Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2009."— Transkript prezentace:

1 Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2009

2 TÉMATA Právní předpisy pro provádění inspekcí sociálních služeb a jejich novelizace Význam inspekcí poskytování sociálních služeb Personální obsazení inspekčního týmu Organizace inspekcí v Jihomoravském kraji Postup při provádění inspekce v místě poskytování SS Inspekční zpráva Následný postup po skončení inspekce v místě poskytování SS

3 TÉMATA Dosavadní zkušenosti s realizací inspekční činnosti na území JMK Nejčastější závady zjištěné při inspekci poskytování sociálních služeb Prostor pro dotazy

4 Právní předpisy pro provádění inspekcí sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – část čtvrtá Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

5 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace k 1.8. 2009 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Inspekce se provádí u poskytovatelů SS, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. Inspekci vykonává: a)Krajský úřad, s výjimkou uvedenou v písm. b)místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst.2. b)MPSV u poskytovatelů SS, vůči nimž kraj vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele (§ 97 odst. 1).

6 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Předmět inspekce u poskytovatelů sociálních služeb a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a § 89 b) kvalita poskytovaných sociálních služeb

7 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Inspekci provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 3 členové, jde-li o inspekci pobytových SS, a nejméně 2 členové v ostatních případech. Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem kraje nebo při provádění inspekce podle § 97 odst. 1 písm. b) zaměstnancem MPSV.

8 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Poskytovatel SS je povinen umožnit členům inspekčního týmu dotazovat se osob, kterým poskytuje SS, na záležitosti související s poskytováním SS, které jsou předmětem inspekce. Podmínkou přitom je, že osoba byla členem insp.týmu za účasti poskytovatele SS poučena o možnosti odmítnout rozhovor a dala k rozhovoru souhlas. Tento souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru, který vyhotovuje člen inspekčního týmu (§ 98 odst. 7).

9 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Krajský úřad a MPSV jsou oprávněny ukládat poskytovateli SS opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Poskytovatel SS je povinen splnit uložená opatření ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem a podat písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si ji krajský úřad nebo ministerstvo vyžádá. Po podání písemné zprávy o přijatých opatřeních a jejich plnění lze provést následnou inspekci, na kterou se ustanovení odst.2 nevztahuje (§ 98 odst. 8).

10 ČÁST V. Mlčenlivost Povinnost zaměstnanců obcí, krajů, státu a zaměstnanců poskytovatelů SS zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány SS nebo příspěvek, a to i po skončení prac. vztahu (§ 100 odst. 1). Povinnost mlčenlivosti platí obdobně pro FO, které jsou poskytovateli SS nebo se jako přizvaní odborníci účastní inspekce anebo při poskytování SS působí jako dobrovolníci (§ 100 odst. 2).

11 Význam inspekcí poskytování sociálních služeb Zvyšování kvality SS pomocí standardů kvality SS Standardy – pomůcka pro poskytovatele, kteří chtějí poskytovat kvalitní službu Ochrana práv uživatelů SS Standardy zaručují nejen práva uživatelů SS, ale také těch, kteří SS poskytují.

12 TYPY INSPEKCÍ Inspekce typu A - u všech registrovaných SS - metoda losování na následující pololetí - plnění povinností poskytovatelů SS stanovených v § 88 a § 89 - ověření kvality SS podle Standardů kvality

13 TYPY INSPEKCÍ Inspekce typu B – „následná“ inspekce - kontrola nápravných opatření přijatých na základě zjištěných nedostatků při inspekci typu A Inspekce typu C - na základě podnětu či stížnosti Kontrola plnění registračních podmínek – prováděna zvlášť (dříve zahrnuta do inspekce typu A)

14 ORGANIZACE INSPEKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pololetní plán kontrolní činnosti Kr. úřadu JMK zveřejněn na adrese: www.kr-jihomoravsky.czwww.kr-jihomoravsky.cz Pololetní plán inspekcí – zveřejněn na stránkách OSV

15 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Oznámení o provedení inspekce –s dostatečným časovým předstihem –prostřednictvím datové schránky/ fyzicky – poštou ( povinnost zřízení datových schránek pro PO od 1.11. 2009! Informační systém DS upravuje Předpis č. 300/ 2008 Sb.) –konkrétní sociální služba, termín, kontakty na vedoucího inspekčního týmu, složení inspekčního týmu

16 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výzva k zaslání dokumentů, jejichž kontrola je součástí inspekce (Soupis podkladů) Zajištění technického zázemí ( samostatná místnost, elektrické zásuvky, příp. prodlužovací kabely, apod.) Orientační časový harmonogram inspekce v místě –zaslán předem, možnost následné úpravy na základě skutečného průběhu inspekce. Inspekce se provádí vždy v místě poskytování SS (§ 98 odst. 2, z. č. 108/2006 Sb.).

