Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – odborný popis Název sady:Funkční styly (prostě sdělovací,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – odborný popis Název sady:Funkční styly (prostě sdělovací,"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – odborný popis Název sady:Funkční styly (prostě sdělovací, administrativní, odborný) a slohové útvary pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Cílem této prezentace je seznámit žáky se slohovým útvarem odborný popis, s tím, jaké jsou jeho hlavní znaky, jaká je kompozice, jaké jazykové a stylistické prost ř edky se v odborném popisu užívají. Prezentace je zam ěř ena na praktické využití odborného popisu.

3 PODÁVÁ ODBORNÉ INFORMACE ODBORNÝ POPIS

4 slohový postup popisný i výkladový podává informace o vlastnostech, č ástech a souvislostech p ř edm ě t ů, jev ů, č inností a d ě j ů z oblasti v ě dy, techniky, um ě ní apod. musí být úplný a podrobný hlavní znaky: v ě cnost, p ř esnost, jasnost, názornost m ů že být dopln ě n nákresem č i schématem, r ů znými tabulkami je to návod, jak pracovat s p ř ístrojem i odborný popis p ř edm ě tu, jevu formulace definic musí být p ř esné

5 ODBORNÝ POPIS kompozice má systematicky postupovat od celistvosti p ř edstavy k č ástem p ř edm ě tu podle sledu pozorování (systematické uspo ř ádání) podává v ě cné informace (podle ú č elnosti) má být p ř ehledný a názorný

6 ODBORNÝ POPIS Osnova 1. Úvod: upozorn ě ní na popisovaný p ř edm ě t 2. vlastní popis: č ásti a vlastnosti tvar a rozm ě ry popis č ástí, vztahy 3. záv ě r: souhrnný vý č et p ř edností

7 ODBORNÝ POPIS jazyk odborné názvy (termíny) výrazy bez citového zabarvení jmenné vyjad ř ování – podstatná jména pojmenovávají jednotlivé č ásti; jakostní p ř ídavná jména vystihují vlastnosti popisovaného p ř edm ě tu a jeho č ástí; p ř íslove č ná ur č ení místa a č asu; slovesa ustupují do pozadí; vyskytují se slovesa stavová, hlavn ě být, mít

8 ODBORNÝ POPIS syntax t ě sné vyjad ř ování ( p ř evaha souv ě tí pod ř adných, p ř ívlastkových vedlejších v ě t) p ř ísudky jmenné se sponou nebo slovesa v trpném tvaru (opisné pasivum) n ě kolikanásobné v ě tné č leny, zvl. p ř ívlastky nep ř íliš složitá souv ě tí

9 ZÁPIS – ODBORNÝ POPIS Odborný popis využívá slohový postup popisný i výkladový, podává informace o vlastnostech č ástech a souvislostech p ř edm ě t ů, jev ů, č inností a d ě j ů z r ů zných oblastí lidské č innosti. Mezi hlavní znaky pat ř í v ě cnost, p ř esnost, jasnost a názornost, proto bývá dopln ě n nákresy, schématy, tabulkami. P ř i kompozici postupujeme od celku k jednotlivým č ástem p ř edm ě tu podle sledu pozorování. Užíváme odborné názvy (termíny), výrazy bez citového zabarvení, typické je jmenné vyjad ř ování pomocí podstatných a p ř ídavných jmen, slovesa ustupují do pozadí.

10 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co je odborný popis? 2. O č em podává odborný popis informace? 3. Které jsou hlavní znaky odborného popisu? 4. Jaká je kompozice odborného popisu? 5. Jaké jazykové prost ř edky se užívají v odborném popisu?

11 ODBORNÝ POPIS ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – odborný popis Název sady:Funkční styly (prostě sdělovací,"

Podobné prezentace


Reklamy Google