Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (III) – daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1.Poplatník daně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (III) – daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1.Poplatník daně."— Transkript prezentace:

1 Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Téma : Majetkové daně (III) – daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1.Poplatník daně. 2.Předmět daně. 3.Základ daně. 4.Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické a darovací. 5.Sazby daně. 6.Vybraná osvobození od daně. 7.Správa daní. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III)

3 1. Poplatník daně Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu (soudu), jímž bylo řízení o dědictví skončeno. Poplatníkem daně darovací je: –nabyvatel (dárce je ručitelem); –dárce (při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku). Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.1. Poplatník daně

4 1. Poplatník daně Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: převodce (prodávající), přičemž nabyvatel je ručitelem nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitostí při: –výkonu rozhodnutí; –výkonu exekuce; –vyvlastnění; –v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku - vydržení; –veřejné dražbě; –při nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva v souvislosti s postoupením pohledávky; –nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací;. převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí (platí daň společně a nerozdílně). Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.1. Poplatník daně

5 2. Předmět daně Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním, a to majetku, který zahrnuje: věci nemovité, byty a nebytové prostory (nemovitosti); věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (movitý majetek). Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem jsou (pro účely daně darovací): nemovitosti; movitý majetek; jiný majetkový prospěch; bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Jestliže bylo současně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění podobné věcnému břemeni, je takto zřízené právo předmětem daně darovací. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.2. Předmět daně

6 2. Předmět daně Předmětem daně darovací nejsou: plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem; důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu; bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů; bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické; dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů ČR a z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu; prostředky poskytované pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci; prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu. Předmětem daně z převodu nemovitostí je: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem; Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.2. Předmět daně

7 3. Základ daně Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o tzv. odčitatelné položky (položky snižující základ daně), a to: prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí; cena majetku osvobozeného od daně dědické; přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele; odměna a hotové výdaje pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví; cena jiných povinností uložených v řízení o dědictví; dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.3. Základ daně

8 3. Základ daně Základem daně darovací je cena majetku snížená o: prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně; cena majetku osvobozeného od daně; clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Základem daně u bezúplatně nabytých povolenek je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28.2. vynásobená počtem povolenek k výrobě elektřiny pro daný rok. Základem daně z převodu nemovitostí je: cena zjištěná podle ZOM platná v den nabytí nemovitosti a cena sjednaná (ta, která je z nich vyšší); cena zjištěná podle ZOM v případě vydržení majetku platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení; cena bezúplatně zřízeného věcného břemene; cena zjištěná podle ZOM platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva anebo v souvislosti s postoupením pohledávky. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.3. Základ daně

9 3. Základ daně Základem daně z převodu nemovitostí je: cena dosažená vydražením při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě; cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku; náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitosti určený soudem v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem; rozdíl ceny zjištěné a ceny sjednané před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, jedná-li se o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem; hodnota určená posudkem znalce podle ObchZ v případě vkladu nemovitosti do s.r.o. nebo do a.s.; cena dosažená prodejem nemovitosti v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení. Základ daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí se zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.3. Základ daně

10 4. Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické a darovací Pro účely daně dědické a darovací jsou osoby zařazeny do 3 skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci, obdarovanému, nabyvateli nebo převodci. Do I. skupiny patří: příbuzní v řadě přímé; manželé. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.4. Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně …

11 4. Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické a darovací Do II. skupiny patří: příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety; manželé dětí (zeťové, snachy); děti manžela; rodiče manžela; manželé rodičů; osoby, kterém s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu 1 roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do III. skupiny patří: ostatní fyzické osoby; právnické osoby Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.4. Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně …

12 5. Sazby daně Sazby daně dědické a darovací jsou odstupňovány podle výše základu daně jako sazby klouzavě progresivní a dále podle zařazení osob do skupiny I., II. nebo III. Ve skupině I se pohybují od 1,0 do 5,0 % ze základu daně, ve skupině II od 3,0 % do 12,0 % a ve skupině III od 7,0 % do 40,0 %. Výsledná částka vypočtené daně dědické se násobí koeficientem 0,5. Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí 32 %. Sazba daně z převodu nemovitostí činí 3 % ze základu daně. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.5. Sazby daně

13 6. Vybraná osvobození od daně Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Od daně dědické je dále osvobozeno nabytí: movitých věcí osobní potřeby (pokud tyto věci nebyly po dobu 1 roku před nabytí součástí obchodního majetku zůstavitele), pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka; vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území ČR (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.6. Vybraná osvobození od daně

14 6. Vybraná osvobození od daně Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí: majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině; movitých věcí osobní potřeby (pokud tyto věci nebyly po dobu 1 roku před nabytí součástí obchodního majetku dárce), pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka; vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území ČR (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka; jiného majetkového prospěchu nabytého na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemku; příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč. Ostatní osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou uvedena v § 20 ZDDPN. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.6. Vybraná osvobození od daně

15 7. Správa daní Daňové přiznání je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně k dani dědické a k dani darovací do 30 ode dne, v němž: nabylo právní moci rozhodnutí orgán, kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li o daň dědickou; došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, jde-li o daň darovací; byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, která není evidována v katastru nemovitostí, jde-li o daň darovací; uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami osvobozeného (podle § 20 odst.4) nebo o bezúplatné nabytí majetku fyzicko osobou osvobozeného (podle § 20 odst. 10). V případě bezúplatně nabytých povolenek poplatník podává přiznání do 31.3. příslušného kalendářního roku. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.7. Správa daní

16 7. Správa daní Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž: byl zapsán vklad do katastru nemovitostí; nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky; bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci; nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.7. Správa daní

17 7. Správa daní Daňový subjekt je povinen v přiznání k dani dědické a k dani darovací uvést pouze údaje rozhodné pro vyměření daně. Daň dědická a daň darovací je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Jestliže daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí činí méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, ale vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník ji neplatí. Český daňový systém 8. Majetkové daně (III) 8.7. Správa daní


Stáhnout ppt "Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (III) – daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1.Poplatník daně."

Podobné prezentace


Reklamy Google