovací článek, „společná nit“ práce Východisko pro strukturaci práce Vyjadřuje co chceme analyzovat, hodnotit, komparovat NIKOLIV : seznámení, osvětlení, přehled, pochopení Pro definování cíle je nutné znát PROČ dané téma zpracovávám a ČEHO chci dosáhnout 5

6 D EFINOVÁNÍ CÍLE PRÁCE : KRITÉRIA CÍLE Jednoduchý a jasný, srozumitelný, jasné vyjádření toho co chceme Ne příliš široký, jen jedno téma! Nehodnotit, nemoralizovat Pozor na vlastní dohady, předvídání Ne popis – ne na zaměření deskripce Cíl musí být specifický – vymezí nám hranice práce Je zaměřen na poznání procesů a vzájemných vazeb Indikátory, kritéria řešení ! – jak budeme věci hodnotit NAPŘ: Jaký je dopad pozitivního hodnocení zaměstnanců na zvyšování celkové efektivity úřadu? 6

7 3. D EFINOVÁNÍ HYPOTÉZY Hypo: podle, níže, pod These: návrh k posouzení, prostudování Hypóthesis: předpoklad, domněnka, navržená teorie Jedná se o podmíněný výrok (předběžnou domněnku) o vztahu mezi jevy nebo jejich určitými stránkami Na základě sledování, zkušeností, dedukce nebo výzkumu tvrdíme, že něco platí v určitém případě hypotéza je výrok strukturálně založený na předpokladu budoucího ověření Např.: - Každá ekonomická krize přináší významné zvyšování počtu sebevražd. - Stupeň byrokratizace v organizaci je tím vyšší čím je daná organizace větší. - V nejbohatších skupinách společnosti jsou rozvody daleko častější než u nejchudších skupin společnosti. 7

8 4. STRUKTURA PRÁCE STRUČNĚ představíme obsah práce, hlavní body jednotlivých kapitol 1-2 odstavce – přehled kapitol, ne výklad! 8

9 5. M ETODIKA PSANÍ PRÁCE Jaké zdroje a publikace jsme využili Terénní šetření – představení místa, času, aktérů se kterými hovoříme Komplikace se kterými jsme se potkali 9

10 29.9.2016 10 ZÁVĚR PRÁCE 1-2 stránky Reaguje na stanovené cíle a záměry, popř. hypotézy práce a hodnotí, jak se podařilo cílů dosáhnout I negativní zjištění je zjištění! Pokud se nepotvrdí výchozí předpoklady je třeba zdůvodnit proč a proč by se tomu měla věnovat pozornost (např. neexistují data, ale bylo by třeba je mít) Obecný charakter – shrnuje hlavní zjištění a zobecňuje je !

11 P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek - Plagiátorství – přisvojení si cizích myšlenek, tenká hranice mezi tím co je známá informace a co není - 3 kategorie odkazů : 1. citace 2. parafráze 3. kombinace citace a parafráze 11

12 C ITACE Přesná a doslovná citace textu převzatá část textu je uvedena uvozovkami a ukončena bibliografickým údajem Kurzíva Např. Podle Potůčka je veřejný zájem definován jako „ obecný zájem společnosti…“. Podle Pekové je fiskální federalismus definován jako „soustava decentralizovaných rozpočtů…“. Citování toho díla, které jste použili i pokud se jedná o převzaté myšlenky jiných autorů ! Využije se především v teoretické části, ne v úvodu a závěru 12

13 P ARAFRÁZE Přebíráme myšlenky nebo hodnocení a to tak, že zůstává zachován smysl původního textu, avšak ten je „převyprávěn“ vlastními slovy Nejedná se o záměnu několika málo slov nebo změnu slovosledu! Při parafrázi není text v uvozovkách, ale na jeho konci se také uvádí bibliografický odkaz na původní pramen BP by měla obsahovat i vlastní text, vlastní zhodnocení – nestřídat citaci za citací! 13

14 D OPORUČENÍ „Přiměřený“ rozsah přímých a nepřímých citací – orientačně: přímé citace by měly tvořit max. 10 % ZP Ne jeden zdroj: více autorů (komparace přístupů) Ne jedna dlouhá citace Zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje) Přehlednost a jednotnost údajů (jednotný styl odkazů) Citovat jen ty knihy, které jsme měli v ruce – ne ty které vypadají zajímavě v seznamu literatury (neuvádět knihy za každou cenu) 14

15 O DKAZY V TEXTU anglosaský způsob: v textu ve zkrácené formě: (Wandycz 1998: 194-195) … v seznamu literatury: Wandycz, P. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia. německý způsob: v textu číslo (pomocí funkce "vložit" – "poznámka pod čarou"/ "vysvětlivka"), pod čarou na stránce, nebo na konci textu Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, s. 194-195 (při opakování Wandycz, cit.d., s. 204)... v seznamu literatury pak: Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia 1998 15

16 T ABULKY, GRAFY, SCHÉMATA 29.9.2016 16 Graf č. 1: alokovaná výše podpory ze SF Zdroj:http://www.mpo.cz/dokument10092.html, vlastní úpravyhttp://www.mpo.cz/dokument10092.html

17 BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS Řadit abecedně dle příjmení autorů Drulák, P. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha, Portál. NEBO Drulák, P. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, Portál, 2008 Drulák 2008a, 2008b …. Bureš, O. (2006): Privatizace operací na udržení míru. In: Mezinárodní vztahy, roč. 41, č. 2, pp. 143 -157. On-line casopis Balabán, M. (2008): Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba, Obrana a strategie, roč. 2007, č. 1; http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html (staženo 03/11/2008) http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html 17

18 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ Pro zpracování práce lze využít: odborné monografie, internet (Wikipedia!), výroční zprávy, statistická data, interní materiály úřadů, zákony Každý přenesený údaj – okamžitě zaznamenat odkud je převzat (strana) Seznam literatury na konci obsahuje všechny uvedené zdroje, částečně mohou být citovány přímo v práci – i pokud byla studována jen jedna kapitola 29.9.2016 18

19 19

20 20 PSANÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE ODBORNÁ VĚDECKÁ ČINNOST JEDNÁ SE O DOSAHOVÁNÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ, JEŽ NIKDY ZCELA NEOBSÁHNEME JEDNÁ SE O NIKDY NEKONČÍCÍ PROCES VYTVÁŘENÍ A ZÁROVEŇ ZPOCHYBŇOVÁNÍ NAŠICH ZNALOSTÍ


Stáhnout ppt "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Úvod práce, závěr práce Odkazy v textu."

Podobné prezentace


Reklamy Google