Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 1. VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti – rozvoj svobody usazování v rámci volného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 1. VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti – rozvoj svobody usazování v rámci volného."— Transkript prezentace:

1 P RÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 1

2 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti – rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí úpravy obchodních společností v národních právech ( za pomoci směrnic EU ) Druhou fází byla koncepce společností dle práva EU jako jednotný právní základ pro společné podnikání fyzických či právnických osob ( nařízení EU) Zakladatelé musí být alespoň ze 2 různých členských zemí Zachována vazba na právní řád členských zemí (registrace, likvidace ad.) 2

3 H ARMONIZACE NÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO PRÁVA

4 S MĚRNICE R ADY 2009/101/ES směrnice o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob Neplatnost založení společnosti nenastupuje automaticky, ale až na základě rozhodnutí soudu úprava jednání společnosti. orgány, které společnost zastupují, tuto společnost zavazují svým jednáním i v případě, že jejich jednání vybočilo z rámce předmětu činnosti společnosti,

5 S MĚRNICE R ADY 2009/101/ES harmonizace ochrany zájmů společníků a třetích osob v rámci EU propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků systém údajů k povinné publikaci Působnost v rámci práva České republiky: akciová společnost, společnost s ručením omezeným.

6 SMERNICE RADY 77/91/EEC (DRUHÁ „KAPITÁLOVÁ“ SMĚRNICE) Cíl : ochrana členů společností a třetích osob. Působnost: akciová společnost Obsah stanov. Minimální základní kapitál (25 000 eur) Ustanovení týkající se příspěvků do základního kapitálu. zákaz nabývání vlastních akcií společností. Zvýšení a snížení základního kapitálu nahrazena novou směrnicí 012/30/EU. z října 2012

7 FÚZE VNITROSTÁTNÍCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2011/35/EU o fúzích akciových společností rozhodnou-li správní nebo řídící orgány společností o fúzi, vypracují písemný projekt, ve kterém je uvedeno: právní forma, firma a sídlo fúzujících společností; výměnný poměr akcií; způsoby přidělení akcií; práva poskytnutá nástupnickou společností. fúze musí být schválena valnou hromadou každé z fúzujících společností ochrana práv zaměstnanců

8 R OZDĚLENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI šestá směrnice Rady ES č. 82/891/EHS o rozdělení akciových společnost í (konsolidované znění z roku 2014) záruky za účelem zabezpečení ochrany akcionářů a věřitelů. ručení přijímajících společností v případě, kdy jedna z přijímajících společností nesplní závazek přešlý na ni v důsledku rozdělení společnosti (ručení společné a nerozdílné) zvláštní typ rozdělení společnosti - rozdělení pod dohledem soudního nebo administrativního orgánu (dosud nerealizováno v právu ČR)

9 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM O JEDINÉM SPOLEČNÍKU Směrnice EP a Rady (ES) 2009/102/ES v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem Vznik: jediný společník sám založil podíly několika společníků se sejdou v rukou pouze jednoho člena usnadnění přeshraniční činnosti společností ČS do svých právních řádů zavedou právní formu společnosti, která by se řídila stejnými pravidly ve všech členských státech (Societas Unius Personae společnost se zakládá a funguje podle harmonizovaných pravidel ve všech členských státech

10 MEZINÁRODNÍ FÚZE AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ směrnice EP a Rady č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích kapitálových společností Pokrývá fúze kapitálových společností založených podle práva některého členského státu Sídlo nebo hlavní provozovna v EU společný projekt přeshraniční fúze Jmenování nezávislého znalce k přezkumu návrhu fúze + zpráva pro akcionáře znalec jmenován nebo schválen soudním nebo administrativním orgánem příslušného členského státu

11 PRÁVO EVROPSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

12 UNIFIKOVANÁ ÚPRAVA PRÁVEM EU Přímo účinná úprava (s bezprostřední platností v členských státech) Pro založení (popř. přeměnu) společností s „evropskou dimenzí“ Úpravu doplňuje odkaz na národní právní řády, které doplňují některá ustanovení (např. zápis do obchodního rejstříku)

13 E VROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ První právní forma evropské společnosti Nařízení Rady o zřízení EHZS 2137/1985 (v ČR účinné od 1.5.04) Prováděcí zák. č. 360/2004 Sb. o EHZS Účel Spolupráce mezi podnikateli z čl. států; účelem není dosažení zisku EHZS, ale podpořit zisk členů; EHZS má usnadnit a rozvinout hospodářskou činnost členů EHZS - např.: společné vzdělávání a administrativa, výzkum/vývoj, marketing; EHZS nesmí vykonávat přímou/nepřímou kontrolu nad členy 13

14 E VROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ Evropské sdružení je  osoba s právní subjektivitou  podmíněno registrací v příslušném rejstříku v členském státě. Založení a) dvěma nebo více právnickými osobami z různých členských států 14

15 O RGÁNY EHZS b) nejméně 21 fyzickými osobami, pokud alespoň 2 žijí v různých členských státech. c) přeměna sdružení založeného podle národního práva členského státu, pokud má sídlo v jiném členském státě než registrace a má aktivity v zahraničí Valná hromada nejméně jedenkrát ročně každému členu náleží jeden hlas členové řídícího orgánu mají pravomoc zastupovat Evropské sdružení navenek (jsou jmenováni a odvoláváni VH 15