17 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pověření k provedení inspekce - předloženo při zahájení inspekce na místě - podepsáno ředitelem Krajského úřadu - jmenný seznam členů inspekčního týmu - označení konkrétní služby, kde bude inspekce provedena

18 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ►Statutární zástupce/osoba oprávněná jednat za statutárního zástupce - písemné pověření od stat. zástupce, pokud se inspekce osobně neúčastní - odpovědnost za předání materiálů potřebných pro inspekci, o které požádá kontrolní orgán

19 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ►Statutární zástupce/osoba oprávněná jednat za statutárního zástupce - přítomnost je nezbytná při zahájení inspekce, při seznámení a předání inspekční zprávy ► Vedoucí sociální služby/Kontaktní pracovník - zkušený pracovník, který zná způsob poskytování SS, uživatele a pracovníky - koordinuje průběh inspekce v místě poskytování SS

20 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ► Vedoucí pracovních týmů a pracovníci v přímé péči/referující pracovníci - poskytování informací o plánování a realizaci SS - případné zapojení do rozhovoru s respondentem – pokud inspektor zjistí, že se s respondentem nedokáže dorozumět

21 1. DEN INSPEKCE - průběh Úvodní setkání inspekčního týmu s vedoucími pracovníky - předložení Pověření k provedení inspekce - odsouhlasení / úprava časového harmonogramu - výběr respondentů pro provedení rozhovorů se členy inspekčního týmu + souhlas respondentů s rozhovorem - vyplnění Smluvního a právního postavení respondenta

22 1. DEN INSPEKCE - průběh Prohlídka zařízení Rozhovory inspekčního týmu s vedoucími pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby a ověřování důkazů jejich plnění Studium osobní dokumentace respondentů Rozhovory s vylosovanými respondenty a referujícími pracovníky Psaní záznamů, porada inspekčního týmu

23 2. DEN INSPEKCE - průběh Rozhovory inspekčního týmu s vedoucími pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby a ověřování důkazů jejich plnění Studium předložené dokumentace Rozhovory inspekčního týmu s pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby Zpracování zjištění do inspekční zprávy

24 3. DEN INSPEKCE - průběh Kompletace inspekční zprávy Seznámení kontrolované osoby s inspekční zprávou Předání inspekční zprávy kontrolované osobě Ukončení inspekce v místě

25 NÁSLEDNÝ POSTUP PO UKONČENÍ INSPEKCE V MÍSTĚ Výzva ke stanovení nápravných opatření – jednotlivé termíny stanoveny v inspekční zprávě Řízení o námitkách - lhůta podání - musí být písemné a zdůvodněné - jedná se o námitky proti zjištěním obsaženým v inspekční zprávě ( neřeší problematiku zákona!!!)

26 DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ INSPEKČNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ JMK Počet realizovaných inspekcí Krajského úřadu JMK (od roku 2007) - 70 Počet služeb, které naplnily všechny požadavky dle zákona - 8

27 NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ PŘI INSPEKCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁL. SLUŽEB Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování SS Standard č. 2 – Ochrana práv osob Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby

28 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ???????????? ???????? ????

29 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Prezentaci zpracovaly: Mgr. Michaela Kameníková ( Tel. 541652150, kamenikova.michaela@kr-jihomoravsky.cz) kamenikova.michaela@kr-jihomoravsky.cz Mgr. Bc. Vladimíra Pavlíková ( Tel. 541652151, pavlikova.vladimira@kr-jihomoravsky.cz) pavlikova.vladimira@kr-jihomoravsky.cz Mgr. Bc. Irena Kusáková ( Tel. 54165222, kusakova.irena@kr-jihomoravsky.czkusakova.irena@kr-jihomoravsky.cz) Miroslava Doležalová, DiS. (Tel. 541652178, dolezalova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz) dolezalova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google