Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH ČASOPISŮ A UČEBNIC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH ČASOPISŮ A UČEBNIC"— Transkript prezentace:

1 STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH ČASOPISŮ A UČEBNIC
ODBORNÝ STYL STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH ČASOPISŮ A UČEBNIC

2 ODBORNÝ STYL cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta od autora vyžaduje odborné znalosti, schopnosti i vzdělání zahrnuje projevy, které předpokládají příjemce s určitými znalostmi z daného oboru funkce odborných projevů je odborně sdělná, případně vzdělávací

3 ODBORNÝ STYL - POŽADAVKY
věcná správnost, objektivita obsahová úplnost, celistvost a uzavřenost obsahu přehlednost jednoznačné a přesné vyjadřování věcnost a výkladovost připravenost

4 ODBORNÝ STYL – FORMA PROJEVŮ
projevy psané, ale i mluvené projevy veřejné, oficiální, pečlivě připravené a promyšlené – i mluvené přednášky jsou předem připravené písemně převažuje v nich monolog – dialog ojediněle, např. ve veřejných rozpravách nadčasová platnost odborné zaměření pojmovost (abstraktnost) bez citového zabarvení

5 ODBORNÝ STYL - ROZDĚLENÍ
Styl teoreticky odborný (vědecký) – poučení pro vědce; zahrnuje texty obsahově i jazykově náročné, podává co nejpřesněji teorie jednotlivých vědních oborů; je určen odborníkům určitého oboru Prakticky odborný – poučení pro potřeby praxe; uvádí přehledné a stručně teoretické poznatky do praxe, zahrnuje projevy mluvené, ale zejména psané, např. popisy různých pracovních postupů, návody k používání spotřebičů apod. (často se blíží stylu administrativnímu) Populárně naučný (popularizační) – poučení pro zájemce a širokou veřejnost; zahrnuje projevy založené na vědeckém poznání a odborné práci, při jejich vytváření se však klade důraz na zajímavost, názornost a zejména srozumitelnost a přístupnost, základem je zjednodušené výrazivo odborného stylu Styl učební – pro studenty (v učebnicích, skriptech)

6 ODBORNÝ STYL – SLOHOVÝ POSTUP
výkladový (zákony, referát, výklad, přednáška) popisný (odborný popis, návod) úvahový (diskuse, úvaha, recenze) informační míšení a prolínání slohových postupů

7 ODBORNÝ STYL - JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
užívá se výhradně spisovný jazyk užívají se výrazy stylově neutrální až knižní výrazy bez citového zabarvení promyšlený výběr slov, logická přesnost

8 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA
užívají se termíny – odborné názvy = jednoznačná pojmová pojmenování soubor odborných názvů = odborné názvosloví (odborná terminologie) Termíny: 1. Jednoslovné: a) speciální- jen v odborných projevech, v jednom oboru v jediném významu – vodík, pasparta, katalyzátor, zdvih, neutron b) v tzv. ustáleném významu – i mimo odborný styl, v různých oborech vždy ustálený význam – ventil, spojka, kostra, svíčka, náprava, operace

9 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA
2. víceslovné (terminologická sousloví) podstatné jméno + zpřesňující přívlastek shodný – skladební dvojice, přídavné jméno, chemická reakce, elektromagnetické vlny postavení zpřesňujícího přívlastku shodného i za podstatným jménem (zvl. chemická, botanická terminologie) – prvosenka jarní, kočka domácí, kyselina sírová spojení se slovesem – učinit prohlášení, připsat na vrub, provést chirurgický zákrok, podat trestní oznámení

10 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA
3. a) shrnující výrazy – dopravní prostředky, finanční prostředky, psací potřeby, léčiva b) diferencující výrazy – vražda (úmyslná) X zabití (neúmyslné), kruh (plocha) X kružnice (křivka), tablety X prášky X pilulky X dražé, teplota X horečka - výrazy slovesně jmenné – provést operaci (X jednoslovné operovat), učinit opatření - zkratky (i odborné), značky – km, NaCl, MFF UK - termíny mohou být slova domácí – blizna, ponorka, kyvadlo nebo přejatá, zvl. mezinárodní - kilogram, kino, laser, Výklad termínů podávají terminologické slovníky nebo slovníky cizích slov

11 ODBORNÝ STYL – VĚTNÁ STAVBA
složitá , promyšlená větná stavba souvětí o více větách (vyjádření složitých myšlenek a vztahů), propracované převaha vět dvojčlenných, zvláště oznamovacích, bohatěji rozvinutých důraz na těsné spojení, jmenné vyjadřování heslovité vyjadřování – výčty, statistické údaje, poznámky aktuální větné členění

12 ODBORNÝ STYL – STAVBA TEXTU
text bývá rozdělen na menší části (kapitoly, oddíly, odstavce) pro orientaci čtenáře využívá nadpisy a podnadpisy (členění pomocí arabských i latinských číslic, desetinné členění typu 1., 1. 3., apod.) kompozice textu: úvod – vlastní stať – závěr následují nejrůznější přílohy, poznámkový aparát, rejstříky a shrnutí, cizojazyčné resumé, obsah častá je práce s citací

13 ODBORNÝ STYL – STAVBA TEXTU
pro pochopení myšlenkového procesu a k přehlednosti odborného textu napomáhají např. závorky, poznámky, grafické znázorňování, různé styly a typy písma, podtržení, grafy, tabulky schémata nebo obrázky

14 ODBORNÝ STYL – MLUVENÉ PROJEVY
projev musí být živější a přesvědčivější, aby upoutal a udržel pozornost posluchačů užívají se jednodušší věty důležité je navození kontaktu s posluchači způsob přednesu – zřetelná výslovnost, přiměřené tempo využití zvukových prostředků řeči – intonace, důraz, frázování apod. k názornosti slouží nákresy na tabuli, využití audiovizuální techniky

15 ODBORNÝ STYL – SLOHOVÉ ÚTVARY
Útvary psané – výklad, pojednání, odborný článek, studie, monografie, kritická stať, esej; odborný popis, referát, charakteristika, recenze, posudek, pracovní návody (popisné odborné útvary) Útvary mluvené – přednáška, polemika, vědecká diskuse, debata

16 SHRNUTÍ: ODBORNÝ STYL styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic cílem je podat odborné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit adresáta texty musí být věcně správné, objektivní, obsahově úplné, přehledné, připravené Rozlišujeme: styl teoreticky odborný (vědecký) styl prakticky odborný (pro potřeby praxe) styl populárně naučný (pro širokou veřejnost) styl učební (pro žáky a studenty)

17 SHRNUTÍ: ODBORNÝ STYL slohové postupy: výkladový, popisný, úvahový, informační užívá se spisovný jazyk, slova bez citového zabarvení, termíny větná stavba složitější, promyšlená kompozice Útvary psané: výklad, pojednání, odborný článek, esej; odborný popis, pracovní návody, referát, charakteristika Útvary mluvené: přednáška, polemika, vědecká diskuse, debata

18 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 2. Jaké druhy odborného stylu rozlišujeme?
1. Co je odborný styl a co je jeho cílem? 2. Jaké druhy odborného stylu rozlišujeme? 3. Které slohové postupy se užívají v odborném stylu? 4. Jaké jazykové a stylistické prostředky se užívají v odborném stylu? 5. Které psané a mluvené útvary patří do odborného stylu?

19 ODBORNÝ STYL ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Český jazyk v kostce pro stř. školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plzeň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klíč ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 –


Stáhnout ppt "STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH ČASOPISŮ A UČEBNIC"

Podobné prezentace


Reklamy Google