16 O RGÁNY EZHS  Statutární orgán - 1 nebo více jednatelů (nemusí být členem) - na jejich postavení se přiměřeně užijí ust. národního práva (ObchZ) o jednatelích v s.r.o.  Další orgány- Členové EHZS + další fakultativní  Základní kapitál není ( pokud EZHS dosáhne zisk, všechen se dělí mezi členy EZHS ( žádné rezervy ani fondy) - zdaňuje se v zemích členů EZHS 16

17 E VROPSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (SE) Evropská akciová společnost /Societas Europea/ - nařízení Rady EU schváleno téměř po 20 letech příprav Definice  společnost, jejíž akcionáři jsou z dvou či více členských zemí Cíl S.E. odstraňuje právní a technické překážky dané existencí několika právních řádů členských zemí. zapojení zaměstnanců do fungování S.E. 17

18 E VROPSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (SE) Úprava Nařízení ES/2157/2001 Směrnice ES/2001/86, doplňující nařízení o zapojení zaměstnanců zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti Základní jmění minimální výše 100 000,-EUR, rozloženo na akcie 18

19 Z ALOŽENÍ SE Vytvoření holdingové a.s. jako SE Vytvoření dceřiné společnosti dvě společnosti založí dceřinou spol. jako SE Změna právní formy a.s. má alespoň 2 roky dceřinou spol. v jiném členském státu, tato se přemění na SE Dceřiná společnost jiné SE Fúze dvou a.s. podle národních práv různých členských zemí 19

20 J AK ZALOŽIT E VROPSKOU SPOLEČNOST 20

21 J AK ZALOŽIT E VROPSKOU SPOLEČNOST 21

22 J AK ZALOŽIT E VROPSKOU SPOLEČNOST 22

23 J AK ZALOŽIT E VROPSKOU SPOLEČNOST 23

24 J AK ZALOŽIT E VROPSKOU SPOLEČNOST 24

25 Z ÁPIS SE Zápis  do obchodního rejstříku ve státě svého sídla  s dodatkem „ S.E.“  registrace. se oznamuje v Úředním věstníku EU  organizační struktura společnosti – členský stát si musí vybrat mezi  dualistickým modelem  monistickým modelem 25

26 M ODELY VNITŘNÍ STRUKTURY SE dualistický model - soustava orgánů společnosti tvořena třemi základními orgány: valná hromada řídící orgán (zpravidla představenstvo ) kontrolní orgán (zpravidla dozorčí rada ) monistický model řídící i kontrolní funkce sloučeny v jednom orgánu (většinou správní rada) VH -nejvyšší orgán 26

27 SE – KONTROLNÍ ORGÁN Aktivity povinně schvalované kontrolním orgánem investiční projekty vyžadující větší množství finančních prostředků rozšiřování obchodních aktivit ve větším rozsahu, sjednávání smluv z nichž plynou obraty vyšší než stanovené procento, půjčky, ručení s vyšší hodnotou částky - pravomoci VH - účetnictví S.E 27

28 Ú ČAST ZAMĚSTNANCŮ modely participace zaměstnanců zaměstnanci jsou členy kontrolního orgánu nebo administrativního orgánu zaměstnanci jsou zastoupeni vlastním orgánem další model je založený na dohodě mezi řídícím orgánem a zaměstnanci nebo jejich zástupci a stupeň informací a konzultací je stejný jako u předcházejících dvou modelů 28

29 SE – MEZERY V ÚPRAVĚ PRÁVEM EU Některé otázky S.E. ponechány národním právním řádům likvidace společnosti, postup při insolvenci 29

30 E VROPSKÁ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST Nařízení Rady o statutu Evropské družstevní společnosti 2004 je právnickou osobou podmíněno registrací v příslušném rejstříku v členském státě. jmění tvořeno členskými příspěvky Stejná velikost členských příspěvků Členství budováno na principu 1 člen = 1 hlas 30

31 Z ALOŽENÍ Článek 2 (1) nařízení umožňuje vznik evropské družstevní společnosti pěti způsoby : ex novo : alespoň pěti fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech fúzí nejméně dvou evr. družstev do družstva, které se řídí právem alespoň dvou různých členských států; nejméně pěti fyzickými a právnickými osobami pobývající nebo založené podle právem alespoň dvou členských států; přeměnou jediného družstva, mělo-li provozovnu nebo dceřinou společnost v jiném členském státě po dobu nejméně dvou let dvěma nebo více právnickými osobami, které se řídí právem alespoň dvou členských států

32 R OZSUDEK ESD O CHARAKTERU EVROPSKÉHO DRUŽSTVA (C-436/03) Nařízení o evropské družstevní společnosti sleduje zavedení nové právní formy, která je nadřazená nad vnitrostátní právní formu družstev. Zvláštní forma založení a přemístění sídla Evropské družstvo existuje paralelně s družstvy podle vnitrostátního práva.

33 C HARAKTERISTIKA ED - Zapisované základní jmění minimálně 20 000,- euro - Stanovy – schvaluje VH - Orgány valná hromada (VH) výkonná složka (představenstvo) kontrolní orgán (dozorčí rada) - participace zaměstnanců družstva Některé otázky družstva ponechány národním právním řádům (likvidace, postup při insolvenci ad.) 33

34 KONEC PREZENTACE 34


Stáhnout ppt "P RÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 1. VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti – rozvoj svobody usazování v rámci volného."

Podobné prezentace


Reklamy Google