Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. a 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu EKONOMIKA DOPRAVY, inovuje výuku použitím multimediálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. a 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu EKONOMIKA DOPRAVY, inovuje výuku použitím multimediálních."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. a 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu EKONOMIKA DOPRAVY, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace doplněné textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky, a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Ostatní přímé daně Daň z příjmů právnických osob Poplatník: každý podnikatelský subjekt, který není fyzickou osobou (obchodní společnosti) Předmět daně: veškeré příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti a z nakládání majetkem, kromě jmenovitých výjimek (příjmy získané děděním, darováním, nabytím akcií dle zvláštního zákona apod.) Základ daně: rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jde tedy vlastně o zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že od výnosů odečteme náklady Sazba daně: je v roce 2012 stanovena ve výši 19%

4 Ostatní přímé daně Daň z nemovitostí Místo určení daně: rozpočty měst a obcí, v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitost nachází Zdaňovací období: kalendářní rok s povinností úhrady do konce měsíce května Poplatník daně: vlastník nemovitosti, u nemovitostí ve vlastnictví státu pak PO nebo FO, která má právo hospodaření nebo trvalého užívání (nájemce) Sazba daně: je diferencována podle využití nemovitosti Daň z nemovitostí v zákoně představuje daň ze staveb a daň z pozemků.

5 Daň z nemovitostí Daň ze staveb Předmět daně: stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. V dani ze staveb je zahrnuta i daň z pozemku stavbou skutečně zastavěného Poplatník daně: vlastník stavby nebo její nájemce Základ daně: výměra plochy v m2, která je stavbou zastavěna (půdorys stavby) Sazby daně: jsou diferencovány podle účelu použití stavby Dani nepodléhají stavby přehrad, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, rozvodů energií, dopravních cest a dalších staveb ve veřejném zájmu.

6 Daň z nemovitostí Daň z pozemků Předmět daně: veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí s výjimkou ploch podléhajících dani ze staveb Poplatník daně: vlastník pozemků, u pozemků ve vlastnictví státu PO nebo FO, která má právo hospodaření nebo trvalého užívání Základ daně: cena půdy zjištěná jako součin celkové výměry pozemku v m2 a průměrné ceny za 1 m2 podle cenové mapy katastrálních území Vypočítaná daň z pozemků i ze staveb se dále upravuje použitím koeficientu, který zohledňuje atraktivnost umístění nemovitosti. Zaplacená daň z nemovitostí je výdajem nezbytným k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

7 Ostatní přímé daně Daň z převodu nemovitostí Předmět daně: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti a nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí konkursem nebo vydražením Poplatník daně: převodce (prodávající), nabyvatel (kupující) je ručitelem za daň Základ daně: cena zjištěná znaleckým posudkem nebo uvedená v kupní smlouvě - podle toho, která je vyšší Sazba daně: 3 % ze základu daně

8 Ostatní přímé daně Daň silniční Cíl daně: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukci a výstavbu komunikací Předmět daně: silniční motorová vozidla, která mají přidělenu registrační značku a jsou používána k podnikatelské činnosti Poplatník daně: majitel vozidla uvedený v technickém průkazu Základ daně: u osobních automobilů objem válců v motoru, u nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a autobusů celková hmotnost vozidla nebo soupravy v tunách a počet náprav Sazby daně jsou roční, daň se uplatňuje podle sídla či bydliště poplatníka v tuzemsku

9 Ostatní přímé daně Daň dědická, daň darovací Jedná se o jednorázové přímé daně, vybírané pouze v případě, kdy pro ně nastanou rozhodné okolnosti – proto u nich nesledujeme zdaňovací období. Poplatník daně: ten, kdo dostává peníze (dědic, obdarovaný) Základ daně: cena majetku nabytého dědictvím nebo hodnota daru Sazba daně závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti), příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci) a ostatní Nejvyšší sazby daně jsou u skupiny ostatní. Dědicové a obdarovaní v řadě přímé a nepřímé tyto daně neplatí.

10 Použité zdroje Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. a 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu EKONOMIKA DOPRAVY, inovuje výuku použitím multimediálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google